"ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1) » File.Pirveli.Ge
 
» » "ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1)
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 3565
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 8 დეკემბერი 2009
8 დეკემბერი 2009

"ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1)

კატეგორია: სტატიები

"ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1)


ღორ?ს გრ?პ?ს ეპ?დემ??ს დაწყებ?სთანავე პან?კამ მო?ცვა მთელ? მსოფლ?ო. ზოგმა ქვეყანამ უკვე აკრძალა სხვა ქვეყნებ?დან ღორ?ს ხორც?ს შემოტანა.3 სექტემბრ?ს მონაცემებ?თ რეგ?სტრ?რებულ?ა 900-მდე ს?კდ?ლ?ს ფაქტ?, სულ დაავადდა 270000-ზე მეტ?. გრ?პ?თ (რომლ?თაც მეტწ?ლად ?ნფ?ც?რდებ?ან ახალგაზრდა მამაკაცებ?) ავადობ?ს ახალ-ახლ? შემთხვევებ? რეგ?სტრ?რდება სხვადასხვა ქვეყნებშ?. დაავადებ?ს შემთხვევებ? აღ?ნ?შნა უკვე 92ქვეყანაშ?.

H1N1, ე.წ ღორ?ს ვ?რუს?თ საქართველოშ? უკვე თხუთმეტ? ადამ?ან?ა ?ნფ?ც?რებულ?.
დაავადებ?ს ყველა შემთხვევა უცხოეთ?დანაა შემოტან?ლ?, ამდენად ჩვენშ? ეპ?დემ??ს საფრთხე ჯერჯერობ?თ არ არსებობს.


გთავაზობთ პასუხებს ამ დაავადებ?ს შესახებ არსებულ კ?თხვებზე, რომლებ?ც დღეს მეტად აღელვებს მსოფლ?ოს მოსახლეობას.

ნ?შნავს თუ არა დღეს არსებულ? მდგომარეობა გრ?პ?ს პანდემ??ს დასაწყ?სს?
მსოფლ?ოს ჯანდაცვ?ს ორგან?ზაც?ა აცხადებს, რომ მექს?კაშ? ღორ?ს გრ?პ?ს გამომწვევ? H1N1 ვ?რუს?ს შტამ? "პოტენც?ურად პანდემ?ურ?ა" და დაავადებ?ს განვ?თარებ?სათვ?ს თვალყურ?ს დევნებაა დაწესებულ?. ჯანდაცვ?ს მსოფლ?ო ორგან?ზაც?აშ? აცხადებენ, რომ ჯერჯერობ?თ არ არსებობს საკმარ?ს? ?ნფორმაც?ა, რომელ?ც დღე?სათვ?ს არსებულ დაავადებ?ს გავრცელებ?ს V დონეს ეპ?დემ?ურ საშ?შროებად ჩათვლ?და. მაგრამ უნდა ?თქვას, რომ საერთო ჯამშ? ვ?რუს? ?მდენად თავ?სებურ?ა, რომ შეუძლებელ?ა წ?ნასწარ გან?ჭვრ?ტოს, თუ რა მოხდება შემდეგ ეტაპზე.


მოახდენს თუ არა პანდემ?ა მსოფლ?ო კატასტროფ?ს პროვ?ც?რებას?
შე?ძლება მოახდ?ნოს, შე?ძლება - არა. ყველამ კარგად ?ც?ს, რომ 1918-1919 წლებშ? "?სპანკ?ს" პანდემ?ას მსოფლ?ოშ? 50 მ?ლ?ონ? ადამ?ან?ს ს?ცოცხლე შეეწ?რა, გვახოვს XX საუკუნ?ს სხვა პანდემ?ებ?ც: "აზ?ურ? გრ?პ?" 1057 წ. და "ჰონკონგ?ს გრ?პ?" 1968 წ, რომლებ?ც გაც?ლებ?თ ნაკლებად ლეტალურებ? აღმოჩნდენენ. უკანასკნელმა პანდემ?ამ დაა?ნფ?ც?რა ასობ?თ მ?ლ?ონ? ადამ?ან?, მაგრამ და?ღუპა დაახლოებ?თ 1 მ?ლ?ონ? კაც?. აღსან?შნავ?ა, რომ ზემოთ ხსენებულ პანდემ?ებზე გაც?ლებ?თ სუსტ პანდემ?ასაც შეუძლ?ა ჯანდაცვ?ს ს?სტემასა და ეკონომ?კაშ? (განსაკუთრებ?თ ტურ?სტულ ბ?ზნესშ?) დ?დ? სტრესებ?ს პროვოც?რება.


რამდენად საშ?შ?ა მექს?კურ? შტამ??
ყველაზე საშ?შ?ა ?ს, რომ ვ?რუს?თ უფრო მეტად ?ნფ?ც?რდებ?ან ძლ?ერ? ?მუნურ? ს?სტემ?ს მქონე ახალგაზრდა, ჯანმრთელ? ადამ?ანებ?, ვ?დრე მოხუცებ?, რომლებ?ც ტრად?ც?ულად უფრო მ?დრეკ?ლნ? არ?ან გრ?პ?სადმ?. დაკვ?რებამ უკვე აჩვენა, რომ `ღორ?ს ვ?რუს?~ ფრ?ნველ?ს გრ?პ?ს ვ?რუს?ს H5N1 შტამზე ნაკებად ლეტალურ?ა, მაგრამ H5N1-თან შედარებ?თ უფრო სწრაფად და ადვ?ლად ვრცლდება. ეს უკანასკნელ? ?ნფ?ც?რებულ? ადამ?ან?დან შე?ძლება ჯანმრთელ ადამ?ანზე გადავ?დეს.


შე?ძლება თუ არა დაავადებ?ს აფეთქებ?ს შეჩერება?
არა, უკვე ძალ?ან გვ?ანაა. უკანასკნელ? ცნობებ?ს მ?ხედვ?თ, მექს?კშ? ვ?რუს? უკვე რამდენ?მე დღეა ა?ნფ?ც?რებს ადამ?ანებს, მეტ?ც ღორ?ს გრ?პმა უკვე მოასწრო აშშ-სა და სხვა ქვეყნებშ? გავრცელება.


როგორ?ა ღორ?ს გრ?პ?ს ს?მპტომებ??
?გ? არაფრ?თ განსხვავედება სეზონურ? გრ?პ?ს ს?მპტომებ?სგან. პაც?ენტებს აღენ?შნებათ მაღალ? ს?ცხე, ს?სუსტე, მად?ს დაქვე?თება, ხველა, ცემ?ნება. ?ნფექც?ა ფ?ლტვებ?ს მწვავე ანთებ?თ რთულდება. დაავადებ?ს დ?აგნოსტ?რება შესაძლებელ?ა მოლოდ სპეც?ალურ? ლაბორატორ?ულ? კვლევ?თ, რომელ?ც, სხვათა შორ?ს, სქართველოშ?ც არ?ს შესაძლებელ?, თუმცა საეჭვო შემთხვევაშ? უცხოეთ?ს ძლ?ერ ლაბორატორ?ებშ? ხდება ჩვენთან მ?ღებულ? მონაცემ?ს გადამოწმება. ალბათ ყველას დაებადება კ?თხვა: თუ ღორ?ს გრ?პ?ს ს?მპტომებ? ჰგავს ჩვეულებრ?ვ? გრ?პ?ს ს?მპტომებს, როგორ უნდა მ?ხვდეს საწყ?ს ეტაპზე დაავადებულ? და თავად ექ?მ?ც, რომ ამ საშ?შ ?ნფექც?ასთან აქვს საქმე? პრ?ველ რ?გშ?, ყურადღება უნდა მ?ექცეს ეპ?დემ?ოლოგ?ურ მონაცემებს, ანუ არ?ს თუ არა ?მ რეგ?ონშ? დაფ?ქს?რებულ? ღორ?ს გრ?პ?ს შემთხვევა, სპეც?ალ?სტებ? გვ?რჩევენ, ამ ს?მპრომებ?ს აღმოჩენ?სთანავე ვ?ხმაროთ ანტ?ვ?რუსულ? პრეპარატებ? - ტამ?ფლუ ან რელენზა. უნდა ?თქვას, რომ ეს პრეპარატებ? საკმაოდ ძვ?რად ღ?რებულ?ა და ყველას არ ხელეწ?ფება მათ? შეძენა. საქართველოშ? ჯერ-ჯერობ?თ არ დაფ?ქს?რებულა დავადებ?ს არც ერთ? შემთხვევა. თუმცა, ალბათ სახელმწ?ფომ უნდა ?ზრუნოს პრეპარატ?ს გა?აფებაზე, ანუ საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? სახელმწ?ფო ხაზ?ნ?დან უნდა მოხდეს პრეპარატ?ს ფას?ს ანაზღაურება.


შე?ძლება თუ არა დაავადებ?სგან განკურნება?
კვლევებმა უკვე აჩვენა, რომ ორ? ანტ?ვ?რუსულ? პრეპარატ? - Tamiflu და Relenza - ახალ? შტამ?ს წ?ნააღმდეგ ეფექტურ?ა, თუ მას ს?მპტომებ?ს გაჩენ?სთანავე მ??ღებს დაავადებულ?. ამ წამლებ?ს მარაგ? პანდემ??ს შემთხვევაშ? აქვთ მესამე რ?გ?ს ქვეყნებშ?ც კ?. აქვე მ?ნდა აღვნ?შნო, რომ ამ პრეპარატებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?ს მ?ზნ?თ მ?ღებას აზრ? არ აქვს.


დაეხმარება თუ არა ადამ?ანს სეზონურ? ვაქც?ნაც?ა?
გრ?პ?ს საწ?ნააღმდეგო ვაქც?ნას, რომელ?ც ყოველწლ?ურად ?ცვლება, ახალ? შტამ?სგან ადამ?ან?ს მხოლოდ მ?ნ?მალურად დაცვა შეუძლ?ა.


შეძლებენ თუ არა მეცნ?ერებ? ?სეთ? ახალ? ვაქც?ნ?ს შექმნას, რომელ?ც და?ცავს ადამ?ანს ღორ?ს გრ?პ?სგან?
შეძლებენ მაშ?ნვე, როგორც კ? ახალ? ვ?რუს? საფუძვლ?ანად ?ქნება შესწავლ?ლ?. მაგრამ ვაქც?ნ?ს წარმოებ?ს შესაძლებლობებ? შეზღუდულ?ა, და არსებულ? მეთოდებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ, მ?ს შემუშავებასა და გავრცელებას შე?ძლება 4-5 თვე დასჭ?რდეს. ვაქც?ნ?ს დახმარებ?თ შე?ძლება, მოხერხდეს პანდემ??ს მეორე ტალღ?ს შეჩერება.
რა უნდა მო?მოქმედოს ადამ?ანმა, რომელ?ც ?მყოფება მექს?კაშ? ან სხვა ?ნფ?ც?რებულ ტერ?ტორ?აზე?
ასეთ შემთხვევაშ? ადამ?ან? უნდა ერ?დოს სხვა ადამ?ანებთან კონტაქტს, ხალხმრავალ ადგ?ლებშ? გამოჩენას, ხშ?რად დ?ბან?ოს ხელ?, ეცადოს, რომ არ შეეხოს საკუთარ ცხვ?რსა და პ?რს და გამოყენებ?სთანავე გადააგდოს ცხვ?რსახოც?. დამცველ? ნ?ღბ?ს ტარება არ არ?ს აუც?ლებელ?ო - ამბობენ, თუმცა ს?ფრთხ?ლეს თავ? არ სტკ?ვა.
საშ?შ?ა თუ არა ღორ?ს ხორც?ს ჭამა?
კარგად დამუშავებულ? ღორ?ს ხორც?სგან მომზადებულ? კერძებ?ს ჭამა საშ?შ? არ არ?ს, თუმცა ნახევრად უმ? ?ნფ?ც?რებულ? ღორ?ს ხორც? რამდენადმე საშ?შ?ა.

მთელ? მსოფლ?ოს ექ?მებ? ?რაზმებ?ან ღორ?ს გრ?პ?ს წ?ნააღდეგ

მსოფლ?ოს თ?თქმ?ს ყველა ქვეყნ?ს ხელ?სუფლებამ და ჯანდაცვ?ს წარმომადგენლებმა განაცხადეს ღორ?ს გროპ?ს პანდემ??ს საშ?შროებ?ს შესახებ. ყოველდღ?ურად მატულობს ს?კვდ?ლ?ანობ?ს შემთხვევებ?. აშშ-შ? დაავადებ?ს 20 შემთხვევ?ს დაფ?ქს?რებ?ს შედეგ პრეზ?დენტ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ამ გამოაცხადა განსაკუთრებულ? სამედ?ც?ნო მდგომრეობა. ობამას ადმ?ნ?სტრაც?აშ? შ?შობენ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყ?ს?ა, დღე?სათვ?ს აშშ-შ? ასობ?თ შემთხვევაა რეგ?სტრ?რებულ?. მექს?კ?ს საზღვართან არსებულ? გამშვებ? პუნქტებ? დროებ?თ დახურულ?ა.

სხვა ქვეყნებ?ს ხელ?სუფლებებმაც და?წყეს სათანადო ღონ?სძ?ებებ?ს გატარება. ჩ?ნეთმა და რუსეთმა განაცხდეს, რომ მზად არ?ან H1N1 გრ?პ?ს ს?მპტომ?ს მქონე ყოველ? ადამ?ან?ს ?ზოლც?ა მოხდ?ნონ. აზ??ს აეროპორტებ? აღ?ჭურვა აპარატურ?თ, რომელ?ც მგზავრებშ? ს?მპტომებ?ს არსებობას ამოწმებს. ბევრ ქვეყანაშ? ღორ?ს ხორც?ს ?მპორტ? ა?კრძალა. აშშ-ს შ?ნაგან უშ?შროებათა სამ?ნ?სტროს მდ?ვანმა ჯონათან ნაპოლ?ტანმა განაცხადა, რომ სახელმწ?ფო მზადაა შეამოწმოს ვ?რუს?თ ?ნფ?ც?რებულ? რეგ?ონებ?დან ჩამოსულ? ყველა მგზავრ?. დაავადებათა კონტროლ?სა და პროფ?ლაქტ?კ?ს ცენტრ? ამზადებს სამახსოვრო ბუკლეტებს ღორ?ს გრ?პ?ს შესახებ მოგზაურებ?სთვ?ს.

ფედერალურ? სამსახურ? უკვე მზადაა საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? სტრატეგ?ულ? მარაგ?დან გამოუყოს პოტენც?ურად ეფექტურ? წამლებ? ნებ?სმ?ერ შტატს.

ჯერ-ჯერობ?თ არ არ?ს ცნობ?ლ?, თუ რატომ არ?ს აშშ-შ? მექს?კასთან შედარებ?თ მსუბუქ? მდგომარება. მაგრამ უნდა ?თქვას, რომ ექსპერტებ? აშშ-შ? დაავადებ?ს დამძ?მებას ვარაუდობენ.
ჯერ-ჯერობ?თ ბოლომდე არ არ?ს ცნობ?ლ?, თუ როგორ ვრცელდება დაავადება, მაგრამ ნათელ?ა, რომ ?გ? გადად?ს ადამ?ან?დან ადამ?ანზე. ვ?რუსს აქვს ღორ?ს, ფრ?ნველ?სა და ადამ?ან?ს ვ?რუსებ?ს მსგავს? გენეტ?კურ? მასალა. ხშ?რად ?გ? ?წვევს მოლოდ ნალებად შესამჩნევ ს?მპტომებს. ?ს, რომ 8 დავადებულ? კალ?ფორნ?ელ?დან ბოლო ხანებშ? არც ერთ? არ ყოფ?ლა მექს?კაშ?, ესპანელ და ახალზელანდ?ელ ექ?მებს აფ?ქრებ?ნებს, რომ ცოტა ხნ?ს წ?ნ მექს?კ?დან კალ?ფორნ?აშ? სამოგზაუროდ ჩამოსულ? მოგზაურებ? ?ყვნენ ვ?რუს?თ ?ნფ?ც?რებულებ? და მათ გადადეს ეს ვ?რუს? სხვებს.
ჯანდაცვ?ს მსოფლ?ო ორგან?ზაც?ამ მექს?კ?ს ეპ?დემ?ას "მსოფლ?ო განგაშ?ს" V დონე მ?ან?ჭა. აღსან?შნავ?ა, რომ ეს სკალა 6-საფეხურ?ან?ა.


ლონდონ?. ღორ?ს გრ?პ? გაამდ?დრებს ფარმაკოლოგ?ურ კომპან?ებს
მას შემდეგ რაც Roche-მ და GlaxoSmithKline-მ განაცხადეს, რომ შე?ძლება საჭ?რო გახდეს ღორ?ს გრ?პ?სგან დასაცავ? მ?ლ?ონობ?თ დოზა ვაქც?ნ?ს წარმოება, ანალ?ტ?კოსებმა ფარმაცევტულ? კომპან?ებ?ს აქც?ებზე ფას?ს ზრდა ?ვარაუდეს, რაც გამართლდა კ?დეც - აქც?ებზე ფასმა 50%-?თ მო?მატა. Roche-ს და GSK –?ს მ?ერ წარმოებულ? Relenza და Tamiflu ეფექტურ? გამოდგა ამ ახალ? დაავადებ?ს წ?ნააღმდეგაც. პრეპრატ? გამო?ყენებოდა აზ?აშ? ფერ?ნველ?ს გრ?პ?სგან დასაცავად და კომპან?ებს უდ?დეს? მოგება მოუტანა. Roche-მ დაადასტურა, რომ მას უკვე აქვს 3 მ?ლ?ონ? შეკვრა Tamiflu, რომელ?ს გმოყენებაც შეუძლ?ა მსოფლ?ოს ჯანდაცვ?ს ორგნ?ზაც?ას.
ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული.
გირჩევთდარეგისტრირდეთ ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.

კომენტარების დამატება

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა ბმულის ჩასმადაცული ბმულების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი
Введите код: *
კოდის განახლება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^