ცხრა მთას ?ქ?თ (tatsson.log.ge)) » File.Pirveli.Ge
 
» » ცხრა მთას ?ქ?თ (tatsson.log.ge))
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 4668
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 12 ნოემბერი 2010
12 ნოემბერი 2010

ცხრა მთას ?ქ?თ (tatsson.log.ge))

კატეგორია: ლიტერატურა

ცხრა მთას ?ქ?თ (tatsson.log.ge))


დ?დ ქალაქშ? ცხოვრობდა, გარეგნულად სხვებ?სგან არაფრ?თ განსხვავდებოდა. დანარჩენებ?ვ?თ ორ? ხელ?, ორ? ფეხ? და ერთ? თავ? ჰქონდა, სხვებ?ვ?თ საქმ?ანობდა, მ?დ?ოდა, მოდ?ოდა, ფუსფუსებდა, სხვებ?ვ?თ გრძნობდა და გან?ცდ?და, მაგრამ სხვებზე მეტს ხედავდა.

ხედავდა როგორ ?კარგებოდა ადამ?ანებშ? სულ?ერება და გულ?ს ხმა, როგორ ?კ?დებდა მათ შორ?ს ფეხს ეგო?ზმ?, გაუტანლობა და დაუნდობლობა, კაცებ? და ქალებ? საკუთარ ნაჭუჭებშ? ?კეტებოდნენ, ყველასა და ყველაფრ?ს მ?მართ გულგრ?ლნ? ხდებოდნენ, მხოლოდ საკუთარ მც?რედ, ნ?ვთ?ერ ბედნ?ერებაზე ფ?ქრობდნენ და ზრუნავდნენ, ყველან? ერთნა?რ, დაშტამპულ არსებებად ?ქცეოდნენ და მათ? საცხოვრებელ? გარემო დ?დ უხ?ლავ და უსულგულო მონსტრად ფორმ?რდებოდა.გაქრა ?ნდ?ვ?დ?, ყველა რაღაც?ს შემადგენელ? ნაწ?ლ? გახდა, ეს რაღაც ც?ვ?ლ?ზაც?ა ?ყო, ?ქმნებოდა, ?ზრდებოდა და ვ?თარდებოდა, მაგრამ არავ?ნ ?ცოდა ვ?სთვ?ს და რატომ ?ქმნებოდა ეს ც?ვ?ლ?ზაც?ა, მოქმედებებს მექან?კურად ასრულებდნენ, ღვთ?საგან ბოძებულ? სალაღე და ს?ცოცხლ?თ ტკბობ?ს უნარ? დაკარგეს. პ?როვნებებ? აღარ არსებობდნენ, კაცებ? და ქალებ? საშუალო სტატ?სტ?კურ? ადამ?ანებ? გახდნენ, რომლებ?ც ?რგვლ?ვ არსებულ ს?ცოცხლეს, ს?კეთეს, ს?ლამაზეს ვეღარ ხედავენ და აღარც ა?ნტერესებთ.

ადამ?ან?ს ზომბ?რებას ვერ შეეგუა, მ?სთვ?ს მექან?კურ?, სწორხაზოვან? არსებობა აუტანელ? ?ყო. სცადა რამე შეეცვალა, ქადაგება და?წყო _ არავ?ნ მოუსმ?ნა, ს?კეთ?ს კეთება _ არავ?ნ დაუფასა, ერთ?ორჯერ გარშემომყოფებს, სადამდეც ხმა მ?აწვდ?ნა ხმამაღლა და აგრეს?ულადაც შეუძახა გამოფხ?ზლდ?თ და გონს მოდ?თო _ ?მათ უფრო ხმამაღლა შემოსძახეს, შენთვ?ს არ გვცალ?ა, დაეტ?ე სადაც ხარ, ხელს და ნერვებს ნუ გვ?შლ?ო. გულ? ატკ?ნეს, შეურაცხჰყვეს და გააჩუმეს.

არსებულ? ს?მახ?ნჯეებ? ვერ ა?ტანაა და გაეცალა, უნდოდა ეპოვა ადამ?ანებ? რომელთაც ბუნებასთან, ღმერთთან, საკუთარ პ?როვნებასთან კავშ?რ?, ს?ჯანსაღე, ს?სადავე და ჯანმრთელობა ჯერ არ დაჰკარგვოდატ, მაგრამ სადც წავ?და ყველგან ც?ვ?ლ?ზაც??ს პროგრეს? და ტექნოკრატ?ულ? ბუმ? დახვდა, ყველგან გამალებულ? აშენებდნენ რაღაც წყობას: კაპ?ტალ?ზმს, სოც?ალ?სმს, მონარქ?ას, დემოკრატ?ას, სულ? და გონ?ერება კ? არსად ჩანდა.?მედს არ კარგავდა, ძ?ებას განაგრძობდა, მ?დ?ოდა დღ?ს?თ და ღამ?თ, დარშ? და ავდარშ?, ზამთარშ?, ზაფხულშ?, ფეხ?თ, ურმ?თ და ვ?რ?თ...ბევრ? ?არა, ცხრა ზღვა, ცხრა მთა და ცხრა ბარ? გადა?არა, ბოლოს კ? ერთ საოცარ ადგ?ლს მ?ადგა:

უკ?დეგანო ს?ვრცეშ? მწვერვალებ? წამომართულ?ყვნენ, წრე შეეკრათ, დ?ნჯად ?დგნენ და კალთებდათოვლ?ლნ?, საკუთარ? ს?ლამაზ?თ გაამაყებულნ?, მზეს შესცქეროდნენ, თავმომწონედ უსწორებდნენ მნათობს თვალს. მათ ძ?რშ? ზღვა ლ?ვლ?ვებდა და ?დუმალ? ხმაურ?თ ავსებდა გოლ?ათთა მდუმარე სამყოფელს. ადამ?ანებს ჰგავდნენ, რომლებ?ც თ?თქოს საბჭოდ შეკრებ?ლ?ყვნენ და გულ?სყურ?თ, ბრძნულ? ს?დარბა?სლ?თ უსმენდნენ მშფოთვარე მთხრობელს, რომელსაც მონდომებ?თ მოჰქონდა თავ?ს? ტალღებ?თ ამბებ? მთელ? ქვეყნ?დან.

მთებს შორ?ს ველებსა და მათ კალთებზე, უჩვეულოდ კოხტა, სადა და ლამაზ?, ადამ?ანთა საცხოვრ?ს? გაეშენებ?ნათ, ქვეყანა რომლ?ს მკვ?დრნ? ლამაზებ? არ?ან, ერთმანეთს უღ?მ?ან, უფრთხ?ლდებ?ან, ეფერებ?ან და ლოცავენ, გამარჯვებასა და ს?ხარულს უსურვებენ. ჭ?რსა და ლხ?ნშ? ერთად არ?ან, ერთად შრომობენ, ერთად ?სვენებენ, მაგრამ არცერთ? მათგან? არ კარგავს საკუთარ სახეს, ყოველ მათგანს აქვს სხვებ?სგან გამორჩეულ? ხას?ათ?, ქცევა, თვ?სებებ? და ხას?ათ?.

საოცარ? ტრად?ც?ებ? აქვთ, სულ მღერ?ან. უმღერ?ან ერთმანეთს, შვ?ლებს, მშობლებს, წ?ნაპრებს, მზეს, მთვარეს, დედამ?წას, ს?ყვარულს, გმ?რებს, მთას, ზღვას და ვენახს, უფალს ს?მღერ?თ შესთხოვენ და ერთმანეთს სამძ?მარსაც კ? ს?მღერ?თ ეუბნებ?ან.

კაცებ? ამ ქვეყანაშ? გარემომცველ? მთებ?ვ?თ მაღლებ? და ზომ?ერად მკაცრებ? ?ყვნენ, შ?ნაგანად გრძნობდნენ ცხოვრებ?ს უფლ?სმ?ერ რ?ტმს, არასოდეს არაფერს არაQაჭარბებდნენ _ არც აკლებდნენ. ქალ?ს დაფასება და პატ?ვ?სცემა მათ? ცხოვრებ?ს წეს? ?ყო. ეს უკანასკნელ?ც უფასებდნენ ამაგს, ჯ?შ?ანებსა და ჯანმრთელებს, ს?ლამაზე, რომანტ?ზმ? და ს?ხარულ? შეჰქონდათ თავ?ს? მფარველ? მთაკაცებ?ს დ?ნჯ ყოფაშ?...

მო?ხ?ბლა. რ?დ? და პატ?ვ?სცემა გაუჩნდა ამ ხალხ?ს მ?მართ, მათ ხომ ს?ყვარულ?ც ყველასგან განსხვავებულ? ?ცოდნენ: უხმოდ, ერთ? ნახვ?თ უყვარდებოდათ და გრძნობას ს?ცოცხლ?ს ბოლომდე გულ?თ ატარებდნენ, ან რად უნდოდათ ზედმეტ? ს?ტყვებ?, მათ ჯანსაღ სხეულებს ჯანსაღ? სულებ? ფლობდნენ და ერთმანეთ?ს უს?ტყვოდ ესმოდათ...

ს?ყვარულს ცეკვ?თ ამხელდნენ, მათ? ცეკვა ერთდროულად დ?ნჯ?, ლაღ?, შემართულ?, ნაზ?, ენერგ?ულ?, ემოდ?ურ?, მ?წ?ერ? და კოსმ?ურ? მოძრაობ?ს განსახ?ერება ?ყო. ეს ?ყო ერთგვარ? ლოცვა ბუნებ?ს, მ?წ?ს, ღვთაებ?ს, ადამ?ანურ? არს?სათვ?ს და ადამ?ანებს მ?ს? ჰარმონ?ა თავ?სთავად, გენეტ?კურად ჰქონდათ სხეულებშ? გამჯდარ?...

აღფრთოვანებულ? დაბრუნდა ცხრა მთას აქეთ, უნდოდა ყველასათვ?ს ეამბნა სრულყოფ?ლ? ადამ?ანებ?ს ამბავ?, ეგონა გაუხარდებოდათ და და?ჯერებდნენ რომ ბედნ?ერება არსებობს, რომ შესაძლებელ?ა რაღაც გაუგებარ?სა და რთულ?ს შექმნ?ს გარეშე ჯანსაღად და ბედნ?ერად ცხოვრება.

მ?ვ?და პ?რველსავე ქალაქშ? და და?წყო მოყოლა, უხსნ?და ქალებსა და კაცებს, საშუალო სტატ?სტ?კურ არსებებს, თუ როგორ ცხოვრობდნენ სულენარჩუნებულ? ადამ?ანებ? ცხრა მთას ?ქ?თ და როგორ? ?ყო ფასეულობათა სწორ? საზომ?.

თავ?დან არავ?ნ დაუჯერა, დასც?ნეს, მაგრამ ?მდენ? ?ლაპარაკა, რომ ბოლოს რაღაც კომ?ს?ა გამოყვეს და ს?მართლ?ს დასადგენად ცხრა მთას ?ქ?თ გაგზავნეს.

მ?ვ?დნენ საშუალო სტატ?სტ?კურ? ქალებ? და კაცებ? მთებს შორ?ს, ველებსა და მთ?ს კალთებზე გაშენებულ ქვეყანაშ?. ნახეს რომ ?ქ ჯანსაღ? ადამ?ანებ?ს გარდა, ჯანსაღ? ბუნებრ?ვ? პ?რობებ?, ს?მდ?დრე და უამრავ? წ?აღ?სეულ?ა, რომელ?ც ც?ვ?ლ?ზაც??ს მშენებლობ?სათვ?ს გამოადგებოდათ. გა?ყვანეს მოასფალტებულ? გზა, ?წყეს მ?მოსვლა ცხრა მთ?ს ?ქ?თა ქვეყანაშ?, გახსნეს წარმომადგენლობებ?, მოჰქონდათ ?ქ?დან ს?მდ?დრე და წ?აღ?სეულ?, ?სვენებდნენ, ერთობოდნენ და მხ?არულობდნენ სტუმართმოყვარე, სადა ადამ?ანებთან ერთად.

ცოტა ხანშ? საშუალო სტატ?სტ?კურ ქალებსა და კაცებს ც?ვ?ლ?ზაც??ს კომფორტ? მოენატრათ და ?წყეს ამ კომფორტ?ს შესაქმნელად მთ?ს კალთებსა და ველებზე გაშენებულ ქვეყანაშ? სხვადასხვა ტექნოლოგ?ურ? მ?ღწევებ?სა და ფუფუნებ?ს საგნებ?ს შეტანა...ტატო

2003 წელ? აგვ?სტო
ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული.
გირჩევთდარეგისტრირდეთ ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.

კომენტარების დამატება

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა ბმულის ჩასმადაცული ბმულების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი
Введите код: *
კოდის განახლება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^