აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ? » File.Pirveli.Ge
 
» » აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?
ინფორმაცია სიახლეზე
  • ნანახია: 5320
  • ავტორი: admin
  • თარიღი: 22 აპრილი 2011
22 აპრილი 2011

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?

კატეგორია: სტატიები

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


აბორტ? – ეს არ?ს ორსულობ?ს შეწყვეტა მ?ს ნებ?სმ?ერ ვადაზე. კონტრაცეფც??საგან განსხვავებ?თ, რომლ?ს მ?ზან?ა არ მოხდეს ჩასახვა, აბორტ? არ?ს უკვე განვ?თარებულ? ნაყოფ?ს მოც?ლება. ე.?. ეს არ?ს მკვლელობა უკვე ცოცხალ? არსებ?სა მ?უხედავად მეთოდ?სა (მედ?კამენტოზურ?, ?ნსტრუმენტალურ?, ვაკუუმ–ასპ?რაც?ა) და ნაყოფ?ს ზომებ?სა. თუ კონტრაცეფც?ა ძალ?ან არ ეწ?ნააღმდეგება ბუნებას – ქალს ხომ ყოველდღე არ შეუძლ?ა განაყოფ?ერდეს, აბორტ? ყოველთვ?ს არაბუნებრ?ვ? საქც?ელ?ა, რომლ?სთვ?საც საზღაურ? საკუთარ? ჯანმრთელობაა. ჩვენ არ შევჩერდებ?თ ბავშვთამკვლელობ?ს ფს?ქ?კურ მომენტებზე და მორალ?ს კ?თხვას ვერავ?ს დავუწყებთ, შეულამაზებლად განვ?ხ?ლავთ მხოლოდ ფ?ზ?კურ შედეგებს.

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


1. ნაყოფ? საშვ?ლოსნოს კედელზე პლაცენტ?თაა მ?მაგრებულ? და მ?ს? ?ძულებ?თ აგლეჯა ?წვევს საკმაოდ ძლ?ერ ს?სხლდენას, რაც შე?ძლება ს?ცოცხლ?სათვ?ს სახ?ფათო აღმოჩნდეს. ს?სხლდენა აბორტ?ს შემდეგ არ?ს ნ?შან? სანაყოფე კვერცხ?ს არასრულ? მოც?ლებ?სა ან საშვ?ლოსნოშ? წარმოქმნ?ლ? ჭრ?ლობ?სა. ამ?ტომ ასეთ? ს?სხლდენა საშ?ნაო პ?რობებშ? არ შე?ძლება შეჩერდეს, საჭ?როა ექოკონტროლ? და ექ?მ?ს კონსულტაც?ა.

2. ემბრ?ონ?ს მოც?ლებ?ს შემდეგ საშვ?ლოსნოშ? აუც?ლებლად ჩნდება ზედაპ?რულ? ჭრ?ლობა, ხოლო ს?სხლ? საუკეთესო არეა მ?კრობთა გამრავლებ?სათვ?ს. ამ?ტომ აბორტ?ს ყველაზე უფრო ხშ?რ? და სახ?ფათო გართულება არ?ს ?ნფექც?ა და საშვ?ლოსნოს ანთება – ენდომეტრ?ტ?. ჯერ მწვავე, შემდეგ ქრონ?კულ?. არ არ?ს გამორ?ცხულ? სეფს?ს?ს განვ?თარებაც. რა თქმა უნდა სეფს?ს? შედარებ?თ ?შვ?ათ?ა, მაგრამ ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ? პრაქტ?კულად 100%–?თ გაქვთ გარანტ?რებულ?. ობ?ექტურად ჩ?ვ?ლებ? საერთოდაც რომ არ გქონდეთ (ტემპერატურა, ტკ?ვ?ლ?, გამონადენ?), ნებ?სმ?ერ? ჭრ?ლობ?ს შეხორცება მუდამ ანთებაა, ხოლო აბორტ?ს დროს საშვ?ლოსნოშ? მ?კრობებ? ყოველთვ?ს ხვდებ?ან საშოდან. როგორ? სტერ?ლობაც არ უნდა და?ცვას ექ?მმა, თქვენ? საშო ხომ არასტერ?ლურ?ა!

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


საშვ?ლოსნოს კედლებ?ს არასაკმარ?ს? შეკუმშვა, მ?ს? ყელ?ს ნაადრევ? სპაზმ? ხელს უწყობს ს?სხლ?ს დაგროვებას საშვ?ლოსნოშ? და აძლ?ერებს ანთებას. ამ?ტომ ს?სხლ?ან? გამონადენ?ს არარსებობა აბორტ?ს შემდეგ, ?სევე როგორც ძლ?ერ? გამონადენ?, პოტენც?ურად სახ?ფათო ს?მპტომ?ა და აუც?ლებლად უნდა მ?მართოთ ექ?მს.

ქრონ?კულ ენდომეტრ?ტს მ?ვყავართ საშვ?ლოსნოს შ?და შრეშ? ცვლ?ლებებამდე, რასაც შე?ძლება მოჰყვეს ემბრ?ონ?ს მ?მაგრებ?ს უუნარობა, ე.?. უნაყოფობა. ეს აბორტ?ს შორეულ? შედეგ?ა, რომელ?ც აბორტ?ს გაკეთებ?სას სულაც არ არ?ს აქტუალურ? თქვენთვ?ს, მაგრამ გავა დრო და შე?ძლება კ?დევ მო?ნდომოთ შვ?ლ?ს ყოლა, მაგრამ უკვე გვ?ან ?ქნება. ქრონ?კულ? დაავადება ადვ?ლად შე?ძლება ავ?ც?ლოთ, მაგრამ პრაქტ?კულად შეუძლებელ?ა განვკურნოთ.

უფრო “უწყ?ნარ?” გამოვლ?ნება ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ?სა არ?ს მუდმ?ვ? და პერ?ოდულ? ტკ?ვ?ლებ? მუცლ?სა და წელ?ს არეშ?, მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევებ?. გარკვეულწ?ლად მდგომარეობა შე?ძლება შეგ?მსუბუქოთ კარგად დაგეგმ?ლმა და ?ნდ?ვ?დუალურად დოზ?რებულმა ფ?ზ?ოთერაპ?ამ, მაგრამ არა ყოველთვ?ს.

3. ორსულობა მ?ს? პ?რველ?ვე დღ?დან არ?ს მთელ? ორგან?ზმ?ს გადაწყობა – პ?რველ რ?გშ? მ?ს? მარეგულ?რებელ? ს?სტემებ?ს ნერვულ? და ჰორმონალურ? ს?სტემებ?სა. ზოგ? ჰორმონ?ს ს?ნთეზ?რება მც?რდება, ზოგ?საც ?ზრდება. ყოველ?ვე ეს ხდება კანონზომ?ერად, ქალ?ს ორგან?ზმშ? ჩადებულ? გენეტ?კურ? პროგრამ?ს მ?ხედვ?თ. აბორტ? ეს არ?ს მთელ? ამ პროცეს?ს მკვეთრ? შეწყვეტა, უძლ?ერეს? სტრეს?, რომელ?ც არ შე?ძლება ცუდ? შედეგ?ს გარეშე დასრულდეს. ეს შედეგებ? გამოუცნობ?ა – მენსტრუაც?ა შე?ძლება უფრო ?შვ?ათ? და ნაკლებად ს?სხლმდენ? გახდეს, ან პ?რ?ქ?თ, განვ?თარდეს საშვ?ლოსნოდან ს?სხლდენებ?, ნებ?სმ?ერ შემთხვევაშ? მენსტრუაც?ა უფრო მტკ?ვნეულ? ხდება ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ?ს გამო. საშვ?ლოსნოსა და საკვერცხეებ?ს გარდა აბორტ?ს შედეგად ზ?ანდება:

– ფარ?სებრ? ჯ?რკვალ?, რამაც შე?ძლება მ?ს? დაავადებ?ს გამწვავებამდე მ?გ?ყვანოთ, თუ ასეთ? აბორტამდე გაწუხებდათ,

– თ?რკმელზედა ჯ?რკვლებ? (როგორც ყველა სტრესზე), შედეგად შე?ძლება მამაკაცურ? ჰორმონებ?ს გამომუშავებამ მო?მატოს თქვენს ორგან?ზმშ? აქედან გამომდ?ნარე კოსმეტ?კურ? შედეგებ?თ და სტრესებ?სადმ? მდგრადობ?ს შემც?რებ?თ,

– ჰ?პოფ?ზ?, რასაც შეუძლ?ა უკლებლ?ვ ყველა სასქესო ჯ?რკვლ?ს დ?სფუნქც?ა გამო?წვ?ოს და მ?გვ?ყვანოს არა ანთებ?თ?, არამედ ცენტრალურ? წარმოშობ?ს უშვ?ლობამდე.

და საერთოდ უძლ?ერეს? სტრეს?, რომელსაც აბორტ? ჰქვ?ა, ახდენს ორგან?ზმშ? სუსტ? წერტ?ლებ?ს, ქვემწვავედ მ?მდ?ნარე დაავადებებ?ს პროვოც?რებას და გამოვლ?ნებას. ადამ?ან?ს ორგან?ზმ? ერთ?ან? შეთანხმებულ? ს?სტემაა, რომლ?ს ერთ? კომპონენტ?ს დაზ?ანებაც (აბორტ?ს დროს კ? ბევრ? რამ ზ?ანდება), აუც?ლებლად აზ?ანებს სხვა დანარჩენებსაც.

ამ?ტომ აბორტ? გართულებებ?ს გარეშე არ არსებობს. ძლ?ერ?, ჯანმრთელ? ადამ?ან?, მტკ?ცე ფს?ქ?კ?თ, ტკ?ვ?ლ?ს ატან?ს უნარ?თა და კარგ? გენეტ?კ?თ მაშ?ნვე ვერ გრძნობს ყველაფერს. უარყოფ?თ? შედეგებ? ყოველთვ?ს სახეზეა, უბრალოდ ?ს?ნ? შე?ძლება გვ?ან გამოვლ?ნდეს თანაც წ?ნასწარ? ჩ?ვ?ლებ?ს გარეშე – სასურველ? შვ?ლ?ს გაჩენ?ს უუნარობ?თ.

უნდა გვახსოვდეს, რომ აბორტ?სშემდგომ? გართულებებ?ს ალბათობა და ს?მძ?მე არ არ?ს დამოკ?დებულ? ორსულობ?ს ვადაზე და არც მ?ს რ?გ?თობაზე (პ?რველ? ორსულობაა თუ არა), არც აბორტ?ს მეთოდზე. ეს არ?ს სასჯელ? საკუთარ? უპასუხ?სმგებლობ?სათვ?ს.

ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული.
გირჩევთდარეგისტრირდეთ ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.

კომენტარების დამატება

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა ბმულის ჩასმადაცული ბმულების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი
Введите код: *
კოდის განახლება

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^