News » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 9297
 • Автор: admin
 • Дата: 27 აგვისტო 2013
27 აგვისტო 2013

ვ?დეოსერვ?ს?

Категория: News

მ??ღეთ მაქს?მალურ? ხარ?სხ? მ?ნ?მალურ? თანხ?ს გადახდ?თ, ჩვენ ვართ ჩვენს მ?ერ შესრულებულ? სამუშაოს გარანტ?.


გთავაზობთ ვ?დეო გადაღებას1. სადღესასწაულო დღეებ?: ბანკეტ? ქორწ?ლ? ნათლობა ზე?მ? და სხვ.
2. ოფ?ც?ალურ? შეხვედრებ?
3. მხატვრულ? და დოკუმენტურ? ფ?ლმებ?
4. ვ?დეო რგოლებ?
5. რეკლამებ?
6. კლ?პებ?
7. თქვენს მ?ერ გადაღებულ? ვ?დეოს მონტაჟ? და კორექტ?რება
დაგვ?კავშ?რდ?თ: 247-78-62 ან 599-33-60-11


Информация к новости
 • Просмотров: 3951
 • Автор: admin
 • Дата: 22 თებერვალი 2018
22 თებერვალი 2018

amocana

Категория: News

amocana


aba tu gamoicnobt. naxet "მეტ?ს წაკ?თხვა"_shi.
Информация к новости
 • Просмотров: 4415
 • Автор: admin
 • Дата: 14 თებერვალი 2018
14 თებერვალი 2018

ვალენტ?ნობას გ?ლოცავთ

Категория: News

ვალენტ?ბნობას გ?ლოცავთ


გ?ლოცავთ "ს?ყავრულ?ს" დღეს და გ?სურვებთ რომ ეს გრძნობა არასოდეს მოგკლდებოდეთ.
Информация к новости
 • Просмотров: 6771
 • Автор: admin
 • Дата: 14 აპრილი 2017
14 აპრილი 2017

დ?დ? ხუთშაბათ?

Категория: News

აჟამს დ?დებულნ? მოწაფენ? საბანელსა მას სერობ?სასა განათლდებოდეს, მაშ?ნ უსჯულო ?უდა ვეცხლ?სმოყვარებ?სა სენ?თა დაბნელდებოდა და უსჯულოთა მსაჯულთა შენ, მართალსა მსაჯულსა, მ?გცემდა. ?ხ?ლეთ, ჰო?, მორწმუნენო, ტრფ?ალ? ?გ? ვეცხლ?საჲ, რომელმან მ?სთჳს შ?შთჳლ-?ბა. და ?ვლტოდ?თ უძღებ?სა მ?სგანს სენ?სა, რომელმან მოძღუარსა თჳსსა ზედა ესევ?თარ? ?კადრა. არმედ, რომელმან ყოველ?ვე ს?ბრძნ?თ განაგენ, კაცთ-მოყუარე ქრ?სტე ღმერთო, დ?დება შენდა!

ღეს დაასრულა მაცხოვარმა საფუძველ? ახლ?სა აღთქმ?სა, დღეს მან მოწაფეთა თვ?სთა უკანასკნელნ? თვ?სნ? დ?დნ? მცნებან? და სწავლან?, ოდეს დააწესა მან უმთავრეს? ქრ?სტ?ანულ? სა?დუმლო ზ?არებ?სა, დღეს მ?სცა მათ უმაღლეს? სახე და მაგალ?თ? ქრ?სტ?ანულ? ს?მდაბლ?სა და ს?ყვარულ?სა, დაბანა რა ფერხნ? მათნ?. ერთ? ს?ტყვ?თ, როგორადაც აღდგომა ქრ?სტეს? არ?ს დაგვ?რგვ?ნება მ?ს?სა საქმ?სა და ჩვენ? სჯულ?სა, მზგავსადვე დღევანდელ? დღე ?ყო შევსება და დასრულება მ?ს?სა სჯულ?ს დებ?სა“.

წმ?ნდა მღვდელმთავარ? გაბრ?ელ? (ქ?ქოძე)

დ?დ? ხუთშაბათ?

სა?დუმლო სერობა

უფალმა თავ?ს? ამქვეყნ?ურ? ცხოვრებ?ს უკანასკნელ? საღამო მოწაფეებთან ერთად გაატარა. ეს დღე დ?დ ხუთშაბათად ?წოდება. ორ? დღ?ს შემდეგ ეგვ?პტ?ს ტყვეობ?დან მათ? გამოხსნ?ს აღსან?შნავად ებრაელებ? უდ?დეს დღესასწაულს პასექს ზე?მობდნენ. დღესასწაულ?ს წ?ნა საღამოს, მზ?ს ჩასვლ?ს შემდეგ, ოჯახ?ს უფროს? ერთ? წლ?ს ბატკანს ან თ?კანს კლავდა, მთლ?ანად წვავდა და ოჯახთან ერთად შეექცეოდა. პასექ?ს მ?ღება წ?ნა დღ?თაც შე?ძლებოდა, განსაკუთრებ?თ - გალ?ლე?დან მოსულთათვ?ს. უფალმა, რაკ? ?ცოდა, რომ თავ? პასექ?ს დღესასწაულზე უნდა შეეწ?რა, სერობა სწორედ წ?ნა დღეს, ხუთშაბათს გამართა.

სად აღესრულა სა?დუმლო სერობა

ბეთან??დან მომავალმა მოწაფეებმა არ ?ცოდნენ, სად უნდა ეჭამათ პასექ?, უფალმაც არაფერ? უთხრა მათ, რათა მღვდელმთავრებთან შეთანხმებულ ?უდას დროზე ადრე არ გაეცა ?გ?. მაცხოვარმა პასექ?ს მოსამზადებლად პეტრე და ?ოანე გააგზავნა და უთხრა, რომ ?ერუსალ?მ?ს კარ?ბჭესთან კოკ?თ მ?მავალ? კაც? შეხვდებოდათ. სახლშ?, რომელშ?ც ?გ? შევ?დოდა, პატრონ? მათთვ?ს გამზადებულ ოთახს დაახვედრებდათ.

?უდას მხ?ლება

საღამოს უფალ? მოც?ქულებთან ერთად მ?ვ?და ?მ სახლშ?. როცა პასექ?ს საჭმელად დასხდნენ, მაცხოვარმა მოწაფეებს ამცნო, რომ ერთ-ერთ? მათგან? გასცემდა. მოც?ქულებ? გაოგნებულნ? ეკ?თხებოდნენ, ვ?ნ ?ქნებოდა გამცემ?. უფლ?სადმ? ერთგულებაშ? ეჭვ? არავ?ს ეპარებოდა, მაგრამ სწამდათ, რომ უფალმა მათ? გულ?სნადებ? მათზე უკეთ ?ცოდა. უფლ?საგან ფარულად მხ?ლებულმა ?უდამ წარბ? არ შე?ხარა და კადნ?ერად ?კ?თხა, ვ?ნ არ?სო გამცემ?. რაკ? ფარულმა მხ?ლებამ არ გაჭრა, მაცხოვარმა სხვებ?სგან შეუმჩნევლად პ?რდაპ?რ უთხრა ?უდას, რომ სწორედ ?ს ?ყო გამცემ?. ?უდაზე არც ამან გაჭრა. მაშ?ნ უფალმა მოც?ქულებს დაუფარავად განუცხადა, რომ გამცემ? მასთან ერთად ჯამშ? ამოაწობდა ლუკმას. ასეთ? მოქმედებ?თ უფალმა გვ?ჩვენა, რომ ცოდვ?ლ?ს გადარჩენას ბოლომდე უნდა ვეცადოთ.

ზ?არებ?ს სა?დუმლო

ძველაღთქმ?სეულ? პასექ?ს დასრულებ?ს შემდეგ უფალმა ა?ღო პურ?, აკურთხა, გატეხა, მოწაფეებს საჭმელად მ?სცა და უთხრა: „ესე არს ხორც? ჩემ? თქვენთვ?ს მ?ცემულ?, ამას ჰყოფდეთ მოსახსენებელად ჩემდა“ (ლუკ. 22, 19), - შემდეგ ა?ღო სასმ?ს?, მ?სცა მათ და უთხრა: „სუთ ამ?საგან ყოველთა: ესე არს ს?სხლ? ჩემ? ახლ?სა აღთქუმ?სა, მრავალთათვ?ს დათხეულ? მ?სატევებელად ცოდვათა“ (მათ. 26, 27-28). ამ?თ უფალმა დააწესა ახალ? აღთქმ?ს ერთ-ერთ? უდ?დეს? სა?დუმლო - ზ?არება.

როგორც სახარება გვასწავლ?ს, ზ?არებ?ს გარეშე ცხონება შეუძლებელ?ა. ღ?რსეულად მ?ღებულ? უფლ?ს ს?სხლ? და ხორც? დემონებს განაგდებს ჩვენგან და მცველად ანგელოზებს უხმობს. ქრ?სტ?ანებ? ერთ? ბარძ?მ?დან ვ?ღებთ პურსა და ღვ?ნოს, რომელ?ც მღვდელმსახურ?ს მ?ერ სულ?წმ?დ?ს მოხმობ?თ რეალურად გარდა?ქცევა ?ესო ქრ?სტეს წმ?ნდა ს?სხლად და ხორცად. ზ?არებ?ს შემდეგ ქრ?სტე ჩვენშ? შემოდ?ს. მასთან ზ?არებ?თ ერთმანეთთანაც ვერთ?ანდებ?თ, ვხდებ?თ ქრ?სტეს სხეულ?ს - ეკლეს??ს ჭეშმარ?ტ? წევრებ?, რომლ?ს თავ? თავად უფალ? ?ესო ქრ?სტეა.

ფერხთბანა

დ?დ? ხუთშაბათ?შემდეგ უფალმა ზედა შესამოსელ? გა?ხადა, არდაგ? (შესამშრალებელ? ნაჭერ?) წელზე შემო?რტყა, წყალ? საბანელშ? ჩაასხა და მოწაფეებს ფეხებ? დაბანა. ამ?თ მან ქრ?სტ?ანულ? ს?მდაბლ?სა და ს?ყვარულ?ს უმაღლეს? მაგალ?თ? გვ?ჩვენა და გვასწავლა, რომ ერთმანეთსაც ასეთ?ვე მორჩ?ლებ?თ ვემსახუროთ. მორჩ?ლება თავ? და ბოლოა ყოველგვარ? სათნოებ?სა.

?უდას განზრახვ?ს მ?უხედავად, უფალმა პ?რველს სწორედ მას დაბანა ფეხებ?, მაგრამ ვერც ამ?თ შეძლო მ?ს? ბოროტებ?ს ალაგმვა.

ადამ?ანს შემოქმედ?სგან თავ?სუფალ? ნება აქვს მ?ნ?ჭებულ?, ამ?ტომ მაცხოვარ? ცდ?ლობს, ?უდამ არა ძალდატანებ?თ, არამედ საკუთარ? ნებ?თ თქვას უარ? თავ?ს განზრახვაზე. ადამ?ანთა გამოხსნაც თავ?სუფალ? ნებ?თ უნდა მოხდეს.

* * *

დ?დ ხუშაბათს წმ?და ეკლეს?ა ამ დღეს აღსრულებულ ოთხ უმნ?შვნელოვანეს სახარებ?სეულ მოვლენას ?ხსენებს: სა?დუმლო სერობას, როდესაც მაცხოვარმა წესად დადო წმ?და ზ?არებ?ს სა?დუმლო (ევქარ?სტ?ა), მაცხოვრ?ს მ?ერ თავ?ს? მოწაფეებ?ს ფეხთბანას, ნ?შნად უდ?დეს? ს?მდაბლ?სა და მათდამ? უსაზღვრო ს?ყვარულ?სა, გეთსემან??ს ბაღშ? ლოცვას და ?უდას გამცემლობას. მ?უხედავად ?მ?სა, რომ სათანადოდ მომზადებულ  მორწმუნეს ზ?არება წლ?ს ნებ?სმ?ერ დროს შეუძლ?ა, არსებობს დ?დ ხუთშაბათს ზ?არებ?ს ქრ?სტ?ანულ? ტრად?ც?ა. ამ დღეს უზ?არებლად დატოვება ერთ-ერთ მძ?მე სასჯელად ?თვლებოდა, თუმცა მცდარ?ა შეხედულება, თ?თქოს დ?დ? ხუთშაბათ?ს ზ?არება რა?მეთ? აღემატებოდეს სხვა დღეებშ? მ?ღებულს. უფლ?ს ს?სხლ? და ხორც? მარად უცვლელ?ა.

მოამზადა ალექსანდრე კაპანაძემ
ჟურნალ? „კარ?ბჭე“, აპრ?ლ?, 2004 წ.

დ?დ? ხუთშაბათ?

მთავარეპ?სკოპოს? სერაფ?მ სობოლევ? „ს?ტყვა დ?დ ხუთშაბათს“

„წმ?და სა?დუმლოთა ღ?რსეულ? ზ?არებ?სათვ?ს“

დ?დ? ხუთშაბათ?

დ?დ ხუთშაბათს დააგვ?რგვ?ნა მაცხოვარმა ყოველ? თავ?ს? სწავლან? უმშვენ?ერეს? და უტკბ?ლეს? ს?ტყვებ?თ, რომლ?თაც ნუგეშ? სცა და გამოეთხოვა საყვარელ მოწაფეებს.

ამ დღეს შესრულდა უფლ?ს სერობა, რომელშ?ც გარკვეულ? სა?დუმლოა ჩადებულ?. მართლმად?დებელ ეკლეს?აშ? სრულდება 7 სა?დუმლო: ნათლ?სღება, ზ?არება, მ?რონცხება, აღსარება, მღვდლობა, ქორწ?ნება და ზეთ?ს კურთხევა. ერთ-ერთ უმნ?შვნელოვანესთაგან სა?დუმლოს წარმოადგენს ზ?არება.

„და ვ?თარცა ჰსჭამდეს ?გ?ნ?, მ??ღო ?ესო პურ? და ჰმადლობდა და განჰსტეხა, და მ?ჰსცა მოწაფეთა თვ?სთა და ჰრქუა მათ: მ??ღეთ და ჰსჭამეთ, ესე არს ხორც? ჩემ?“ (მათე 26, 27).

?ესო ჰმადლობდა, სანამ განსტეხდა პურს. მაცხოვარ? ამ?თ გვასწავლ?ს, რომ ჩვენც უნდა ვმადლობდეთ ღმერთს მუდამ. ჩვენ? მადლ?ერება შემოქმედს არაფერს მატებს, ჩვენ კ? მასთან გვაახლოებს და როდესაც ტაძარშ? სრულდება ჟამ?ს წ?რვა (ბერძნულ?დან „ეუხარ?სტ?ა“), ეს ნ?შნავს ?მას, რომ აღვავლენთ უფლ?სადმ? მადლობას. ეს არ?ს განსხვავება მ?ს? მრავალ? მოწყალებ?სა ჩვენზე.

?ესო ქრ?სტე ძველ? აღთქმ?დან არაფერს არ არღვევს, ?ს აღასრულებს. როგორც მოგეხსენებათ, ებრაელებ? პასექ?ს დღესასწაულს უფლ?ს მ?ერ ეგვ?პტ?ს ტყვეობ?დან გამოხსნ?ს მოსაგონებლად აღნ?შნავენ ნ?სან?ს 14 რ?ცხვშ? (მარტ?-აპრ?ლ?), მზ?ს ჩასვლ?ს შემდგომ თუმცა კ? პასექ?ს მ?ღება უფრო ადრეც შე?ძლებოდა, განსაკუთრებ?თ გალ?ლე?დან მოსულთათვ?ს. მაცხოვარ?, როგორც ძველ? ყველა წეს?ს აღმსარებელ?, სარგებლობს ამ წეს?თ და სერობასაც ნ?სან?ს 13 რ?ცხვ?ს ხუთშაბათს აღასრულებს, დან?შნულ? დრო?დან ერთ? დღ?თ ადრე. ეს ?მ?ს გამო, რომ ჯვარზე დაკანონებულ? საპასექო სერობ?ს დღეს უნდა მ?ეტანა თავ? თვ?ს? მსხვერპლად. როგორც პასექ? ჭეშმარ?ტ ტარ?გს, პურ?ს ნაჭრებს ურ?გებს მოც?ქულთ, რ?თაც ს?მბოლურად განასახ?ერებდა აღთქმულ? ქვეყნ?ს ს?უხვეს, მომდ?ნარეს რძ?თა და თაფლ?თ. ხანდახან ამ ადათ?ს შესრულებ?თ, ოჯახ?ს უფროს? განსაკუთრებულ კეთ?ლმოსურნეობას გამოხატავდა მ?სდამ?, ვ?საც განტეხ?ლ პურს აწოდებდა.

უფალ? ჯვარს ეცვა ჩვენთვ?ს და თავ? თვ?ს? მ?გვ?ძღვანა საგზლად. ამ?ტომ მუდამ უნდა ვმადლობდეთ, როგორც ჩვენს მაგ?ერ, ასევე ყველას მაგ?ერ. ამ?თ შევძლებთ მომაკვდ?ნებელ? ცოდვ?ს, შურ?ს, აღმოფხვრას ჩვენშ? და ს?ყვარულ?ს დანერგვას, ადამ?ან? უძლურ? ხდება შურდეს მ?ს?, ვ?ს მაგ?ვრადაც ჰმადლობს.

„და მ??ღო სასუმელ? და ჰმადლობდა და მ?ჰსცა მათ და ჰრქუა: სუთ ამ?სგან ყოველთა, ესე არს ს?სხლ? ჩემ? ახლ?სა აღთქმ?სა, მრავალთათვ?ს დათხეულ? მ?სატევებელად ცოდვათა“ (მათე 26, 27-28).

უფლ?ს ს?სხლ?, ღ?რსეულად მ?ღებულ?, შორს განაგდებს ჩვენგან დემონებს და უხმობს ანგელოზთ მცველად. და როგორ ჭ?რდება დღეს ქვეყნ?ერებას ანგელოსთა მფარველობა. ჯვარზე დანთხეულმა ამ წმ?და ს?სხლმა განწმ?და კაცობრ?ობა. ეს ს?სხლ?ა ჩვენ? სულებ?ს მხსნელ?, განმბანელ? ცოდვებ?საგან.

არსებობს მეტად საყვარელ? ს?ტყვა - „მეგობარ?“ ე.?. ორ? ან ჯგუფ? მოს?ყვარულე ადამ?ანებ?სა, რომლებ?ც ?მდენად ახლო სულ?ერ კავშ?რშ? არ?ან ერთმანეთთან, რომ ფ?ზ?კურ? გამოვლ?ნებ?თ, როგორც ხალხურ? ტრად?ც?ა გადმოგვცემს, ერთ? გობ?დან საკვებ?ს თანაზ?არნ? არ?ან. და რაოდენ უფრო მეტად თანაზ?არნ? ხდებ?ან ქრ?სტ?ანებ?, როდესაც ერთ? ბარძ?მ?დან ?ღებენ პურსა და ღვ?ნოს, რომელ?ც მღვდლ?ს მ?ერ სულ? წმ?დ?ს გარდამოწვევ?თ გარდა?ქცევა რეალურ ?ესო ქრ?სტეს წმ?და ს?სხლად და ხორცად. წმ?და ზ?არებ?ს მ?ღებ?ს შემდგომ უფალ? ?ესო ქრ?სტე შემოდ?ს ჩვენშ? და ჩვენს სხეულშ? და?ვანებს. ვეზ?არებ?თ ქრ?სტეს, ვერთ?ანდებ?თ ერთმანეთთან. ჭეშმარ?ტად ქრ?სტეს სხეულ?ს (ეკლეს??ს) წევრებ? ვხდებ?თ. რაოდენ უფრო მეტ?ა ს?ყვარულ? ჩვენს შორ?ს, ვ?დრე ჩვეულებრ?ვ მეგობრებს შორ?ს. სწორედ ?მ?სათვ?ს განაზავა მან თავ?ს? სხეულ? და შეგვ?რწყა, რომ შევ?ქმნეთ ერთნ?, როგორც ერთ? სხეულ?, რომლ?ს თავ? არ?ს ქრ?სტე. ეს მხოლოდ ჩვენს მ?მართ უფლ?ს ძლ?ერ? ს?ყვარულ?ს გამო მოხდა. უფალ? გვასაზრდოებს თავ?ს? სხეულ?თ ?მ?სთვ?ს, რომ შევ?ქმნეთ მეტად კეთ?ლშობ?ლნ?, ჩვენთვ?ს ზრუნავს ამ ქვეყნად და მ?თ-უფრო ?ზრუნებს ?მქვეყნად, მარად?ულობაშ?. ჩვენს ტაძარშ? მორწმუნეთა ზ?არებ?ს დროს სრულდება გალობა: „ხორც? ქრ?სტეს? მ?ვ?ღოთ და უკვდავებ?სა წყაროსა გემო ვ?ხმ?ოთ“.

წმ?და ტრაპეზ?თ გარდამოედ?ნება სულ?ერ? წყარო. მასზეა ხე დანერგ?ლ?, რომელ?ც ?სხამს მარად უჭკნობ ნაყოფს. ეს წყარო ანაყოფ?ერებს გვალვებს, წარმოქმნ?ლს ჩვენს სულშ?. ეს წყარო არ?ს ს?ნათლ?ს, რომელ?ც გამოსცემს სხ?ვებს ჭეშმარ?ტებ?სას, რაოდენ მნ?შვნელოვან? ყოფ?ლა უმთვრეს? და უმაღლეს? სა?დუმლო ზ?არებ?სა, რომელ?ც დააფუძნა მაცხოვარმა დღევანდელ დღეს. ეს არ?ს სა?დუმლო ჩვენ? სარწმუნოებ?სა, რომელ?ც თუ სასოებ?თ და ღ?რსებ?თ ?ქნა მ?ღებულ?, გამოსცვლ?ს კაც?ს ბუნებას. ნებ?სმ?ერ დღეს შეუძლ?ა ადამ?ანს ეზ?აროს, თუ სათნადოდ ?ქნა მომზადებულ?, მაგრამ არსებობს ქრ?სტ?ანულ? ტრად?ც?ა ზ?არებ?სა დ?დ ხუთშაბათს. ერთ-ერთ მძ?მე სასჯელად ?თვლებოდა, თუ ამ დღეს ვ?ნმეს უზ?არებლად დატოვებდნენ.

ჩვენს ტაძრებშ? წმ?და ზ?არებ?ს წ?ნ ხშ?რ?ა ხმაურ?. გავ?სენოთ სახარებ?დან, რომ ანგელოზნ? აღმატებულნ? ჩვენზე, რა პატ?ვ?თ და მოწ?წებ?თ ?დგნენ უფლ?ს საფლავთან, სადაც უკვე აღარ ესვენა მაცხოვარ?, რამეთუ აღმსდგარ? ?ყო. ჩვენ კ?, მ?ვეახლებ?თ რა წმ?და ტრაპეზს, ს?სხლსა და ხორცს უფლ?სა, შფოთ?თ, განკ?თხვ?თ, რა პატ?ებას მ?ვ?ღებთ? როგორ შეგვ?ძლ?ა ვეზ?აროთ ამ მსხვერპლს თუ გულ? და გონება ჩვენ? არ არ?ს განწმენდ?ლ?, დამდაბლებულ? და ღ?ა ს?ყვარულ?სა და ჭეშმარ?ტებ?ს დასავანებლად?

„და აღსდგა სერობასა მ?სგან და დაჰსდუა სამოსელ? თვ?ს?, და მ??ღო არდაგ?, და მო?რტყა ?გ? და მ??ღო წყალ? და შთაასხა საბანელსა მას და ?წყო ბანად ფერხთა მოწაფეთა თვ?სთა“ (?ოანე 13, 4-5).

დააწესა რა მაცხოვარმა უმთავრეს? ქრ?სტა?ნულ? სა?დუმლო ზ?არებ?სა, დაბანა ფერხნ? მოწაფეთა, მ?სცა მათ უმაღლეს? სახე და მაგალ?თ? ქრ?სტ?ანულ? ს?მდაბლ?სა და ს?ყვარულ?სა. ?გ? არ არ?ს ამაყ? ბელად?. ხალხ? თავ?ს სახელ?თ რომ მ?ჰყავს, ?ს თავ?ს? მოწაფეებ?ს მორჩ?ლ? მსახურ?ა და ქვეყანაზე პ?რველობას, დ?დებას ან თაყვან?სცემას არ ეძ?ებს. ქრ?სტე ასწავლ?ს მოც?ქულთ, რომ მათაც ერთმანეთს უნდა დაბანონ ფეხ?. „რამეთუ სახე მ?გეც თქუენ, ეგრეთ თქუენცა ჰყოფდეთ“ (?ოანე 13, 5).

ამ დღეს ქრ?სტ?ან? უნდა ?ხსენებდეს განსხვავებულ? გრძნობ?თ და სასოებ?თ. ამ დღეს მა?ნც უნდა და?ვ?წყოს სოფელ? და ყოველ? ამაოება, განუშორებლად, სულ?თა და გულ?თ უნდა ?ყოს მაცხოვართან და ეზ?აროს მ?ს ჯვარსა და ვნებებს.

?უდა, ქრ?სტეს მოწაფეთაგან?, ტრაპეზ?ს მონაწ?ლე და მ?მღებელ? უფლ?ს აურაცხელ? ს?კეთეებ?სა, ხდება გამცემ?, ?ესომ ?ც?ს მ?ს? განზრახვა, მაგრამ პ?რველად მას ბანს ფერხს. უფალს უნდა ამ?თ შეაჩეროს ბოროტ განზრახვაშ?, ქრ?სტეს შეეძლო ?უდას ს?ბოროტ?ს ალაგმვა, მაგრამ ადამ?ანს აქვს შემოქმედ?საგან მ?ნ?ჭებულ? ნებ?ს თავ?სუფლება, ?უდას აძლევს თავ?სუფლებას თავ?ს? ნებ?თ და არა ძალდატანებ?თ დაატოვებ?ნოს ბოროტ? გადაწყვეტ?ლება, ასე ხდება ადამ?ანთა გამოხსნაც. ხოლო თავ?სუფალ? ნებ?თ უნდა მოხდეს ხსნა კაცობრ?ობ?სა და არა უფლ?ს ძალდატანებ?თ.

?ესო ქრ?სტე ფეხს ბანს ?უდას მაშ?ნ, როდესაც ?ც?ს რომ გასცემს, მასზე ზრუნავს უკანასკნელ დღემდე. აქ ჩანს უფლ?ს მზრუნველობა და უსაზღვრო ს?ყვარულ? ნებ?სმ?ერ? ცოდვ?ლ?ს მ?მართ. ქრ?სტე ფეხთბან?თ გვასწავლ?ს მორჩ?ლებას, რომელ?ც თავ? და ბოლოა სათნოებ?სა. თავ?ს? ხელ?თ ასხამს საბანელშ? წყალს, სხვას კ? არ ავალებს! ამ?თ უნდა შევ?მეცნოთ, რომ როდესაც ვაკეთებთ ს?კეთეს, მთელ? მოდომებ?თ უნდა გავაკეთოთ.

?უდა ვერ ჭვრეტს ქრ?სტეს მოძღვრებ?ს სათნო სულს. ამჯერად კ? რწმენა ქრ?სტეს, როგორც მეს??ს არაჭეშმარ?ტებაზე, კ?დევ უფრო განუმტკ?ცდა. ჭეშმარ?ტ? მეს?ა, ფ?ქრობდა ?ს, თავს არ და?მც?რებდა მონ?ს მოვალეობ?ს შესრულებ?თ. ?გ? მოწაფეებს ფეხს კ? არ დაბანდა, არამედ როგორც მეფე მედ?დურად და ამაყად წარუძღვებოდა მათ ?უდეველ? ხალხ?ს განთავ?სუფლებ?ს აღსასრულებლად. მოძღვარმა მოწაფ?ს ამგვარ? განწყობა, ბუნებრ?ვ?ა, ?ცოდა. „შეჰსძრწუნდა სულ?თა, და ჰსწამა და ჰსთქუა: „ამ?ნ, ამ?ნ გეტყვ? თქვენ: ვ?თარმედ ერთმან თქვენგანმან მ?მცეს მე“ (?ოანე 13, 21) ?უდას ეძლევა ს?ნანულ?ს საშუალება, ქრ?სტეს მ?ს? ხსნა და გადარჩენა უნდა. უფრო ადრე ეუბნება მოწაფეებს: „ერთ? თქვენგან? ეშმაკ? არს“ (?ოანე 6, 70). ქრ?სტე აჩვენებს ?უდას, რომ ?ცნობს მას, როგორც გამცემელს, მაგრამ საჯაროდ არ ამხელს. ?ცოდა რა ქრ?სტემ მ?ს? ვერცხლ?სმოყვარეობ?ა, ფულ?ს პარვა, ყველანა?რად ცდ?ლობს, გააღვ?ძოს მასშ? ს?ნანულ? (ფულ?ს შესანახ? გუადრუც? ქრ?სტემ მას მ?აბარა). ქრ?სტეს მზრუნველობა ?უდას მ?მართ უსაზღვროა. ?ს თვ?თ ყაჩაღ?ს სულსაც მოათვ?ნ?ერებდა. მაგრამ ?უდა შეუკავშ?რდა ეშმაკს. სატანა ერთბაშად არ შემოდ?ს ადამ?ანშ?. ?ს ჯერ მრავალ თავდასხმას აწყობს. შემდეგ, როდესაც ადამ?ანშ? და?ნახავს მ?ღებ?ს მზადყოფნას, მთლ?ანად ჩასახლდება და და?პყრობს მას. საშ?ნელ?ა ვერცხლ?სმოყვარეობა. ?ს ხურავს ადამ?ან?ს გულს, თვალსა და ყურს და პ?რუტყვ?ს დონემდე დაჰყავს ?გ?. არ აძლევს საშუალებას ს?ნდ?სზე დაფ?ქრებ?სა. ?ს ადამ?ანს ყურმოჭრ?ლ მონად გადააქცევს. ხშ?რ შემთხვევაშ? ეს სნეულება მსოფლ?ოშ? მრავალ? ომ?, ს?სხლ?სღვრა, წმ?და პავლე მოც?ქულ? მასზე დამონებულს უწოდებს კერპთმსახურს.

ყოველ ზემოთქმულ მაგალ?თებს, მოქმედებებს, უფლ?სა ჩვენ?სა ?ესო ქრ?სტეს სწავლას დღეს წმ?და ეკლეს?ა გამოხატავს ლოცვებ?თ, გალობ?თ, რომელ?ც განსაკუთრებულ? გულმოდგ?ნებ?თ უნდა ?სმ?ნოს ქრ?სტ?ანმა. გრძნობა ანუ კაც?ს გულ?ს მოძრაობა მართავს მ?ს ცხოვრებას და საქმეს. ჭკუას და გონებას ?სე არ ემორჩ?ლება კაც?, როგორც გულ?ს წად?ლს. გავუხსნათ უფალს ჩვენ? გულებ?, დავემორჩ?ლოთ და ნუ შევეწ?ნააღმდეგებ?თ მას, მარად გვახსოვდეს უფლ?ს ს?ტყვებ?: „მცნებასა ახალსა მოგცემთ თქუენ, რათა ?ყუარებოდეთ ურ?ერთას...“ (?ოანე 13, 34).

ნატო ბოკერ?ა
გაზეთ? „საპატრ?არქოს უწყებან?“, № 14 (116), 2001 წ.

Информация к новости
 • Просмотров: 6249
 • Автор: admin
 • Дата: 9 აპრილი 2017
9 აპრილი 2017

გ?ლოცავთ ბზობას!

Категория: News

გ?ლოცავთ ბზობას!ბზობა - ბა?აობა
უფლ?ს დ?დებ?თ შესვლა ?ერუსალ?მშ?


მართლმად?დებელ? ეკლეს?ა დ?დმარხვ?ს მეექვსე კვ?რა დღეს ზე?მობს მაცხოვრ?ს ?ერუსალ?მშ? დ?დებ?თ შესვლას, რასაც ქრ?სტ?ანებ? ბა?აობას ანუ ბზობას უწოდებენ. ეს გახლავთ ათორმეტთაგან რ?გ?თ პ?რველ? მოძრავ? დღესასწაულ?, რომელ?ც ყოველთვ?ს ემთხვევა ბრწყ?ნვალე აღდგომ?ს წ?ნა კვ?რა დღეს.

„...ერ? მრავალ?, რომელ-?გ? მოსრულ ?ყვნეს დღესასწაულსა მას, რამეთუ ესმა, ვ?თარმედ ?ესო მოვალს ?ერუსალემდ, მო?ღეს რტოებ? დანაკ?ს კუდთაგან და განვ?დეს მ?გებებად მ?სა, ღაღადებდეს და ?ტყოდეს: ოსანა! კურთხეულ არს მომავალ?, მეუფე ?სრაელ?სა?!“, - ასე აღწერს ?ოანე მახარებელ? მაცხოვრ?ს ?ერუსალ?მშ? დ?დებ?თ შესვლ?ს ამბავს.

მაცხოვრ?ს შესვლა ?ესუსალ?მს ძლევამოს?ლ? მეფ?ს სატახტო ქალაქშ? შესვლას ჰგავდა. უბრალო ადამ?ანებმა საზე?მო შეხვედრა მოუწყვეს უფალს. ეს ზე?მ? წ?ნასწარ არავ?ს მოუმზადებ?ა, ?ს ადამ?ანთა ყველაზე წმ?ნდა, ყველაზე წრფელ? გრძნობებ?ს უეცარ? და, შე?ძლება ?თქვას, უფლ?ს მ?ერ შთაგონებულ? გამოხატულება ?ყო. ასე ხდება, როცა ადამ?ან? ხარობს ღვთ?ს დ?დებულებ?სა და მ?სთა საკვ?რველთა საქმეთა გამო.

ამავე დროს, წმ?და სახარება საცნაურს ხდ?ს ?მ ფაქტს, რომ უფალ? ჩვენ?, ?ესო ქრ?სტე, ყოველთვ?ს გაურბოდა მ?წ?ერ პატ?ვსა და დ?დებას. ?ს თავმდაბლობ?თა და ს?მშვ?დ?თ ?ფარავდა თავს ამქვეყნ?ურ? ზეობ?საგან.

როდესაც მაცხოვარ? მ?უახლოვდა ბეთბაგესა და ბეთან??ს მთას, რომელსაც ზეთ?სხ?ლ?ს მთა ეწოდება, ორ? მოწაფე უახლოეს სოფელშ? გაგზავნა, რათა მ?ეყვანათ მ?სთვ?ს შესასვლელშ?ვე დაბმულ? ვ?რ? და ჩოჩორ?, რომლ?ს ზურგზეც ჯერ არავ?ნ მჯდარ?ყო. მოც?ქულებმა ბრძანება შეასრულეს. ეს ყველაფერ? ?მ?სთვ?ს მოხდა, რომ აღსრულებულ?ყო წ?ნასწარმეტყველება ზაქარ?ას?: „და პოვა ?ესო ვ?რ? და დაჯდა მას ზედა, ვ?თარცა წერ?ლ არს: ნუ გეშ?ნ?ნ, ასულო ს?ონ?საო! აჰა ესერა მეუფე შენ? მოვალს შენდა და ზე ზ?ს ?გ? კ?ცვსა ვ?რ?სასა“ (?ოანე 12, 14-15).

?ერუსალ?მ?საკენ დ?დებ?თ მ?მავალ? ხალხ? სამოსელს უფენდა გზაზე, ზოგს კ? პალმ?ს (ბზ?ს) რტოებ? ეკავა და ასე ეგებებოდა მაცხოვარს. ყოველ? მხრ?დან ?სმოდა ღაღად?ს?: „ოსანა ძესა დავ?თ?სასა, კურთხეულ არს მომავალ? სახელ?თა უფლ?საჲთა! ოსანა, რომელ? ხარ მაღალთა შ?ნა!“ (მათე 21, 9).

ბზ?ს ან პალმ?ს მშვენ?ერებ?თ ეკლეს?ა უფრო ცხოვლად გამოხატავს უფლ?ს დ?დებ?თ შესვლად ?ერუსალ?მშ?. ეს დ?დ? ხნ?ს ტრად?ც?აა. V საუკუნ?ს სასულ?ერო მოღვაწე, კონსტანტ?ნეპოლ?ს მთავარეპ?სკოპოს? წმ?და პროკლე, თავ?ს ერთ-ერთ ს?ტყვაშ? ასე ამბობს: „ხელთ ვ?პყრათ პალმ?ს ტოტებ? და შევეგებოთ დ?დებ?თ მომავალს უფალს ჩვენსას“.

ღმერთ? კ? ყოველ ჩვენგანს სთხოვს, სულ?ერად შეეგებოს მას, სამოსლ?ს ნაცვლად გულ? გაუფ?ნოს კ?ცვზე მჯდომ მეუფეს, მხურვალე ლოცვა და თაყვან?სცემა კ? ბზ?ს ტოტებ?ვ?თ მ?ართვას და ?სე მ??ღოს უფალ? საკუთარ სულშ?, როგორც ?ერუსალ?მშ?.

?ერუსალ?მს დ?დებ?თ შესვლ?თ უფალმა მორწმუნეებს ს?ყვარულ?ს გამომჟღავნებ?ს საშუალება მ?სცა, ხოლო მოძულეებსა და მტრებს - მ?ს? შეცნობ?სა და ს?ნანულად მოქცევ?სა.

მოამზადა შალვა კეკელ?ამ
ჟურნალ? „კარ?ბჭე“, აპრ?ლ?, 2004 წ.
Информация к новости
 • Просмотров: 6839
 • Автор: admin
 • Дата: 7 აპრილი 2017
7 აპრილი 2017

გ?ლოცავთ ყოვლადწმ?ნდა ღვთ?სმშობლ?ს ხარებ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულს

Категория: News

გ?ლოცავთ ყოვლადწმ?ნდა ღვთ?სმშობლ?ს ხარებ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულს


ღვთ?სმშობელ? ქალწულო, გ?ხაროდენ, მ?მადლებულო მარ?ამ, უფალ? შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორ?ს და კურთხეულ არს ნაყოფ? მუცლ?სა შენ?სა, რამეთუ მაცხოვარ? გვ?შევ სულთა ჩვენთა.

ერთ-ერთ უდ?დეს საუფლო დღესასწაულს, რომელსაც წმ?და ეკლეს?ა 25 მარტს (ახ. სტ?ლ?თ 7 აპრ?ლს) აღნ?შნავს, ხარება ეწოდება. ამ დღეს ყოვლადწმ?და მარ?ამთან ერთად მთელ კაცობრ?ობას ეუწყა, რომ სახ?ერმა ღმერთმა ადამ?ან? ს?კვდ?ლ?სა და ცოდვ?ს სამუდამო ტყვეობ?სათვ?ს ვერ გა?მეტა და ეშმაკ?ს მონობ?საგან მ?ს? გამოხსნა გადაწყვ?ტა. ეს დღე არ?ს დასაბამ? „ჩვენ? ცხონებ?სა და გამოჩ?ნება საუკუნო?თგან დამალულ?სა სა?დუმლო?სა“.

უფალმა ?ესო ქრ?სტემ შობამდე დ?დ? ხნ?თ ადრე აღუთქვა კაცობრ?ობას, რომ მხსნელს, მეს?ას მოუვლენდა, რომელსაც შობდა ქალწულ? და უწოდებდა სახელად ემანუელს, რომელ?ც ?თარგმანება როგორც „ჩვენთარ არს ღმერთ?“. ჭეშმარ?ტად, ღვთ?ს განკაცებ?თ ჩვენთან არს ღმერთ?.

და ა?, მ?ავლ?ნა უფალმა მთავარანგელოზ? გაბრ?ელ? გალ?ლე?ს ქალაქ ნაზარეთშ? ქალწულ მარ?ამთან, რომელ?ც დაწ?ნდულ? ?ყო ?ოსებზე, დავ?თ?ს მოდგმ?ს შთამომავალზე.

წარუდგა ანგელოზ? ქალწულს და უთხრა: „გ?ხაროდენ, მ?მადლებულო, უფალ? შენთანაა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორ?ს“. მარ?ამ? შეაძრწუნა მ?სმა ს?ტყვებმა და გა?ფ?ქრა: „ვ?თარ-მე არს მოკ?თხვაჲ ესე?“ - რას უნდა ნ?შნავდეს ეს მოკ?თხვაო? ანგელოზმა უთხრა: „ნუ გეშ?ნ?ნ, მარ?ამ, რამეთუ ჰპოვე მადლ? წ?ნაშე ღმრთ?სა. და აჰა, ესერა შენ მუცლად-?ღო და ჰშვა ძე და უწოდ? სახელ? მ?ს? ?ესუ“.

მარ?ამ?ს ძეს ღმერთ? დავ?თ? საყდარს ანუ ?სრაელ?ს სამეფო ტახტ?სა და ?აკობ?ს სახლზე - ?სრაელ?ს თორმეტ ტომზე - საუკუნო (მარად?ულ) სუფევას აღუთქვამს. მარად?ულ? მხოლოდ ღმერთ?ა, ხოლო „?აკობ?ს სახლ?“ უფლ?ს მხ?ლველ?, მორწმუნე ერ?ა, რომელ?ც სულ?თ უფალთანაა შეერთებულ?.

ადამ?ან?ს გონებ?სათვ?ს მ?უწვდომელ?ა ქალწულ?საგან უმამაკაცოდ შობა. ღვთ?სმშობელ?, რადგან ქალწულებ?ს აღთქმა ჰქონდა დადებულ?, ?კ?თხავს: „ვ?თარმე ?ყოს ესე ჩემდა, რამეთუ მე მამაკაც? არა ვ?ც??“ ანგელოზ? მ?უგებს: „სულ? წმ?დაჲ მოვ?დეს შენ ზედა და ძალ? მაღლ?სა გფარვ?დეს შენ“, - და ნ?შანსაც აძლევს: მ?ს? ნათესავ?, მოხუც? ელ?საბედ?, უკვე მეექვსე თვეა, რაც მ?დგომ?ლ?ა.

მარ?ამმა, როცა ყოველ?ვე გამოწვლ?ლვ?თ გა?გო, დამორჩ?ლდა, მ?ენდო უფალს და ღვთ?ს ნებას თავ?ს? ნება შეუერთა: „აჰა მხევალ? უფლ?საჲ, მეყავნ მე ს?ტყვ?საებრ შენ?სა“. და მეყსეულად შევ?და სულ?წმ?და ქალწულ?ს შეუგ?ნებელ ტაძარშ?.

რ?თ? და?მსახურა ქალწულმა მარ?ამმა ესოდენ? მადლ? ღვთ?სა, რომ ადამ?ს მთელ? მოდგმ?დან სწორედ ?ს ა?რჩ?ეს ღვთ?ს განხორც?ელებ?ს მსახურად? ?მ?თ, რომ ?გ? ყოველ? სათნოებ?თ ?ყო შემკულ?, რამდენადაც ეს ადამ?ან?ს ბუნებ?სთვ?საა შესაძლებელ?, და ?ყო ჭეშმარ?ტ? ტაძარ? ღვთ?სა. განსაკუთრებ?თ აღნ?შნავენ მ?ს ს?მდაბლესა და ს?მშვ?დეს - სწორედ ამ სათნოებათა გამო გამო?რჩ?ა ?გ? უფალმა.

ქალწულ ღვთ?სმშობელზე ასეთ? გადმოცემა არსებობს: როდესაც ?გ? ესა?ა წ?ნასწარმეტყველ?ს წ?გნს კ?თხულობდა, ?ქ, სადაც წერ?ა: „აჰა ესერა ქალწულ? მ?უდგეს და შვეს ძე და უწოდონ სახელ? მ?ს? ემმანუ?ლ“, - თურმე შეყოვნდა, გა?ფ?ქრა, რა ნეტარ? ?ქნება ?ს ქალწულ?, რომელზეც ეს ?თქვაო და ღმერთს შეევედრა, მ?ს? ხ?ლვ?ს ღ?რს? გამხდარ?ყო, რათა მხევალ?ვ?თ მომსახურებოდა მას.

სწორედ ამ ს?მდაბლ?ს გამო ?ყო, რომ მთავარანგელოზმა ესოდენ სულგრძელად დაუთმო ქალწულ მარ?ამს, რომელმაც ზეც?ურ მახარებელს ნათქვამ?ს დამტკ?ცება და ახსნა მოსთხოვა. არცთუ დ?დ? ხნ?ს წ?ნ გაბრ?ელ? მღვდელ ზაქარ?ას გამოეცხადა და შვ?ლ?ს შეძენა ახარა, მაგრამ მღვდელმა არ დაუჯერა, რადგან ?ს?ც და მ?ს? ცოლ?ც ღრმად მოხუცებულნ? ?ყვნენ. მთავარანგელოზ? განურ?სხდა მას და დაადუმა, ვ?დრე წ?ნასწარმეტყველება ახდებოდა. ყოვლადწმ?და ქალწულს კ? არამცთუ არ უსაყვედურა, არამედ დ?დ? კრძალვ?თა და მოთმ?ნებ?თ დააჯერა ?გ? და არ განეშორა, სანამ მორჩ?ლებ?თა და სასოებ?თ აღსავსე ს?ტყვებ? არ გა?გონა მ?სგან. მ?ზეზ? ?ს გახლდათ, რომ ზაქარ?ამ თავ?ს? ეჭვ?თ ღრმად დაფარულ? ურწმუნოება გამოხატა, ყოვლადწმ?ნდა მარ?ამმა კ? - მორჩ?ლება და ს?მდაბლე.

ღმერთს არ სურდა, ?ძულებ?თა და შ?შ?თ აღგვასრულებ?ნოს რომელ?მე საქმე ან, პ?რ?ქ?თ, დაგვ?შალოს რა?მეს კეთება. ?გ? გულმოწყალეა, სამართლ?ან?, წმ?ნდა და სურს, ჩვენც ასეთ?ვენ? ვ?ყონ, მაგრამ კ? არ გვა?ძულებს ს?კეთეს, არამედ შეგონებ?თ, დაღ?გებ?თ, სწავლ?თ, ს?ყვარულ?თ მ?ვყავართ მ?სკენ. მას სურს, რომ ჩვენ? ნებ?თ აღვასრულებდეთ ყოველ კეთ?ლ საქმეს.

რა ?არაღ?თაც ?ღვაწა ეშმაკმა ჩვენ? დაცემ?სათვ?ს, ?მავე ?არაღ?თ გვ?ხსნა ქრ?სტემ; თუ ევას საქც?ელმა ადამ?ს მოდგმას ცრემლ? მრავალგზ?ს დაად?ნა, ქალწულმა მარ?ამმა უდ?დეს? ს?ხარულ? მოუტანა. ღვთ?სმშობლ?ს ერთ-ერთ? ეპ?თეტ?ა „განმანათლებელ?“, ნ?შნად ?მ?სა, რომ ს?ბნელეშ? მყოფ კაცობრ?ობას მ?ს მ?ერ გამოუბრწყ?ნდა მზე ს?მართლ?სა და მორწმუნეთა გონება განანათლა.

მოამზადა ნ?კოლოზ ლანჩავამ
ჟურნალ? „კარ?ბჭე“, აპრ?ლ?, 2004 წ.
Информация к новости
 • Просмотров: 3746
 • Автор: admin
 • Дата: 8 მარტი 2017
8 მარტი 2017

გ?ლოცავთ 8 მარტს

Категория: News

გ?ლოცავთ 8 მარტს


ეს დღესასწაულ? მაშ?ნ შე?ქმნა, როდესაც უკვე ქალთა უფლებებ?სთვ?ს ბრძოლა და?წყო. 1857 წლ?ს 8 მარტს, ნ?უ ?ორკშ?, საპროტესტო აქც?აზე შე?კრ?ბა სამკერვალო ქარხნებშ? მომუშავე ქალბატონებ?. მათ? მოთხოვნა ?ყო:
♂10 საათ?ან? სამუშაო დღე
♂ნათელ? და თავ?სუფალ? საოფ?სე (სამუშაო) ფართ?
♂ თანასწორ? ხელფას? მამაკაც?სა

?მ დროს ქალებ? დღეშ? 16 საათ?ს განმავლობაშ? მუშაობდნენ, მაგრამ გაწეულ? შრომ?სთვ?ს რამოდენ?მე გროშს ?ღებდნენ. მამაკაცთა გადამწყვეტ? ქმედებებ?ს შემდგომ მოხდა მათ? სამუშაო დრო?ს 10 საათამდე დაყვანა. ამერ?კ?ს ბევრ საწარმოშ? შე?ქმნა პროფკავშ?რულ? ორგან?ზაც?ებ?. და ა?, 1857 წლ?ს 8 მარტ?ს შემდეგ ჩამოყალ?ბდა კ?დევ ერთ? ორგან?ზაც?ა–პ?რველად მათ? წევრებ? გახდნენ ქალებ?. ამ დღეს ნ?უ ?ორკ?ს ბევრ ქალაქშ? ასობ?თ ქალ? გამოვ?და დემონსტრაც?ულ და საპროტესტო აქც?ებზე მოთხოვნ?თ: დაეცვათ ქალთა უფლებებ?. !

გ?ლოცავთ 8 მარტს


1910 წელს კოპენჰაგენშ?, სოც?ალ?სტურ ქალთა საერთაშორ?სო კონფერენც?აზე, კლარა ცეტკ?ნ? გამოვ?და შემოთავაზებ?თ, რომ 8 მარტს აეღნ?შნათ ქალთა საერთაშორ?სო დღესასწაულ?, რომელ?ც ჟღერდა როგორც "მოწოდება მსოფლ?ოს ყველა ქალს თანასწორობ?სთვ?ს ბრძოლაშ?".
ამ მ?მართვ?ს საპასუხოდ ბევრ? ეროვნებ?ს ქალბატონმა და?წყო ბრძოლა და ფ?ქრ? თანასწორობ?ს, შრომ?ს. პატ?ვ?სცემ?ს, ღ?რსებ?სა და მშვ?დობ?სთვ?ს ბრძოლაშ?.

1911 წელს ეს დღესასწაულ? პ?რველად აღ?ნ?შნა 19 მარტს ავსტრ?აშ?, დან?აშ?, გერმან?ასა და შვე?ცარ?აშ?. ამ?ს შემდეგ, მ?ლ?ონზე მეტმა ქალბატონმა და მამაკაცმა მ??ღო მონაწ?ლეობა დემონსტრაც?ებშ?. გარდა ხმ?ს მ?ცემ?სა და სახელმძღვანელო პოზ?ც??ს დაკავებ?სა, ქალებს მ?ენ?ჭათ თანაბარ? უფლებებ? ?დენტურად მამაკაცებ?სა.

გ?ლოცავთ 8 მარტს


სა?ნტერესო ფაქტებ? დღესასწაულთან დაკავშ?რებ?თ

╰?╮1912 წელს ქალთა დღე აღნ?შნეს 19 მარტსა და 12 მა?სს. მხოლოდ 1914 წელს ქალთა დღ?ს აღნ?შვნა სპონტანურად და?წყეს 8 მარტს

╰?╮პარადოქს?ულ?ა მაგრამ, 1918 წლამდე, რუსეთ?ს ?მპერ?ას ჰქონდა შექნ?ლ? ახალ? გრ?გორ?ანულ? კალენდარ? "რომლ?ს მ?ხედვ?თაც"ქალთა უფლებებ?სთვ?ს ბრძოლა" აღ?ნ?შნებოდა 23 თებერვალს – დღე რომელ?ც ასოც?რდება მამრობ?თ? სქეს?ს დღესასწაულთან.

╰?╮ქალთა დღე თავდაპ?რველად აღ?ნ?შნებოდა ძველ რომშ?. არსებობდა დღე, როდესაც ქალებს თავ?სუფლად შეეძლოთ ქმრებ?სგან საჩუქრებ? მ?ეღოთ. ხოლო მოახლეებს და დაბალ? ფენ?ს წარმომადგენელ ქალებს ჰქონდათ დასვენებ?ს დღე – ქალთა სოლ?დარობ?ს ნ?შნად.

გ?ლოცავთ 8 მარტს


╰?╮თ?თქმ?ს ყველა ქვეყანაშ? 8 მარტ?– ქალთა საერთაშორ?სო დღეა. მაგრამ მაგალ?თად ს?რ?აშ? 8 მარტს ზე?მობდნენ რევოლუც??ს დღეს, ხოლო ლ?ბერ??ს რესპუბლ?კაშ? გარდაცვლ?ლთა მოხსენ?ებ?ს დღედ!

╰?╮8 მარტ? დ?დ? ხნ?ს განმავლობაშ? ?ყო ჩვეულებრ?ვ? სამუშაო დღე, მაგრამ 1965 წლ?ს 8 მა?სს სამამულო ომშ? გამარჯვებ?ს 20 წლ?თავ?ს აღსან?შნავად. ქალთა საერთაშორ?სო დღეს გამოცხადდა დასვენებ?ს დღედ.

╰?╮ მსოფლ?ოშ? 8 მარტთნან დაკავშ?რებ?თ ჩატარდა გამოკ?თხვა. ..როგორც გამოკ?თხულთა 66%–მა აღნ?შნა 8 მარტ? უპ?რველესყოვლ?სა არ?ს ქალთა საერთაშორ?სო დღესასწაულ?.18%?ს თანახმად – 8 მარტ? გაზაფხულ?ს დადგომ?ს პ?რველ? დღესასწაულ?ა, ხოლო 4%მა განაცხადა რომ ეს დღე არაფრ?თ არ განსხვავდება მათთვ?ს დანარჩენ? სამუშაო დღეებ?სგან

გ?ლოცავთ 8 მარტს

გ?ლოცავთ 8 მარტს


ძვ?რფასო მეგბრებო! ა? დადგა გაზაფხულ?ს ყველაზე ნაზ? და დახვეწ?ლ? დღესასწაულ? 8 მარტ?. და ა? ამ დღეს ჩვენ გვსურს ქალბატონებ? დავმუხტოთ დადებ?თ? ემოც?ებ?თა და სურვ?ლებ?თ. გ?სურვებთ ბედნ?ერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებებს, ს?ყვარულსა და ს?ხარულს.

გაზაფხულ?ს დადგომასთან ერთად ბუნება განახლებას ?წყებს. მზ?ს თბ?ლ? სხ?ვებ? გ?ქმნ?თ ნაზ, სათუთ გრძნობებსა და ახალ ?მედებს. მართლაც ქალთა საერთაშორ?სო დღე ს?მბოლურად გაზაფხულ?ს პ?რველ დღესასწაულს ემთხვევა.

გ?ლოცავთ 8 მარტსგოგონებო, ქალბატონებო! დღეს 8 მარტს ჩვენ ძალ?ან გვ?ნდა გ?თხრათ მრავალ? ტკბ?ლ? და თბ?ლ? ს?ტყვებ?,. ჩვენ ხომ ყოველთვ?ს არ გვაქვს თქვენთვ?ს ამ?ს თქმ?ს დრო და უფლება

დღეს დღეობ?თ შე?ძლება ბევრ ქალსა თუ გოგონას არ აქვს სახარბ?ელო მდგომარეობა თავ?ს ცხოვრებაშ?. მაგრამ ხომ არსებობს ?ს მ?ზეზ? რომლ?სთვ?საც შენ სუნთქავ, ცოცოხლობ არსებობ.. სწორედ ამ?სათვ?ს ?ყავ?თ ამაყნ?, ძლ?ერნ? და უფლ?ს რწმენ?თ სავსე. ჩვენ ვ?მედოვნებთ რომ თ?თოეულ? თქვენთაგან?ს ცხოვრება გაუმჯობესდება. თქვენ? პრობლემებ? მოგვარდება, ხოლო ტკ?ვ?ლებ? გაყუჩდება.!

გ?ლოცავთ 8 მარტს❇ს?ლამაზე გვჭ?რდება ჩვენ , რათა ვუყვარდეთ მამაკაცებს, ხოლო უგუნურება მათ რაა გვუყვარდეს ?ს?ნ?

❇მან 18 ენაზე ?ცოდა საუბარ?, მაგრამ არცერთ მათგანზე არ ?ცოდა თუ როგორ ეთქვა ს?ტყვა "არა"

❇ნამდვ?ლ? ქალ? არ?ს ?ს, რომელსაც შეუძლ?ა დაგავ?წყოს ?დეალურ?

გ?ლოცავთ 8 მარტს


❇ლამაზ? ქალ?ს კოცნა შე?ძლება დაუსრულებლად, თან ?სე რომ არასდრო არ მოხვდე ერთსა და ?მავე ადგ?ლზე

❇როგორ ცუდადაც არ უნდა ფ?ქრობდნენ მამაკაცებ? ქალებზე, ქალ? კაცსზე ნებ?სმ?ერ შემთხვევაშ? კ?დევ უფრო უარეს ფ?ქრობს

❇?ყო ქალ? ძალ?ან რთულ?ა, მარტო ?მ?ტომ რომ შენ გამკლავება მამაკცთან მოგ?წევს

გ?ლოცავთ 8 მარტს


❇ახალ? კაბა ქალზე ?სევე მოქმედებს, როგორც 4 ჭ?ქა არაყ? მამაკაცზე

❇არ შეუძალოთ ქალს გაჰყვეს მოდას: ეს ალბათ არ?ს ერთადერთ? დ?სც?პლ?ნა რომელსაც ?გ? ჯერ კ?დევ ექვემდებარება

❇მ?ეც? ქალს 1000 წ?თელ? ვარდ? და ?გ? გტყვ? რომ მას მხოლოდ ერთ? თეთრ? სჭ?რდება

გ?ლოცავთ 8 მარტს
Информация к новости
 • Просмотров: 6554
 • Автор: admin
 • Дата: 8 მარტი 2017
8 მარტი 2017

გ?ლოცავთ 8 მარტს

Категория: News

გ?ლოცავთ 8 მარტს


დღეს მშვენ?ერ? დღეა, ყველა მანდ?ლოსანს ვულოცავ ქალთა, საერთაშორ?სო დღეს, და ვუსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნ?ერებას და დ?დხანს ს?ცოცხლეს smile
Информация к новости
 • Просмотров: 3549
 • Автор: admin
 • Дата: 8 მარტი 2017
8 მარტი 2017

8 მარტ? - ქალთა საერთაშორ?სო დღე

Категория: News

8 მარტ? - ქალთა საერთაშორ?სო დღე


ქალთა საერთაშორ?სო დღე ყოველ? წლ?ს 8 მარტს აღ?ნ?შნება. ეს არ?ს ქალთა ეკონომ?კურ?, პოლ?ტ?კურ? და სოც?ალურ? მ?ღწევებ?ს აღნ?შვნ?ს გლობალურ? დღესასწაულ?. პ?რველად ეს დღე 1909 წლ?ს 28 თებერვალს აშშ-შ? ამერ?კ?ს სოც?ალ?სტურ? პარტ??ს დეკლარაც??ს შემდეგ აღ?ნ?შნა.

ამ დღეს მომხდარ ?სტორ?ულ მოვლენათა შორ?ს ერთ-ერთ? უმთავრეს?, რომელმაც მოძრაობა მთელ? მსოფლ?ოს მასშტაბ?თ გახადა ცნობ?ლ?, ?ყო "ტრა?ენგლ შ?რტუე?სტ" (Triangle Shirtwaist) საფე?ქრო ფაბრ?კაშ? მომხდარ? ხანძარ? (ნ?უ-?ორკ?, 1911), რომელმაც 140-ზე მეტ? ქალ? ?მსხვერპლა.

?დეა ქალთა სოლ?დარობ?ს საერთაშორ?სო დღ?ს აღნ?შვნ?სა თავდაპ?რველად მე-20 საუკუნ?ს დასაწყ?სშ? და?ბადა სწრაფ? მსოფლ?ო ?ნდუსტრ?ალ?ზაც??სა და ეკონომ?კურ? ექსპანს??ს ეპოქაშ?, რომელმაც მასობრ?ვ? პროტესტებ? გამო?წვ?ა მუშათა აუტანელ? სამუშაო პ?რობებ?ს გამო. ერთ-ერთ? პ?რველ? ასეთ პროტესტთაგან? ?ყო ნ?უ-?ორკ?ს სამკერვალო ფაბრ?კებ?ს მუშა-ქალთა გაფ?ცვა 1857 წლ?ს 8 მარტს. მათ? პროტესტ?ს მ?ზეზ? ძალზე მწ?რ? ხელფას? და გაუსაძლ?ს? სამუშაო პ?რობებ? ?ყო. ქუჩაშ? გამოსულ? გაფ?ცულ? ქალებ? პოლ?ც??ს მ?ერ დარბეულ? ?ქნა. ორ? წლ?ს შემდეგ ?მავე თვეს სწორედ ამ ქალებმა დააარსეს პ?რველ? პროფკავშ?რ?.

მომდევნო წლებშ? 8 მარტს უფრო მეტ? და ფართომასშტაბ?ან? პროტესტებ? მოჰყვა. 1908 წლეს 15.000 ქალბატონ? გამოვ?და ნ?უ-?ორკ?ს ქუჩებშ? მოკლე სამუშაო დღ?ს, უკეთეს? ანაზღაურებ?სა და არჩევნებშ? ხმ?ს მ?ცემ?ს უფლებ?ს მოთხოვნ?თ. 1910 წელს კოპენჰაგენშ? ჩატარდა პ?რველ? ქალთა საერთაშორ?სო კონფერენც?ა სოც?ალ?სტ-?ნტერნაც?ონალ?ს მ?ერ. ამ ყრ?ლობაზე დაფუძნდა ქალთა საერთაშორ?სო დღე გავლენ?ან? გერმანელ? სოც?ალ?სტ? კლარა ცეტკ?ნ?ს ?ნ?ც?ატ?ვ?თ. მომავალ წელს ამ დღეს ქალთა სოლ?დარობ?ს მ?ზნ?თ მ?ლ?ონზე მეტ? ადამ?ან? გამოვ?და ავსტრ?აშ?, დან?აშ?, გერმან?ასა და შვე?ცარ?აშ?. პ?რველ? მსოფლ?ო ომ?ს დაწყებ?სას ქალებ? მთელ? ევროპ?ს მასშტაბ?თ სამშვ?დობო მსვლელობას აწყობენ 1913 წლ?ს 8 მარტს.

1917 წლ?ს რუსეთ?ს რევოლუც??ს გამომწვევ? პ?რველ? ნაპერწკალ? ქალთა საერთაშორ?სო დღ?სადმ? სოლ?დარობ?ს მ?ზნ?თ გამოსულ? დემონსტრაც?ებ? გახდა. ოქტომბრ?ს რევოლუც??ს შემდეგ ბოლშევ?კ? ფემ?ნ?სტ? ალექსანდრა კოლონტა? ?ყოლ?ებს ლენ?ნს რათა ეს დღე ოფ?ც?ალურ? დღესასწაულ? გახდეს, თუმცა 1965 წლამდე ?ს მა?ნც სამუშაო დღედ ?თვლებოდა. 1965 წლ?ს 8 მა?სს სსრკ-?ს უზანაეს? საბჭოს პრეზ?დ?უმ? ბრძანებულებ?თ ქალთა საერთაშორ?სო დღე უქმე დღედ გამოცხადდა "საბჭოთა ქალთა კომუნ?სტურ აღმშენებლობაშ?, დ?დ სამამულო ომშ? საბშობლოს დაცვ?ს, ფრონტ?სა და უკანა ხაზებზე ჰერო?ზმ?ს, ხალხთა შორ?ს მეგობრობ?ს განმტკ?ცებ?სა და მშვ?დობ?სთვ?ს ბრძოლაშ? უდ?დეს? დამსახურებ?სთვ?ს".

ეს დღე ოფ?ც?ალურ დღესასწაულად და უქმე დღედ დღემდე რჩება ყოფ?ლ? საბჭოთა კავშ?რ?ს ქვეყნებშ?, მათ შორ?ს საქართველოშ?ც.

დასავლეთშ? საერთაშორ?სო ქალთა დღე 1920-?ან? წლებ?ს ბოლომდე მასშტაბურად აღნ?შნებოდა, თუმცა შემდეგ კომუნ?სტებთან ასოც?აც??ს გამო მ?სმა პოპულარობამ ?კლო. 1960-?ან წლებშ? ფემ?ნ?ზმ?ს აღმავლობ?ს ჟამს ეს დღე ?სევ ?ძენს პოპულარობას. 1975 წელს, რომელ?ც ქალთა საერთაშორ?სო წლად გამოცხადდა, გაერომ ოფ?ც?ალურ? სანქც?ა გასცა ქალთა საერთაშორ?სო დღ?ს სპონსორობ?სთვ?ს.

2005 წელს ბრ?ტანეთ?ს პროფკავშ?რებ?ს გაერთ?ანებ?ს კონგრესზე ერთხმად დაუჭ?რეს მხარ? რეზოლუც?ას ბრ?ტანეთშ? ქალთა საერთაშორ?ს დღ?ს სახალხო დღესასწაულად გამოცხადებას.

ამჟამად ქალთა უფლებებ?ს დაცვ?ს მოძრაობებ? მსოფლ?ოს გარშემო ყოველწლ?ურად 8 მარტს მრავალ ღონ?სძ?ებას ატარებენ. ქალთა გლობალურ? ასოც?აც??ს "ავრორა" ვებგვერდზე შესაძლებელ?ა ადგ?ლობრ?ვ ღონ?სძ?ებათა დარეგ?სტრ?რება, რაც ქალთა უფლებებ?ს დაცვ?ს სფეროშ? ლოკალურ? მოვლენებ?ს გლობალურად გაშუქებას უწყობს ხელს. მსოფლ?ოს მრავალ? ქვეყნ?ს მთავრობა და ორგან?ზაც?ა უჭერს მხარს ქალთა საერთაშორ?სო დღეს და მ?სდამ? ?ნტერეს? დღ?თ?დღე ?ზრდება.
Информация к новости
 • Просмотров: 6676
 • Автор: admin
 • Дата: 3 მარტი 2017
3 მარტი 2017

გ?ლოცავთ დედ?ს დღეს !

Категория: News

გ?ლოცავთ დედ?ს დღეს !


გ?ლოცავთ დედ?ს დღეს !


დღეს, 3 მარტს, საქართველოშ? დედ?ს დღე აღ?ნ?შნება. გ?ლოცავთ ყველა დედას და მომავალ დედებსაც, რომელთა რაოდენობა ბლოგ?ს მკ?თხველთა შორ?ს სავარაუდოდ უფრო მეტ?ა, ვ?დრე დედებ?სა. ეს დღე არ?ს ყველა ადამ?ან?სთვ?ს უძვ?რფასეს? არსებ?ს დღე – ?მათ?, ვ?ნც ყველა ჩვენგანს ს?ცოცხლე აჩუქა..

დედ?ს დღე საქართველოს პ?რველ? პრეზ?დენტ?ს, ზვ?ად გამსახურდ?ას დროს დაწესდა. ეს გადაწყვეტ?ლება 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დაამტკ?ცა.
დედებ?ს დღე მარტო საქართველოშ? არ აღ?ნ?შნება, მსგავს? ტრად?ც?ა სხვა ქვეყნებშ?ცაა:
# ნორვეგ?ა – თებერვლ?ს მეორე კვ?რა, წელს 13 თებერვალ?
# ავღანეთ?, ალბანეთ?, აზერბა?ჯან?, ბელორუს?ა, ბულგარეთ?, ყაზახეთ?, ლაოს?, მაკედონ?ა, მოლდოვა, მონტენეგრო, რუმ?ნეთ?, რუსეთ?, სერბეთ?, უკრა?ნა, ვ?ეტნამ? – 8 მარტ?
# ?რლანდ?ა, ნ?გერ?ა, გაერთ?ანებულ? სამეფო – დ?დ? მარხვ?ს მეოთხე კვ?რა, წელს 3 აპრ?ლ?
# ბაჰრე?ნ?, ეგვ?პტე, ?ორდან?ა, ქუვე?თ?, ლ?ბ?ა, ლ?ბან?, ომან?, პალეტ?ნა, საუდ?ს არაბეთ?, სუდან?, ს?რ?ა, გაერთ?ანებულ? არაბთა ემ?რატებ?, ?ემენ?, ერაყ? – 21 მარტ?
# სლოვენ?ა – 25 მარტ?
# სომხეთ? – 7 აპრ?ლ?
# უნგრეთ?, ლ?ტვა, მოზამბ?კ?, პორტუგალ?ა, ესპანეთ? – მა?ს?ს პ?რველ? კვ?რა, წელს I მა?ს?
# ალბანეთ?, სამხრეთ კორეა – 8 მა?ს?
# სალვადორ?, გვატემალა, მექს?კა – 10 მა?ს?
# არუბა, ავსტრალ?ა, ავსტრ?ა, ბაჰამ?ს კუნძულებ?, ბანგლადეშ?, ბარბადოს?, ბელგ?ა, ბელ?ზ?, ბერმუდა, ბრაზ?ლ?ა, ბრუნე?, ბულგარეთ?, კანადა, ჩ?ლე, ჩ?ნეთ?, კოლუმბ?ა, ხორვატ?ა, კუბა, კვ?პროს?, ჩეხეთ?, დან?ა, დომენ?კ?, ეკვადორ?, ესტონეთ?, ეთ?ოპ?ა, ფ?ჯ?, ფ?ნეთ?, გერმან?ა, განა, საბერძნეთ?, გრენადა, ჰონდურას?, ?სლანდ?ა, ?ნდოეთ?, ?ტალ?ა, ?ამა?კა, ?აპონ?ა, ლატვ?ა, ლ?ხტენშტე?ნ?, მალა?ზ?ა, მალტა, მ?ანმა, ნ?დერლანდებ?, ახალ? ზელანდ?ა, პაკ?სტან?, პაპუა-ახალ? გვ?ნეა, პერუ, ფ?ლ?პ?ნებ?, პუერტო რ?კო, სამოა, ს?ნგაპურ?, სლოვაკეთ?, სამხ. აფრ?კა, შრ? ლანკა, სურ?ნამ?, შვე?ცარ?ა, ტა?ვან?, ტანზან?ა, ტრ?ნ?დად? და ტობაგო, თურქეთ?, უგანდა, უკრა?ნა, აშშ, ურუგვა?, ვენესუელა, ზამბ?ა, ზ?მბაბვე – მა?ს?ს მეორე კვ?რა, წელს 8 მა?ს?
# პარაგვა? – 15 მა?ს?
# პოლონეთ? – 26 მა?ს?
# ბოლ?ვ?ა – 27 მა?ს?
# საფრანგეთ?, ჰა?ტ?, მოროკო, შვედეთ?, ტუნ?ს? – მა?ს?ს ბოლო კვ?რა, წელს 29 მა?ს?
# ნ?კარაგუა – 30 მა?ს?
# მონღოლეთ? – I ?ვნ?ს?
# ლუქსემბურგ? – ?ვნ?ს?ს მეორე კვ?რა, წელს 12 ?ვნ?ს?
# კენ?ა – ?ვნ?ს?ს ბოლო კვ?რა, წელს 26 ?ვნ?ს?
# ტა?ლანდ? – 12 აგვ?სტო
# კოსტა-რ?კა – 15 აგვ?სტო
# არგენტ?ნა – ოქტომბრ?ს მესამე კვ?რა, წელს 16 ოქტომბერ?
# პანამა – 8 დეკემბერ?
# ?ნდონეზ?ა – 22 დეკემბერ?როცა შენ ღამე ტკბ?ლ ს?ზმრებს ხედავ,
ან საოცარ? კოშმარ? გ?პყრობს,
?ს მოვა ჩუმად, ნაზად დაგხედავს,
მთელ? ცხოვრება ?ს შენზე ფ?ქრობს…

როცა ყველაზე ძლ?ერ გ?ჭ?რდა
და არ ?ცოდ? რა უნდა გექნა,
მას გაც?ლებ?თ უფრო უმძ?მდა,
გამოსავალ? უნდოდა ეთქვა…

დედა ერთ?ა ამ ქვეყანაზე,
ერთ?ა როგორც ქრ?სტე, უფალ?,
დედ?კომ მოგცა შენ ს?ლამაზე,
მანვე გაგხადა თავ?სუფალ?…

და რომც და?ქცეს სამყარო მთელ?,
ედემშ?ც რომ არ მ?გ?ღოს ღმერთმან,
თუნდაც ჯოჯოხეთს გამოჰკრა ხელ?,
დედ?კო მა?ნც ?ქნება შენთან…

ქალბატონებო გ?ლოცავთ დედ?ს დღეს!!!

- დე...
- მეთამაშე, დე...
- მეძ?ნება, დე...
- ზღაპარ? მომ?ყევ?, დე...
- მაკოცე ,დე..
- მომეფერე, დე...
- მ?ყვარხარ, დე...
- მშ?ა, დე...
- წავალ რა, დე...
- მომწონს, დე...
- მგონ? მ?ყვარს, დე...
- პატარა აღარ ვარ, დე...
- გავთხოვდ?, დე...
- მ?ვდ?ვარ, დე...
- რომ მოვ?ცლ? გნახავ, დე...
- მეც მენატრებ?, დე...
- რა გჭ?რს, დე...
- გეხვეწებ?, დე...
- არ მოკვდე, დე...
- არ დამტოვო, დე...
- მშვ?დობ?თ, დე...
Информация к новости
 • Просмотров: 2536
 • Автор: admin
 • Дата: 28 იანვარი 2017
28 იანვარი 2017

პ?რველ თოვლს გ?ლოცავთ თბ?ლ?სელებო!

Категория: News

პ?რველ თოვლს გ?ლოცავთ თბ?ლ?სელებო!


გარეთ ყველაფერ? თეთრ? ?ყო. ტოტებდამძ?მებულ? ნაძვებ? საცოდავად გადახრ?ლ?ყვნენ აქეთ-?ქ?თ. ეზოშ? ბავშვებ?ს წ?ვ?ლ-კ?ვ?ლ? და ჟრ?ამულ? ?სმოდა. დ?ახ, თბ?ლ?სშ? ნანატრ? თოვლ? მოვ?და. ჯერ არ უთქვამს რამდენ? ხნ?თ დარჩება, მაგრამ მთავარ?ა, რომ ახლა აქაა და გვაღ?რსა თავ?ს? თავ?. გ?ლოცავთ პ?რველ თოვლს.
Информация к новости
 • Просмотров: 2898
 • Автор: admin
 • Дата: 7 იანვარი 2017
7 იანვარი 2017

შობა

Категория: News

შობა


7 ?ანვარს შობ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულს ვზე?მობთ.

შობა, ეს უდ?დეს? მოვლენაა, დღესასწაულთა დღესასწაულ?. ?ესო ქრ?სტე ქალაქ ბეთლემშ? ერთ პატარა გამოქვაბულშ? ?შვა. პ?რველად მაცხოვრ?ს შობა წარმართ მოგვებზე გაცხადდა. სწორედ მათ შეამჩნ?ეს ცაზე აღმოსავლეთ?ს ვარსკვლავ?, რომელ?ც განსაკუთრებულად კაშკაშებდა და მოესმათ ზეც?ურ? ხმა: “ოსანა მაღალთა შ?ნა, კურთხეულ არს მომავალ? სახელ?თა უფლ?სათა”. ეს ?მ?ს ნ?შან? ?ყო, რომ გამოქვაბულშ? ?შვა მხსნელ?.

მოგვებმა გადაწყვ?ტეს, რომ მ?სულ?ყვნენ ახალშობ?ლ ?ესოსთან და თაყვან? ეცათ მ?სთვ?ს. შობ?ს დღეს, მას მ?ართვეს სამ? საჩუქარ?: ოქრო, გუნდრუკ? და მურ?. ოქრო როგორც მეფეს, გუნდრუკ? როგორც ღმერთს და მურ? როგორც ადამ?ანს.

ყოველ შობ?ს დღესასწაულზე, პატრ?არქ?ს ლოცვა-კურთხევ?თ, დგება ლ?ტან?ობა და მ?ს?ვე ლოცვა-კურთხევ?თ თ?თოეულ? მორწმუნე ადამ?ან? შობ?ს ღამეს სარკმელთან სანთელს უნდა ანთებდეს და მ?დგომ?ლ ღვთ?სმშობელს სახლშ? უნდა ?ხმობდეს.
Информация к новости
 • Просмотров: 4231
 • Автор: admin
 • Дата: 17 დეკემბერი 2016
17 დეკემბერი 2016

გ?ლოცავთ ბარბარობას

Категория: News

გ?ლოცავთ ბარბარობას


ქრ?სტ?ანულ? ბარბარეს კულტ? წარმო?შვა და გავრცელდა აღმოსავლეთ?ს მართლმად?დებელთა შორ?ს. მ?ს სამშობლოდ ასახელებენ ეგვ?პტეს, ბაალბექს, ფრ?გ?ას. ბარბარეს უმთავრესად თაყვანს სცემდნენ როგორც ავადმყოფთა მკურნალსა და მფარველს. ევროპ?ს კათოლ?კურ ქვეყნებშ? მ?აჩნდათ ცეცხლ?სა და ქარ?შხლ?საგან მფარველ წმ?ნდანად და მ?ს სახელზე ზარებს წ?რავდნენ, აგრეთვე ?მ ხელოსანთა მფარველად, რომელთაც მუშაობ?სას თოფ?ს წამლ?ს გამოყენება სჭ?რდებოდათ.

ქართველებ?ს ერთ-ერთ? უძველეს? საახალწლო დღესასწაულ?. ქართლ? ბარბარობ?ს წ?ნაქრ?სტ?ანულ? ხან?ს წარმოდგენებსაც შე?ცავს. ქართველებ? ბარბოლს, ბარბლაშ?ს (სვანეთ?) და ბარბალეს სახ?თ თაყვანს სცემდნენ ამავე სახელწოდებ?ს წ?ნაქრ?სტ?ანულ? მზ?ს ადგ?ლობრ?ვ ღვთაებას.

ღვთაება ბარბალეს ატრ?ბუტებს წარმოადგენდა წრ?ულ? საგნებ? და სხვადასხვა სოლარულ? ემბლემებ? (რკ?ნ?სა თუ მწვანე რტოებ?თ დამზადებულ? წრეებ?, კვ?რ?სტავებ?, გვერგვ?, კალპ?, გვ?რვ?ნ? და სხვა). მორწმუნე ქართველებს ?გ? წარმოდგენ?ლ? ჰყავდათ როგორც ქალებ?ს, ფურებ?ს და საერთოდ ბუნებ?ს ნაყოფ?ერებ?ს დედურ? ძალებ?ს მფარველ? ასტრალურ? ქალღვთაება. ბარბარობაშ? ასახულ?ა ქართველთა კოსმოგონ?ურ? წარმოდგენებ?, რადგან ეს დღეობა ?თვლებოდა ზამთრ?ს მზ?ს ბუნ?ობ?ს დღეობად. რ?გ? გადმონაშთებ?სა ასახავს ბარბალესა და ნ?შხ?ს, ე. ?. მზ?სა და ც?ურ? გველეშაპ?ს ანუ ნათლ?სა და ბნელ?ს კოსმოგონ?ურ ბრძოლას. ქართველთა ძველ კალენდარშ? ბარბალეს თვე უნდა ყოფ?ლ?ყო წლ?ს დასაწყოს? თვე. ბარბარობასთან დაკავშ?რებულ? ?ყო სხვადასხვა რ?ტუალურ? ლოცვა-ვედრება, შესაწ?რავებ?: რძ?ს ფაფა, ხაჭაპურებ? (სვანეთშ?), ლობ?ოს- და ნ?გვზ?სგულ?ან? ჯვარდასახულ? ტაბლებ?, ე. წ. საბარბალო ტაბლებ? (ლეჩხუმშ?) და სხვა. ბარბარობ?ს ერთ-ერთ? უმნ?შვნელოვანეს? რ?ტუალ? ?ყო მეკვლეობა.
ბარბარობა, ქრ?სტ?ანულ? წმ?ნდან?ს, ბარბარეს (ბარბალეს) სახელობ?ს დღესასწაულ?. ხალხურ? წეს-ჩვეულებ?ს თანახმად ?მართებოდა 4-6 დეკემბერს (ძველ? სტ?ლ?თ).
Информация к новости
 • Просмотров: 4401
 • Автор: admin
 • Дата: 17 დეკემბერი 2016
17 დეკემბერი 2016

გ?ლოცავთ ბარბარობას!

Категория: News

გ?ლოცავთ ბარბარობას!


გ?ლოცავთ ბარბარობას ყველას მრავალს დაესწარ?თ და ბედნ?ერებ? გამყოფოთ ღმერთმა თქვენ, ოჯახთან ერთად !
Информация к новости
 • Просмотров: 4659
 • Автор: admin
 • Дата: 23 ნოემბერი 2016
23 ნოემბერი 2016

გ?ლოცავთ გ?ორგობას !

Категория: News

გ?ლოცავთ გ?ორგობას !


საქართველოს სამოც?ქულო მართლმად?დებელ? ეკლეს?ა წელ?წადშ? ორჯერ - 23 აპრ?ლსა (6 მა?ს?) და 10 ნოემბერს (23 ნოემბერ?) - ზე?მობს დ?დმოწამე გ?ორგ?ს ხსენებას. ნოემბრ?ს გ?ორგობას მართლმად?დებელ სამყაროშ? მხოლოდ საქართველოს ეკლეს?ა აღნ?შნავს, რადგან წმ?ნდან?ს საგვემელ ბორბალზე წამება ს?სასტ?კ?თ ჯვარცმასაც არ ჩამოუვარდება

ყველას გ?ლოცავთ ამ ბრწყ?ნვალე დღესასწაულს
უფალ? ?ყოს თქვენ? და სრულ?ად საქართველოს მფარველ?
Назад Вперед

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^