სტატიები » გვერდი 6 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 2580
 • Автор: admin
 • Дата: 4 აპრილი 2012
4 აპრილი 2012

ვ?ს უსმენს პოლ?ც?ა?

Категория: სტატიები

ვ?ს უსმენს პოლ?ც?ა?


გასულ ათასწლეულშ? კავშ?რგაბმულობ?ს ტექნოლოგ??ს განვ?თარებამ მნ?შვნელოვნად გაზარდა ?მ ?ნფორმაც??ს მოცულობა, რომელ?ც სატელეფონო სადენებ?თა და ფ?ჭურ? ანტენებ?ს მეშვეობ?თ გადა?ცემა. ეს კ? საშუალებას ?ძლევა, აღნ?შნულ? ?ნფორმაც?ა და?ნტერესებულ პ?რთა ხელშ? მოხვდეს.
ყოველლ?ურად მატულობს პოლ?ც??ს თხოვნათა რაოდენობა, დანასაულთან ბრძოლ?ს ეფექტ?ანობ?ს გასაძლ?ერებლად, დართონ ფარულ? მოსმენ?ს ნება. კანონ?ს მ?ხედვ?თ, ასეთ? თხოვნა სასამართლოს უნდა გადასცეს მ?ნ?მუმ ვ?ცე-პოლკოვნ?კ?ს წოდებ?ს მოქნე ოფ?ცერმა, მოსმენ?ს ხანგრძლ?ვობა 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. თუმცა სასამართლოს უფლება აქვს, გააგრძელოს ეს ვადა.

Информация к новости
 • Просмотров: 195719
 • Автор: admin
 • Дата: 29 მარტი 2012
29 მარტი 2012

ugulavas dieta

Категория: სტატიები

ugulavas dieta


დ ? ე ტ ა

30 დღეშ? გარანტ?რებულ?ა 15 კ?ლოგრამდან 20 კ?ლოგრამამდე დაკლება.
აღნ?შნულ? დ?ეტ?ს დაცვა საჭ?როა ზუსტად, არ შე?ძლება არცერთ? კომპონენტ?ს შეცვლა, წ?ნააღმდეგ შემთხვევეაშ? უკუქმედება გარანტ?რებულ?ა. ამ დ?ეტ?ს დროს ორგან?ზმ? ?წმ?ნდება შლაგებ?სგან. ამ დ?ეტ?ს დროს ორგან?ზმშ? ?წვება ცხ?მებ?. დ?ეტ?ს დროს ბევრ? წყლ?ს დალევა რეკომენდ?რებულ? არ არ?ს. დალ?ეთ მაქს?მუმ 3-4 ჭ?ქა წყალ?. დ?ეტაშ? აღნ?შნულ? პროდუქტებ?ს გარდა არ მ??ღოთ არაფერ?.

როგორ დავ?წყოთ დ?ეტა: ...
Информация к новости
 • Просмотров: 3604
 • Автор: admin
 • Дата: 12 ნოემბერი 2011
12 ნოემბერი 2011

ტელეფონ?ს ნომრებ?ს ამბავ? (rocko.ge)

Категория: სტატიები

ტელეფონ?ს ნომრებ?ს ამბავ? (rocko.ge)


შე?ძლება ცოტამ თუ ?ც?ს არტ.ლებედევ?ს პარაგრაფებ?ს შესახებ. არადა, ძალ?ან სასარგებლო სტატ?ებ?ა. დ?ზა?ნ?ს და არამხოლოდ დ?ზა?ნ?ს გარშემო. დღე?დან მე პერ?ოდულად შევეცდებ? ზოგ?ერთ? სა?ნტერესო თავ? აქ ვთარგმნო ხოლმე.
უკანასკნელ პერ?ოდშ? რუსულ? ენა სულ უფრო და უფრო ცოტა ახალგაზრდამ ?ც?ს. ამ?ტომ, ბევრ?სთვ?ს ნამდვ?ლად სა?ნტერესო ?ქნება ლებედევ?ს ”სახელმძღვანელოს” ქართულ ენაზე გაცნობა :)

Информация к новости
 • Просмотров: 437247
 • Автор: LostBoy
 • Дата: 2 სექტემბერი 2011
2 სექტემბერი 2011

GTA - SanAndreas -კოდებ

Категория: სტატიები

GTA - SanAndreas -კოდებ


GTA - SanAndreas-?ს კოდებ?. არ?ს სულ 87 კოდ?. საუკეთესო კოდებ?ა, თ?თქმ?ს ყველაფერ?, რაც ამ თამაშს ჭ?რდება

1. LXGIWYL - ?არაღ?
2. KJKSZPJ - ?არაღ?
3. UZUMYMW - ?არაღ?
4. HESOYAM - ს?ცოცხლე, ბრონ? და 250 000$
5. OSRBLHH - ავწ?ოთ დონე
6. ASNAEB - მოხვსნათ დანაშაულ?ს დონე
7. AFZLLQLL - მზ?ან? ამ?ნდ?
8. ICIKPYH - ძალ?ან მზ?ან? ამ?ნდ?
9. ALNSFMZO - ღრუბლ?ან? ამ?ნდ?
10. AUIFRVQS - წვ?მ?ან? ამ?ნდ?
11. CFVFGMJ - სწრაფ? დრო
12. YSOHNUL - სწრაფ? თამაშ?
13. PPGVJHT - ნელ? თამაშ?
14. LIYOAAY - ადამ?ანებ? ურტყავენ ერთმანეთს
15. AJLOJYQY - ბანდ?ს წევრებ?ს გადამტერება
16. BAGOWPG - ყველა შე?არაღებულ?ა
17. FOOOXFT - ტანკ?
18. AIWPRTON - მანქანა
19. CQZJJMB - მანქანა
20. JQNTDMH - მანქანა
21. RDNEJON - მანქანა
22. VPJTQWV - მანქანა
23. AQTBCODX - მანქანა
24. KRIJEBR - მანქანა
25. UBHYZHO - მანქანა
26. RZHSUEW - მანქანა
27. CPKTNWT - მანქანა
28. XICWMD - ყველა მანქან?ს დაპყრობა
29. PGGOMOY - უჩ?ნარ? მანქანებ?
30. SZCMAWO - თვ?თმკვლელობა
31. ZEIIVG - შუქნ?შან? ყოველთვ?ს მწვანეა
32. YLTEICZ - აგრეს?ულ? მძღოლ?
33. LLQPFBN - ვარდ?სფერ? მანქანა
34. IOWDDAC - შავ? მანქანა
35. AFSNMSMW - მფრ?ნავ? ნავებ?
36. BTCDBCB - მსუქან? კაც?
37. JYSDSOD - კაჩოკ?
38. KVJYZQK - გამხდარ? კაც?
39. ASBHGRB - ყველგან ელვ?ს პრესლ?ა :)
40. BGLUAWML - ხალხ? შეტევაზე გადმოდ?ს ?არაღ?თ
41. CIKGCGX - დღესასწაულ?
42. MROEMZH - ბანდ?ს წევრებ?ა ყველგან
43. BIFBUZZ - ქუჩებ?ს კონტროლ?
44. AFPHULTL - ნ?ნძა
45. BEKKNQV - ქალებ?ს მ?ზ?დვა
46. BGKGTJH - ქუჩაშ? დად?ან ბანძ? მანქანებ?
47. GUSNDE - ქუჩაშ? დად?ან საყვარელ? მანქანებ?
48. RIPAZHA - მანქანებ? დაფრ?ნავენ
49. JHJOECW - HUGE DANNY HOP
50. JUMPJET - ბომბდამშენ? თვ?თმფრ?ნავ?
51. KGGGDKP - ნახევრად კატერ?, ნახევრად მანქანა
52. JCNRUAD -
53. COXEFGU - ნ?ტრო
54. BSXSGGC - მანქანებ? ფრენ?ს დროს თავს არ?დებენ შეჯახებას
55. XJVSNAJ - შუა ღამე
56. OFVIAC - მზე 21:00
57. MGHXYR - ქუხ?ლ?
58. CWJXUOC - ბურუს?
59. LFGMHAL - მეგა ხტომა
60. BAGUVIX -
61. CVWKXAM - განუსაზღვრელ? ტურბო
62. AIYPWZOP - პარაშუტ?
63. YECGAA - დელტაპლან?
64. AEZAKMI - პოლ?ც??ს სამუდამოდ მოშორება
65. LJSPOK - ყველა ვარსკვლავებ?
66. IAVENJO - მეგა დარტყმა
67. AEDUWNV - თქვენ არ ?ც?თ ს?ტყვა "მ?ზეზ?"
68. IOIUFZN -
69. PRIEBI - სასაც?ლო სახლ?ს თემა
70. MUNASEF - ნარკომან?ა
71. WANRLTW - ტყვ?ებ? არ გ?თავდება
72. OUIQDMW - მანქან?ს ტარებ?ს დრო ?არაღ?ს სროლა
73. THGLOJ - შემოკლებულ? მოძრაობა
74. SJMAHPE - მტერ?ს გადმობ?რება (9 MM)
75. BMTPWHR - ყველა მანქანა და ხალხ? სოფლელ?ა
76. ZSOXFSQ - მტერ?ს გადმობ?რება (Rockets)
77. OGXSDAG -
78. EHIBXQS - თქვენ ხართ ძალ?ან სექსუალურ?
79. VKYRQCF - ტაქს? მო?პოვებს ნ?ტროს
80. NCSGDAG - თქვენ საუკეთესო მსროლელ? ხართ
81. VQIMAHA - თქვენ საუკეთესო მტარებელ? ხართ
82. OHDUDE - ვერტალ?ოტ?
83. AKJJYGLC - ბურან?
84. AMOMHRER - დ?დ? მანქანა
85. EEGCYXT - ტრაქტორ?
86. URKQSRK - პატარა ვერტალ?ოტ?
87. AGBDLCID - დ?დ ბორბლებ?ან? ჯ?პ?
Информация к новости
 • Просмотров: 5025
 • Автор: LostBoy
 • Дата: 8 ივლისი 2011
8 ივლისი 2011

გოგოებ?ს რჩევა

Категория: სტატიები

გოგოებ?ს რჩევა

რა შე?ძლება გავ?გოთ მამაკაცზე თუ მ?ცემთ თქვენ ნომერს?
კომუნ?კაბელურ?[/color] მამაკაც? ?წერს ნომერს პ?რველ?ვე ქაღალდზე,გაზეთზე და ა.შ..... ე.?. თქვენს წ?ნაშ?ა ცვალებად? ხას?ათ?ს ადამ?ან?. მ?სთვ?ს უცხოა ?სეთ? თვ?სება როგორ?ცაა: პედანტურობა, მოწესრ?გებულობა ... პ?რ?ქ?თ ?ს არ?ს ძალ?ან თავ?სუფალ?, ადვ?ლად შედ?ს კონტაკტშ? და ამ ურთ?ერთობებს ?ს არ აფასებს. ასეთ? თვ?სება ტელეფონებ?ს ჩაწერ?ს არ გაძლევთ საშუალებას რომ ?ყოლ?ოთ ფართო ნაცნობებ?ს წრე. ?ს კარგავს ამ ქარალდებ?ს ნაგლეჯებს და არ ნანობს. შესაძლებელ?ა ?ს არ?ს ”მეგობრულ?” ადამ?ან? მასთან არ მო?წყენთ, მაგრამ მეორე მხრ?ვ მასთან ძნელ?ა სერ?ოზულ? და ხანგრძლ?ვ? ურთ?ერთობა.

კლას?კურ? ეს ?ს მამაკაცებ?ს კატეგორ?აა, რომელ?ც დ?დ ?ნტერესს ?წვევს სუსტ? სქეს?ს წარმომადგენლებშ?. მამაკაც? ?ღებს თავ?ს ბლოკნოტს სადაც გულდასმ?თ ?წერს თქვენ ტელეფონ?ს ნომერს. შე?ძლება ?თქვას, რომ ამ მამაკაცს თავ?ს? ცხოვრება დაგეგმ?ლ? აქვს და ?ს ცხოვრობს გარკვეულ? განრ?გ?თ სადაც ყველაფერს თავ?ს? ადგ?ლ? და დრო აქვს. ამ კატეგორ??ს მამაკაც? პუნქტუალურ?ა და სა?მედო. თუმცა ზოგ?ერთ ქალბატონ?სთვ?ს ამ ტ?პ?ს მამაკაც? მოსაბეზრებელ?ა და უ?ნტერესო. რაც შეეხება ხანგძლ?ვ ურთ?ერთობებს მას უნდა შე?ცნოს თავ?ს? მეწყვ?ლე ძ?რფესვ?ანად და არასოდეს გამოაქვს დასკვნა პ?რველ?ვე შთაბეჭდ?ლებ?თ.

სანთებელა ამ ტ?პ?ს მამაკაც?სთვ?ს ს?რთულეს არ წარმოადგენს ექსტრავაგანტულ? საქც?ელებ?ს ჩადენა. ?ს სთხოვს ნებ?სმ?ერ გამვლელს საწერკალამს და ?წერს ნომერს თავ?ს ხელზე. ?ს ადვ?ლად ?ნტერესდება საპ?რ?სპ?რო სქეს?თ და უნდა ყველაფერ? სწრაფად. ურთ?ერთობებს ამყარებს შემდეგ? პრ?ნც?პ?თ: ”არარსებობს შეუძლებელ? და თუ არსებობს არა ჩემთვ?ს.” ამ ტ?პ?ს მამაკაცებს ადვ?ლად ეუფლებათ ს?მპატ??ს გრძნობა, მაგრამ ეს ხანმოკლეა. შე?ძლება მომავალშ? თავ?ს?ვე ნამოქმედარ? დახვდეთ წ?ნ.

გულ?ან? ამ ტ?პ?ს კაც? რამოდენ?მეჯერ ჩა?წერს თქვენს ნომერს: გაზეთზე, სამგზავრო ბ?ლეთზე და ასევე საბუთებზეც კ?. თუმცა ეს არ?ს ერთადერთ? დადებ?თ? თვ?სება ამ ტ?პ?ს მამაკაცებ?სა. მას არ შეუძლ?ა მ??ღოს საბოლოო გადაწყვწტ?ლება პ?რველ?ვე პაემან?ს შემდეგაც. ?ს?ნ? უს?ტყვო თანაგრძნობას ?წვევენ. თუ კ?დევ შეგრჩათ სურვ?ლ? გააგრძელოთ ურთ?ერთობა ამ მამაკაცთან დაუყოვნებლ?ვ გამო?ჩ?ნეთ ?ნ?ც?ატ?ვა.
პერსონა- ?ნდ?ვ?დ?[/color] განსაკუთრებულუ განმასხვავებულ? თვ?სებაა ამ მამაკაცებ?ს, მოახდ?ნოს გამაოგნებელ? შთაბეჭდ?ლებებ? საწ?ნააღმდეგო სქესზე, რ?ს შემდეგაც ?ს რჩება გაოგნებულ?. საოცნებო ნომრ?ს მ?ღებ?ს შემდეგ ?ს მაშ?ნვე ?ძენს კალამს და ბლოკნოტს რათა ჩა?წეროს ეს ნომერ?. მას უყვარს ყურადღებ?ს ცენტრშ? ყოფნა და ყოველთვ?ს გამო?ყურება საუკეთესოდ. რადგან ?ს არ?ს ეგო?სტურ? ნატურა, მას ნაკლებად ა?ნტერესებს ახლობლებ?ს განცდებ?. უმეტეს შემთხვევაშ? ?ს?ნ? კოლექც?ონერებ? არ?ან. თუ თქვენ? ურთ?ერთობა გაღრმავდება ?ყავ?თ მზად დ?დ? რაოდენობ?ს ბლოკნოტებ?სთვ?ს, რომლებ?ც ნაყ?დ? ?ქნება ერთადერთ? ნომრ?სთვ?ს.

თანამედროვე მამაკაცს შეაქვს თქვენ? ნომერ? მობ?ლურ?ს მეხს?ერებაშ?. ?ს რაც?ონალურად თანამედროვეა და ნაწ?ლობრ?ვ სა?მედო. ე.?. თუ მან ჩა?წერა თქვენ? ნომერ? ?ს აუც?ლებლად დაგ?კავშ?რდებათ. შესაძლებელ?ა დაუშვათ, რომ ?ს აფასებს კომფორტს. მ?ს? თავ?სუფალ? დრო დაგეგმ?ლ?ა წუთობრ?ვად. თუმცა არსებობს საშ?შროება რომ თქვენმა რომანმა მ??ღოს ვ?რტუალურ? ხას?ათ?.

ორ?გ?ნალურ? ამ ტ?პ?ს მამაკაც? არასოდეს არ ჩა?წერს თქვენს ნომერს. ამბობს რომ და?მახსოვრებს.... მას უნდა მოახდ?ნოს შთაბეჭდ?ლება თავ?სებურ? ტ?პ?ს მამაკაც?ს რაც უშლ?ს ხელს ურთ?ერთობ?ს გაგრძელებაშ?. მ?სთვ?ს მთავარ?ა გაცნობ?ს პროცეს? და არა შედეგ?. თუმცა თუ გოგონა ნამდვ?ლად მოეწონა ?ს უეჭველად და?მახსოვრებს მ?ს ნომერს. ურთ?ერთობ?ს გაღრმავებ?ს შემთხვევაშ? ?ს?ნ? რჩებ?ან ორ?გ?ნალურებ? და მათთან არ მო?წყენ
Информация к новости
 • Просмотров: 3683
 • Автор: admin
 • Дата: 22 აპრილი 2011
22 აპრილი 2011

როგორ მოვუაროთ თმას

Категория: სტატიები

თმ?ს მოვლა ერთგვარ? ჰ?გ?ენაა, თმა სხვადასხვა ტ?პ?ს არსებობს- სწორ?, ხვეულ?, ტალღოვან?.. ადამ?ანმა მ?ს? თმ?ს ტ?პ? აუც?ლებლად უნდა ?ცოდეს და მოუაროს გარემო პ?რობებ?ს შესატყვ?სად.

რამოდენ?მე რჩევა რომელ?ც თმ?ს მოვლაშ? დაგეხმარებათ და აგრეთვე როგორ ვუმკურნალოთ დაზ?ანებულ თმას

  როგორ მოვუაროთ თმას


აუც?ლებლად გა?კეთეთ ქოქოს?ს ზეთ?ს მასაჟ? - ეს ზრდ?ს თმას, მაგრამ ქოქოს?ს ზეთ? აუც?ლებლად უნდა მო?ხარშოს ხახვთან ერთად..
თვეშ? ერთხელ შე?მოკლეთ 1 სანტ?მეტრ?თ
აუც?ლებლად უნდა მ??რთვათ- ხ?ლ?, ხაჭო, ბოსტნეულ? - ეს თმ?ს ს?ჯანსაღეს უწყობს ხელს
მოკლე თმა უმჯობეს?ა თმ?ს ძ?რებ?დან და?ვარცხნოთ, გრძელ? თმ?ს ვარცხნას კ? ბოლოებ?დან ძ?რებ?საკენ აუყვეთ

  როგორ მოვუაროთ თმას


არ შე?ღებოთ თმა ხშ?რად - ?ს აუხეშებს და აფუჭებს თმას
მ??ღეთ D ვ?ტამ?ნ?
არ გამო?ყენოთ თმ?ს საშრობებ? ყოველდღ?ურად

  როგორ მოვუაროთ თმას


დაზ?ანებულ თმას სჭ?რდება:

დატენ?ანება. გამო?ყენეთ თმ?ს ნ?ღბებ? და ბალზამ?, თუმცა თუ თმა გცვ?ვათ უმჯობეს?ა შეარჩ?ოთ მსუბუქ? შამპუნ? ბალზამ?ს გარეშე და ერ?დოთ ”მძ?მე” ნ?ღბებს. თმ?ს კანს უმკურნალეთ დაბანვ?ს შემდეგ, საუკეთესო საშუალება თმ?ს ძ?რებშ? შესაზ?ლ? ზეთ?ან? კაპსულებ?ა, თმ?ს დატეხ?ლ? ღეროებ?სთვ?ს კ? ნ?ღბებ?, რომელთა ჩამობანაც საჭ?რო არ არ?ს;
ქლორ?ლებულ და მარ?ლ?ან (აუზშ? და ზღვაშ?) ცურვ?ს შემდეგ გამო?ყენეთ თმ?ს დამცავ? საშუალებებ?;
მზ?სგან თავ? და?ცავ?თ ქუდ?თ, თმ?ს ძ?რებ? კ? დამცავ? საშუალებ?თ დანამეთ;
ზაფხულშ?, როდესაც თმა მეტად შრება მოერ?დეთ მ?ს ხშ?რ დაბანვას;
შეარჩ?ეთ რბ?ლ? და ნაზ? შამპუნ?, უმჯობეს?ა ბუნებრ?ვ საშუალებებზე დამზადებულ?;

  როგორ მოვუაროთ თმას


  როგორ მოვუაროთ თმას


  როგორ მოვუაროთ თმას


  როგორ მოვუაროთ თმას
Информация к новости
 • Просмотров: 3930
 • Автор: admin
 • Дата: 22 აპრილი 2011
22 აპრილი 2011

რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ

Категория: სტატიები

  რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ


როდესაც შენ ყ?დულობ პროფეს?ონალ ფოტოაპარატს, ეს ?მას არ ნ?შნავს, რომ შენ გექნება ბევრ? კარგ? სურათებ?... ეს ?მას ნ?შნავს, რომ შენს მეგობრებს ექნება უამრავ? კარგ? სურათ? )))

პ?რველ? წეს? სახლ?ს უბორკ?სთვ?ს: მოაშორო შენ? თავ? კომპ?უტერს...

დედ?კო, დედ?კო, მ?ყ?დე ძაღლ?, გთხოვ... - მერე შენ მოუვლ? მას? - აწ? შენ კ?დე არ ?ყ?დო ავადმყოფ?!

ყვ?რ?ს დედა? - გაჩუმდ?, ყვ?რ?ს მამა? - გაჩუმდ?, ყვ?რ?ს შეყვარებულ?? - მოაკეტ?ნე კოცნ?თ!

ყველაზე საშ?შ? ადამ?ან? - ადამ?ან? სტატუს?ს გარეშე. საერთოდ არ ?ც? რა ტარაკნებ? აქვს თავშ?

კარგ?ა როდესაც მა?კაზე აბსტრაქტულ? ს?სულელე ახატ?ა , გადაგესხა სოუს? - ვერ შეამჩნევ :D

პ?რველ? წერ?ლ?: "?ქნება შამპანურ? და მანდარ?ნებ?'. მეორე წერ?ლ?:" დედა გვერდ?თ ?ყო, ?ქნება არაყ?' :D

ყველაზე საშ?ნელ? სასჯელ? - ასწავლო ბებ?ას სმს-?ს გაგზავნა ან თუნდაც კომპ?ს ათვ?სება

  რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ


გ?ყვარდეს ?ს, მ?სწერე, დაურეკე. ?ს კ? მოუყვება მეგობრებს თუ როგორ დასდევ მას ;)

რას ფ?ქრობთ, როცა თქვენს ყოფ?ლს ხედავთ ქვ?შაშ? ყელამდე ჩამარხულს? - ცოტა ქვ?შაა ))

წყალშ? ჩავარნდ?ლმა შოკოლადმა პან?კა გამო?წვ?ა ბასე?ნზე :D

- შეხედე, ვარსკვლავ? ვარდება! ჩა?ფ?ქრე სურვ?ლ?. - მე მ?ნდა, რომ შენ ცოლად მომ?ყვანო. - უ?, ნახე, უკან გაბრუნდა.

  რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ


- საყვარელო, რა გ?ყვარს ჩემშ? ყველაზე მეტად? ?დეალურ? ტან? თუ ლამაზ? სახე? - შენ? ?უმორ?ს გრძნობა, საყვარელო ))

მ?დ?ან ქუჩაშ? პეს?მ?სტ? და ოპტ?მ?სტ? და შემთხვევ?თ ძაღლ?ს რაღაცას დააბ?ჯეს ფეხ?. პეს?მ?სტ?: ვა?მე, ეს რას დავაბ?ჯეთ ფეხ? რაა! ოპტ?მ?სტ?: სამაგ?ეროდ ნახე, რა ახალ?ა!

ბ?ჭებო, რატომ ?ც?ნ?ხართ, როცა გოგოებ? ტუშს ვ?სმევთ გაღებულ? პ?რ?თ? თქვენ გ?ნახავთ თქვენ? სახე როცა ?პარსავთ?

ჩემ? დღეებ? ცარ?ელ?ა, როგორც ლ?ფ? შენ? ახალ? გოგოს? :D

მე გავერთ?ანდ? ცხოველებ?ს დასაცავ საზოგადოებაშ?... ხომ ხედავ, როგორ განვ?ცდ? შენზე )))

მე მ?ყვარს ჩემ? საყვარელ? ადამ?ან? და მასაც ვუყვარვარ მე! ჩვენ ერთად ვართ ერთ? წელ?ა და ერთად ძალ?ან ბედნ?ერად ვგრძნობთ თავს! !! წა?კ?თხეთ? - ახდება :D

არ არ?ს სა?ნტერესო ელაპარაკო ?მას, ვ?საც ყველაფერ? "კარგად" აქვს და "არაფერს" არ აკეთებს ))

ყველა ცოტათ? შ?ნდება, როდესაც მოდ?ს წერ?ლ?: "შე?ძლება ერთ? კ?თხვა დაგ?სვა"?

-დე, როგორ არ?ს ტვ?ნ? მოწყობ?ლ?? - დამანებე თავ?, - ნუ როგორ არ?ს მოწყობ?ლ? ტვ?ნ?? - შემეშვ?, მე თავ? სხვა რამ?თ მაქვს გაჭედ?ლ?

ყველა გოგონა ოცნებობს მო?სმ?ნოს ფრაზა: "საყვარელო, მ?ატოვე კოსმეტ?კ?ს ხმარება, შენ მე მ?ს გარეშეც პრ?ნცესა მყევხარ :*:*:"

არ მ?ანდო სა?დუმლო მეგობარს, მეგობარსაც ჰყავს მეგობრებ?...

როდესაც მე მ?ნდა რამე ჭკვ?ანურ? მოვ?სმ?ნო, მე ვ?წყებ ლაპარაკს... ))))

დაპრუწე ტუჩებ?, გა?კეთე სათვალეებ?, შენ?თვე გადა?ღე სურათ? და მორჩა ვარსკვლავ? ხარ ოდნოკლასნ?კ?ს ან ფე?სბუქ?ს ))

ნერვებს მ?შლ?ან გამყ?დველებ? - კონსულტანტებ? ძვ?რადღ?რებულ? მაღაზ?ებ?ს, რომლებ?ც ყოველთვ?ს გ?ყურებენ, როგორც ბომჟს )))

ალბათ ყველაგოგოს აქვს გარდერობშ? გახეულ? კოლგოტკებ? და ?ნახება ?ს ?მ?სთვ?ს, რომ მერე "ნუ, შარვლ?ს შ?გნ?თ მა?ნც არ გამოჩნდება"....

5:50-მშვენ?ერ?ა, კ?დე შემ?ძლ?ა დავ?ძ?ნო
6:50 - უნდა ავდგე... 6:57-ვდგებ? ერთ?, ორ?... .. 9:40 შენ? დ&^&^%

ყველაზე ლამაზ? თვალებ? ?მას აქვს, ვ?საც ნანახ? აქვს ბედნ?ერება.

თუ დ?დ? ხან? უყურებ გოგოს, ნახავ მ?ს გათხოვებას ;)

  რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ


- პრ?ვეტ. რას აკეთებ? - ვ?დს, რომ ყველაფერ? კარგადაა ))

თუ დროულა არ აკოცე, შე?ძლება სამუდამოდ დარჩეთ მეგობრებად :|
-ალო, პრ?ვეტ, როგორ ხარ? - ცუდად! - რატომ? - ავადვმყოფობ! - რ?თ?? - შენ?თ! - გამოჯანმრთელდ? ))

როდესაც ბავშვებ? ვ?ყავ?თ ვ?ძ?ნებდ?თ თოჯ?ნებთან და რბ?ლ სათამაშოებთან ერთად... ეხლა კ? ცრემლ?ან? თვალებ?თ, ნაუშნ?კებ?თ ყურშ?...

თუ მართლა სჭ?რდებ? მას, ?ს მოგწერს მაშ?ნაც კ?, როცა ონლა?ნშ? ორ?ათას? მეგობარ? ჰყავს!

მართალ?ა ფულშ? არ არ?ს ბედნ?ერება, მაგრამ უკეთეს?ა ლ?მუზ?ნშ? ?ტ?რო, ვ?დრე ავტობუსშ?

- შენ რა ტ?რ?ხარ? - არა, ე, მძ?ნავს. - მაგრამ მე ვხედავ რო ტ?რ?ხარ! - არა, დე. ეს თვალებ? ტ?რ?ან. და მე... მძ?ნავს.

ერთხელ, ერთმა კაცმა ჰკ?თხა ღმერთს:"რატომ არ?ან ყველა გოგონებ? საყვარლებ?, სათუთებ? და ნაზებ?, ხოლო ქალებ? სწერვებ? და ბ&*&^??". და მან მ??ღო პასუხად: "გოგონებს ვქმნ? მე, ხოლო ქალებად მათ აქცევთ თქვენ!"

ს?ყვარულ?დან ს?ძულვ?ლამდე ერთ? ნაბ?ჯ?ა... წავალ, გავ?ვლ?...

ბავშვობაშ?, როდესაც დასაძ?ნებლად მ?დ?ოდ?თ და სათამაშოს ?ღებდ?თ, თქვენც ფ?ქრობდ?თ, რომ სხვა სათამაშოებ? გაგ?ნაწყენდებოდათ? და მერე ყველას ?ღებდ?თ...
რაც გ?ნდათ ?ს დაარქვ?თ

ბავშვობაშ?, როდესაც დედა პურ?ს მოსატანად გაგ?შვებდათ, თქვენც მოჭმულ? ბატონ? მოგქონდათ?

მე ბავშვობაშ? მ?ნდოდა ვყოფ?ლ?ყავ? დ?დ?, ?მ?სთვ?ს, რომ, როცა პარკს ვატარებდ?, არ მ?ნდოდა ?ს მ?წას შეხებოდა..

მ?ვდ?ვარ ავტობუს?თ, ვზ?ვარ ბ?ჭ?ს წ?ნ, მას კ? საოცრად ლამაზ? თვალებ? აქვს. ვერ ვც?ლდებ? ?სე ვუყურებ... ჩემ? გაჩერებაა, მე ვდგებ?, ?ს კ? მ?ყურებს და მეუბნება: "გოგონ?, თქვენც ლამაზ? თვალებ? გაქვთ"... ))))

თუ ბ?ჭ? გოგოს ექცევა ?სე, როგორც პრ?ნცესას, ესე?გ? ?ს გაზარდა დედოფალმა... ♥

გა?ღ?მე! დ?ახ, დ?ახ! შენ ეკრანს მ?ღმა! სტატუსებ? გეძღვნება შენ ))))
Информация к новости
 • Просмотров: 5320
 • Автор: admin
 • Дата: 22 აპრილი 2011
22 აპრილი 2011

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?

Категория: სტატიები

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


აბორტ? – ეს არ?ს ორსულობ?ს შეწყვეტა მ?ს ნებ?სმ?ერ ვადაზე. კონტრაცეფც??საგან განსხვავებ?თ, რომლ?ს მ?ზან?ა არ მოხდეს ჩასახვა, აბორტ? არ?ს უკვე განვ?თარებულ? ნაყოფ?ს მოც?ლება. ე.?. ეს არ?ს მკვლელობა უკვე ცოცხალ? არსებ?სა მ?უხედავად მეთოდ?სა (მედ?კამენტოზურ?, ?ნსტრუმენტალურ?, ვაკუუმ–ასპ?რაც?ა) და ნაყოფ?ს ზომებ?სა. თუ კონტრაცეფც?ა ძალ?ან არ ეწ?ნააღმდეგება ბუნებას – ქალს ხომ ყოველდღე არ შეუძლ?ა განაყოფ?ერდეს, აბორტ? ყოველთვ?ს არაბუნებრ?ვ? საქც?ელ?ა, რომლ?სთვ?საც საზღაურ? საკუთარ? ჯანმრთელობაა. ჩვენ არ შევჩერდებ?თ ბავშვთამკვლელობ?ს ფს?ქ?კურ მომენტებზე და მორალ?ს კ?თხვას ვერავ?ს დავუწყებთ, შეულამაზებლად განვ?ხ?ლავთ მხოლოდ ფ?ზ?კურ შედეგებს.

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


1. ნაყოფ? საშვ?ლოსნოს კედელზე პლაცენტ?თაა მ?მაგრებულ? და მ?ს? ?ძულებ?თ აგლეჯა ?წვევს საკმაოდ ძლ?ერ ს?სხლდენას, რაც შე?ძლება ს?ცოცხლ?სათვ?ს სახ?ფათო აღმოჩნდეს. ს?სხლდენა აბორტ?ს შემდეგ არ?ს ნ?შან? სანაყოფე კვერცხ?ს არასრულ? მოც?ლებ?სა ან საშვ?ლოსნოშ? წარმოქმნ?ლ? ჭრ?ლობ?სა. ამ?ტომ ასეთ? ს?სხლდენა საშ?ნაო პ?რობებშ? არ შე?ძლება შეჩერდეს, საჭ?როა ექოკონტროლ? და ექ?მ?ს კონსულტაც?ა.

2. ემბრ?ონ?ს მოც?ლებ?ს შემდეგ საშვ?ლოსნოშ? აუც?ლებლად ჩნდება ზედაპ?რულ? ჭრ?ლობა, ხოლო ს?სხლ? საუკეთესო არეა მ?კრობთა გამრავლებ?სათვ?ს. ამ?ტომ აბორტ?ს ყველაზე უფრო ხშ?რ? და სახ?ფათო გართულება არ?ს ?ნფექც?ა და საშვ?ლოსნოს ანთება – ენდომეტრ?ტ?. ჯერ მწვავე, შემდეგ ქრონ?კულ?. არ არ?ს გამორ?ცხულ? სეფს?ს?ს განვ?თარებაც. რა თქმა უნდა სეფს?ს? შედარებ?თ ?შვ?ათ?ა, მაგრამ ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ? პრაქტ?კულად 100%–?თ გაქვთ გარანტ?რებულ?. ობ?ექტურად ჩ?ვ?ლებ? საერთოდაც რომ არ გქონდეთ (ტემპერატურა, ტკ?ვ?ლ?, გამონადენ?), ნებ?სმ?ერ? ჭრ?ლობ?ს შეხორცება მუდამ ანთებაა, ხოლო აბორტ?ს დროს საშვ?ლოსნოშ? მ?კრობებ? ყოველთვ?ს ხვდებ?ან საშოდან. როგორ? სტერ?ლობაც არ უნდა და?ცვას ექ?მმა, თქვენ? საშო ხომ არასტერ?ლურ?ა!

აბორტ?- სა?ნტერესო ფაქტებ?


საშვ?ლოსნოს კედლებ?ს არასაკმარ?ს? შეკუმშვა, მ?ს? ყელ?ს ნაადრევ? სპაზმ? ხელს უწყობს ს?სხლ?ს დაგროვებას საშვ?ლოსნოშ? და აძლ?ერებს ანთებას. ამ?ტომ ს?სხლ?ან? გამონადენ?ს არარსებობა აბორტ?ს შემდეგ, ?სევე როგორც ძლ?ერ? გამონადენ?, პოტენც?ურად სახ?ფათო ს?მპტომ?ა და აუც?ლებლად უნდა მ?მართოთ ექ?მს.

ქრონ?კულ ენდომეტრ?ტს მ?ვყავართ საშვ?ლოსნოს შ?და შრეშ? ცვლ?ლებებამდე, რასაც შე?ძლება მოჰყვეს ემბრ?ონ?ს მ?მაგრებ?ს უუნარობა, ე.?. უნაყოფობა. ეს აბორტ?ს შორეულ? შედეგ?ა, რომელ?ც აბორტ?ს გაკეთებ?სას სულაც არ არ?ს აქტუალურ? თქვენთვ?ს, მაგრამ გავა დრო და შე?ძლება კ?დევ მო?ნდომოთ შვ?ლ?ს ყოლა, მაგრამ უკვე გვ?ან ?ქნება. ქრონ?კულ? დაავადება ადვ?ლად შე?ძლება ავ?ც?ლოთ, მაგრამ პრაქტ?კულად შეუძლებელ?ა განვკურნოთ.

უფრო “უწყ?ნარ?” გამოვლ?ნება ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ?სა არ?ს მუდმ?ვ? და პერ?ოდულ? ტკ?ვ?ლებ? მუცლ?სა და წელ?ს არეშ?, მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დარღვევებ?. გარკვეულწ?ლად მდგომარეობა შე?ძლება შეგ?მსუბუქოთ კარგად დაგეგმ?ლმა და ?ნდ?ვ?დუალურად დოზ?რებულმა ფ?ზ?ოთერაპ?ამ, მაგრამ არა ყოველთვ?ს.

3. ორსულობა მ?ს? პ?რველ?ვე დღ?დან არ?ს მთელ? ორგან?ზმ?ს გადაწყობა – პ?რველ რ?გშ? მ?ს? მარეგულ?რებელ? ს?სტემებ?ს ნერვულ? და ჰორმონალურ? ს?სტემებ?სა. ზოგ? ჰორმონ?ს ს?ნთეზ?რება მც?რდება, ზოგ?საც ?ზრდება. ყოველ?ვე ეს ხდება კანონზომ?ერად, ქალ?ს ორგან?ზმშ? ჩადებულ? გენეტ?კურ? პროგრამ?ს მ?ხედვ?თ. აბორტ? ეს არ?ს მთელ? ამ პროცეს?ს მკვეთრ? შეწყვეტა, უძლ?ერეს? სტრეს?, რომელ?ც არ შე?ძლება ცუდ? შედეგ?ს გარეშე დასრულდეს. ეს შედეგებ? გამოუცნობ?ა – მენსტრუაც?ა შე?ძლება უფრო ?შვ?ათ? და ნაკლებად ს?სხლმდენ? გახდეს, ან პ?რ?ქ?თ, განვ?თარდეს საშვ?ლოსნოდან ს?სხლდენებ?, ნებ?სმ?ერ შემთხვევაშ? მენსტრუაც?ა უფრო მტკ?ვნეულ? ხდება ქრონ?კულ? ენდომეტრ?ტ?ს გამო. საშვ?ლოსნოსა და საკვერცხეებ?ს გარდა აბორტ?ს შედეგად ზ?ანდება:

– ფარ?სებრ? ჯ?რკვალ?, რამაც შე?ძლება მ?ს? დაავადებ?ს გამწვავებამდე მ?გ?ყვანოთ, თუ ასეთ? აბორტამდე გაწუხებდათ,

– თ?რკმელზედა ჯ?რკვლებ? (როგორც ყველა სტრესზე), შედეგად შე?ძლება მამაკაცურ? ჰორმონებ?ს გამომუშავებამ მო?მატოს თქვენს ორგან?ზმშ? აქედან გამომდ?ნარე კოსმეტ?კურ? შედეგებ?თ და სტრესებ?სადმ? მდგრადობ?ს შემც?რებ?თ,

– ჰ?პოფ?ზ?, რასაც შეუძლ?ა უკლებლ?ვ ყველა სასქესო ჯ?რკვლ?ს დ?სფუნქც?ა გამო?წვ?ოს და მ?გვ?ყვანოს არა ანთებ?თ?, არამედ ცენტრალურ? წარმოშობ?ს უშვ?ლობამდე.

და საერთოდ უძლ?ერეს? სტრეს?, რომელსაც აბორტ? ჰქვ?ა, ახდენს ორგან?ზმშ? სუსტ? წერტ?ლებ?ს, ქვემწვავედ მ?მდ?ნარე დაავადებებ?ს პროვოც?რებას და გამოვლ?ნებას. ადამ?ან?ს ორგან?ზმ? ერთ?ან? შეთანხმებულ? ს?სტემაა, რომლ?ს ერთ? კომპონენტ?ს დაზ?ანებაც (აბორტ?ს დროს კ? ბევრ? რამ ზ?ანდება), აუც?ლებლად აზ?ანებს სხვა დანარჩენებსაც.

ამ?ტომ აბორტ? გართულებებ?ს გარეშე არ არსებობს. ძლ?ერ?, ჯანმრთელ? ადამ?ან?, მტკ?ცე ფს?ქ?კ?თ, ტკ?ვ?ლ?ს ატან?ს უნარ?თა და კარგ? გენეტ?კ?თ მაშ?ნვე ვერ გრძნობს ყველაფერს. უარყოფ?თ? შედეგებ? ყოველთვ?ს სახეზეა, უბრალოდ ?ს?ნ? შე?ძლება გვ?ან გამოვლ?ნდეს თანაც წ?ნასწარ? ჩ?ვ?ლებ?ს გარეშე – სასურველ? შვ?ლ?ს გაჩენ?ს უუნარობ?თ.

უნდა გვახსოვდეს, რომ აბორტ?სშემდგომ? გართულებებ?ს ალბათობა და ს?მძ?მე არ არ?ს დამოკ?დებულ? ორსულობ?ს ვადაზე და არც მ?ს რ?გ?თობაზე (პ?რველ? ორსულობაა თუ არა), არც აბორტ?ს მეთოდზე. ეს არ?ს სასჯელ? საკუთარ? უპასუხ?სმგებლობ?სათვ?ს.


Информация к новости
 • Просмотров: 3927
 • Автор: admin
 • Дата: 21 აპრილი 2011
21 აპრილი 2011

გჯერა გოგოს და ბ?ჭ?ს “მეგობრობ?ს” ?

Категория: სტატიები

გჯერა გოგოს და ბ?ჭ?ს “მეგობრობ?ს” ?


- შენ ჩემ? და?კო ხარ ! ; ) ამ რეპლ?კ?ს მოსმენ?სგან, ხშ?რად მომღ?მარ? თუ თვ?თკმაყოფ?ლებ?თ აღსავსე გოგონებ? ალბათ კარგ? ხას?ათ?თ ბრუნდებ?ან სახლშ?, ურთ?ერთობენ “სკა?პ?თ”,”ფე?სბუქ?თ” თუ სხვადასხვა საკონტაქტო საშუალებებ?თ დ?დ? ხნ?ს, თუ ახლად შეძენ?ლ “ძამ?კოსთან”, “ძმაკაცთან” თუ უბრალოდ მეგობართან , რომელთანაც შესამჩნევად აქვთ მოხსნ?ლ? სხვადასხვა სახ?ს კომპლექსებ?, არ?ან მშვ?დად და დაცულად გრძნობენ თავს “უღვ?ძლო ძმ?ს” ყოლ?თ, ენდობ?ან და ხშ?რად შეყვარებულ? წყვ?ლებ?ს ალერს?სგანაც რთულ?ა გაარჩ?ო ახალ? მეგობრებ?ს ს?თბო ერთმანეთშ?… ბევრ? აზრ? შე?ძლება გამო?თქვას ამ ურთ?ერთობ?ს თაობაზე, ეს პოსტ?ც სწორედ ამ საკ?თხს ეხება და კერძოდ პასუხობს კ?თხვას: არსებობს გოგოს და ბ?ჭ?ს (ნამდვ?ლ?) მეგობრობა?

პ?რველ რ?გშ? მ?ნდა განვმარტო ადამ?ანებ?ს ურთ?ერთობ?ს დასახელებებ?ს მნ?შვნელობა , რაც დამერწმუნეთ ბევრმა არ ?ც?ს და ალბათ დასჭ?რდება რომ გა?გოს :

ნაცნობ?: ადამ?ან? რომელსაც ?შვ?ათად ვხვდებ?თ მაგრამ ვესალმებ?თ, მხოლოდ და მხოლოდ. არ ვართ გახსნ?ლებ?, მაგრამ არ ვერ?დებ?თ ხშ?რად (უხერხულობ?ს გამო) თუნდაც გადაკოცნას.

ამხანაგ?: სამწუხაროდ, ეს მშვენ?ერ? ს?ტყვა საბჭოთა კავშ?რ?ს დაშლ?ს შემდეგ თ?თქმ?ს აღარც გამო?ყენება ახალგაზრდობაშ?. ამხანაგ? ადამ?ან?ა, რომელთანაც თბ?ლ? ურთ?ერთობა გვაქვს, ხშ?რად შე?ძლება გავუბათ დ?ალოგ?ც შეხვედრ?სას, მაგრამ ეს არ ხდება ს?სტემატ?ურად, ანუ ეს ურთ?ერთობა არ არ?ს ს?ღრმ?სეულ?.

მეგობარ?: მეგობარ? ადამ?ან?ა, რომელ?ც არ?ს ჩვენ? ხშ?რ? მესა?დუმლეა , გ?ყვართ ერთად დრო?ს გატარება და გს?ამოვნებთ ერთმანეთთან ურთ?ერთობა. (ჩვენს დროშ? “მეგობრ?ს” სტატუსმა საუბედუროდ უკან გადა?ნაცვლა ამხანაგ?ს და ნაცნობ?ს ადგ?ლას , სამაგ?ეროდ დამკვ?დრდა ს?ტყვა ” ძმაკაც?”; “დაქალ?”, ?შვ?ათად თუ ვხმარობთ “საუკეთესო მეგობარ?”.) დღეს კ? ჩვენ თუ ვ?ნმესთან “ვმეგობრობთ” , თავ?სუფლად შე?ძლება ვ?ღაცამ დედა შეაგ?ნოს , ჩვენ კ? დ?დად არც კ? გვა?ნტერესებს .. – მეგობარ?ა , ძმაკაც? კ?არა!.

ბევრ? აზრ? შე?ძლება გამო?თქვას ამ საკ?თხ?ს შესახებ… ზოგ? ამბობს, რომ არსებობს.. ზოგმაც შე?ძლება მკაცრად უარყოს ამ პოსტ?ს არსებობა, მაგრამ რეალობა სულ სხვანა?რ?ა. წარმოვ?დგ?ნოთ ჩვენ? თავ? (ბ?ჭებმა) გოგონებ?სთვ?ს ძმობ?ს დაფ?ცებ?ს პერ?ოდშ?. მართლა გავუწევთ მას პატ?ოსან ძმობას? (?მედ?ა ხვდებ?თ რა საკ?თხსაც ვგულ?სხმობ) სამწუხაროდ ეს საკ?თხ? უფრო ჩვენშ?ა პრობლემურ? და არა გოგონებშ?. ხშ?რად ?ს?ნ? უფრო არ?ან მსხვერპლნ? და ?მედგაცრუებულნ?. უამრავ? ადამ?ან?ს მაგალ?თ? შე?ძლება ?ყოს მოყვან?ლ?, როდესაც გოგონებ?ს მ?ერ აღ?არებულ? ძამ?კოსგან ჰქონ?ათ შემთხვევა ს?ყვარულ?ს ახსნ?ს. საბოლოოდ ასეთ? ურთ?ერთობა უმეტესად სავალალოდ სრულდება.. ზოგ შემთხვევაშ? კარგადაც, თანხმობ?თ და ოჯახ?ს შექმნ?თ.. ასეთ? მაგალ?თებ?ც მრავლად არსებობს და მათთან კ?თხვ?თ “არსებობს თუ არა ქალ?ს და კაც?ს ნამდვ?ლ? მეგობრობა”.. კერძოდ მე ასეთ? პასუხ? მ?ვ?ღე “არა.. მეც ასე მეგონა ადრე.. არც კ? ვფ?ქრობდ? რა?მე სერ?ოზულს , მართლა “ნამდვ?ლ? მეგობრებ?ვ?თ” ვ?ყავ?თ როგორც და-ძმა .. მაგრამ ხედავ ეხლა როგორ? ოჯახ? გვაქვს”.. მართლაც ლამაზ? და ?დ?ლ?ურ? ოჯახ? აქვს მას..

მაგრამ მ?ს აზრს 100%-?თ ვერ დავეთანხმებ?, რადგან რა თქმა უნდა ერთგულ? ადამ?ანებ?ც არსებობენ.. ?სეთ? რომ საქმე საქმეზე რომ მ?დგეს, შეძენ?ლ “და?კოზე” ცუდ? არც კ? გა?ფ?ქროს, ან ?მ და?კომ არ გა?ფ?ქროს ცუდ? მეგობარ ბ?ჭზე, რაც ალბათ დღევანდელობ?ს დ?დ პრობლემას წარმოადგენს. თვ?თონაც ბევრ?ს მომსწრე ვყოფ?ლვარ. მეც უარვყოფდ? ამ აზრს და ვეწ?ნააღმდეგებოდ? ?სეთ ადამ?ანებს, ვ?საც გოგო და ბ?ჭ?ს მეგობრობ?ს არ ჯეროდა , სანამ თვ?თონ არ ჩავვარდ? ასეთ მდგომარეობაშ? და 12 წლ?ს უახლოესმა მეგობარმა ყველფერ? არ ჩაშალა. მ?უხედავად ასეთ? ფაქტებ?ს ს?ხშ?რ?სა, მეორე ან მესამე დღეს ?სევ გრძელდება ამნა?რ? ადამ?ანებ?ს და-ძმობა , ს?ც?ლ?თ, ჭორაობ?თ, სხვადასხვა თემებზე ლაპარაკ?თ და რათქმაუნდა სხვა რამეებ?თაც, რასაც შე?ძლება ორ?დან რომელ?მე სულაც ვერ ამჩნევდეს.

ჩემ? აზრ?თ ეს საკ?თხ? პრობლემაა.. პრობლემა ჩვენ? ქვეყნ?ს, რადგან სქვა ქვეყნებშ? ასე არ არ?ს.. არ არ?ს ღალატ?, რადგან არ არსებობს ბ?ჭს და გოგოს შორ?ს გამოგონ?ლ? და-ძმობა. დღეს ჩემ თვალწ?ნაც ბევრ? ადამ?ან?ა ამ?ს მსხვერპლ? , გოგოც და ბ?ჭ?ც.. როდესაც ვხედავ 2 შეხმატკბ?ლებულ ადამ?ანს, ვ?ც? დღეს ეს ბევრს უკვ?რს , წარმო?დგენს და თან ვერ ხვდება:”როგორ შე?ძლება მე მასზე ცუდ? ვ?ფ?ქრო, ან მან შემომხედოს მე სხვა თვალ?თ”.. ვ?ც? ასეთ? რეაქც?ა შე?ძლება მოყვეს ამ აზრს , მაგრამ , როგორც მე , ასევე ასეთ? ადამ?ანებ?ც ოდესღაც შე?ცვლ?ან აზრს და ეს შე?ძლება დ?დ? ტკ?ვ?ლ?ს ფასად დაუჯდეს. მ?უხედავად ამ?სა, რა თქმა უნდა არსებობენ ერთგულ? მეგობრებ?ც.. მართალ?ა შე?ძლება სანთლ?თ დაძებარ?, მაგრამ არ?ან.. მეც ვ?ცნობ ბევრ ასეთს , სამწუხაროდ ეს ძალ?ან მც?რე ნაწ?ლ?ა ჩვენ? თაობ?ს.. ?მედ?ა ცოტათ? მა?ნც გა?აზრებს ყოველ? თქვენგან? ამ საკ?თხს.. დაკვ?რვებ?თ შეხედეთ ყველას და ყველაფერს, თუ, რასაკვ?რველ?ა, გაწუხებთ ეს პრობლემა.

Информация к новости
 • Просмотров: 5369
 • Автор: admin
 • Дата: 21 აპრილი 2011
21 აპრილი 2011

ვანგა [რა მოხდება მომავალშ??!]

Категория: სტატიები

ვანგა [რა მოხდება მომავალშ??!]


2011 რად?ოაქტ?ურ? ნალექებ?ს გამო ჩრდ?ლოეთ ნახევარსფეროშ? აგარ დარჩება არც ცხოველ? და არც მცნარე, რ?ს შემდეგაც მუსულმანებ?(ეს რა პონტშ? არ ვ?ც?, ?მ?ტო რო როგორც მე ვ?ც? ეგენ?ც ჩრდ?ლო ნახევარსფეროშ? არ?ან) გამო?ყენებენ ქ?მ?ურ ?არაღს ევროპელებ?ს წ?ნააღმდეგ.
2014 მსოფლ?ო მოსახლეობ?ს უმეტესობა (რაც გადარჩება(თუ გადარჩა)) ?ქნება დაავადებულ? კან?ს კ?ბოთ? თუ სხვა დაავადებებ?თ.
2016 ევროპა თ?თქმ?ს უმოსახლოა.
2018 ჰეგემონ? გახდება ჩ?ნეთ?, განვ?თარებად? ქვეყნებ?(ჩვენც) გახდებ?ან ეხპლუატატორებ?.
2023 შე?ცვლება დედამ?წ?ს ორბ?ტა, მართალ?ა უმნ?შვნელოდ მარა მა?ნც, 2025 ევროპაშ? ?სევ ცოტა ხალხ?ა,
2028 ახალ? ენერგ??ს წყაროს შექმნა(თერობ?რთვულ? რეაქც??ს შედეგად რეაქტორ?ს შექმნა) შ?მშ?ლს დაგვაძლევ?ნებს,
2033 პოლარულ? ყ?ნულებ? დნება და მსოფლ?ო ოკეან?ს დონე ?წევს და ასევე პ?ლოტ?რებულ? მოგზაურობა ვენერ?სკენ,
2043 მსოფლ?ო ეკონომ?კა ვ?თარდება, და ევროპაშ? მუსულმანებ? სხედან,
2066 აშშ და?წყებს სამხედრო მოქმედებას მუსულმანებ?ს წ?ნააღმდეგ ევროპაშ?, და რომ?ს აღებ?ს დროს ?სენ? გამო?ყენებენ ახალ ?არაღს: კლ?მატუს, მკვეთრ? ვარდნა ტემპერატურ?ს -80 გრადუსამდე.
2076 კომუნ?ზმ?(ეს მემგონ? არ არ?ს წ?ნასწარმეტყველება, შ?შ?ს გამო დაწერა)
2084 ბუნება აღდგება, ახალ? ავადმყოფობა, ს?ბერე და ს?კვდ?ლ? რამდენ?მე წამშ?,
2100 ს?ბერე დამარცხდება,
2111 ადამ?ანებ? გახდებ?ან კ?ბორგებ?,
2130 წყალქვეშა კოლონ?ებ?(უცხოპლანეტელთა რჩევ?თ,
2164 ცხოველებს ნახევარადამ?ანებად აქცევენ,
2167 ახალ? რელ?გ?ა,
2183 კოლონ?ა მარსზე გააკეთებს ბ?რთვულ? ?არაღს და მო?თხოვს დამოუკ?დებლობას დედამ?წ?სგან(როგორც ადრე ასსმა ?ნგლ?ს?გან),
2187 ვულკან?ს 2 უდ?დეს ამობრქვევას შევაჩერებთ,
2273 ახალ? რასებ?,
2279 ენერქ?ა არაფრ?სგან(ვაკუუმ?ს ან შავ? ხვრელებ?სგან,
2288 დროშ? მოგზაურობა, უცხოპლანეტელებთან კონტაქტ?,
2291 მზე ჩაქრება და ავანთებთ,
2296 მზეზე დ?დ? აფეთქებებ? ხდება, ?ზრდება მ?ზ?დულობ?ს ძალა და კოსმოსურ? ხომალდებ? და ობ?ექტებ? გვეცემა ზედ,
2299 საფრანგეთშ? პარტ?ზანულ? მოძრაობა ?სლამ?ს წ?ნააღმდეგ,
2341 საშ?ნელ? რაღაც უახლოვდება დედამ?წას,
2354 ერთერთ? ხელოვნურ? მზე გაფუჭდება და გახმება ყველაფერ?,
2371 შ?მშ?ლ?, შ?მშ?ლ? და შ?მშ?ლ?
3005 ომ? მარსზე, პლანეტებ?ს მოძრაობა და?რღვევა
3010 მთვარეს კომეტა ააფეთქებს და ჩვენს გარშემო ?ქნება ქვებ?სა და ასტერო?დებ?ს წრე
3797 ამ დრო?სთვ?ს ყველფერ? გაწყდება, მაგრამო ხალხ? შეძლებს მზ?ს სხვა ს?სტებაშ? გადასახლებას
4180- სა?ტ? www.pirveli.Ge კვლავ საუკეტესოა და არყავს ბადალ? მტელ მსოფლ?ოშ?
Информация к новости
 • Просмотров: 2976
 • Автор: admin
 • Дата: 19 აპრილი 2011
19 აპრილი 2011

თქვენ ჩემ? თაობა ხართ, თუ…(rocko.ge)

Категория: სტატიები

თქვენ ჩემ? თაობა ხართ, თუ…(rocko.ge)


ბოლო რამოდენ?მე თვეა მთელ? რუნეტ? ნოსტალგ?ურმა პოსტებმა მო?ცვა. ყველა ?ხსენებს საბჭოთა კავშ?რს, ძველ დროს, ყრ?ან ძველ? რუსეთ?სა და მოსკოვ?ს ფოტოებს, საბჭოთა პროპაგანდ?სტულ პოსტერებს, მაშ?ნდელ? გამოშვებ?ს ყოველდღ?ურ? ნ?ვთებ?ს სურათებს… ერთ? ს?ტყვ?თ, ?ხსენებენ ყველაფერს, რაც მათ ბავშვობასთან ასოც?რდება. თავ?სთავად, საკმაოდ სა?ნტერესო საქმ?ანობაა :)

Информация к новости
 • Просмотров: 6911
 • Автор: admin
 • Дата: 15 აპრილი 2011
15 აპრილი 2011

სქესობრ?ვ? ცხოვრებ?ს დაწყება

Категория: სტატიები

სქესობრ?ვ? ცხოვრებ?ს დაწყება


სქესობრ?ვ? ცხოვრებ?ს დაწყებაგოგონებ?სთვ?ს smile


სა?ნტერესო სტატ?ას წავაწყდ? ?ნტერნეტშ?,წააკ?თხეთ გოგონებს:

როდ?ს?

არ არსებობს მკაცრ? ასაკობრ?ვ? და ფ?ზ?ოლოგ?ურ? საზღვრებ?, თუმცა ჩვენ კატეგორ?ულად არ გ?რჩევთ 16 წლამდე დაწყებას. დაწყება უნდა მოხდეს მაშ?ნ, როდესაც ადამ?ან? ამ?სთვ?ს მზადაა. მზადყოფნაშ? ?გულ?სხმება ფს?ქოლოგ?ურ? და ?ნფორმაც?ულ? მზადყოფნა. ფს?ქოლოგ?ურად თქვენ ეს უნდა გ?ნდოდეთ, სწორედ ამ კაცთან, ახლა, ამ პ?რობებშ?, გ?ნდოდეთ საკუთარ? ნებ?თ და არ უნდა ჰქონდეს ადგ?ლ? რა?მე მსხვერპლს თქვენგან..............

როდ?ს არ შეძლება დაწყება:......... განათავსა: okrolomi
Информация к новости
 • Просмотров: 3106
 • Автор: admin
 • Дата: 1 აპრილი 2011
1 აპრილი 2011

დღეს პ?რველ? აპრ?ლ?ა :) (rocko.ge)

Категория: სტატიები

დღეს პ?რველ? აპრ?ლ?ა :) (rocko.ge)


არ გეშ?ნ?ათ? :D დღეს პ?რველ? აპრ?ლ?ა, შესაბამ?სად, მოტყუებაც ადვ?ლ?ა. როგორც მარკ ტვენ? ამბობდა, დღეს ?ს დღეა, როცა ყველას გვახსენდება - როგორებ? ვართ ს?ნამდვ?ლეშ?, დანარჩენ? 364 დღ?ს მანძ?ლზეო :)

პ?რველ აპრ?ლს ახლობლებ?ს, მეგობრებ?ს ან მთელ? სამყაროს მოტყუებ?ს ტრად?ც?ა ბევრ ქვეყანაშ?ა გავრცელებულ?. მ?ს? წარმოშობ?ს ადგ?ლ? და დრო კ? ხშ?რ? კამათ?ს მ?უხედავად, ზუსტად მა?ნც არავ?ნ ?ც?ს. ზოგადად, “სულელებ?ს დღე”, ბევრ ?სტორ?ულ წყაროშ?ა მოხსენ?ებულ?...
Информация к новости
 • Просмотров: 3467
 • Автор: lockerz
 • Дата: 12 მარტი 2011
12 მარტი 2011

?აპონ?აშ? მ?წ?სძვრას ათასობ?თ ადამ?ან? ემსხვერპლა

Категория: სტატიები

?აპონ?აშ? მ?წ?სძვრას ათასობ?თ ადამ?ან? ემსხვერპლა

?აპონ?აშ? მ?წ?სძვრას ათასობ?თ ადამ?ან? ემსხვერპლა, - ამ?ს შესახებ არაოფ?ც?ალურ ?ნფორმაც?ას უცხოურ? სააგენტოებ? ?მ ვ?დეომასალებზე დაყრდნობ?თ ავრცელებენ, რომლებ?ც მ?წ?სძვრ?ს შემდეგ ვრცელდება.

რამდენ?მე ხნ?ს წ?ნ ?აპონ??ს აღმოსავლეთ სანაპ?როსთან 300-მდე ცხედარ? ?პოვეს. ცუნამ?ს შედეგად წყლ?თ სრულად და?ფარა გემ?, რომელზეც ასობ?თ მგზავრ? ?მყოფებოდა. ?აპონ?აშ? ცუნამ? ძლ?ერმა მ?წ?სძვრამ გამო?წვ?ა.

?აპონ?აშ? დღეს 8.9 მაგნ?ტუდ?ს ს?მძლავრ?ს მ?წ?სძვრა მოხდა. ეპ?ცენტრ? ტოკ?ოს ჩრდ?ლო-აღმოსავლეთ?თ, 373 კ?ლომეტრ?ს მოშორებ?თ დაფ?ქს?რდა. მ?წ?სძვრამ ცუნამ? გამო?წვ?ა. ტალღებ?ს ს?მაღლემ 10 მეტრს მ?აღწ?ა. მ?წ?სძვრას ნგრევა და მსხვერპლ? მოჰყვა.
Информация к новости
 • Просмотров: 2959
 • Автор: lockerz
 • Дата: 9 მარტი 2011
9 მარტი 2011

ბათუმ?ს, ტრად?ც?ულ? გამოფენა – პროზა/პოეზ?ა 2011

Категория: სტატიები

ბათუმ?ს, ტრად?ც?ულ? გამოფენა – პროზა/პოეზ?ა 2011

თუმ?ს ტრად?ცულ? გამოფენა


და?წყო ნაწარმოებებ?ს მ?ღება ბათუმ?ს, ტრად?ც?ულ? გამოფენ?სთვ?ს. ნებ?სმ?ერ მსურველს, შეგ?ძლ?ათ, გააგზავნოთ ერთ? პროზაულ? ჩანაწერ? და ერთ? ლექს?. გამოფენ?ს ჩატარებ?ს თარ?ღს, შემდგომშ? გაცნობებთ. უფრო დაწვრ?ლებ?თ? და ამომწურავ? ?ნფორმაც??სთვ?ს, შემობრძანდ?თ სრულადშ?. გთხოვთ, გულდასმ?თ გაეცნოთ წესებს.


წყარო - Urakparaki.com

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^