სტატიები » გვერდი 4 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 1380
 • Автор: admin
 • Дата: 25 აპრილი 2015
25 აპრილი 2015

სამ? ?ბერ?ა

Категория: სტატიები

სამ? ?ბერ?ა


ამ? ?ბერ?ა – კავკას?ა, პ?რენე?, ბრ?ტანეთ?…

?ს ფაქტ?, რომ მსოფლ?ოშ? არსებობდა სამ? ?ბერ?ა მრავლ?ს მეტყველ?ა. თუმცა, დღეს როცა ამ თემაზე საუბრობენ ხოლმე, წ?ნა პლანზე მხოლოდ ორ ?ბერ?ას აყენებენ – ეს არ?ს კავკას??სა და პ?რ?ნე?ს ?ბერ?ებ?. არადა ნ?სლ?ან ალბ?ონ?ს პ?რველ სახელმწ?ფოებრ?ვ? ტ?პ?ს გაერთ?ანებასაც ?ბერ?ა ერქვა. ეს მანამ, სანამ კელტებ? (?გ?ვე გალებ?. განმარტებ?სთვ?ს – გალებს მათ უწოდებდნენ ლათ?ნებ?, ხოლო კელტებს – ბერძნებ?) შეესეოდნენ ნ?სლ?ან? ალბ?ონ?ს კუნძულებს. ამგვარად, ჰ?ბერნ?ა ?გ?ვე ალბ?ონ?ა და ?ს?ნ? ს?ტყვა ?ბერ??დან ტრანსფორმ?რდნენ. ?ბერ?ა- ჰ?ბერნ?ა – ალბ?ონ?. აკაკ? გელოვან?ც აღნ?შნავდა, რომ ალბ?ონ? კუნძულს დაარქვეს ?ქ მ?გრ?რებულმა ხალ?ბებმა. ხალ?ბ?ონ?-ხალბ?ონ?-ალბ?ონ?. როგორც ცნობ?ლ?ა, ხალ?ბებ? ქართველურ? ტომებ? ?ყვნენ.

მკვლევარებ? კელტებ?ს წ?ნარე ხალხად პ?ქტებს მ??ჩნევენ, რომელთაც უდ?დეს? კულტურა და ც?ვ?ლ?ზაც?ა ქონდათ, ამაზე სტოუნჰენჯ?ს მეგალ?თურ? კომპლექს?ს მედ?დურობა და დან?შნულებაც მეტყველებს. მკვლევარებ? პ?ქტებს ?ბერ?ულ? წარმოშობ?ს ტომად მ??ჩნევენ, რომელ?ც მთ?ან შოტლანდ?აშ? ცხოვრობდა კელტებ?ს (სკოტებ?ს, გელებ?ს) მოსვლამდე და VI-VII საუკენეებშ? მათ ალბას ანუ ალბან?ს სამეფო შექმნეს. კელტებ?ს შესევ?ს შემდეგ პ?ქტებმა გან?ცადეს შევ?წროვება და მათ? დომ?ნანტ? როლ? ამ რეგ?ონზე მთლ?ანად მო?სპო… დროთა განმავლობაშ? მათ ას?მ?ლაც?ა გან?ცადეს, სკოტებს შეერ?ვნენ და გელურ? ენა შე?თვ?სეს. მოხდა არა მხოლოდ მოდგმ?ს, არამედ რას?ს ჩანაცვლებაც, რომლ?ს დროსაც ?ნდოე-ვროპულ? წარმოშობ?ს ტომებმა – კელტებმა – გაანადგურეს პ?ქტებ?ს ც?ვ?ლ?ზაც?ა და ბარბაროსს დამპყრობლებად ?ქცნენ.

არცერთ? ?სტორ?ულ? დოკუმენტ? არ მოწმობს, რომ პ?ქტებ?ს ტომ? მთლ?ანად ამოწყვეტ?ლ?ყოს. შოტლანდ?ელებ? დღესაც არჩევენ თავ?ს ერშ? ?ბერ?ულ? ტომ?ს შენარევს და დაბალ? ტან?ს შავგრემან ადამ?ანებს (ასეთებ? ყოფ?ლან პ?ქტებ? რომაელთა აღწერ?თ), განსხვავებ?თ მაღალ, ქერათმ?ან და ც?სფერთვალა კელტებ?საგან, ახლაც ?ბერ?ელებს უწოდებენ…

კელტებ?ს მ?ერ პ?ქტებ?ს დაპყრობა ?სეთ?ვე მოვლენას წარმოადგენდა, რაც შუამდ?ნარეთშ? სემ?ტებ?ს შეჭრა, ან რომშ? ვანდალებ?სა და გუთებ?ს ლაშქრობა. მაგრამ, როგორც მოვლენებმა აჩვენა, ასეთ დროს ბარბაროს? ტომებ? ხელუხლებელს ტოვებდნენ “ქურუმთა ცოდნას” – ?ს არ ნადგურდებოდა! ამ?ტომ შუმერ?ს დაცემ?ს შემდეგაც, ბაბ?ლონ?ს ქურუმებს ?სევ შუმერულ? წარმოშობ?ს ქურუმებ? წარმოადგენდნენ… არც რომ?ს სულ?ერ? ცოდნა გაუნადგურებ?ათ ბარბაროსებს, პ?რ?ქ?თ, მალე ?ს?ნ? გაქრ?სტ?ანდნენ კ?დევაც.

კელტებ?ს მ?ერ ბრ?ტანეთ?ს დაპყრობ?ს შემდეგ შე?ქმნა ცალკე კასტა სასულ?ერო პ?რებ?სა, ?გ?ვე ქურუმებ?სა, რომელსაც სხვანა?რად – დრუ?დებ? ერქვათ. დრუ?დებ? ფაქტ?ურად სრულ?ად განსხვავებულ ხალხს და ეთნოსს წარმოადგენდნენ. კელტებ? დრუ?დებს – ქურუმებს, “სასულ?ერო პ?რებს” და პოეტებს უწოდებდნენ. გალებშ? დრუ?დებ? გმ?რულ? თქმულებებ?სა და მ?თოლოგ?ურ? პოემებ?ს შემნახველნ? ?ყვნენ, რომელთაც ახალგაზრდობას ზეპ?რად გადასცემდნენ. დრუ?დთა სკოლებ? კუნძულელ კელტებშ?ც არსებობდა. მ?უხედავად ამ?სა, ?რლანდ?ელებსა და ბრ?ტებშ? დრუ?დებმა მგოსნებ?ს ფუნქც?ა მალევე დაკარგეს, IV-V საუკუნეებშ? კ?, ქრ?სტ?ანობ?ს გავრცელებ?ს შემდეგ, ?ს?ნ? სოფლ?ს ექ?მბაშებად ?ქცნენ.

დრუ?დებ?ს მემკვ?დრეებად ?თვლებოდნენ “ბარდებ?” ძვ. ?რლანდ?აშ?, სა?დანაც ?წყება კ?დეც ?რლანდ?ურ? პოეზ?ა და ეპოს?… ამაზე მეტყველებს “ბარდებ?ს” პოეზ?ა, ტომას სტენს ელ?ოტ?ს, ჯე?მს ჯო?ს?სა და სამუელ ბეკეტ?ს კომენტარებ?.

შუმერ ქურუმებ?სა და დრუ?დებ?ს მსგავს? მდგომარეობა ?ყო მთელს ?ტალ?აშ? განთქმულ ტარქკვ?ნ??ს ეტრუსკ აუგურთა აკადემ?აშ?, სადაც თვ?თონ რომაელებ?ც კ? აგზავნ?დნენ ნ?ჭ?ერ ახალგაზრდებს განსასწავლელად.

?რლანდ?ელ? მეცნ?ერ?ს, ბონვ?კ?ს თქმ?თ, კელტებს დრუ?დებ?ს ს?ბრძნე პ?ქტებ?საგან უნდა გადაეღოთ, ან მ?ეღოთ მემკვ?დრეობ?თ, ან შე?ძლება თავად ?ს?ნ? ?ყვნენ პ?ქტებ?. არანაკლებ სა?ნტერესოა ?ს გარემოება, რომ მეცნ?ერ? პ?ქტებს “დ?დ? ბრ?ტანეთ?ს ?აფედ?ტურ მოსახლეობას” უწოდებს, რ?თაც კ?დევ ერთხელ უკავშ?რებს მათ ქართველურ მოდგმას და მსოფლ?ოს სამ ?ბერ?ას ერთ? მოდგმ?ს შექმნ?ლ სახელმწ?ფოებად მ??ჩნევს…
ზოგ? მკვლევარ? “კელტ-?ბერ?ულ” ტერმ?ნს ხელოვნულად შექმნ?ლად მ??ჩნევს. მათ? აზრ?თ, არ შე?ძლება რომაულ-ვანდალურ?, ან ურარტო-კ?მერ?ულ კულტურებზე საუბარ?. არსებობს ურარტულ? და კ?მ?რ?ულ? კულტურებ?, არსებობს რომაულ? კულტურა და ვანდალებ?ს კულტურა, მაგრამ არამც და არამც ერთ?ან?. აქედან გამომდ?ნარე, შეცდომადაა მ?ჩნეულ? შუმერულ-აქადურ? და პელაზგურ-ბერძნულ? განსაზღვრებან?ც, რადგან ეს მოდგმებ? და მათ? კულტურა რად?კალურად განსხვავებულ? ეტაპებ?ა კაცობრ?ობ?ს სულ?ერ? ევოლუც??ს სტეპებზე.

?მ მესამე ?ბერ?ას, დღეს რომ ?რლანდ?ა ჰქვ?ა, თავ?ს დროზე არა ?ბერ?ა, არამედ ჰ?ბერნ?ა ერქვა და ლათ?ნებ?ს მ?ერ შერქმეულ? სახელ?ა. უბრალოდ, ხმოვანებ?თ ძალ?ან გვანან ერთმანეთს. ლათ?ნურზე ზამთრ?ს მხარეს ნ?შნავდა. შოტლანდ?ას კ? კალედონ?ა შეარქვეს და რომან?ზ?რებულ? სახელ?ა ერთ-ერთ? პ?ქტურ? ტომ?სა “დუნ ჩა?ლეან?”-ს “Dun chaillean”. პ?ქტებ? მე-X საუკუნემდე არსებობდნენ და წარმოადგენდნენ კონფედერაც?ას. ?ს?ნ?, თავს სწორედ ამ ტომ?ს შთამომავლებად მ??ჩნევდნენ). თუმცა, ?ს, რომ ?აფეტ?დურ? მოგდმ?ს ხალხებ?თ ?ყო დასახლებულ? ალბ?ონ?ც და ?რლანდ?აც, ხოლო კელტებ?ს ?ნდოევროპულ? ტომებ?ს შემოსევათა შემდეგ უფრო ჩრდ?ლოეთ?თ, შოტლანდ?ასა და ?რლანდ?აშ? გამაგრდნენ, ეს ფაქტ?ა. გენეტ?კურ? კვლევებ?ს საფუძველზე ბრ?ტანელ? მეცნ?ერ?, სტეფენ ოპენჰა?მერ? თავ?ს წ?გნშ? “ბრ?ტანელთა წარმომავლობა” თვლ?ს, რომ თანამედროვე ბრ?ტანეთ?ს მოსახლეობა ?ბერ??ს ნახევარკუნძულ?დან უნდა ?ყოს და რომ თვ?თ კელტებ?სა და ანგლო-საქსურმა ტომებმაც კ? ვერ გააქრეს ამ?ს კვალ? ბრ?ტანეთშ?.

რაც შეეხება, კელტ-?ბერებს, ეს ჯერ კ?დევ ევროპაშ? აღმოსავლეთ?დან შემოსულ? ?ნდოევროპელ? კელტებ?ს შემდეგ ჩნდება ადგ?ლობრ?ვ მოსახლეობასთან გენეტ?კურად და კულტურულად შერწყმ?ს შედეგად. პუნ?კურ? ომებ?ს დროს პრერომანულ? ?ბერ??ს ნახევარკუნძულზე ყველაზე მთავარ ეთნოსსაც წარმოადგენდნენ და ვესტ-გუთებ?ს სამეფოს დაარსებამდე გააჩნდათ თავ?ანთ? პოლ?ტ?კურ? ერთეულ?. ესპანეთ?ს ჩრდ?ლოეთ?ს ერთ-ერთ ოლქს დღესაც ჰქვ?ა კელტურობ?ს აღმნ?შვნელ? სახელ? “სელტა” (Celta) და კულტურაშ? უხვ?ა კელტ-?ბერულ? მოტ?ვებ?.

წყარო: burusi.wordpress.com

Информация к новости
 • Просмотров: 2847
 • Автор: admin
 • Дата: 20 აპრილი 2015
20 აპრილი 2015

სწორ? კვება

Категория: სტატიები


ამბობენ, ჩვენ ?ს ვართ, რასაც ვჭამთ. თუ ამ მოსაზრებას არაფ?ლოსოფ?ურ? თვალ?თ შევხედავთ და სერ?ოზულად დავფ?ქრდებ?თ, როგორ ვკვებავთ ორგან?ზმს ყოველდღ?ურად, შე?ძლება აღმოვაჩ?ნოთ, რომ ამაზე არასდროს გვ?ფ?ქრ?ა.

"კვება”… როცა ეს ს?ტყვა გვესმ?ს, შე?ძლება წ?ნადადებ?ს გაგრძელება აღარც მოვ?სმ?ნოთ. ჩვენ? კვება უმეტესად ?მდენად ?ნსტ?ნქტურ?ა, რომ არ ვაქცევთ ყურადღებას რას, როდ?ს და რა რაოდენობ?თ ვჭამთ. თუმცა, კვება უმნ?შვნელოვანეს?ა. ჯანმრთელობ?ს მნ?შვნელობაზე ლაპარაკ? ალბათ ზედმეტ? ?ქნება და ამ?ტომ ჯობ?ა პ?რდაპ?რ ვთქვათ, რომ მ?ს შესანარჩუნებლად ყველაზე მნ?შვნელოვან? სწორედ კვებაა. ვერანა?რ? ვარჯ?შ?, სუფთა ჰაერ? და მშვ?დ? ცხოვრება ჯანმრთელობაზე დადებ?თ გავლენას ვერ მოახდენს, თუ ამ ყველაფერს არ ერთვ?ს სწორ? კვება. ეს ორ? ს?ტყვა მარტ?ვ? დასამახსოვრებელ? და გამოსათქმელ?ა, მაგრამ შესასრულებლად რთულ?ა. ?მ?სთვ?ს, რომ ადამ?ანმა სწორად ?კვებოს, ყურადღება, ნებ?სყოფა და გარკვეულ? ცოდნაც სჭ?რდება. აქ მნ?შვნელოვან?ა არა მარტო ?ს, თუ რას ვჭამთ, არამედ ?ს?ც, თუ რა დროს ვჭამთ, რა რაოდენობ?თ ვჭამთ, რა თანმ?მდევრობ?თ ვღებულობთ საკვებს, ხ?ლს, სასმელს. მნ?შვნელოვან?ა ?მ?ს გათავ?სება, რომ რაც უნდა ჯანსაღ? საკვებ? მ?ვ?ღოთ, თუ ამას სათანადო დროს და სათანადო წეს?თ არ გავაკეთებთ, არანა?რ? შედეგ? არ გვექნება. ასევე ძალ?ან მნ?შვნელოვან?ა, ვ?ცოდეთ ჩვენ? ორგან?ზმ?ს თვ?სებებ?, თავ?სებურებებ? და ამ?ს შესაბამ?სად მ?ვ?ღოთ ?ს (შეძლებ?სდაგვარად), რაც ყველაზე მეტად გვარგებს, რა თქმა უნდა, ზომ?ერ? რაოდენობ?თ.

Информация к новости
 • Просмотров: 1750
 • Автор: admin
 • Дата: 15 აპრილი 2015
15 აპრილი 2015

?ნგლ?სურ?ს სწავლა დამოუკ?დებლად

Категория: სტატიები

 
 
დღესდღეობ?თ უცხო ენ?ს შესწავლა აუც?ლებლობას წარმოადგენს: სამსახურ?ს დაწყებ?სას ყოველთვ?ს ?სმ?ს კ?თხვა, თუ რამდენ უცხო ენას ფლობთ. სამწუხაროდ თუ საბედნ?ეროდ რუსულ? ენა ?მდენად აღარ არ?ს ხმარებაშ? და შესაბამ?სად უფრო დ?დ? მოთხოვნა ?ნგლ?სურ ენაზეა.

არ?ს ?სეთ? შემთხვევებ?, როდესაც ადამ?ანს ენ?ს დაუფლება სურს, მაგრამ გარკვეულ? მ?ზეზებ?ს გამო ამას ვერ ახერხებს. მაგალ?თად შე?ძლება მას ამ?სათვ?ს თავ?სუფალ? დრო არ ჰქონდეს, ან ყველაზე მთავარ? მ?ზეზ? შე?ძლება შესაბამ?ს? ფ?ნანსებ?ს არქონა ?ყოს.

ამ პოსტშ? მოგაწვდ?თ ?ნფორმაც?ს რამდენ?მე სა?ტ?ს შეხახებ, რომელთა დახმარებ?თაც უფასოდ არ?ს შესაძლებელ? ?ნგლ?სურ? ენ?ს შესწავლა. ასევე მ?გ?თ?თებთ რამდენ?მე ლექს?კონს, რომელ?ც დაგჭ?რდებათ უცხო ს?ტყვებ?ს გასაგებად. მაშ ასე დავ?წყოთ:

1. learnenglishზე შესაძლებელ?ა არა მხოლოდ სალაპარაკო ?ნგლ?სურ?ს შესწავლა, არამედ შესაძლებელ?ა გრამატ?კულ? ნაწ?ლ?ს სწავლაც. ნორმალურად დაუფლებ?ს შემთხვევაშ? მოცემულ?ა ტესტებ?ც, რომელთა დახმარებ?თაც ა?მაღლებთ გამოცდ?ლებას ?ნგლ?სურ ენაშ?. სა?ტ?ს მთავარ? დადებ?თ? მხარე გამოთქმ?ს სწავლაცაა, ანუ არ?ს მოცემულ? გაკვეთ?ლებ?, რომლებ?ც გეხმარებათ ?ნგლ?სურ? აქცენტ?ს დახვეწაშ?. შედ?თ სა?ტზე და ნახეთ სრულ? მენ?უ, თუ რას გვთავაზობენ მასწავლებლებ?.

2. ასევე ანალოგ?ურ? უფასო სა?ტ? english-at-home, რომელ?ც გთავაზობთ გრამატ?კ?ს და სალაპარაკო ?ნგლ?სურ?ს შესწავლას. როგორც პ?რველ სა?ტს, ამ სა?ტსაც ანალოგ?ურ? დატვ?რთვა გააჩნ?ა, თუმცა მე უფრო მეორე მომწონს.

3. ?ნგლ?სურ?ს შესწავლ?ს დროს აუც?ლებელ?ა ლექს?კონ?ს გამოყენება. დამეთანხმებ?თ, რომ დ?დ? ლექს?კონ?ს მაგ?დაზე დადება და მ?ს? ფურცვლა ძალ?ან დამღლელ?ა. ამ?სათვ?ს არსებობს ელექტრონულ? ლექს?კონებ?. ?სეთებ? როგორებ?ცაა:

წ?ნადადებებ?ს გადასათარგმნად კ? გამო?ყენეთ Google Translate.

 

Метки к статье: ?ნგლ?სურ?ს სწავლა დამოუკ?დებლად

Информация к новости
 • Просмотров: 2386
 • Автор: admin
 • Дата: 15 აპრილი 2015
15 აპრილი 2015

როგორ მოვ?პოვოთ ?ნფორმაც?ა სუბ?ექტზე

Категория: სტატიები

 
 
მსოფლ?ოს მასშტაბ?თ ?ნფორმაც?ა ბეჭდურ?დან ნელ-ნელა გადად?ს ელექტრონულ ვერს?აზე, რაც თავ?ს მხრ?ვ ამარტ?ვებს მასზე ხელმ?საწვდომობას, რაც ?მაშ? გამო?ხატება, რომ არ გ?წევს სახლ?დან გასვლა ?მ ?ნფორმაც??ს მ?საღებად რაც საჯაროა, მაგრამ კვლავაც და კვლავაც ?ნფორმაც??ს არ ქონ?ს გამო ბევრმა არც ?ც?ს მათ შესახებ ან თუ ?ც?ს არ ?ც?ს როგორ მო?ხმაროს და მ??ღოს საჭ?რო ?ნფორმაც?ა.

ამ სტატ?აშ? როგორც მ?ხვდ?თ ვ?საუბრებთ ადამ?ან?ს შესახებ ?ნფორმაც??ს მ?ღებ?ს ელექტრონულ მეთოდებზე, რაც მთავარ?ა ეს მეთოდებ? არ?ს ლეგალურ? და მათ? გამოყენება არანა?რ საფრთხეს შე?ცავს არც მომხმარებლ?სთვ?ს და არც ?მ პ?როვნებ?სათვ?ს ვ?ს შესახებაც ?ნფორმაც??ს მოპოვება გსურთ.

პ?როვნებაზე ?ნფორმაც??ს მოპოვებ?სას პ?რველ?, რაც უნდა გავხსნათ ეს არ?ს საჯარო რეესტრ?ს ეროვნულ? სააგენტო. საჯარო რეესტრ?ს მეშვეობ?თ თქვენ შეგ?ძლ?ათ დაადგ?ნოთ ფ?ქს?რდება თუ არა უძრავ? ქონება ?მ ადამ?ანზე ვ?ს შესახებაც ?ნფორმაც??ს შეგროვება გსურთ, ასევე არ?ს თუ არა რეგ?სტრ?რებულ? ?ნდ. მეწარმედ, ადევს თუ არა საგადასახადო გ?რავნობა ან ?პოთეკა, ან ?მყოფება თუ არა მოვალეთა რეესტრშ?.

Информация к новости
 • Просмотров: 1723
 • Автор: admin
 • Дата: 15 აპრილი 2015
15 აპრილი 2015

როგორ დავწეროთ CV

Категория: სტატიები

 
CV (Curriculum Vitae) – არ?ს დოკუმენტ?, რომელ?ც შე?ცავს ?ნფორმაც?ას პ?როვნებ?ს გამოცდ?ლებ?სა და სხვა კვალ?ფ?კაც?ებ?ს შესახებ. CV -ს ძ?რ?თადად ?ყენებენ სამუშაოს მაძ?ებელნ?. CV ძალ?ან გავრცელებულ? და დამკვ?დრებულ? ტერმ?ნ?ა საქართველოშ?, მაგრამ ?შვ?ათად მ?ს ნაცვლად ?ყენებენ რეზ?უმესაც.

კარგ? CV -?ს დაწერა არ არ?ს 2 წუთ?ს საქმე, მ?თუმეტეს საქართველოშ?, როდესაც შე?ძლება ერთ დღეს ბუღალტრ?ს თანამდებობაზე გზავნ?დე CV -ს, ხოლო მეორე დღეს კვალ?ფ?კაც?ურ? PR მენეჯერ?საზე (არცერთ პროფეს?ას არ ვაკნ?ნებ და მ?თუმეტეს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნ?ეროდ დღეს დღეობ?თ მსგავს? ს?ტუაც?აა ).

Метки к статье: როგორ დავწეროთ CV

Информация к новости
 • Просмотров: 5708
 • Автор: admin
 • Дата: 15 აპრილი 2015
15 აპრილი 2015

დავალ?ანებებ?ს ნახვა ?ნტერნეტ?თ

Категория: სტატიები

?ნტერნეტ?ს განვ?თარებამ მრავალ? წარმოუდგენელ? ?დეა რეალობად აქც?ა – თუ ჯერ კ?დევ რამდენ?მე წლ?ს წ?ნ წამოუდგენელ? ?ყო ჩვენ? ნებ?სმ?ერ? სახ?ს დავალ?ანებ?სა თუ ?ნტერნეტ?ს მეშვეობ?თ დეტალურ? ?ნფორმაც??ს გაგება, დღე?სათვ?ს ეს ძალ?ან მარტ?ვ?ა და ნებ?სმ?ერ? ადამ?ან?სთვ?საა შესაძლებელ? (თუნდაც მათთვ?ს, ვ?ნც დამწყებ?ს დონეზე მა?ნც ერკვევა კომპ?უტერშ? ).

კომუნალურ? გადასახადებ?სა და სხვა დავალ?ანებებ?ს ნახვა და ამ დავალ?ანებებ?ს დაფარვა (ან დაფარვ?ს ვადებ?ს დადგენა) შესაძლებელ?ა ?ნტერნეტ ბანკ?ს მეშვეობ?თ, მაგრამ თუ თქვენ არ სარგებლობთ ამ საბანკო პროდუქტ?თ არც ეს წარმოადგენს პრობლემას, არსებობს ?სეთ? სა?ტებ?ც, რომლებ?ც რეგ?სტრაც??ს და სხვა გართულებებ?ს გარეშე გ?ჩვენებენ თქვენს დავალ?ანებას (და ასევე საშუალებას გვაძლევენ გავ?გოთ როგორც დაფარვ?ს ვადებ?, ასევე დავფაროთ ?ს?ნ? სახლ?დან გაუსვლელად).

ასეთ სა?ტებს მ?ეკუთვნება: "საქართველოს ბანკ?ს” – ipay.ge, "ლ?ბერთ? ბანკ?ს” – smartivi.ge, "ნოვა ტექნოლოჯ?ს” – PayBox.ge  და "მომენტალურ? გადახდებ?ს გაერთ?ანებულ? ს?სტემა” – osmp.ge ან gadaixade.ge. თ?თოეულ მათგანზე თქვენ შეგ?ძლ?ათ გადაამოწმოთ (და სურვ?ლ?სამებრ გადა?ხადოთ):

Метки к статье: დავალ?ანებებ?ს ნახვა ?ნტერნეტ?თ

Информация к новости
 • Просмотров: 1488
 • Автор: admin
 • Дата: 13 აპრილი 2015
13 აპრილი 2015

უგულავას დ?ეტა

Категория: სტატიები

უგულავას დ?ეტა


გრძელდება 4 კვ?რას, ჯობ?ა და?წყოთ ორშაბათს. დღეშ? 4 ჭ?ქაზე მეტ? ს?თხ?ს მ?ღება არ შე?ძლება. ?წვება ცხ?მ?ს უჯრედებ?, გახდომ?სას კან? არ გეკ?დება, არამედ ?კუმშება.
სამ? კვ?რა მეორდება ეს დღეეებ?:

I დღე - მშ?ერ?:

საუზმე და სად?ლ? - 1 ლ. რძე, პატარა ჭ?ქებ?თ, მთელ? დღე.
ვახშამ? _ 1 ჭ?ქა ტომატ?ს წვენ? და 100 გრ. შავ? პურ?.
II დღე - ც?ლებ?:

საუზმე - 100 გრ. შავ? პურ?, 20 გრ. კარაქ?, 1 ჩ/კ თაფლ?, ყავა რძ?თ (უშაქრო)
სად?ლ? - 100 გრ. ლორ? ან ქათამ? (თეთრ? ხორც?) ან საქ. ხორც? (მჭლე) + ბულ?ონ? (მწვან?ლ? და ბოსტნეულ?ს გარეშე) +100 გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ? (გამდნარ? და თეთრ? არა) +100 გრ. შავ? პურ?.
ვახშამ? - 2 მოხარშულ? კვერცხ?
III დღე - ბოსტნეულ?:

საუზმე - 2 ვაშლ? ან 2 ფორთოხალ? ან 2 ატამ?
სად?ლ? - ბოსტნეულ?ს სუპ? (მოხარშულ? გახეხ?ლ? ან დაჭრ?ლ? ბოსტნეულ? +1 ს/კ ზეთ?თ ) + 2 მოხარშულ? კარტოფ?ლ? და 200 გრ მოხარშულ? გაროხ?
ვახშამ? -3 პომ?დვრ?ს და 2 კ?ტრ?ს სალათ? (უცხ?მოდ)+ 1ჭ. ჩა? + 1 ჩ/კ თაფლ?
IV დღე - განსაკუთრებულ?:

საუზმე - ყავა რძ?თ (უშაქრო) + 100 გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ?;
სად?ლ? - 100 გრ. ლორ? ან თევზ? ან ქათამ? ან საქ. ხორც? მოხარშულ? + 100 გრ შავ? პურ? + 2 მოხარშულ? კვერცხ?;
ვახშამ? -1 ჭ?ქა კეფ?რ?.
V დღე - ც?ლოვან?:

საუზმე - 100 გრ. შავ? პურ?, 20 გრ. კარაქ?, 1 ჩ/კ თაფლ?, ყავა რძ?თ (უშაქრო);
სად?ლ? - 100 გრ. ლორ? ან ქათამ? (თეთრ? ხორც?) ან საქ. ხორც? (მჭლე) + ბულ?ონ? (მწვან?ლ? და ბოსტნეულ?ს გარეშე) +100 გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ? (გამდნარ? და თეთრ? არა) +100 გრ. შავ? პურ?;
ვახშამ? - 2 მოხარშულ? კვერცხ?.
VI დღე - ბოსტნეულ?:

საუზმე - 2 ვაშლ? ან 2 ფორთოხალ? ან 2 ატამ?;
სად?ლ? - ბოსტნეულ?ს სუპ? (მოხარშულ? გახეხ?ლ? ან დაჭრ?ლ? ბოსტნეულ? + 1 ს/კ ზეთ?თ) + 2 მოხარშულ? კარტოფ?ლ? და 200 გრ მოხარშულ? გაროხ?;
ვახშამ? - 3 პომ?დვრ?ს და 2 კ?ტრ?ს სალათ? (უცხ?მოდ)+ 1 ჭ.ჩა? + 1 ჩ/კ თაფლ?.
VII დღე - განსაკუთრებულ?:

საუზმე - ყავა რძ?თ (უშაქრო) + 100 გრ ჰოლანდ?ურ? ყველ?;
სად?ლ? - 100 გრ. ლორ? ან თევზ? ან ქათამ? ან საქ. ხორც? მოხარშულ? + 100გრ შავ? პურ? + 2 მოხარშულ? კვერცხ?;
ვახშამ? - 1 ჭ?ქა კეფ?რ?.
IV კვ?რა:

ორშაბათ? -1,5 კგ ვაშლ?;
სამშაბათ? - 1,5 კგ მოხარშულ? ქათამ?;
ოთხშაბათ? - 1,5 კგ კ?ტრ? / პომ?დორ?;
ხუთშაბათ? - 1 კგ მოხარშულ? ხორც?;
პარასკევ? - 0,5 კგ ჰოლანდ?ურ? ყველ? და 1 ბოთლ? მ?ნერალურ? წყალ?;
შაბათ? - 1 ლ. კეფ?რ?, 2 მოხარშულ? კვერცხ?, 100 გრ. მოხარშულ? თევზ?;
კვ?რა- 1 ბოთლ? წ?თელ? ღვ?ნო და 1 კგ ჰოლანდ?ურ? ყველ?.
Информация к новости
 • Просмотров: 2853
 • Автор: admin
 • Дата: 1 მარტი 2015
1 მარტი 2015

Domens

Категория: სტატიები

Domens


დომენებ?ს მნ?შვნელობა. ყველამ ?ც?ს რომ .com ან .net არ?ს საერთაშორ?სო დომენებ?. .ge.ru რუსულ?. მაგრამ არ?ს ბევრ? ?სეთ? დომენ? რომლებ?ს მნ?შვნელობაც არ ?ც?თ. ნახეთ Read More-შ?!

Информация к новости
 • Просмотров: 2626
 • Автор: admin
 • Дата: 22 იანვარი 2015
22 იანვარი 2015

შენ ხარ კაც?

Категория: სტატიები

40 მ?ზეზ?, რ?ს გამოც შენ ხარ კაც?


შენ ხარ კაც?


Информация к новости
 • Просмотров: 4043
 • Автор: admin
 • Дата: 1 იანვარი 2015
1 იანვარი 2015

როგორ ხვდებ?ან ახალ წელ მსოფლ?ოშ? და სად ცხოვრობს სანტა კლაუს??

Категория: სტატიები

მალე ახალ? 2015 წელ? დადგება! ყველას გ?ლოცავთ ამ არაჩვეულებრ?ვ დღესასწაულს და
გ?სურვებთ ?მას რასაც თქვენ თავად უსურვებდ?თ საკუთარ თავს!
ამ ნ?უს?თ კ? შევეცდებ? უფრო გაგ?ღრმავოთ საახალწლო განწყობა და მოგ?თხროთ ?მ?ს შესახებ თუ
როგორ ხვდებ?ან ახალ წელს მთელს მსოფლ?ოშ? და სად ცხოვრობს სანტა კლაუს? ანუ თოვლ?ს ბაბუა!


როგორ ხვდებ?ან ახალ წელ მსოფლ?ოშ? და სად ცხოვრობს სანტა კლაუს??


როგორ ხვდებ?ან ახალ წელს მსოფლ?ოშ??

წარმოგ?დგენთ რამოდენ?მე ქვეყნ?ს საახალწლო ტრად?ც?ებს!


დავ?წყოთ არგენტ?ნათ?: ძველ? ტრად?ც?ებ?ს თანახმად, არგენტ?ნაშ? დაწესებულებებ?ს თანამშრომლებ? წლ?ს ბოლო სამუშაო დღეს, ფანჯრ?დან ძველ კალენდრებს, უვარგ?ს უწყსებსა და ბლანკებს ყრ?ან, ?სე რომ, ბუენოს-ა?რეს?ს ?მ ნაწ?ლშ?, სადაც სამუშაო დაწესებულებებ? მდებარეობს, შუადღ?სთვ?ს ქუჩებ? ქაღალდებ?ს თხელ? ფენ?თ ?მოსება. ერთ-ერთ? გაზეთ?ს რედაქც?ა, ?სე მო?ხ?ბლა ამ ტრად?ც??თ, რომ მთელ? არქ?ვ? მო?სროლეს ფანჯრ?დან! ამ ტრად?ც??ს წარმომავლობ?ს შესახევ არავ?ნ არაფერ? ?ც?ს, თუმცა მ?ს გარეშე არგენტ?ნელებ?სთვ?ს ახალ? წელ?, ახალ? წელ? არ ?ქნებოდა!


ავსტრალ?ა: საცურაო კოსტ?უმებშ? გამოწყობ?ლ? სანტა კლაუსებ?ს ხ?ლვა მხოლოდ ს?დნე?ს პლაჟებზე შე?ძლება! ასეთ ეგზოტ?კურ თოვლ?ს ბაბუას ტრად?ც?ულ? სანტა-კლაუს?ს დამახას?ათებელ? თეთრ? წვერ? და წ?თელ? ქუდ? ამშვენებს. დასვენებ?სა თუ სადღესასწაულო დღეებ?ს მ?უხედავად ავსტრალე?რებ? დ?ლ?ს 5-6 საატზე ?ღვ?ძებენ. სმაგ?ეროდ ათ? საათ?სთვ?ს ?ძ?ნებენ, ახალ? წელ? აქაც გამონაკლ?ს?ა, თუმცა შუაღამ?ს პ?რველ საათს არავ?ნ აც?ლებს.


ავსტრ?ა: ვენაშ? დაუწერელ კანონად ?თვლება სხალ წელს წმ?ნდა სტეფანეს ეკლეს?აშ? ჩამოკ?დებულ? ''მსოფლ?ო ზარ?ს'' საზე?მო ხმ?ს მოსმენა. ძველ დროშ? კ? კარგ? ნ?შან? ?ყო ბუხრ?ს მწმენდავთან შეხვედრა, შეხება და დასვრა. ეს ტრად?ც?ა ბედნ?ერებ?ს მომტანად დღემდე მ?აჩნ?ათ.


ბ?რმა: ?მ?ს გამო, რომ ამ ქვეყანაშ? ახალ? წელ? ყველაზე3 ცხელ სეზონს ემთხვევა მას წყლ?ს ფესტ?ვლ?თ აღნ?შნავენ. სნახაობა მართლაც, რომ სასაც?ლოა: ნებ?სმ?ერ? ასაკ?ს ადამ?ანებ? ერთმანეთს წყლ?თ წუწავენ. აქ მათთვ?ს არაფერ? გასაბრაზებელ? არ არ?ს, რადგან წყლ?ს მ?სხმა ტრად?ც?ა და კეთ?ლგანწყობ?ს გამოხატვაა.


ბულგარეთ? : ახალ? წლ?ს წ?ნა დღეს ბულგარელებ? შ?ნდ?ს (რატომ მა?ნცდამა?ნც შ?ნდ?ს უცნობ?ა) ჯოხს ?ძენენ. რაც მათთვ?ს ახალ? წლ?სთვ?ს აუც?ლებელ? ატრ?ბუტ?ა. პ?რველ ?ანვარს ბავშვებ? მშობლ;ებთან მ?დ?ან და ჯოხ?ს მსუბუქ? დარტყმ?თ ახალ? წლ?ს დადგომას ულოცავენ. ?მ დროს, როდესაც საათ? ბოლოჯერ ჩამოჰკრავს და მოსახლეობას კ?დევ ერთ? წლ?ს წაბრძანებას ამცნობს, ბულგარელებ?ს სახლშ? ს?ნათლე სამ? წუთ?თ ქრება. ეს დრო საახალწლო კოცნას ეთმობა! ბულგარელებს უხარ?ათ, თუ საახალწლო სუფრ?ს დროს ვ?ნმე დააცემ?ნებს, რადგან მათ? აზრ?თ ეს ბედნ?ერებ?ს მომტან?ა!საბერძნეთ?: ბერძნულ? ტარად?ც??ს თანახმად, ზუსტად 12 საათზე ოჯახ?ს უფროს? ეწზოშ? და კედელს ბროწეულს ესვრ?ს. თუ ბროწეულ?ს მარცვლებ? მთელ ეზოშ? მ?მო?ფანტება, მაშ?ნ ახალ წლეს ოჯახ? ბედნ?ერად გაატერბს. სტუმრად მ?სვლ?სას ბერძნებს თან დახავსებულ? ქვა მ?აქვთ და სახლშ? შესვლ?სას მასპ?ნძელს ეუბნებ?ან: '' დაე ჩემ? მასპ?ნძლ?ს ქ?სა (ან საფულე) ამ წვასავ?თ მძ?მე ?ყოს.''


დან?ა: დან?აშ? ტყ?ს მცველებმა ბრაკონ?ერებთან-რომელთაც ნაძვ?ს ხ?ს მოჭრა და სახლშ? წაღEბა უნდათ, ბრძოლ?ს შესან?შნავ მეთოდს მ?აგნეს. წ?ნა საახალწლო დღეებშ? ?ს?ნ? ნაძვ?ს ხეს სპეც?ალურ ხსნარს უსვამენ, რომლ?ს მყრალ? სუნ?ც ს?ვრცეშ? შეუმჩნეველ?ა, მაგრამ როგორც კ? თბ?ლ გარემოშ? აღმოჩნდება, ?გ? მაშ?ნვე საშ?ნელ სუნს უშვენბს. ასე რომ, სახლშ? ლამაზ? ნაძვ?ს ხ?ს დადგმ?ს ყველანა?რ? სურვ?ლ? უქრებათ!


?რლანდ?ა: ახალ? წლ?ს ღამეს, ?რლანდ?ელებ? საკუთარ? სახლ?ს კარს აღებენ ნებ?სმ?ერ? ადამ?ან?, ვ?ნც ღ?ა კარშ? შესვლას მო?ნდომებს სახლ?ს სასურველ? სტუმარ? გახდება. ასეთ სტუმარს მაგ?დ?ს საპატ?ო ადგ?ლას დასვამენ და ტრად?ც?ულ სადღეგრძელოს '' მშვ?დობა ამ ხალხს და მთელ მსოფლ?ოს'' შესვამენ!


კუბა: ახალ? წლ?ს ღამეს კუბელებ? ჭ?ქებს წყლ?თ ავსებენ და ზუსტად 12 საათზე ფანჯრ?დან ასხამენ! ასეთ? ჟესტ?თ კუბელებ? ერთმანეთს უსურვებენ, რომ დამდეგ? წელ? წყალ?ვ?თ ნათელ? სუფთა და რასაკვ?რველ?ა ბდმ?ერ? ყოფ?ლ?ყოს! აქ საათ? მხოლოდ 11 ჯერ ჰკრავს! რადგან კუბელებ?სთვ?ს 12 ჩამოკვრა უკვე ახალ? წელ?ა!


როგორ ხვდებ?ან ახალ წელ მსოფლ?ოშ? და სად ცხოვრობს სანტა კლაუს??


სად ცხოვრობს თოვლ?ს ბაბუა?


ჩრდ?ლოეთ?ს ძალ?ან ბევრ? ქვეყანა, სანტა-კლაუს?ს საცხოვრებელ? ადგ?ლ?ს შესახებ დღემდე ცხარედ დაობს! ბავშვებ? კ? ყოველთვ?ს კ?თხულობენ: '' სა?დან მოდ?ს სანტა - კლაუს?, მთელ დანარჩენ წელს სად ატარებს და სა?ადან მოაქვს საჩუქრებ?? გაუთავებელ? კ?თხვებნ?ს შემდეგ და?ბვადა ლეგენდა ?მ?ს შესახებ რომ თოვლ?ს ბაბუა ჩრდ?ლოეთ პოლუსზე ცხოვრობს! მაგრამ ?მ?ს გამო, რომ აქ არ არ?ს საძოვრებ? ?რმებ?სთვ?ს, ჟურნალ გაზეთებმ,ა დაბეჭდეს რომ სანტა თავ?ს? ?რმებ?თ ს?ნამდვ?ლეშ? ლაპლანდ?აშ? ცხოვროობდაა!


თოვლ?ს ბაბუს? მ?წად ლაპლანდ?ა ოფ?ც?ალურად გაეროს მ?ერ 1984 წელს ?ქნეა მ?ღებულ?! ხოლო 1985 წელს მ?ს? შტაბ-ბ?ნაც გა?ხსნა სადაც სანტა დამხმარე ელფებთან ერთად, მთელ? წლ?ს განმავლობაშ? ბ?ნადრობს!


წელ?წად? ნებ?სმ?ერ დროს სანტა კლაუს?ს ანუ თოვლ?ს ბაბუ?ს ნახვა ლაპლანდ?აშ? შე?ძლება. მ?ს მნახველთა რ?ცხვ? კ? ცოტა ანამდვ?ლად არ არ?ს! ყოველწლ?ურად მას მ?ლ?ონობ?თ ბავშ?ვ? სტუმრობს, რათქმაუნდა სანტა ყველაზე მეტ დატვ?რთავს შობ?ს დღეებშ? გან?ცდ??ს!
Информация к новости
 • Просмотров: 1828
 • Автор: admin
 • Дата: 24 მაი 2014
24 მაი 2014

უნ?კალურ? გამაახალგაზრდავებელ? ელექს?რ? – აქრობს ჭაღარასაც კ?!

Категория: სტატიები

უნ?კალურ? გამაახალგაზრდავებელ? ელექს?რ? – აქრობს ჭაღარასაც კ?!


ადამ?ან?ს ასაკს ყოველთვ?ს პლუს-მ?ნუს 1-2 წლ?თ ვსაზღვრავდ?. ერთხელ სტუმრად ყოფნ?სას ქალბატონ? გავ?ცან?. ყველა დარწმუნებულ? ?ყო, რომ ?ს მაქს?მუმ 35 წლ?ს ?ქნებოდა, თუმცა საუბრ?სას აღმოჩნდა, რომ ქალბატონ? 46 წლ?ს ?ყო!!!
მთელ? საღამო თვალს არ ვაც?ლებდ? მას, ასაკ?ს კვალს ვეძებდ? მ?ს სახესა თუ აღნაგობაშ?, მაგრამ მსგავს? ვერაფერ? ვ?პოვე! გადატკეც?ლ?, გლუვ? კან?, არანა?რ? ნაოჭ? და სახ?ს ?დეალურ? ოვალ?.
დავ?წყეთ მ?ს? დაკ?თხვა... მან დ?დხანს ?ხუმრა, შემდეგ დაგვნებდა და გაგვ?მხ?ლა:


6 წლ?ს წ?ნ უნ?კალურ? გამაახალგაზრდავებელ? რეცეპტ? აღმოაჩ?ნა. მას შემდეგ, რაც მ?ს? მ?ღება და?წყო, მხედველობა -3-დან -1-მდე ჩამოუვ?და, კან? გადაეტკ?ცა არა მარტო სახეზე, არამედ სხეულზეც, ხოლო თმა გაუხშ?რდა.

და რაც ყველაზე საოცარ?ა: ჭაღარა თმას ფერ? დაუბრუნდა!

ამ ჯადოსნურ? ელექს?რ?ს შემადგენლობა ასეთ?ა:

- თაფლ? – 1 კგ

- ლ?მონ? – 4 ცალ?

- ნ?ორ? – 3 კბ?ლ?

- სელ?ს თესლ?ს ზეთ? – 200 მლ.

მომზადებ?ს წეს? კ? შემდეგნა?რ?ა:

ნ?ვრ?ს 3 კბ?ლ? და ლ?მონ? (2 გაფცქვნ?ლ? და 2 ცედრ?თ) გაატარეთ ხორც?ს საკეპ მანქანაშ? ან დააბლენდერეთ. დაუმატეთ თაფლ? და ზეთ?, აურ?ეთ ერთმანეთშ? და გადა?ტანეთ მ?ნ?ს ჭურჭელშ?.

მასა უნდა შე?ნახოთ მაც?ვარშ? და მ??ღოთ დღეშ? 3-ჯერ თ?თო სუფრ?ს კოვზ?, ჭამამდე ნახევარ? საათ?თ ადრე.

ნ?ვრ?ს სუნ? და გემო პ?რშ? მხოლოდ 10 წუთ?თ რჩება, შემდეგ უკვალოდ ქრება. ამ?ტომაც მ?ს? მ?ღება თავ?სუფლად შეგ?ძლ?ათ დ?ლ?თ, საუზმემდეც.

სხვა წყაროებშ? ამ ნაერთ?ს სხვა პროპორც?ებ?ც ვნახე, მაგრამ ვფ?ქრობ, ნებ?სმ?ერ შემთხვევაშ? ეს რეცეპტ? ნამდვ?ლად მალამოსავ?თ მოედება ჩვენს ორგან?ზმს.

აქვე გთავაზობთ სხვა პროპორც?ებსაც:

- სელ?ს თესლ?ს ზეთ? – 0,5 ლ?ტრ?
- თაფლ? – 200 მლ
- 3 ლ?მონ? (ვხეხავთ ერთს კან?ანად, ორს გაფცქვნ?ლს)
- ნ?ორ? – 1 კბ?ლ?

- 15 ლ?მონ?
- 200 გრ გატარებულ? ნ?ორ?
- 0,35 ლ?ტრ? სელ?ს თესლ?ს ზეთ? (ვ?ს როგორ მოსწონს, შეგ?ძლ?ათ მეტ?ც დაუმატოთ).
- 700 გრ თაფლ?.

მარად?ულ ახალგაზრდობასა და დღეგრძელობას გ?სურვებთ!
Информация к новости
 • Просмотров: 1904
 • Автор: djfocus
 • Дата: 17 თებერვალი 2014
17 თებერვალი 2014

Мини - видеокурс по Photoshop для новичков

Категория: ვიდეო/videos / tutorials

Мини - видеокурс по Photoshop для новичков


Видеокурс, состоящий из 10 видеоуроков, который отлично подойдет новичкам. Удобный интерфейс и приятная озвучка помогут Вам быстро и без ли?них усилий освоить луч?ий графический редактор!
Информация к новости
 • Просмотров: 2028
 • Автор: admin
 • Дата: 25 მაი 2013
25 მაი 2013

უვ?ზო ქვეყნებ?, ანუ ?მოგზაურეთ შეზღუდვებ?ს გარეშე :)

Категория: სტატიები

უვ?ზო ქვეყნებ?, ანუ ?მოგზაურეთ შეზღუდვებ?ს გარეშე :)


უვ?ზო რეჟ?მ?ს ქვეყნებ? საქართველოს მოქალაქეთათვ?ს, ?ნფორმაც?ა მოპოვებულ?ა საერთაშორ?სო საავ?აც?ო ჯგუფ “Star Alliance”-?სა და “Sky Team”-?ს მონაცემთა ბაზ?დან.

გთავაზობთ ს?ას სადაც საქართველოს მოქალაქეებს საზღვარგარეთ?ს პასპორტ?თ შეუძლ?ათ მოგზაურობა უვ?ზოდ ან ვ?ზ?თ (ჩასვლ?სას აეროპორტშ? აღებ?თ)

( უვ?ზო მ?მოსვლ?ს წესებ? ?ცვლება ხშ?რად, ამ?ტომ მგზავრობამდე ?ნფორმაც?ა, გთხოვთ გადაამოწმოთ “Star Alliance”-?ს მონაცემთა ბაზაშ? ) www.staralliance.com

ანტ?გუა და ბარბუდა (Antigua and Barbuda) – უვ?ზოდ 1 თვე

სასომხეთ? (Armenia) – უვ?ზო

აზერბა?ჯან? (Azerbaijan) – უვ?ზო

ბანგლადეშ? (Bangladesh) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$ (მხოლოდ ,,დაკს” აეროპორტშ?)

ბაჰამ?ს კუნძულებ? (Bahamas) – უვ?ზოდ 3 თვე

ბარბადოს? (Barbados) – უვ?ზოდ 28 დღე

ბელარუს? (Belarus) – უვ?ზო

ბოლ?ვ?ა (Bolivia) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 51$

ბურუნდ? (Burundi) – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეებს სადაც ბურუნდუს წარმომადგენლობა არ არ?ს)

კამბოჟა (Cambodia) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 20$

კაპო ვერდე (Cape Verde) – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეებს სადაც კაპო ვერდეს წარმომადგენლობა არ არ?ს)

კომერ?ს კუნძულებ? (Comores Island) – ვ?ზა ჩასვლ?სას

კუკ?ს კუნძულებ? (Cook Island) – უვ?ზოდ 31 დღე

კუბა (Cuba) – უვ?ზოდ 30 დღე

ჯ?ბუტ? (Djibouti) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

დომ?ნ?კა (Dominica) – უვ?ზოდ 21 დღე

ეკვადორ? (Ecuador) – უვ?ზოდ 90 დღე

ეგვ?პტე (Egypt) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 15$

გამბ?ა (Gambia) – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეებს სადაც გამბ??ს წარმომადგენლობა არ არ?ს)

გრენადა (Grenada) – უვ?ზოდ 3 თვე

ჰა?ტ? (Haiti) – უვ?ზოდ 3 თვე

?რან? (Iran) – 15 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას (ჩასვლამდე ?ნტერნეტ?თ მოპოვებულ? უნდა ?ქნას ავტორ?ზაც??ს კოდ? www.mfa.gov.ir)

?ამა?კა (Jamaica) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 20$

?ორდან?ა (Jordan) – ვ?ზა ჩასვლ?სას

ყაზახეთ? (Kazakhstan) – უვ?ზო

კენ?ა (Kenya) – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

სამხრეთ კორეა (South Korea) – უვ?ზოდ 30 დღე (თუ ჩახვალთ ჟეჯუს კუნძულზე)

კოსოვო (Kosovo) – უვ?ზო

ქუვე?თ? (Kuwait) – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

ყ?რგ?ზეთ? (Kyrgyzstan) – უვ?ზო

ლ?ბან? (Lebanon) – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

ლაოს? (Lao’s Republic) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 30$ (მ?მწვევ?ს მ?თ?თებ?თ)

მაკაო (Macao (SAR China)) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

მადაგასკარ? (Madagascar) – 90 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

მალა?ზ?ა (Malaysia) – უვ?ზოდ 1 თვე

მალდ?ვ?ს კუნძულ? (Maldives) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

მავრ?კ?ა (Mauritius) – 60 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

მ?კრონეზ?ა (Micronesia) – უვ?ზოდ 30 დღე

მოლდოვა (Moldova) – უვ?ზო

მონღოლეთ? (Mongolia) – უვ?ზო

მოზამბ?კ? (Mozambique) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 25$

ნამ?ბ?ა (Namibia) – უვ?ზოდ 3 თვე

ნეპალ? (Nepal) – 90 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 100$

ნ?კარაგუა (Nicaragua) – ვ?ზა ჩასვლ?სას

ნ?უე (Niue) – უვ?ზოდ 30 დღე

პალაუ (Palau Island) – ვ?ზა ჩასვლ?სას (მაქს?მუმ 90 დღე)

რუანდა (Rwanda) – ვ?ზა ჩსსვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეებს სადაც რუანდ?ს წარმომადგენლობა არ არ?ს)

სამოა (Samoa) – 60 დღ?ან? ვ?ზა ჩსსვლ?სას

შრ?ლანკა (Seychelles) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას

სენტ ლუს?ა (St Lucia) – უვ?ზოდ 6 კვ?რა

სენტ ვ?ნსენტ? და გრენად?ნ? (St Vincent and the Grenadines) – უვ?ზოდ 1 თვე

ს?რ?ა (Syria) – ვ?ზა ჩასვლ?სას

ტაჯ?კეთ? (Tajikistan) – უვ?ზო

ტანზან?ა (Tanzania) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$

აღმოსავლეთ ტ?მორ?ს კუნძულებ? (Timor Leste) – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 30$

ტოგო (Togo) – 7 დღ?დან 6 თვემდე ვ?ზა ჩასვლ?სას (პასპორტ? ჩამოგერთმევათ და მეორე დღეს დაგ?ბრუნდებათ პასპორტ? ვ?ზ?თ)

თურქეთ? (Turkey) – უვ?ზოდ 3 თვე

უგანდა (Uganda) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$

უკრა?ნა (Ukraine) – უვ?ზო

უზბეკეთ? (Uzbekistan) – უვ?ზო

ზამბ?ა (Zambia) – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$
Информация к новости
 • Просмотров: 3233
 • Автор: admin
 • Дата: 5 მაი 2013
5 მაი 2013

სააღდგომო პასკა

Категория: სტატიები / tutorials

სააღდგომო პასკა


პოსტშ? ?სწავლ?თ როგორ გააკეთოთ პასკა

მასალა:
2კგ ფქვ?ლ?, 400 გ შაქარ?, 4 კვერცხ?, 7ც ?ლ?, 1ც ჯავზ?ს კაკალ?, 200 გ კარაქ?, 0,5ლ რძე, 2ს/კ საფუარ?, 1ს/კ ზეთ?, ვან?ლ?, ცოტა მარ?ლ?, ქ?შმ?შ?, ნახევარ? ს/კ სპ?რტზე დაყენებულ? ზაფრანა.

მომზადებ?ს წეს?:
საფუარ? გავხნათ 250 მლ თბ?ლ რძეშ?, დავუმატოთ 2ს/კ შაქარ?, ნახევარ? კ?ლოგრამ? ფქვ?ლ?, კარგად შევფუთოთ და დავდოთ გასაფუებლად თბ?ლ ადგ?ლზე (მასამ 2-ჯერ უნდა მო?მატოს).
ცალკე მოვამზადოთ 4 კვერცხ?სა და დარჩენ?ლ? შქარ?ს გოგლ?-მოგლ?, დავამატოთ დარჩენ?ლ რძეშ? გახსნ?ლ? კარაქ?, სანელებლებ?, ზეთ?, ქ?შმ?შ? და ამოსულ? საფუვრ?ს მასა. ნელ-ნელა შევაზ?ლოთ დარჩენ?ლ? ფქვ?ლ? და დ?დხანს ვზ?ლოთ, დაახლოებ?თ 45 წუთ?ს განმავლობაშ? (ცომ? ხელს არ უნდა ეკრობოდეს).

მოზელ?ლ? ცომ? გადავ?ტანოთ დ?დ ჭურჭელშ?, რადგან გაფუებ?ს შემდეგ მ?ს? მოცულობა საგრძნობლად მატულობს. 3-4 ჩაზელ?ს შემდეგ ცომ? წ?ნასწარ მომზადებულ ფორმებშ? გადავ?ტანოთ, რომელსაც ზეთ? უნდა წავუსვათ და მანან?ს ბურღულ? მოვაყაროთ (რომ არ მ??კრას). ფორმებ? ცომ?თ მათ? მოცულობ?ს 1/4 –ზე შევავსოთ, ცოტა ხანს კ?დევ გავაჩეროთ, თავზე რძეშ? გახსნ?ლ? კვერცხ?ს გულ?ს ნაზავ? წავუსვათ და გახურებულ ჰაერღუმელშ? დაახლოებ?თ 45 წუთ?ს განმავლობაშ? შევდგათ (დ?დ? ზომ?ს პასკას გამოსაცხობად 1 საათამდე სჭ?რდება :yes: ). გაზქურ?ს ს?მხურვალე საშუალო უნდა ?ყოს, ღუმელ? კ? ცხობ?ს დასრულებამდე არ გამოაღოთ, რათა პასკა არ ჩავარდეს. მზა პასკა ფორმებ?დან ფრთხ?ლად ამოვაწყოთ და დასარბ?ლებლად ტ?ლოს ნაჭერ? გადავაფაროთ. გაგრ?ლებ?ს შემდეგ თავზე მოაყარეთ პუდრ? ან რამე ეგეთ? (თქვენ? გემოვნებ?თ ;) )
და ბოლოს გემრ?ელად მ??რთვ?თ…
Информация к новости
 • Просмотров: 4124
 • Автор: admin
 • Дата: 5 მაი 2013
5 მაი 2013

სააღდგომო პასკ?ს რეცეპტ?

Категория: სტატიები / tutorials

სააღდგომო პასკ?ს რეცეპტ?


სააღდგომო პასკ?ს რეცეპტ?

მასალა:
2კგ ფქვ?ლ?, 400 გ შაქარ?, 4 კვერცხ?, 7ც ?ლ?, 1ც ჯავზ?ს კაკალ?, 200 გ კარაქ?, 0,5ლ რძე, 2ს/კ საფუარ?, 1ს/კ ზეთ?, ვან?ლ?, ცოტა მარ?ლ?, ქ?შმ?შ?, ნახევარ? ს/კ სპ?რტზე დაყენებულ? ზაფრანა.

მომზადებ?ს წეს?:

საფუარ? გავხნათ 250 მლ თბ?ლ რძეშ?, დავუმატოთ 2ს/კ შაქარ?, ნახევარ? კ?ლოგრამ? ფქვ?ლ?, კარგად შევფუთოთ და დავდოთ გასაფუებლად თბ?ლ ადგ?ლზე (მასამ 2-ჯერ უნდა მო?მატოს).
ცალკე მოვამზადოთ 4 კვერცხ?სა და დარჩენ?ლ? შქარ?ს გოგლ?-მოგლ?, დავამატოთ დარჩენ?ლ რძეშ? გახსნ?ლ? კარაქ?, სანელებლებ?, ზეთ?, ქ?შმ?შ? და ამოსულ? საფუვრ?ს მასა. ნელ-ნელა შევაზ?ლოთ დარჩენ?ლ? ფქვ?ლ? და დ?დხანს ვზ?ლოთ, დაახლოებ?თ 45 წუთ?ს განმავლობაშ? (ცომ? ხელს არ უნდა ეკრობოდეს).
მოზელ?ლ? ცომ? გადავ?ტანოთ დ?დ ჭურჭელშ?, რადგან გაფუებ?ს შემდეგ მ?ს? მოცულობა საგრძნობლად მატულობს. 3-4 ჩაზელ?ს შემდეგ ცომ? წ?ნასწარ მომზადებულ ფორმებშ? გადავ?ტანოთ, რომელსაც ზეთ? უნდა წავუსვათ და მანან?ს ბურღულ? მოვაყაროთ (რომ არ მ??კრას). ფორმებ? ცომ?თ მათ? მოცულობ?ს 1/4 –ზე შევავსოთ, ცოტა ხანს კ?დევ გავაჩეროთ, თავზე რძეშ? გახსნ?ლ? კვერცხ?ს გულ?ს ნაზავ? წავუსვათ და გახურებულ ჰაერღუმელშ? დაახლოებ?თ 45 წუთ?ს განმავლობაშ? შევდგათ (დ?დ? ზომ?ს პასკას გამოსაცხობად 1 საათამდე სჭ?რდება). გაზქურ?ს ს?მხურვალე საშუალო უნდა ?ყოს, ღუმელ? კ? ცხობ?ს დასრულებამდე არ გამოაღოთ, რათა პასკა არ ჩავარდეს. მზა პასკა ფორმებ?დან ფრთხ?ლად ამოვაწყოთ და დასარბ?ლებლად ტ?ლოს ნაჭერ? გადავაფაროთ. გაგრ?ლებ?ს შემდეგ თავზე შაქრ?ს პუდრ? მოვაყაროთ.

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^