სტატიები » გვერდი 3 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 1709
 • Автор: admin
 • Дата: 20 ივნისი 2015
20 ივნისი 2015

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?

Категория: სტატიები / tutorials

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?


ალბათ ხშ?რად შეგქმნ?ათ დ?სკომფორტ?, როდესაც თქვენ? ოჯახ?ს წევრებს ან სულაც მეგობრებს უსარგებლ?ათ თქვენ? კომპ?უტერ?თ და შესულან ფოლდერშ?, სადაც ?ნახავდ?თ პ?რადულ ფა?ლებს და შეგქმნ?ათ უხერხულ? მდგომარეობა. გასწავლ?თ როგორ და?ცვათ კომპ?უტერ? ყოველგვარ? პროგრამებ?სა და თავ?ს მტვრევ?ს გარეშე.

შევქმნათ ფოლდერ? და პ?რობ?თად დავარქვათ OnlyMe. შევ?დეთ ამ ფოლდერშ? და შევქმნათ ახალ? ტექსტ დოკუმენტ?. თუ არ ?ც?თ როგორ შექმნათ ახალ? ტექსტ დოკუმენტ? მ?ყევ?თ ?ნსტრუქც?ას:

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?


დააჭ?რეთ მარჯვენა ღ?ლაკს ნებ?სმ?ერ ადგ?ლას (ფოლდერშ?) >> ა?რჩ?ეთ New >> ჩამონათვალშ? ?პოვეთ Text Document

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?


ამ?ს შემდეგ გახსენ?თ უკვე შექმნ?ლ? დოკუმენტ? და შ?გნ?თ ჩააკოპ?რეთ შემდეგ? ტექსტ?:

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== SheniParoli goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

შემდეგ ამ დაკოპ?რებულ ტექსტშ? ?პოვეთ ს?ტყვა SheniParoli, რომელ?ც სპეც?ალურად მუქად გამოვყავ? რათა უკეთ დაგენახათ, წაშალეთ და დაწერეთ თქვენთვ?ს სასურველ? პაროლ? (!!!გაფრთხ?ლება !!! ჩაწერეთ თქვენთვ?ს სასურველ? პაროლ?, რომელ?ც არ დაგავ?წყდებათ და რომელ?ც არ ?ქნება მარტ?ვად ხელმ?საწვდომ? თქვენ? მეგობრებ?სთვ?ს ან ოჯახ?ს წევრებ?სთვ?ს).

მაშ ასე, საქმ?ს 90 % უკვე შესრულებულ?ა. ახლა მოვახდ?ნოთ ამ ტექსტ დოკუმენტ?ს დასე?ვება შემდეგნა?რად:

სულ ზემოთ მარცხნ?ვ ?პოვეთ File >> შემდეგ Save As… >> File Name-შ? მ?უთ?თეთ locker.bat ხოლო Save as type-შ? All Files.

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?


არ დაგავ?წყდეთ ამ უნაკასნკელ? მოქმედებ?ს შესრულება, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? არ მოხდება ფა?ლ?ს ჩვენთვ?ს სასურველ ფორმატშ? დასე?ვება !!!

როგორც ხედავთ, შე?ქმნა ახალ? ფა?ლ? locker სხვაგვარ? ხატულა (icon)-?თ. შეგ?ძლ?ათ New Text Document წაშალოთ და სავალდებულოცაა რომ წაშალოთ, რადგან შ?გნ?თ შე?ძლება ცნობ?სმოყვარე ადამ?ანმა თვქენ? პაროლ? აღმოაჩ?ნოს.

დააწკაპეთ ორჯერ locker-ს. ?ნგლ?სურად გეკ?თხებათ: “გ?ნდათ, რომ ფოლდერს პაროლ? დავადო?”

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლ? (პროგრამებ?ს გარეშე)?


ჩაწერეთ Y და დააჭ?რეთ კლავ?ატურაზე Enter-ს. თქვენ? ფოლდერ? უკვე დაცულ?ა. ახლა ?სღა დაგრჩენ?ათ ?სევ დააჭ?როთ locker-ს და ჩაწეროთ თქვენ? პაროლ?, რომელ?ც მ?უთ?თეთ და აღმოაჩენთ, რომ გამოჩნდება ფოლდერ? სახელ?თ Private. ეს ?ს ფოლდერ?ა სადაც თქვენ ამ?ერ?დან შეგ?ძლ?ათ შე?ნახოთ ?ს პ?რად? ფა?ლებ?, რომელსაც ვერავ?ნ მ?აგნებს თქვენს გარდა.

P.S. და?მახსოვრეთ აუც?ლებლად, ამ ფოლდერშ? მუშაობ?ს და ფა?ლებ?ს შენახვა/წაშლ?ს თუ მსგავს? ოპერაც?ებ?ს შემდეგ, კვლავ დააჭ?როთ locker ფა?ლს > ჩაწერეთ Y და დააჭ?როთ Enter-ს რათა კვლავ მოხდეს ფოლდერ?ს დალუქვა. ეს თუ დაგავ?წყდათ, ?გ?ვეა რაც თქვენს ოფ?სშ? სე?ფ? გააღოთ, ფულ? შე?ნახოთ და დახურვა დაგავ?წყდეთ.

დ?დ? მადლობა ყურადღებ?სთვ?ს და გ?სურვებთ უსაფრთხო ცხოვრებას.
Информация к новости
 • Просмотров: 1718
 • Автор: admin
 • Дата: 8 ივნისი 2015
8 ივნისი 2015

მუს?კ?ს გადმოწერა Youtube-დან

Категория: სტატიები / tutorials

ყველამ კარგად ვ?ც?თ თუ რას წარმოადგენს Youtube და რა ადგ?ლ? უჭ?რავს მას ზოგადად ?ნტერნეტ ს?ვრცეშ?. Youtube-ზე მოგზაურობ?სას აუც?ლებლად გაგ?ჩდებოდათ სურვ?ლ? თქვენს მ?ერ მოწონებულ? ს?მღერ?ს (მხოლოდ ს?მღერ?ს ან ხმ?ს და არა ვ?დეოს) გადმოწერ?სა.

რა შე?ძლება გავაკეთოთ ამ შემთხვევაშ?? ეს პროცედურა ძალ?ან მარტ?ვ?ა და მხოლოდ რამოდენ?მე ეტაპს მო?ცავს. ამ?ს გასაკეთებლად არ დაგჭ?რდებათ არანა?რ? პროგრამა, რომლ?ს გადმოწერა და დაყენება დ?დ დროს მო?თხოვს. მუს?კ?ს (და ზოგადად ვ?დეოზე თანდართულ? საუბრ?ს) გადმოწერა Youtube–დან სხვადასხვა ვებ–გვერდებ?ს დახმარებ?თაა შესაძლებელ? და სულ რამოდენ?მე წუთს მო?თხოვს.

?ნსტრუქც?ა მუს?კ?ს გადმოსაწერად:

შეარჩ?ეთ სასურველ? ვ?დეო Youtube-ზე;
დააკოპ?რეთ (Copy) არჩეულ? ვ?დეოს ბმულ?.

მუს?კ?ს გადმოწერა Youtube-დან


სურათზე ნაჩვენებ?ა ბმულ?ს დაკოპ?რებ?ს პროცედურა

შედ?თ ჩამოთვლ?ლთაგან ერთ-ერთ სა?ტზე: video2mp3.net; vidtomp3.com; youtube-mp3.org; listentoyoutube.com;
დაკოპ?რებულ? ლ?ნკ? ჩასვ?თ არჩეულ სა?ტზე ბმულ?სათვ?ს გამოყოფ?ლ გრაფაშ?;
მუს?კ?ს გადმოწერა Youtube-დან


სურათზე ნაჩვენებ?ა ვ?დეოს კონვერტაც?ა MP3 ფორმატშ?

დააჭ?რეთ ღ?ლაკს კონვერტაც?ას (რომელ?ც სურათზე შავ? ?სრ?თ არ?ს მ?თ?თებულ?);
დაელოდეთ ჩატვ?რთვას და გადმოწერეთ სასურველ? ფა?ლ? (გადმოსაწერ? ლ?ნკ?ს მოსაპოვებლად სა?ტზე არსებულ? რამოდენ?მე რეკლამ?საგან მოგ?წევთ თავ?ს დაღწევა).
გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ ვ?დეოს მუს?კალურ ფორმატშ? გადაყვან?სას შესაძლებლობა გეძლევათ ა?რჩ?ოთ მუს?კალურ? ხარ?სხ?. ჩამოთვლ?ლ? ვებ-გვერდებ?ს გამოყენება შესაძლებელ?ა ასევე ?სეთ პოპულარულ რესურსებზე, როგორ?ცაა Clipfish, Sevenload, Dailymotion, და MySpace.
Информация к новости
 • Просмотров: 1396
 • Автор: admin
 • Дата: 6 ივნისი 2015
6 ივნისი 2015

საქართველოს მეფეთა ს?ა

Категория: სტატიები

საქართველოს მეფეთა ს?ა

ქართლ?ს წარმართ? მეფეებ?
1. ფარნავაზ? _ ძვ. წ. IV _ III სს.
2. საურმაგ? _ ძვ.წ. IIIს
3. ფარსმან? _ ძვ.წ. II ს-?ს 50-?ან? წლებ?
4. არტაგ? _ ძვ. წ. I ს-?ს 60-?ან? წლებ?
5. ფარნავაზ II _ ძვ. წ. I ს-?ს 30-?ან? წლებ?
6. მ?თრ?დატე I _ ძვ. წ. I ს-?ს 30-?ან? წლებ?
7. ფარსმან I _ ახ. წ. I ს-?ს 40-50 –?ან წლებ?
8. მ?თრ?დატე II _ I ს-?ს 70-?ან წლებ?
9. ფარსმან II (ქველ?) _ II ს-?ს 30-50-?ან წლებ?
10. ხსეფარნუგ? _ II ს-?ს 60-?ან წლებ?
11. რევ? I (მართალ?) _ III ს-?ს II ნახევარ?
12. ასფარუგ? _ III ს-?ს დასასრულ? ან IV საუკუნ?ს დასაწყ?სშ?

ქართლ?ს მეფეებ?

1. მ?რ?ან? _ IV ს-?ს I ნახევარ?
2. ბაქარ მ?რ?ან?ს ძე _ IV ს-?ს 50-60-?ან? წლებ?
3. ვარაზ-ბაქარ? მ?რდატ?ს ძე _ IV ს-?ს 70-80-?ან? წლებ?
4. თრდატ რევ?ს ძე _ IV ს-?ს80-90-?ან? წლებ?
5. ფარსმან ვარაზ-ბაქარ?ს ძე _ IV - V ს-?ს მ?ჯნა
6. მ?რდატ ვარაზ-ბაქარ?ს ძე _ V ს-?ს 10-?ან? წლებ?
7. არჩ?ლ მ?რდატ?ს ძე _ V ს-?ს 20-30-?ან? წლებ?
8. მ?რდატ არჩ?ლ?ს ძე _ V ს-?ს 30-50-?ან? წლებ?
9. ვახტანგ გორგასალ? _ V ს-?ს II ნახ. _ 502 (503) წ.
10. დაჩ? _ V _VI სს-?ს მ?ჯნა
11. გურგენ? _ VI ს-?ს I ნახ _ 523 წ.ერთ?ან? საქართველოს მეფეებ?

1. ბაგრატ III _ 975 _ 1014 წწ.
2. გ?ორგ? I _ 1014 _ 1027 წწ.
3. ბაგრატ IV _ 1027 _ 1072 წწ.
4. გ?ორგ? II _ 1072 _ 1089 წწ.
5. დავ?თ IV აღმაშენებელ? _ 1089 _ 1125 წწ.
6. დემეტრე I _ 1125 _ 1155/56 წწ.
7. დავ?თ V _ 1155 _ 1156 წწ.
8. გ?ორგ? III _ 1156 _ 1184 წწ.
9. თამარ? _ 1184 – 1213 წწ.
10. გ?ორგ? IV ლაშა _ 1213 _ 1223 წწ.
11. რუსუდან? _ 1223 _ 1245 წწ.
12. დავ?თ VII ულუ _ 1246 _ 1270 წწ.
13. დავ?თ VI ნარ?ნ? _ 1246 _ 1259 წწ.
14. დემეტრე II თავდადებულ? _ 1270 _ 1289 წწ.
15. ვახტანგ II _ 1289 _ 1292 წწ.
16. დავ?თ VIII _ 1293 _ 1311 წწ.
17. ვახტანგ III _ 1298, 1302 _ 1308 წწ.
18. გ?ორგ? V _ 1318 _ 1346 წწ.
19. დავ?თ IX _ 1346 _ 1360 წწ.
20. ბაგრატ V _ 1360 _ 1393 წწ.
21. გ?ორგ? VII _ 1393 _ 1407 წწ.
22. კონსტანტ?ნე I _ 1407 _ 1412 წწ.
23. ალექსანდრე I დ?დ? _ 1412 _ 1442 წწ.
24. ვახტანგ IV _ 1442 _ 1446 წწ.
25. გ?ორგ? VIII _ 1446 _ 1466 წწ.


ქართლ?ს მეფეებ?

1. კონსტანტ?ნე II _ 1466 _ 1478 წწ.
2. დავ?თ X _ 1505 _ 1525 წწ.
3. გ?ორგ? IX _ 1525 _ 1527 წწ.
4. ლუარსაბ I _ 1527 _ 1556 წწ.
5. სვ?მონ I _ 1556 _ 1569 წწ; 1578 _ 1599 წწ.
6. დავ?თ XI _ 1569 _ 1578 წწ.
7. გ?ორგ? X _ 1600 _ 1606 წწ.
8. ლუარსაბ II _ 1606 _ 1615 წწ.
9. ბაგრატ VII _ 1615 _ 1619 წწ.
10. სვ?მონ II _ 1619 _ 1631 წწ.
11. თე?მურაზ I _ 1625 1632 წწ.
12. როსტომ? _ 1632 _ 1658 წწ.
13. ვახტანგ V _ 1658 _ 1675 წწ.
14. გ?ორგ? XI _ 1676 _ 1688; 1703 _ 1709 წწ.
15. ერეკლე I _ 1688 _ 1703 წწ.
16. ქა?ხოსრო _ 1709 _ 1711 წწ.
17. ვახტანგ VI _ 1703 _ 1714 წწ.
18. ?ესე _ 1714 _ 1727 წწ.
19. ბაქარ? _ 1717 _ 1719 წწ.
20. თე?მურაზ _ 1744 _ 1762 წწ.კახეთ?ს მეფეებ?

1. გ?ორგ? I _ 1466 _ 1476 წწ.
2. ალექსანდრე I _ 1476 _ 1511 წწ.
3. გ?ორგ? II _ 1511 _ 1513 წწ.
4. ლევან? _ 1518 _ 1574 წწ.
5. ალექსანდრე II _ 1574 _ 1605 წწ.
6. დავ?თ I _ 1601 _ 1602 წწ.
7. კონსტანტ?ნე I _ 1605 წ
8. თე?მურაზ I _ 1606 _ 1648 წწ.
9. არჩ?ლ II _ 1664 _ 1675 წწ.
10. დავ?თ II (?მამ-ყულ? ხან?) _ 1709 _ 1722 წწ.
11. კონსტანტ?ნე II (მაჰმად-ყულ? ხან?) _ 1722 _ 1732 წწ.
12. ერეკლე II _ 1744 _ 1762 წწ.
13. გ?ორგ? XII _ 1798 _ 1800 წწ.?მერეთ?ს მეფეებ?

1. ბაგრატ II _ 1463 _ 1466 წწ.
2. ალექსანდრე II _ 1484 _ 1510 წწ.
3. ბაგრატ III _ 1510 _ 1565 წწ.
4. გ?ორგ? II _ 1565 _ 1583 წწ.
5. ლევან? _ 1583 _ 1590 წწ.
6. როსტომ? _ 1590 _ 1604 წწ.
7. გ?ორგ? III _ 1604 _ 1639 წწ.
8. ალექსანდრე III _ 1639 _ 1660 წწ.
9. ბაგრატ IV _ 1660 _ 1681 წწ. (მონაცვლეობ?თ)
10. არჩ?ლ II _ 1661 _ 1698 წწ. (მონაცვლეობ?თ)
11. ალექსანდრე IV _ 1683 _ 1695 წწ.
12. ს?მონ? _ 1698 _ 1701 წწ.
13. გ?ორგ? VI _ 1703 _ 1720 წწ. (მონაცვლეობ?თ)
14. ალექსანდრე V _ 1720 _ 1752 წწ.
15. სოლომონ I _ 1752 _ 1784 წწ.
16. დავ?თ II _ 1784 _ 1789 წწ.
17. სოლომონ II _ 1789 _ 1810 წწ.

ავტორ? - დავ?თ ჩოჩ?შვ?ლ?;

ნებ?სმ?ერ სასარგებლო რჩევასა და შენ?შვნას დ?დ? მადლ?ერებ?თ მ??ღებს: ch.daviti67@Rambler.ru
Информация к новости
 • Просмотров: 1490
 • Автор: admin
 • Дата: 6 ივნისი 2015
6 ივნისი 2015

lomisas salocavi (IX-X ss)

Категория: სტატიებიlomisas salocavi
(IX-X ss)

1. kompleqsSi Semavali nagebobebi
2. mniSvnelovani informacia
3. adgilmdebareoba
4. ruka
5. istoriuli mimoxilva
6. legendebi, Tqmulebebi da zepirsityvieri gadmocemebi
7. arqiteqturuli aRwera
8. Zeglis statusi da mdgomareoba
9. gamoyenebuli masalebi da bibliografia
10. marSruti
11. bmulebi
1. kompleqsSi Semavali nagebobebi

ეკლეს?ა, სამრეკლო და აკლდამებ?.

2. mniSvnelovani da saintereso informacia

ლომ?სა წ?ნარექრ?სტ?ანულ? ღვთაება ?ყო მთ?ულეთშ?. სახელწოდებას ხალხურ გადმოცემათა ტრად?ც?ა ლომა ხარს უკავშ?რებს. მოგვ?ანებ?თ, ეს კულტ? მთვარ?ს ღვთაებას დაუკავშ?რდა. ამას მოწმობს ?ს ფაქტ?, რომ ხარ?ს საკულტო გამოსახულებებს (რქებს) ხშ?რად ახალ? მთვარ?ს მოყვან?ლობა აქვს. ლეგენდებ?სა და რ?ტუალებ?ს თანახმად, ლომ?სა მონად?რე, მხედარ? ღვთაება ?ყო.

3. adgilmdebareoba

ლომ?სას სალოცავ? მდებარეობს საქართველოშ?, მცხეთა–მთ?ანეთ?ს მხარეშ?, დუშეთ?ს მუნ?ც?პალ?ტეტშ?, ?სტორ?ულ მთ?ულეთშ?, დაბა ფასანაურ?დან ჩრდ?ლო–დასავლეთ?ს მ?მართულებ?თ 18 კმ–შ? (პ?რდაპ?რ? მანძ?ლ?) მდებარე სოფელ ქვემო მლეთ?ს სამხრეთ?თ, 6–7 კმ–შ?, ქედზე.

4. ruka
lomisas salocavi (IX-X ss)


5. istoriuli mimoxilva

ლომ?სა წ?ნარექრ?სტ?ანულ? ღვთაება ?ყო მთ?ულეთშ?. მას ს?ნკრეტ?ზაც??ს გრძელ? გზა აქვს გავლ?ლ?. სახელწოდებას ხალხურ გადმოცემათა ტრად?ც?ა ლომა ხარს უკავშ?რებს. საქართველოშ?, როგორც მ?წათმოქმედებ?ს ქვეყანაშ?, ხარ?ს კულტ? უძველეს? დრო?დან ?ყო ცნობ?ლ?. ?გ? მ?წათმოქმედებ?ს ფუძემდებლად მ??ჩნეოდა. მოგვ?ანებ?თ, ეს კულტ? მთვარ?ს ღვთაებას დაუკავშ?რდა. ამას მოწმობს ?ს ფაქტ?, რომ ხარ?ს საკულტო გამოსახულებებს (რქებს) ხშ?რად ახალ? მთვარ?ს მოყვან?ლობა აქვს. ლეგენდებ?სა და რ?ტუალებ?ს თანახმად, ლომ?სა მონად?რე, მხედარ? ღვთაება ?ყო.
მთ?ს გაქრ?სტ?ანებ?ს შემდეგ მთვარ?ს ტაძრ?ს ადგ?ლზე ქრ?სტ?ანულ? ეკლეს?ა აუგ?ათ. წარმართულ? კულტ?ს ნ?შნებ? კ? წმ. გ?ორგ?ს დაუკავშ?რდა. ?გ? მეომარ?ა, ქრ?სტეს მხედარ?. ამავე დროს, ხარ?, როგორც ცნობ?ლ?ა, მ?ს? ერთ-ერთ? სახე-ს?მბოლოა.
ლომ?ს?ს დღესასწაულ? აღდგომ?ს მე-7 კვ?რ?ს ოთხშაბათს ?მართებოდა (ამჟამადაც ?მართება). ამ დღეს მლეთაშ? მლოცველებ? მთელ? აღმოსავლეთ საქართველოდან ?კრ?ბებოდნენ. დეკანოზებ? გამოასვენებდნენ დროშას და "ფერხ?სას" ს?მღერ?თ ა?ტანდნენ მთაზე, სადაც ?მართებოდა დღეობა შესაწ?რავ?თ. ლომ?სას სახ?თ თაყვანს სცემდნენ საწ?ნამძღვრო ჯვარს, რომელ?ც ტარზე ?ყო დამაგრებულ? და ოთხსავე ბოლოზე სოლარულ? ს?მბოლოებ? — ბურთებ? ჰქონდა მ?მაგრებულ?.

6. legendebi, Tqmulebebi da zepirsityvieri gadmocemebi

ლომ?ს?ს წმ. გ?ორგ?ს ხატ?ს შესახებ არ?ს ერთ? ლამაზ? ლეგენდა. XIII საუკუნეშ? ჩვენს სამშობლოს საშ?ნელ? განსაცდელ? დაატყდა თავს. ხვარაზმელებ?ს ლაშქარ?, რომელსაც ჯალალ-ედ-დ?ნ? სარდლობდა, ორგზ?ს შემოეს?ა ქვეყანას. მტერმა მაშ?ნ არაგვ?ს ხეობაც დაარბ?ა და 7000 არაგველ? ტყვედ წაასხა. ტყვეებს თან მთ?ულეთ?ს მთავარ? ს?წმ?ნდე - გზოვან?ს წმ?ნდა გ?ორგ?ს ხატ? წაუღ?ათ. გადმოცემ?თ, ამ ძლ?ერ ხატს ხვარაზმელთა (ხორასნელთა) მხარე „შეუკრავს“: დედამ?წას ნაყოფ? აღარ გამოუღ?ა, ადამ?ან? და საქონელ? გაბერწებულა... ერთ? ს?ტყვ?თ, ქვეყანა დაღუპვ?ს პ?რას მ?სულა.
თავზარდაცემულ სულთანს მ?სნებ? მოუხმ?ა. მათ მოუხსენებ?ათ, უბედურებ?ს მ?ზეზ? გურჯ?სტან?ს ხატ?აო. სულთანს მ?ს? დაწვა უბრძანებ?ა. ხატ? საკ?რეშ? ჩაუგდ?ათ, მაგრამ ?ქ?დან უვნებლად ამოფრენ?ლა და ?ქვე მოვლენ?ლ? თეთრ? ხარ?ს რქაზე დაბრძანებულა. ხარ? და ხატ? მანამ არ დაძრულან ადგ?ლ?დან, სანამ სულთანს ყველა ტყვე არ გაუთავ?სუფლებ?ა. მა?ნც დაკლებ?ათ ერთ? კოჭლ? დედაკაც?, რომელ?ც ვ?ღაც ხორასნელს მოახლედ წაუყვან?ა. ?ს ქალ?ც სასწრაფოდ მოუძებნ?ათ და ხატ?ან? ხარ?ც 7000 ქართველ?ს თანხლებ?თ სამშობლოსკენ დაძრულა. გზად, სადაც კ? ხარს შეუსვენ?ა, ხალხს ყველგან ნ?შ? აუგ?ა. ხატ? ბოლოს მლეთ?ს მთაზე დამკვ?დრებულა, სადაც ახლა სალოცავ?ა. მას ევედრებოდნენ შვ?ლ?ერებას, თვალ?ს ს?ნათლეს და ა.შ.
არავ?ნ ?ც?ს, სად არ?ს ამჟამად ლომ?ს?ს სასწაულთმოქმედ? ხატ?. აქაურთა თქმ?თ, შ?შ?ანობ?ს დროს დეკანოზებს ?გ? გადაუმალავთ და სანაცვლოდ მ?ს? მსგავს? ვერცხლ?ს ხატ? მოუჭედ?ნებ?ათ. გადამალულ? ხატ? ვეღარ უპოვ?ათ. ასლ? ახლა მლეთ?ს ეკლეს?აშ?ა დაბრძანებულ?.

მეორე ლეგენდა ლომ?ს?ს სალოცავ?ს კარს ეხება. ეს კარ? მუხ?ს ხ?სგან არ?ს დამზადებულ? და რკ?ნა აქვს გადაკრულ?. მ?ს შესახებ ასეთ ამბავს ყვებ?ან: ერთხელ მთაზე მეფ?ს ჯარს შეუსვენ?ა. მოშ?ებულ მოლაშქრეებს კერძ?ს მოსახარშად შეშა ვერ უპოვ?ათ, მეთაურ?ს ბრძანებ?თ ლომ?ს?ს კარ? ჩამოუხსნ?ათ, დაუპ?ათ და ცეცხლ? ?მ?თ დაუნთ?ათ. უჭამ?ათ თუ არა, ყველა დაბრმავებულა. მეთაურ? ლომ?სას შევედრებ?ა, თვალ?ს ჩ?ნ? დაგვ?ბრუნე და ტაძარს რკ?ნ?ს კარს შევაბამო. ჯარს თვალ? ახელ?ა და სარდალს მადლობ?ს ნ?შნად ეს კარ? შეუბამს.
ტაძარშ? ახლაც ?ნახება საყელურ?ან? დ?დ? რკ?ნ?ს ჯაჭვ?. ვ?საც აღთქმა აქვს დადებულ? ან აღთქმ?ს დადება უნდა, ანდა რა?მეს ევედრება წმ?ნდანს, ამ ჯაჭვს კ?სერზე ?დებს და ტაძარს სამგზ?ს შემოუვლ?ს ლოცვ?თ. ერთ? ხალხურ? გადმოცემ?ს მ?ხედვ?თ, ლომ?ს?ს ჯაჭვ? ბარ?დან კ?სრ?თ ამოუტან?ა დ?დად ცოდვ?ლ დად?ან?ს ქალს. სხვა ვარ?ანტ?თ, წმ?ნდა გ?ორგ?ს სასწაულებრ?ვად უხსნ?ა ერთ? ქართველ? ტყვე და მასაც მადლობ?ს ნ?შნად ჯაჭვ?, რომელ?ც ტყვეობაშ? კ?სერზე ედო, ლომ?ს?ს მთაზე ამოუტან?ა

7. arqiteqturuli aRwera
lomisas salocavi (IX-X ss)

lomisas salocavi (IX-X ss)

lomisas salocavi (IX-X ss)

ა) ლომ?სას წმ. გ?ორგ?ს ეკლეს?ა დარბაზულ?ა, რომელსაც სამხრეთ?დან და ჩრდ?ლოეთ?დან (მთელ ს?გრძეზე) თანადროულ? მ?ნაშენებ? ეკვრ?ს (14,5X7,8მ). განეკუთვნება IX-X საუკუნეებს. ნაგებ?ა ნატეხ? ქვ?თ. ძლ?ერ დაზ?ანებულ?ა. ამჟამად ნახევრად მ?წაშ? და ნანგრევებშ?ა ჩამჯდარ?. გადაკეთებულ?ა მრავალჯერ, რ?ს გამოც ?ნტერ?ერ? მნ?შვნელოვნად სახეშეცვლ?ლ?ა, დარბაზ?ს თავდაპ?რველ? გადახურვა შეცვლ?ლ?ა ახალ? ც?ლ?ნდრულ? კამარ?თ, რომელ?ც საბჯენ თაღს ეყრდნობა. თაღს გასამაგრებლად შუაშ? შეყენებულ? აქვს დ?დ? სწორკუთხა ბურჯ? – გრძ?ვ კედლებზე გადაყვან?ლ? თ?თო თაღ?თ. დარბაზ?ს დასავლეთ კუთხეებშ? თაღებ?ს პ?ლასტრებ?ა შემორჩენ?ლ?. შესასვლელ? სამხრეთ?დანაა, მ?ნაშენ?დან. შესასვლელ?ს პ?რდაპ?რ ჩრდ?ლოეთ კედელშ? მსგავს? კარ?ა, რომელ?ც დარბაზს ჩრდ?ლოეთ მ?ნაშენთან აკავშ?რებს. აღმოსავლეთ?თ ექვს? საფეხურ?თ შემაღლებულ? სწორკუთხა საკურთხეველ?ა, რომელ?ც დარბაზ?სგან ფართო პ?ლასტრებ?თა და მათზე დაყრდნობ?ლ? ნახევარ წრ?ულ? თაღ?თაა გამოყოფ?ლ?. საკურთხეველ? განათებულ?ა აღმოსავლეთ? კედლ?ს ღერძზე გაჭრ?ლ? თაღოვან? სარკმლ?თ. მსგავს? სარკმელ?ა დასავლეთ კედელშ?ც. საკურთხევლ?ს სამხრეთ და ჩრდ?ლოეთ კედლებშ? თ?თო ყრუ თაღ?ა, რომლებშ?ც მ?ნაშენებშ? გამავალ? თ?თო სწორკუთხა კარ?ა მოწყობ?ლ? (სამხრეთ? კარ? ამოშენებულ?ა). ორ?ვე შესასვლელ?ს ზემოთ თ?თო მც?რე ზომ?ს ოთკუთხა ნ?შ?ა, მსგავს? თ?თო ნ?შ?ა აღმოსავლეთ კედლ?ს კ?დეებთან. საკურთხეველშ? ორ? ტრაპეზ?ს ქვა დგას, ერთ? – შუაშ?, მეორე (შემორჩენ?ლ? ნაწ?ლ?) – სარკმლ?ს ქვემოთ. შეცვლ?ლ?ა საკურთხევლ?ს გადახურვაც. კუთხეებშ?, 3 მ ს?მაღლეზე, გარდ?გარდმო გადებულ?ა ბრტყელ? ქვებ?, რაც კონქ?ს ნახევარწრ?ულ საფუძველს ქმნ?ს. ეკლეს??ს ორ?ვე მ?ნაშენ? გან?ვ? კედლ?თ ორ–ორ ნაწ?ლადაა გაყოფ?ლ?. მათგან აღმოსავლეთ? ნაწ?ლებ? მხოლოდ საკურთხეველს უაკვშ?რდება, დასავლეთ?სა – დარბაზს. აღმოსავლეთ?ს ორ?ვე სათვსშ? ორ–ორ? თაღოვან? სარკმელ?ა. ერთ? სწორკუთხა სარკმელ?ა სამხრეთ მ?ნაშენ?ს დასავლეთ სათავს?ს დასავლეთ კედელშ?. სამხრეთ მ?ნაშენ?ს სამხრეთ კედლ?ს დასავლეთ ნაწ?ლზე მ?დგმულ?ა თაღებ?ან? კარ?ბჭე, რომლ?ს აღმოსავლეთ? და დასავლეთ? თაღებ? ამოშენებულ?ა. ეკლეს?ას, მ?ნაშენებს და კარ?ბჭეს ფ?ქლ?ს სახურავ? აქვს.
lomisas salocavi (IX-X ss)

ბ) ეკლეს??სსამხრეთ?თ დგას ნატეხ? ქვ?თ ნაგებ?, გვ?ანდელ? შუა საუკუნეებ?ს ორსართულ?ან? სამრეკლო. ამჟამად მ?სგან მხოლოდ ჩრდ?ლოეთ ნახევარ?ა შემორჩენ?ლ? (I სართულ?ს ორ?ვე ბურჯ? და II სართულ?ს განაპ?რა ბურჯებ?ს ნაწ?ლ?). II სართულზე ბურჯებ? შედარებ?თ ვ?წროა, რომელთა შორ?ს თ?თო მსგავს? ბურჯ? ?ყო მოთავსებულ?. სამრეკლოს I სართულ? გადახურულ? ?ყო დაბალ? კამარ?თ. II სართულ?ს გადახურვ?ს ფორმა არ დგ?ნდება.
გ) ეკლეს??ს ?რგლ?ვ არსებულ? აკლდამებ?დან ყველაზე უკეთ შემონახულ?ა დასავლეთ?თ მდებარე ერთ? აკლდამა, რომელსაც კარ? და სარკმელ? აქვს. ?გ? გადახურულ?ა კამარ?თ, რომელ?ც პ?რდაპ?რ ?ატაკ?დან ?წყება.
8. Zeglis daqvemdebareba da statusi

ლომ?სას სალოცავ? წ?ლკნ?სა და დუშეთ?ს ეპარქ??ს დაქვემდებარებაშ?ა. ?გ? არ?ს მოქმედ?. არ არ?ს რესტავრ?რებულ?;

9. gamoyenebuli masalebi da bibliografia

1. საქართველოს ?სტორ??სა და კულტურ?ს ძეგლთა აღწერ?ლობა ტ2. 2004წ.
2. ფოტოებ?ს ავტორ? – ზაზა ქარდავა
Информация к новости
 • Просмотров: 1622
 • Автор: admin
 • Дата: 5 ივნისი 2015
5 ივნისი 2015

უვ?ზო რეჟ?მ?ს ქვეყნებ? საქართველოს მოქალაქეთათვ?ს

Категория: სტატიები

უვ?ზო რეჟ?მ?ს ქვეყნებ? საქართველოს მოქალაქეთათვ?ს


უვ?ზო რეჟ?მ?ს ქვეყნებ? საქართველოს მოქალაქეთათვ?ს. ?ნფორმაც?ა მოპოვებულ?ა საერთაშორ?სო საავ?აც?ო ჯგუფ “star alliance”-?სა და “sky team”-?ს მონაცემთა ბაზ?დან.
უვ?ზო მ?მოსვლ?ს წესებ? ხშ?რად ?ცვლება, ამ?ტომ მგზავრობ?ს დაწყებამდე, ნუ ენდობ?თ ბოლომდე წარმოდგენ?ლ ?ნფორმაც?ას და გთხოვთ რომ ხელახლა გადაამოწმოთ.
ანტ?გუა და ბარბუდა– უვ?ზოდ 1 თვე
სომხეთ?– უვ?ზო
აზერბა?ჯან?– უვ?ზო
ბანგლადეშ?– ვ?ზა ჩასვლ?სას, ფას? 50$
ბაჰამ?ს კუნძულებ? – უვ?ზოდ 3 თვე
ბარბადოს? – უვ?ზოდ 28 დღე
ბელარუს? – უვ?ზო
ბოლ?ვ?ა – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 51$
ბრაზ?ლ?ა – უვზო
ბურუნდ? – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეს ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეს სადაც ბურუნდ?ს წარმომადგენლობა არ არ?ს)
კამბოჯა – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას, ფას? 20$
კაპო ვერდე – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეს სადაც კაპო ვერდეს წარმომადგენლობა არ არ?ს)
კუკ?ს კუნძულებ? – უვ?ზოდ 31 დღე
კუბა – უვ?ზოდ 30 დღე
ჯ?ბუტ? – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
დომ?ნ?კა – უვ?ზოდ 21 დღე
ეკვადორ? – უვ?ზოდ 90 დღე
ეგვ?პტე – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
გამბ?ა – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეს სადაც გამბ??ს წარმომადგენლობა არ არ?ს)
გრენადა – უვ?ზოდ 3 თვე
ჰა?ტ? – უვ?ზოდ 3 თვე
?რან? – 15 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას (ჩასვლამდე ?ნტერნეტ?თ მოპოვებულ? უნდა ?ქნას ავტორ?ზაც??ს კოდ? www.mfa.gov.ir)
?ამა?კა – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 20$
?ორდან?ა – ვ?ზა ჩასვლ?სას
ყაზახეთ? – უვ?ზო
კენ?ა – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
სამხრეთ კორეა – უვ?ზოდ 30 დღე (?მ შემთხვევაშ? თუ ჩახვალთ ჟეჯუს კუნძულზე)
კოსოვო – უვ?ზო
ქუვე?თ? – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
ყ?რგ?ზეთ? – უვ?ზო
ლ?ბან? – 3 თვ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
ლაოს? – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 30$ (აუც?ლებელ?ა მ?მწვევ?ს მ?თ?თება)
მაკაო – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
მადაგასკარ? – 90 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
მალა?ზ?ა – უვ?ზოდ 1 თვე
მალდ?ვ?ს კუნძულ? – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
მავრ?კ?ა – 60 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
მ?კრონეზ?ა – უვ?ზოდ 30 დღე
მოლდოვა – უვ?ზო
მონღოლეთ? – უვ?ზო
მოზამბ?კ? – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას, ფას? 25$
ნამ?ბ?ა – უვ?ზოდ 3 თვე
ნეპალ? – 90 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას, ფას? 100$
ნ?კარაგუა – ვ?ზა ჩასვლ?სას
ნ?უე – უვ?ზოდ 30 დღე
პალაუ – ვ?ზა ჩასვლ?სას (მაქს?მუმ 90 დღე)
რუანდა – ვ?ზა ჩასვლ?სას (ეხება ნებ?სმ?ერ? ქვეყნ?ს მოქალაქეებს, სადაც რუანდ?ს წარმომადგენლობა არ არ?ს)
სამოა – 60 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
შრ?-ლანკა – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას
სენტ ლუს?ა– უვ?ზოდ 6 კვ?რა
სენტ ვ?ნსენტ? და გრენადა – უვ?ზოდ 1 თვე
ს?რ?ა– ვ?ზა ჩასვლ?სას
ტაჯ?კეთ? – უვ?ზო
ტანზან?ა – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$
აღმოსავლეთ ტ?მორ?ს კუნძულებ? – 30 დღ?ან? ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 30$
ტოგო – 7 დღ?დან 6 თვემდე ვ?ზა ჩასვლ?სას (პასპორტ? ჩამოგერთმევათ და მეორე დღეს დაგ?ბრუნდებათ პასპორტ? ვ?ზ?თ)
თურქეთ? – უვ?ზოდ 3 თვე
უგანდა – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$
უკრა?ნა – უვ?ზო
უზბეკეთ? – უვ?ზო
ზამბ?ა – ვ?ზა ჩასვლ?სას ფას? 50$
Информация к новости
 • Просмотров: 1480
 • Автор: admin
 • Дата: 4 ივნისი 2015
4 ივნისი 2015

ბრძნულ? გამონათქვამებ?

Категория: სტატიები

ბრძნულ? გამონათქვამებ?


“ადამ?ანებ? ვერასოდეს მ?ხვდებ?ან ?მას, თუ რა დ?დ? სერ?ოზულობაა სჭ?რო ?მ?სთვ?ს, რომ ?ყო მხ?არულ?..”


“ადამ?ანებ? ვერასოდეს მ?ხვდებ?ან ?მას, თუ რა დ?დ? სერ?ოზულობაა სჭ?რო ?მ?სთვ?ს, რომ ?ყო მხ?არულ?..”

“ადამ?ან? ადამ?ანობ?ს ადამ?ანობ?თ ადამ?ანობს…” – გოეთე

“ყოველ ადამ?ანშ? მზეა-ოღონდ აცალეთ, რომ ანათოს” – სოკრატე

“ძალზე დამღლელ?ა ?მ ადამ?ანთან ურთ?ერთობა, რომელ?ც ყოველთვ?ს მართალ?ა” – აგატა კრ?სტ?

“მე მ?ყვარხარ, არა ?მ?სთვ?ს თუ ვ?ნ ხარ შენ, არამედ ?მ?სთვ?ს, ვ?ნ ვარ მე, როდესაც შენთან ვარ” – გაბრ?ელ გარს?ა მარკეს?.

“ხშ?რად ადამ?ან? მარტოობ?სას გაც?ლებ?თ ნაკლებად მარტოსულ?ა” – ბა?რონ?

“ყველაფრ?ს შეცნობა შე?ძლება, თუმცა ყველაზე ძნელ? საკუთარ? თავ?ს შეცნობაა” – სტენდალ?

ნუ ტ?რ?! ?მ?ტომ რომ ეს დამთავრდა, გა?ღ?მე, ?მ?ტომ რომ ეს ?ყო…

“?ს უნდა შე?ყვარო ვ?საც უყვარხარ, სხვა შემთხვევაშ? და?ტანჯებ?”

“საკუთარ თავზე დ?დ? წარმოდგენა, მოკლე ჭკუ?ს ნ?შან?ა…”

“ცხოვრებაშ? რაც არ უნდა დ?დ? გახდე გახსოვდეს რომ შენ პატარა და?ბადე…”

“ფრთხ?ლად ა?რჩ?ე ოცნება ?ს შე?ძლება მართლა ახდეს…”

“ს?ცოცხლე ?მ?თ კ? არ ?ზომება, რამდენჯერ ჩა?სუნთქავ, არამედ ?მ?თ რამდენჯერ შეგეკვრება სუნთქვა…”

“ადამ?ანებ? ?მ?ტომ კ? არ ცოცხლობენ, რომ საკუთარ თავზე ზრუნვა ასულდგმულებთ, არამედ ?მ ს?ყვარულ?ს გამო, რომელ?ც მ?ს მ?მართ სხვა ადამ?ანებს აქვთ” – ტოლსტო?

“მეგობარ? არასდროს გეტყვ?ს “ხომ გეუბნებოდ?” მაშ?ნაც კ?, თუ მართლა გეუბნებოდა…” – უენდ? ჯ?ნ სმ?ტ?

“ს?ცოცხლე არაფერ?ა მეგობრებ?ს გარეშე” – ც?ცერონ?

“ყველა ს?კეთ?დან რომელთაც ს?ბრძნე სრულ? ბედნ?ერებ?ს მ?საღწევად გვთავაზობს, ყველაზე დ?დ? მონაპოვარ? მეგობრობაა” – ეპ?კურე

მეგობრობა უსარგებლოა მსგავსად ფ?ლოსოფ??ს, მსგავსად ხელოვნებ?ს…

“მეგობრობა ვერ გადაგარჩენს, ?გ? უფრო ერთ-ერთ?ა ?მ ს?კეთეთაგან რომელ?ც გადარჩენას აზრს ან?ჭებს” – კ.ს. ლ?უ?ს?

“მეგობრობა სრულქმნ?ს ბედნ?ერებას და აქარწვაშლ?ბს უბედურებას, რადგან ს?ხარულს გვ?ორმაგებს და უბედურებას გვ?ნახევრებს” – ჯოზეფ ედ?სონ?

“ღმერთმა მოგვცა ნათესავებ?… მადლობა ღმერთს რომ მეგობრებს ჩვენ თავად ვ?რჩევთ…” – ეთელ უორტს მამფორდ?

“?მდენად მეგობრებ? არ გვშველ?ან რამდენადაც ?მ?ს რწმენა რომ ?ს?ნ? გვ?შველ?ან” – ეპ?კურე

“თუ მეგობარს სათხოვარ? აქვს, ს?ტყვა “ხვალ” უადგ?ლოა” – ჯორჯ ჰერბერტ?

“ნამდვ?ლ? მეგობარ? ?სა ვ?ნც კარშ? მაშ?ნ შემოდ?ს როცა დანარჩენ? სამყარო გად?ს” – უოლტერ უ?ნჩელ?

“როგორც ჩანს ბედნ?ერება ?მ?სთვ?საა შექმნ?ლ? რომ მეგობრებს გაუნაწ?ლო” – ჟან რას?ნ?

“თუ არ გსურს უარ? მო?სმ?ნო, ნურაფერს ?თხოვ…” – ჯონ დრა?დენ?

“ადამ?ან? შე?ძლება გაანადგურო, მაგრამ ვერ აჯობო” – ერნესტ ჰემ?ნგუე?

“მ??ღე ცხოვრება ?სეთ? როგორ?ც არ?ს. ”

“კარგ? გრძნობაა,გრცხვენოდეს ადამ?ანებ?ს,მაგრამ უმჯობეს?ა საკუთარ? თავ?ს გრცხვენოდეს” – ტოლსტო?

“კეთ?ლ ადამ?ანს ზოგჯერ ძაღლ?საც კ? რცხვენ?ა” – ჩეხოვ?

“ერ?დე ყველაფერს, რაც შენს ს?ნდ?სს არ მოსწონს….” – როლან?

“საკუთარ შეცოდებათა დავ?წყება უს?რცხვ?ლობას ბადებს….” – დემოკრ?ტე

“ს?მამაცე ბოლომდე შეგნებულ? პასუხ?სმგებლობაა” – სოლონ?

“ნამდვ?ლ? შეცდომებ?ა, რომლებ?ც არ სწორდება” – კონფუც?

“?ს, ვ?ნც სწორად მ?მ?თ?თებს ჩემს შეცდომებზე ჩემ? მასწავლებელ?ა; ?ს, ვ?ნც სწორად აღნ?შნავს ჩემს უტყუარ საქც?ელს ჩემ? მეგობარ?ა; ?ს, ვ?ნც პ?რშ? მეფერება ჩემ? მტერ?ა…” – პეტრე პერველ?

“ადამ?ანს,რომელ?ც წესად მ??ჩნევს,აკეთოს მხოლოდ ?ს,რაც მას სურს,დ?დხანს არ გაჰყვება სურვ?ლ?,აკეთოს,?ს, რასაც აკეთებს” – ვოლტერ?

“შურ? ბედნ?ერთა მტერ?ა” – ეპ?კტეტ?

“ლოთობა უგუნურობაშ? ვარჯ?შ?ა” – პ?თაგორა

“ვ?ნც მარტო რჩება, ?ს ამქვეყნად არაფერ?ა” – შექსპ?რ?

“გაზ?არებულ? ს?ხარულ? ერთ?ორად მეტ? ს?ხარულ?ა, გაზ?არებულ? მწუხარება ერთ?ორად ნაკლებ? მწუხარება…” – ტობენ?

“ყველაზე ძნელ? და უწყალო მარტოობა გულ?ს მარტოობაა” – ბუასტ?

“ნამუს? ყვავ?ლ?ა, რომელ?ც თუ მოსწყდა თავ?ს დღეშ? აღარ ამოვა…”

“ეჭვ?ანობა ქმარს სასაც?ლოს ხდ?ს, ასულელებს და ცოლ?ს ს?ყვარულსა და პატ?ვ?სცემას უმც?რებს; ცოლს კ? ეჭვ?ანობა უფრო თავაზ?ანს ხდ?ს, გონებამახვ?ლობასა და მგრძნობ?არობას უმატებს” – ბერნე

“?სტორ?ა რომან?ა რომელსაც უჯერებენ ხოლმე რომან? კ? ?სტორ?აა,რომელსაც არ უჯერებენ” – ბალზაკ?

“როდესაც მეტოქესთან პაექრობ?ს დროს მ?ხვდებ?, რომ უფრო სუსტ? ხარ,შეწყვ?ტე კამათ?,რადგან თუ ლაპარაკს განაგრძობ,უფრო და უფრო მეტ ს?სულელეს ?ტყვ?” – გოეთე

“ყველაზე ძნელ?ა საკუთარ? თავ?ს შეცნობა,ყველაზე ადვ?ლ? სხვებ?სთვ?ს რჩევ?ს მ?ცემა” – თალეს?

“ს?ნანულ? არ?ს დ?დ? წუხ?ლ?, ?მ?ს გამო, რომ ვართ ?სეთებ?, როგორებ?ც ვართ” – ებნერ-ეშენბახ?

“მამაცობაზე უფრო ხშ?რად ლაპარაკობენ ლაჩრებ?, ხოლო კეთ?ლშობ?ლებაზე გა?ძვერებ?” – ტოლსტო?

“ბ?ზნესზე დამყარებულ? მეგობრობა უკეთეს?ა, ვ?დრე მეგობრობაზე დამყარებულ? ბ?ზნეს?” – როკფელერ?

“ადამ?ან?ს გულ? მუს?კალურ? ?ნსტრუმენტ?ა, ?გ? შე?ცავს უდ?დეს მუს?კას, მას სძ?ნავს, მაგრამ ?გ? აქ არ?ს, ელოდება შესაფერ?ს მომენტს, რათა აენთოს, ?ქნას გამოხატულ?, ?ქნას ნამღერ?, ?ქნას ნაცეკვ?. ეს წამ? წარმო?შობა ს?ყვარულ?დან. უს?ყვარულოდ ადამ?ან? ვერასოდეს გა?გებს, თუ როგორ მუს?კას ატარებდა თავ?ს გულშ?. მხოლოდ ს?ყვარულ?დან ხდება ეს მუს?კა ცოცხალ?, გაღვ?ძებულ?… გააგრძელეთ ს?ყვარულშ? უფრო ღრმად და ღრმად სვლა და ერთხელაც წააწყდებ?თ თქვენს შ?ნაგან მუს?კას, ამ?ს შემდეგ ცხოვრება არარასოდეს ?ქნება ?გ?ვე… ფაქტ?ურად ცხოვრება ?წყება ამ?ს მერე…” – ოშო

“ადამ?ანებ?ს ცხოვრება სხვადასხვა გზ?თ მ?დ?ს, ძნელ?ა დ?დ? ხნ?თ შეაჩერო ვ?ნმე შენს ს?ახლოვეს…”

“სამს შეუძლ?ა სა?დუმლოს შენახვა, თუ 2 მათგან? მკვდარ?ა” – ფრანკლ?ნ?

“უბედურ? გაჭვაშლ?ტ?ლ? მწერ?ც ?სე ?ტანჯება, როგორც მომაკვდავ? გ?განტ?” – შექსპ?რ?

“წახვალ… და როდესაც ჩემზე გკ?თხავენ, რას ეტყვ? ნეტავ? მჯერა რომ გაგახსენდებ?… და მერე ჩურჩულ?თ ?ტყვ? “მ?ყვარდა” მაშ?ნ გკ?თხავენ “რატომ დაშორდთ?” გაგეღ?მება, ს??გარეტ?ს ბოლს გამოუშვებ და ?ტყვ? “ჩემ? ?ყო და ვერ ვხვდებოდ?”
Информация к новости
 • Просмотров: 1371
 • Автор: admin
 • Дата: 26 მაი 2015
26 მაი 2015

26 მა?ს? –საქართველოს დამოუკ?დებლობ?ს დღე

Категория: სტატიები

26 მა?ს? –საქართველოს დამოუკ?დებლობ?ს დღე


26 მა?სს საქართველო დამოუკ?დებლობ?ს დღეს აღნ?შნავს. ეს ქვეყნ?ს ერთ-ერთ? უმნ?შვნელოვანეს? დღესასწაულ?ა, რომელ?ც 1918 წლ?დან ?ღებს სათავეს.
1917 წლ?ს რუსეთშ? მომხდარ ბურჟუაზ?ულ რევოლუც?ას მონარქ??ს დამხობა და ?მპერ??ს დაშლა მოჰყვა. საქართველოშ? ამავე პერ?ოდშ? შე?ქმნა ეროვნულ? საბჭო, რომელ?ც, ფაქტობრ?ვად, ქვეყანას მართავდა. ეროვნულ? საბჭოს დადგენ?ლებ?თ, 1918 წლ?ს 26 მა?სს საქართველო დამოუკ?დებელ რესპუბლ?კად გამოცხადდა. რესპუბლ?კ?ს თავმჯდომარედ ა?რჩ?ეს ნოე ჟორდან?ა.

1918 წლ?ს 26 მა?სს მ?ღებულ ?ქნა “საქართველოს სახელმწ?ფოებრ?ვ? დამოუკ?დებლობ?ს აქტ?”, რომელშ?ც, კერძოდ, ნათქვამ? ?ყო: “მრავალ საუკუნეთა განმავლობაშ? საქართველო არსებობდა, როგორც დამოუკ?დებელ? და თავ?სუფალ? სახელმწ?ფო. მეთვრამეტე საუკუნ?ს დასასრულს ყოველ? მხრ?თ მტრ?საგან შევ?წროვებულ? საქართველო თავ?ს? ნებ?თ შეუერთდა რუსეთს ?მ პ?რობ?თ, რომ რუსეთ? ვალდებულ? ?ყო, საქართველო მტრ?საგან დაეცვა. რუსეთ?ს დ?დ? რევოლუც??ს მსვლელობამ რუსეთშ? ?სეთ? შ?ნაგან? წყობ?ლება შეჰქმნა, რომ მთელ? საომარ? ფრონტ? სრულ?ად და?შალა და რუს?ს ჯარმაც დატოვა ამ?ერკავკას?ა. “დარჩნენ რა თავ?ს? ძალღონ?ს ამარად, საქართველომ და მასთან ერთად ამ?ერკაკას?ამ თვ?თ ?დვეს თავს საკუთარ? საქმეებ?ს გაძღოლა და პატრონობა და შესაფერ?ს? ორგანოებ?ც შეჰქმნეს; მაგრამ გარეშე ძალთა ზეგავლენ?თ ამ?ერკავკას??ს ერთა შემაერთებელ? კავშ?რ? და?რღვა და მ?თ ამ?ერკავკას??ს პოლ?ტ?კურ? მთლ?ანობაც და?შალა. ქართველ? ერ?ს დღევანდელ? მდგომარეობა აუც?ლებლად მო?თხოვს, რომ საქართველომ საკუთარ? სახელმწ?ფოებრ?ვ? ორგან?ზაც?ა შეჰქმნას, მ?ს? საშუალებ?თ გარეშე ძალ?ს მ?ერ დაპყრობ?საგან თავ? გადა?რჩ?ნოს და დამოუკ?დებელ განვ?თარებ?ს მტკ?ცე საფუძველ? ააგოს. ამ?სდა თანახმად, საქართველოს ეროვნულ? საბჭო, 1917 წლ?ს ნოემბრ?ს 22-ს არჩეულ? საქართველოს ეროვნულ ყრ?ლობ?ს მ?ერ, დღეს აცხადებს:

დამოუკ?დებლობ?ს აქტ?1)ამ?ერ?დან საქართველოს ხალხ? სუვერენულ უფლებათა მატარებელ?ა და საქართველო სრულუფლებოვან? დამოუკ?დებელ? სახელმწ?ფოა.

2)დამოუკ?დებელ? საქართველოს პოლ?ტ?კურ? ფორმა – საქართველოს დემოკრატ?ულ? რესპუბლ?კაა.

3)საერთაშორ?სო ომ?ანობაშ? საქართველო მუდმ?ვ? ნე?ტრალურ? სახელმწ?ფოა.

4)საქართველოს დემოკრატ?ულ რესპუბლ?კას სურს საერთაშორ?სო ურთ?ერთობ?ს ყველა წევრთან კეთ?ლმეზობლურ? განწყობ?ლება დაამყაროს, განსაკუთრებ?თ კ? – მოსაზღვრე სახელმწ?ფოებთან და ერებთან.

5)საქართველოს დემოკრატ?ულ? რესპუბლ?კა თავ?ს საზღვრებშ? თანასწორად უზრუნველყოფს ყველა მოქალაქ?ს სამოქალაქო და პოლ?ტ?კურ უფლებებს, განურჩევლად ეროვნებ?სა, სარწმუნოებ?სა, სოც?ალურ? მდგომარეობ?სა და სქეს?სა.

6)საქართველოს დემოკრატ?ულ? რესპუბლ?კა განვ?თარებ?ს თავ?სუფალ ასპარეზს გაუხსნ?ს მ?ს ტერ?ტორ?აზე მოსახლე ყველა ერს.

7)დამფუძნებელ? კრებ?ს შეკრებამდე მთელ? საქართველოს მართვა-გამგეობ?ს საქმეს უძღვება ეროვნულ? საბჭო, რომელ?ც შევსებულ? ?ქნება ეროვნულ? უმც?რესობათა წარმომადგენლებ?თ და დროებ?თ? მთავრობა პასუხ?სმგებელ?ა საბჭოს წ?ნაშე.

საქართველოს დემოკრატ?ულმა რესპუბლ?კამ, რომლ?ს დამოუკ?დებლობა ევროპ?ს წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა არასრულ? სამ? წლ?ს თავზე, საბჭოთა რუსეთ?ს მ?ერ განხორც?ელებულ? ოკუპაც??ს შემდეგ შეწყვ?ტა. საქართველომ დამოუკ?დებლობ?ს აღდგენა 70 წლ?ს შემდეგ, 1991 წლ?ს 9 აპრ?ლს, შეძლო.
Информация к новости
 • Просмотров: 1641
 • Автор: admin
 • Дата: 23 მაი 2015
23 მაი 2015

როგორ ავარჩ?ოთ სწორად საზამთრო

Категория: სტატიები / tutorials

როგორ ავარჩ?ოთ სწორად საზამთრო
Информация к новости
 • Просмотров: 3053
 • Автор: admin
 • Дата: 23 მაი 2015
23 მაი 2015

გ?ლოცავთ ნ?კოლოზობას

Категория: სტატიები

გ?ლოცავთ ნ?კოლოზობას


წმ?და ნ?კოლოზ სასწაულთმოქმედ? მც?რე აზ?აშ?, ლუკ??ს მხარ?ს ქალაქ პათარაშ? ქრ?სტეს შობ?დან 257 წელს და?ბადა. მაშ?ნ ეს მხარე რომ?ს ?მპერ??ს კუთვნ?ლება ?ყო. მძ?მე დევნას გან?ცდ?და ქრ?სტეს მებრძოლ?, ახლადდაარსებულ? ეკლეს?ა. რომ?ს ?მპერატორმა ვალერ?ანმა, წარმართულ? ღმერთებ?ს ერთგულმა თაყვან?სმცემელმა, მთელს ?მპერ?აშ? გასცა განკარგულება, რომ ედევნათ ქრ?სტ?ანებ?. დევნას გან?ცდ?დნენ არა მარტო ღვთ?სმსახურნ?, ერ?ს ხალხ?ც. მათ თავ?ანთ მწყემსმთავრებთან ერთად აწამებდნენ და ს?კვდ?ლ?თ სჯ?დნენ. სწორედ ამ დროს და?ბადა წმ?ნდა ნ?კოლოზ?...

Информация к новости
 • Просмотров: 1457
 • Автор: admin
 • Дата: 14 მაი 2015
14 მაი 2015

როგორ დავარეგ?სტრ?როთ ბავშვ? სკოლაშ?

Категория: სტატიები / tutorials

როგორ დავარეგ?სტრ?როთ ბავშვ? სკოლაშ?


2012 წლ?ს 2 აპრ?ლ?დან პ?რველკლასელთა ონლა?ნრეგ?სტრაც?ა და?წყო. წელს პ?რველად, რეგ?სტრაც?ა მხოლოდ ?ნტერნეტ?თ განხორც?ელდება. 2 აპრ?ლ?დან 17 აპრ?ლამდე პ?რველკლასელებ?ს ?ნტერნეტრეგ?სტრაც?ა ?მ სკოლებშ? ?ქნება შესაძლებელ?, სადაც მათ? დედმამ?შვ?ლებ? სწავლობენ, ან მშობლებ? მუშაობენ. დანარჩენებ?ს რეგ?სტრაც?ა კ?, 17 აპრ?ლ?დან - 17 ?ვნ?ს?ს ჩათვლ?თ განხორც?ელდება. თუმცა ოცდამეერთე საუკუნეშ? ბავშვ?ს სკოლაშ? დარეგ?სტრ?რება ?ნტერნეტ?ს საშუალებ?თ აღარ არ?ს გასაკვ?რ?, მაგრამ ბევრმა არ ?ც?ს თუ როგორ ხდება ეს. ამ სტატ?აშ? დეტალურად აგ?ხსნ?თ, როგორ დავარეგ?სტრ?როთ ბავშვ? სკოლაშ? ?ნტერნეტ?ს საშუალებ?თ.

საჭ?რო მასალებ?/ხელსაწყოებ?:

ნოტარ?ულად დამოწმებულ? დაბ. მოწმობა (აუც?ლებლად პ?რად? ნომრ?თ)
განცხადება (სკოლაშ? მოგცემენ)
ჯანმრთელობ?ს ცნობა
2 ფ/სურათ?.
მშობლებ?ს ქორწ?ნებ?ს მოწმობა

1.
პ?რველ რ?გშ? შვედ?ვართ საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს სა?ტზე mes.gov.ge მშობლებს სკოლ?ს არჩევაშ? დაეხმარებათ catalog.edu.ge სადაც ყველა საჯარო სკოლ?ს შესახებ დეტალურ? ?ნფორმაც?ა არ?ს მოცემულ?.
2.
სა?ტზე შესვლ?სას ჩვენ დავ?ნახავთ სპეც?ალურ აპლ?კაც?ას \"პ?რველკლასელთა რეგ?სტრაც?ა\" შევდ?ვართ და ვ?წყებთ რეგ?სტრაც?ას.
3.
ბავშვ?ს ონლა?ნ რეგ?სტრაც??სათვ?ს მშობელს მოუწევს შემდეგ? ფორმ?ს შევსება: ბავშვ?ს სახელ? და გვარ?, პ?რად? ნომერ?. მშობელ? ?რჩევს მხოლოდ ერთ სკოლას და როდესაც ს?სტემა დაუდასტურებს მას რეგ?სტრაც?ას, მას ოფ?ც?ალურად საბუთებ?ს წარდგენა უკვე სკოლაშ? მოუწევს. \"- მასალებ?/ხელსაწყოებ?\" აქ თქვენ შეგ?ძლ?ათ ნახოთ თუ რა საჭ?რო საბუთებ?ს წარდგენა არ?ს საჭ?რო.
4.
მშობელ? რეგ?სტრაც??ს წარმატებ?თ დასრულებ?სთანავე მ??ღებს პასუხს შვ?ლ?ს სასურველ სკოლაშ? ჩარ?ცხვ?ს შესახებ და ასევე, სმს-?ს საშუალებ?თ. (ხანდახან სმს-?ს კოდ?ს მოსვლა გარკვეულ? დრო ჭ?რდება 15-20 წუთ?).
5.
მშობლებს, რომლებსაც ?ნტერნეტთან ხელ? არ მ?უწვდებათ, შეუძლ?ათ დასარეგ?სტრ?რებლად თავ?ანთ? რა?ონ?ს რესურსცენტრს მ?მართონ.
6.
მშობელს შეუძლ?ა დაარეგ?სტრ?როს შვ?ლ? მ?სთვ?ს სასურველ სკოლაშ?, საცხოვრებელ ადგ?ლს მნ?შვნელობა არ ენ?ჭება.
Информация к новости
 • Просмотров: 1429
 • Автор: admin
 • Дата: 14 მაი 2015
14 მაი 2015

როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)

Категория: სტატიები / tutorials

როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)


ავტორ?: საბა მდ?ვნ?შვ?ლ?
დოკუმენტებთან მუშაობ?ს დროს საკმაოდ ხშ?რად გამო?ყენება PDF და DOC ფა?ლ?ს გაფართოებებ?. ხოლო სამუშაოს დასრულებ?ს შემდეგ ხშ?რ?ა მათ? ერთმანეთ?თ შეცვლ?ს საჭ?როება, რაშ? დახმარებასაც გვთავაზობს არაერთ? პროგრამა და ?ნტერნეტ სა?ტ?. ამ ?ნსტრუქც?აშ? წარმოგ?დგენთ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ, სანდო და მარტ?ვ პროგრამას, რომლ?ს და?ნსტალ?რებ?ს შემდეგ თქვენ ძალ?ან მარტ?ვად შეძლებთ PDF-?ს ფა?ლ?ს Word-შ? გადაყვანას. ამ პროგრამ?ს გამოყენება ?ძლევა კ?დევ ერთ უპ?რატესობას - ?ნტერნეტთან წვდომ?ს არქონ?ს შემთხვევაშ?ც შეძლებთ უწყვეტად აწარმოოთ ფა?ლებ?ს რედაქტ?რება სასურველ ფორმატშ?.

საფეხურებ?
1.
როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)

გადმო?წერეთ პროგრამა - Wondershare PDF to Word Converter და დაა?ნსტალ?რეთ ?გ? თქვენს კომპ?უტერზე. ხოლო ?ნსტალაც??ს დასრულებ?ს შემდეგ გახსენ?თ პროგრამა.

გადმოსაწერ? ბმულ?

2.
როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)

სასურველ? ფა?ლ?ს ასარჩევად დააჭ?რეთ ღ?ლაკს Add Files... რომელ?ც მდებარეობს მარცხენა ზედა კუთხეშ?. გახსნ?ლ ფანჯარაშ? კ? მო?ძ?ეთ ფა?ლ? რომლ?ს დამუშავებაც გსურთ და ასარჩევად დააჭ?რეთ ღ?ლაკს Open.
3.
როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)

ფა?ლ?ს ან ფა?ლებ?ს არჩევ?ს შემდეგ მ?უთ?თეთ ?მ საქაღალდ?ს მ?სამართ?, რომელ?ც გსურთ რომ განთავსდეს უკვე დამუშავებულ? ფა?ლ?. საქაღალდ?ს მ?სათ?თებელ? ველ? მდებარეობს მარცხენა ქვედა კუთხეშ? Outfut Folder: წარწერ?ს გასწვრ?ვ.
4.
როგორ გადავ?ყვანოთ PDF-?ს ფა?ლ? Word-შ? (Wondershare)

წ?ნა ორ? მოქმედებ?ს შესრულებ?ს შემდეგ დარჩა მხოლოდ ერთ? მოქმედება. მარჯვენა ქვედა კუთხეშ? Convert ღ?ლაკზე დაჭერა, რ?ს შემდეგაც მც?რე დროშ? თქვენ? სასურველ? pdf ფა?ლ? შე?ცვლ?ს ფორმატს და გახდება კომპან?ა მა?კროსოფტ?ს საოფ?სე პროგრამებ?სათვ?ს წაკ?თხვად?.
Информация к новости
 • Просмотров: 2005
 • Автор: admin
 • Дата: 12 მაი 2015
12 მაი 2015

ქართულ? ენ?ს სა?დუმლოებებ?

Категория: სტატიები

ქართულ? ენ?ს სა?დუმლოებებ?


ქართულ? ენა მსოფლ?ო ენებ?ს დედაა და მას შემთხვევ?თ არ ეწოდება “დედა ენა”. საქართველოდან დაშორებულ ყველაზე უშორეს დედამ?წ?ს წერტ?ლშ?ც მცხოვრებ აბორ?გენებშ?ც კ? მო?ძებნება ნაშთებ? ძ?რძველ? ქართულ? ს?ტყვებ?სა ზოგშ? ერთნ? ზოგშ? მეორენ? მაგ: მე, შ?ნ, მამა, რა… ზოგჯერ ?სეთ ს?ტყვებსაც შეხვდებ?თ რომ გაგ?კვ?რდებათ. სამწუხაროდ დღევანდლ? ქართულ? საკმაოდ დაბ?ნძურებულ?ა ბარბარ?ზმებ?თ და რაც დრო გად?ს უფრო და უფრო ?შლება კვალ? ძ?რძველ? “დედა ენ?სა”. ასევე რთულ?ა დაადგ?ნო ესა თუ ?ს ს?ტყვა შემოსულ?ა თუ გასულ?ა საქართველოდან.
სამწუხაროდ არ არსებობს კვლევა და ვერ მოვ?ძ?ე ვერცერთ? მეცნ?ერულ? ნაშრომ? ერთგვარ? თანხვედრ? ს?ტყვებ?სა ქართულსა და მსოფლ?ო ენებს შორ?ს.
თუმცა ამ ძებნაშ? ერთ? წეს? დადგ?ნდა ქართულ? ს?ტყვ?ს ბარბარ?ზმ?დან გასარჩევად. თუ ს?ტყვა ქართულ?ა ას?დან ას? პროცენტ?თ შესაძლებელ?ა მ?ს? განშლა ანუ მასშ? აუც?ლებლად ჩადებულ?ა, ჩამარხულ?ა ჩაკოდ?რებულ?ა ?მფორმაც?ა (გაგება).
როდესაც არქეოლოგებ? ამა თუ ?მ ტერ?ტორ?აზე გათხრებს ატარებენ, ხსნ?ან სარკოფაგებს, ხოლო მ?ღბულ? არტეფაქტებ?თ მსჯელობენ ?მ ადგ?ლ?ს ?სტორ?აზე, სოც?ალურ თუ კულტურულ მდგომარეობაზე.
ასევეა ქართულ? ენა ” დამარხულ? ენა” და მას წერაქვ?თ და ნ?ჩაბ?თ ვერ გახსნ? მ?ს? გახსნა (ახსნა)მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ანბანს შეუძლ?ა.
მოგეხსენებათ ქართულ? ენა სამ? ანბან?ს მფლობელ?ა ესენ?ა: ასომთავრულ?, ნუსხურ? და მხედრულ?.
ასომთავრულ? და ნუსხურ? უძველეს?ა და მ?ს? ფესვებ? ოქროს საწმ?სთან და კ?დევ უფრო შორს ბაბ?ლონ?ს ეპოქას შორდება, ხოლო რაც შეეხება მხედრულს ერთ? შეხედვ?თ ქრ?სტ?ანობ?ს გავრცელებ?ს შემდგომ პერ?ოდს უნდა ემთხვევოდეს. მეცნ?ერებ? ამას ერთგვარ ქრ?სტ?ანულ? ზეგავლენ?ს ასოთა რეფორმად შერაცხავდნენ, მასშ? ქრ?სტ?ანულ? ელემენტებ?ს ფართოდ არსებობ?ს გამო, მაგრამ არც ასე ?ოლადაა საქმე.
სამ?ვე ანბანშ? ერთ? ხელწერა შე?ნ?შნება. თვ?თოეულ? დამწერლობა განსხვავდება და განსხვავებულობ?თ ერთმანეთს ავსებს და აძლ?ერებს.
Информация к новости
 • Просмотров: 1555
 • Автор: admin
 • Дата: 9 მაი 2015
9 მაი 2015

როგორ დავკარგოთ ქალ?შვ?ლობა?

Категория: სტატიები

როგორ დავკარგოთ ქალ?შვ?ლობა?


ქალ?შვ?ლობ?ს დაკარგვ?ს გაგონებაზე ერთგავრ? ასოც?აც?ა ჩნდება თავ?სებურ? შ?შ?ს და ტკ?ვ?ლ?ს, პ?რველ რ?გშ? რაც უნდა და?მახსოვროთ ნუ და?ჯერებთ მ?თებს რომელ?ც გავრცელებულ?ა ქალ?შვ?ლობ?ს დაკარგვაზე, რადგან ?ს?ნ? არაფრ?ს მომცემ?ა ხშ?რ შემთხვევაშ?. ამ სტატ??ს მეშვეობ?თ თქვენ გა?გებთ, როგორ მოემზადოთ ამ პროცეს?სათვ?ს, როგორც ფ?ზ?კურად, ასევე ფს?ქოლოგ?ურად.
?ნსტრუქც?ა პ?რველ სექსამდე

ეცადეთ თავ? კომფორტულად ?გრძნოთ, მოდუნდეთ და ს?ამოვნება მ??ღოთ საკუთარ? სხეულ?თ. ადამ?ანთა უმრავლესობას ეშ?ნ?ა, რადგან არ ?ც?ან რა ელოდებათ წ?ნ (ეს უფრო სექსოლოგ??ს მხრ?ვ განათლებ?ს ნაკლებობ?ს ბრალ?ა), რაც ლოგ?კურ?ა, მაგრამ არა მართებულ?.

როდესაც თქვენ ნერვ?ულობთ და დაძაბულ? ხართ ეს ?წვევს ვაგ?ნ?ს კუნთებ?ს დაჭ?მვას, რ?ს შემდეგაც ტკ?ვ?ლ?ს შეგრძნება კ?დევ უფრო მძაფრდება. შესაბამ?სად ნაცვლად ნერვ?ულობ?სა, უმჯობეს?ა პ?რველ რ?გშ? წა?კ?თხოთ და გაერკვეთ სექსოლოგ?აშ? თუნდაც მც?რედ?თ, რაც დაგეხმარებათ შემდგომ მოდუნებაშ? და დარწმუნებულ? ?ყოთ საკუთარ თავშ?.
მართალ?ა რთულ?ა მოდუნება, როდესაც პ?რველ? სექს? გაქვთ, მაგრამ შეუძლებელ? ნამდვ?ლად არ არ?ს. მოგცემთ რამოდენ?მე რჩევას რომელ?ც ამ დროს მოდუნებაშ? დაგეხმარებათ.
?კ?თხეთ! პ?რველ რ?გშ? უკვე ნახსენებ? განათლებაა საჭ?რო, რათა ?ცოდეთ რა არ?ს ამ პროცესშ? ნორმალურ? და რა შე?ძლება მოხდეს. ქართულად არც ?სე ბევრ? რამ არ?ს სექსზე კვალ?ფ?ც?ურად დაწერ?ლ? ამ?ტომ შეგ?ძლ?ათ კ?თხვა და?წყოთ Planned Pearenthood-?დან და შემდეგ განაგრძოთ Scarleteen-?თ. მ?თ?თებულ? ბმულებ? საკმარ?ს?ა თავდაპ?რველ? ?ნფორმაც??ს მ?საღებად, სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? შეგ?ძლ?ათ გამო?ყენოთ გუგლ? და მოძებნოთ თქვენთვ?ს სა?ნტერესო ?ნფორმაც?ა, კონკრეტულ საკ?თხებზე.

შე?სწავლეთ საკუთარ? სხეულ?. საკუთარ? სხეულ?ს შესწავლა დაგეხმარებათ ?ყოთ უფრო დარწმუნებულ? საკუთარ თავშ?, განსაკუთრებ?თ კ? მაშ?ნ თუ თქვენს პარტნ?ორსაც არ აქვს დ?დ? სექსუალურ? გამოცდ?ლება. მნ?შვნელოვან?ა ?მ?ს გამორკვევა თუ რა გან?ჭებთ ს?ამოვნებას. ამაშ? თქვენ მასტრუბაც?ა დაგეხმარებათ, მაგრამ თუ არ გსურთ მასტრუბ?რება მაშ?ნ თქვენს პარტნ?ორს ეკონტაქტეთ და უთხარ?თ მას, რომ დააკვ?რდეს რა რეაქც?ა გექნებათ მ?ს სხვადასხვა ტ?პ?ს შეხებაზე. ზოგადად კომუნ?კაც?ა და ღ?ა საუბარ? სექს?ს დროს ორ?ვე პარტნ?ორს საკმაოდ დ?დ გამოცდ?ლებას სძენს.
განეწყვეთ პოზ?ტ?ურად. როდ?ს დაკარგავთ ქალ?შვ?ლობას ეს თქვენ? გადასაწყვეტ?ა პ?რადად. თუ ამ?ს გამო თქვენ თავს დამნაშავედ გრძნობთ და გარკვეულწ?ლად სტერულს მგომარეობამდე ხართ მ?სულ? კარგად დაფ?ქრდ?თ ?ქნებ ჯობს და?ცადოთ. თუ თქვენ უკვე ზუსტად გაქვთ გადაწყვეტ?ლ? და ?ც?თ, რომ ეს ნამდვ?ლად ?ს არ?ს რაც გსურთ, მაშ?ნ განეწყვეთ, რომ ეს პროცეს? ნათელ გამოცდ?ლებად აქც?ოთ. ფოკუს?რება მოახდ?ნეთ, რომ ეს პროცეს? კ?დევ უფრო დაგაახლოვებთ თქვენს პარტნ?ორთან და შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ პ?როვნულად გა?ზარდოთ.

შე?არეთ სექსშოპშ? აფთ?აქშ?. შე?ძ?ნეთ რამოდენ?მე ნ?ვთ?, რომელ?ც დაგეხმარებათ ქალ?შვ?ლობ?ს შედარებ?თ უმტკ?ვნეულოდ დაკარგვაშ?.

პრეზერვატ?ვ? – ?ს დაგეხმარებათ თავ? აარ?დოთ დაუგეგმავ ორსულობას და ასევე დაგ?ცავთ სექსუალურ? გზ?თ გადამდებ? დაავადებებ?საგან. მ?უხედავატ ?მ?სა ?ღებთ თუ არა ჩასახვ?ს საწ?ნააღმდეგო აბებს და ენდობ?თ თუ არა თქვენ პარტნ?ორს უმჯობეს?ა გამო?ყენოთ პრეზერვატ?ვ?, რათა თავ?დან ა?ც?ლოთ ნებ?სმ?სერ? სახ?ს დამატებ?თ? ნერვ?ულობა. თავდაპ?რველად ნუ და?წყებთ სხვადასხვა ტ?პ?ს პრეზერვატ?ვებ?ს შერჩევას, ა?რჩ?ეთ სტანდარტულ? პრეზერვატ?ვ? და გამო?ყენეთ ?ს.
ლუბრ?კანტ? – პრეზერვატ?ვ?ს შემდეგ ყველაზე მნ?შვნელოვან? რამ, რაც შე?ძლება გამო?ყენოთ პ?რველ? სექს?სას. ?ს შეამსუბუქებს ტკ?ვ?ლს და ასევე ვაგ?ნას და?ცავს დაზ?ანებ?საგან. თუ თქვენ ?ყენებთ ლატექსოვან (კაუჩუკ?ს) პრეზერვატ?ვს (და უმეტესობა სწორედ ლატექსოვან?ა), არ გამო?ყენოთ ზეთოზე დამზადებულ? ლუბრ?კანტ?, რადგან ამან შე?ძლება გამო?წვ?ოს პრეზერვატ?ვ?ს გახევა. ასეთ შემთხვევაშ? შეგ?ძლ?ათ გამო?ყენოთ ს?ლ?კონზე ან წყალზე დამზადებულ? ლუბრ?კანტ?

გან?ხ?ლეთ სექსთან დაკავშ?რებულ? ნებ?სმ?ერ? საკ?თხ? თქვენ პარტნ?ორს. ესაუბრეთ თქვენს პარტნ?ორს ნებ?სმ?ერ საკ?თხზე, ეს ხომ ?ს ასადამ?ან? ვ?საც ბოლომდე ენდობ?თ და მასთან ყოფნ?ს დროს არაფერზე ნერვ?ულობთ. თქვენ? პარტნ?ორ? უნდა ზრუნავდეს თქვენზე და უნდა ?ყოს მოტ?ვ?რებულ? რომ ეს პროცეს? რაც შე?ძლება უმტკ?ვნეულოდ დასრულდეს თქვენთვ?ს. თუ თქვენ? პარტნ?ორ? არ ზრუნავს თქვენზე და ?ს ?ქცევა ?სე, რომ მხოლოდ თავ?ს? სექსუალურ? მოთხოვნ?ლებებ? და?კმაყოფ?ლოს და არ ა?ნტერესებს თუ რას გრძნობთ თქვენ ამ დროს, ?ქნებ დაფ?ქრდეთ ღ?რს თუ არა პ?რველ? სექს? ნამდვ?ლად ამ ადამ?ანთან? ?ქნებ ახალ? პარტნ?ორ? მოგეძებნათ?

როგორ დავკარგოთ ქალ?შვ?ლობა?


შე?სწავლეთ საკუთარ? საქალწულე აპკ?. აპკ? ეს არ?ს თხელ? გარს?, რომელ?ც აკრავს ვაგ?ნას და ?გ? ყველა გოგოს დაბადებ?სთანავე აქვს ბუნებრ?ვად. აპკ? მდებარეობს საშოს შესასვლელ?დან 2-3 მმ-?ს ს?ღმეზე. რჩევებ? რომელ?ც უნდა გა?თვალ?სწ?ნოთ ქალ?შვ?ლობ?ს დაკარგავსთან დაკავშ?რებ?თ:

თქვენ? საქალწულე აპკ? ?ქნება არასრულ?. თუ თქვენ მოზარდ? ხართ და უკვე დაგეწყოთ მენსტრუალ? ც?კლ? ეს კ?დევ ერთ? ორად ზრდ?ს ?მ?ს შანსს, რომ თქვენ? საქალწულე აპკ?ს “ნახევარ?” უკვე დაკარგულ? ?ყოს. თუ თქვენ უფრო დეტალურად გსურთ თქვენ? აპკ?ს გამოკვლევა ამ?სათვ?ს დაგჭ?რდებათ ფანარ?, ხელ?ს სარკე და რა თქმა უნდა საშო.
აპკ?ს გახევ?ს დროს თუ წარმო?შვა ს?სხლდენა, ეს არ ?ქნება ?სეთ?ვე ბევრ?, როგორც ეს არ?ს მენსტრუალურ? ც?კლ?ს დროს. ზოგ?ერთ გოგოს ქალ?შვ?ლობ?ს დაკარგვ?სას საერთოდ არ აქვს ს?სხლდენა.

აპკ?ს გახევა არ უნდა ?ყოს უაღრესად მტკ?ვნეულ?. თუ თქვენ ?გრძობთ გაუსაძლ?სს ტკ?ვ?ლს რეალურად ეს გამოწვეულ? ?ქნება არა ?მ?თ რომ, ხდება ასე ვთქვათ შეღწევადობა და თქვენს საქალწულე აპკს გააჩნ?ა ნერვულ? დაბოლოებებ?, არამედ ?მ?ტომ რომ დაძაბულობ?საგან თქვენ მოჭ?მავთ საშოს კუნთებს. კარგ? ს?ახლე ?ს არ?ს, რომ თქვენ შეგ?ძლ?ათ აკონტროლოთ თქვენ? აპკ?ს გარღვევ?სას გამოწვეულ? ტკ?ვ?ლ? და ეს დამოკ?დებულ?ა ?მაზე თუ რამდენად მოდუნდებ?თ, რაც უფრო მოდუნდებ?თ და მ?ენდობ?თ პარტნ?ორს (რომელ?ც არაცხოველურ? გამოხტომებ?თ უნდა გამო?რჩეოდეს), მ?თ უფრო ნაკლებ ტკ?ვ?ლს ?გრძნობთ.

შეარჩ?ეთ სწორ? კუთხე. თუ თქვენ შეარჩევთ სწორ კუთხესა და მოძრაობას ამან შე?ძლება თავ?დან აგაც?ლოთ სხვადასხვა პოტენც?ურ? ტკ?ვ?ლ?ს შეგრძნებებ?. ყველა გოგო არ არ?ს სტანდარტულ? და ასოზე ზემოთ-ქვემოთ მოძრაობაზე უფრო შე?ძლება მათ ს?ამოვნებდეს ხერხემლ?ს გასწვრ?ვ წ?ნ და უკან მოძრაობა ან დახრ?ლ? მუცლ?ს მ?მართ და ?სე მოძრაობა წ?ნ და უკან, ყველა ტ?პ?ს მოძრაობა ნორმალურ? და მ?საღებ?ა.

თუ თქვენ რეგულარულად ხმარობთ ტამპონებს, თქვენ უკვე ერთ? ნაბ?ჯ?თ წ?ნ ხართ და შეგ?ძლ?ათ განსაზღვროთ სწორ? კუთხე, ?მ?ს მ?ხედვ?თ თუ როგორ ?დებთ ტამპონს (?გ?ვე მ?მართულებ?თ უნდა მ?მართოთ ასოც).

თუ თქვენ არ ?ყენებთ ტამპონს მაშ?ნ შემდეგ? ც?კლ?ს დროს შეგ?ძლ?ათ გამო?ყენოთ ?ს ან სცადოთ სასურველ? კუთხ?ს გარკვევა თ?თ?ს დახმარებ?თ.

როგორ დავკარგოთ ქალ?შვ?ლობა?


?ნსტრუქც?ა პ?რველ? სექს?სთვ?ს

შეარჩ?ეთ შესაფერ?ს? ადგ?ლ?. თუ თქვენ სექს?ს დროს თან ნერვ?ულობთ ?მაზე, რომ ვ?ნმე არ დაგადგეთ თავზე, ეს არ არ?ს სწორ? არჩევან? პ?რველ? სექს?სთვ?ს. პ?რველ? სექს?სათვ?ს უმჯობეს?ა შეარჩ?ოთ ?სეთ? ადგ?ლ? სადაც გეცოდ?ნებათ, რომ არავ?ნ შეგაწუხებთ და ?ქნებ?თ თავ?სუფლად.

დაწოლ?სათვ?ს შეარჩ?ეთ კომფორტულ? ზედაპ?რ? და დრო?ს მხრ?ვ ?სეთ? დრო, როდესაც არ ?ქნებ?თ შუა აქტ?ს დროს სადმე აუც?ლებლად გასაქცევ?.

გათ?შეთ ტელეფონ? და შე?ნახეთ ყველა ?ს ნ?ვთ?, რომელმაც შე?ძლება ყურადღება გადაგატან?ნოთ სხვა რამეზე თქვენ? პარტნ?ორ?დან. მოწესრ?გდ?თ, მ?აკ?თხეთ ს?ლამაზ?ს სალონს, სტომატოლოგს და დერმატოლოგსაც კ? თუ ამ?ს საჭ?როება არსებობს.

ზომ?ერ? განათება, მშვ?დ? მუს?კა, თბ?ლ? ოთახ?, მოკლედ შექმენ?თ გარემო სადაც თავს ?გრძნობთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად. გააკეთეთ ყველაფერ?, რომ გამო?ყურებოდეთ ლამაზათ და ა?მაღლოთ თვ?თშეფასებ?ს კოეფ?ც?ენტ?.

გამო?ყენეთ დრო და ?ს?ამოვნეთ. ?ფ?ქრეთ სექსზე როგორც მარათონზე და არა ხანმოკლე სპ?რნტზე, შესაბამ?სად ?ს?ამოვნეთ აუჩქარებლად და ხანგრძლ?ვად. ნუ შეშფოთდებ?თ და ნუ და?წყებთ ?მაზე ფ?ქრს სწორად აკეთებთ თუ არა ამას, უმჯობეს?ა დააკვ?რდეთ პარტნ?ორს და გამოარკვ?ოთ რა გან?ჭებთ განსაკუთრებულ ს?ამოვნებას ორ?ვეს.

პრელუდ?ა და შესაბამ?ს? აღგზნება ძალ?ან მნ?შვნელოვან?ა, რადგან როდესაც თქვენ აღეგზნებ?თ თქვენ? ვაგ?ნა ასე რომ ვთქვათ სველდება, რაც შემდგომ ბუნებრ?ბ? ლუბრ?კანტ?ს ფუნქც?ას ასრულებს და ასოს უმტკ?ვნეულოდ შეღწევაშ? ეხმარება.

ესაუბრეთ თქვენს პარტნ?ორს. ნუ შეგეშ?ნდებათ შეკ?თხვ?ს ან თხოვნ?ს, რაც ?მ დროს გ?ნდათ. ?ს რომ თქვენ დაგეხმარებათ და გას?ამოვნებთ თავს ?გრძნობს ბედნ?ერად.

სექს?ს შემდეგ თავ?ს მოვლა. თუ თქვენ ძალ?ან გაწუხებთ ტკ?ვ?ლ? ან ს?სხლდენა, შესაძლებელ?ა მ?ხედოთ მას სანამ ძალ?ან გართულდება. ტკ?ვ?ლ?ს შემთხვევაშ? შეგ?ძლ?ათ მ??ღოთ ტკ?ვ?ლგამაყუჩებელ? (ნუ მ??ღებთ ასპ?რ?ნს თუ ხართ 19 წელზე ნაკლებ?ს), ხოლო ს?სხლდენ?ს შემთხვევაშ? გასუფთავდ?თ ს?სხლ?გან და ატარეთ სუფთა საფენ? უახლოეს? რამოდენ?მე საათ?ს განმავლობაშ?.

რჩევებ?:ს?ამოვნებ?ს მ?საღებად გარკვეულ? ს?რთულეებ?ს გავლა გვ?წევს, ამ?ტომ პ?რველ ჯერზე დატოვეთ თქვენ? მოლოდ?ნებ? ოთახს გარეთ, ასევე გახსოვდეთ, რომ თავდაპ?რველად სრულყოფ?ლ? არავ?ნაა და შესაბამ?სად არც თქვენგან მოელ?ან სასწაულებს ამ?ტომ მო?ხსენ?თ კომპლექსებ? და მოდუნდ?თ.
თუ თქვენ ფ?ქრობთ, რომ ჯერ მზად არ ხართ და ეს ღამე არ არ?ს სწორედ “?ს ღამე”, რომელსაც მოელოდ?თ, მაშ?ნ ნუ ?ჩქარებთ და გადადეთ პ?რველ? სექს? შემდეგ?სთვ?ს. მზრუნველ? პარტნ?ორ? მარტ?ვად შევა თქვენს მდგომარეობაშ? და გაგ?გებთ, ხოლო სექსზე ორ?ენტ?რებულ? პარტნ?ორ? და?წყებს “ცოლად, რომ მოგ?ყვან მერე ხომ მომცემ” და ა.შ ფრაზებს.
თუ თქვენს პარტნ?ორს თქვენამდე ჰქონდა სექს? სხვასთან თქვენამდე გამო?ყენეთ პრეზერვატ?ვ?, მ?უხედავად ?მ?სა ?ყენებთ თუ არა ჩასახვ?ს საწ?ნააღმდეგო აბებს, რადგან სექსუალურ? გზ?თ გადამდებ დაავადებებს ა?კ?დებთ აუც?ლებლად, პლ?უს ამას თუ თქვენ არ ?ღებთ ჩასახვ?ს საწ?ნააღმდეგო აბებს დ?დ? შანს?ა, რომ დაფეხმძ?მდეთ.
თუ თქვენ? სხეულ?ს გამო ან ნებ?სმ?ერ? მ?ზეზ?თ თავს კომფორტულად ვერ გრძნობთ განათებულ ოთახშ? შეგ?ძლ?ათ გამო?ყენოთ სანთლებ? ან საერთოდაც ჩააბნელოთ ოთახ?.
სექს?ს დროს შე?ძლება მოგ?ნდეთ ტუალეტშ? გასვლა, რაც სავსებ?თ ნორმალურ?ა (როდესაც სტაბ?ლურ? სექსუალურ? ცხოვრება გექნებათ ეს მოთოვნ?ლებაც გა?ვლ?ს).
თუ გაუსაძლ?ს? ტკ?ვ?ლებ? და ს?სხლ?ს პერ?ოდულ? გამონადენ? გაგრძელდა ერთ დღეზე მეტ ხანს აუც?ლებლად მ?აკ?თხეთ ექ?მს.
ზოგადად კარგ? ?ქნება თუ სექსუალურ? აქტ?ს შემდეგ დაგეგმავთ ვ?ზ?ტს გ?ნეკოლოგთან.
Информация к новости
 • Просмотров: 3414
 • Автор: admin
 • Дата: 2 მაი 2015
2 მაი 2015

როგორ დავთესოთ და მოვუაროთ კ?ტრს

Категория: სტატიები

როგორ დავთესოთ და მოვუაროთ კ?ტრს


კ?ტრ? (Cucumis sativus). ერთწლოვან?, ორლებნ?ან? მცენარეა, გოგრ?სებრთა ოჯახ?დან, მხვ?არა ღეროთ?. კ?ტრ?ს დამტვერვას ახდენენ მწერებ? (ფუტკრებ?), საკვებად გამო?ყენება მოუმწ?ფებელ? ნაყოფებ?. მცენარ?ს განვ?თარებ?სათვ?ს აუც?ლებელ?ა თბ?ლ? კლ?მატურ? პ?რობებ?, არანაკლებ 12-15 C0 კ?ტ?რ? ყველაზე უკეთ ?ზრდება 25-30 C0 ჰაერ?ს და ნ?ადაგ?ს 20-25 C0 ტემპერატურ?სას, 1 გრამ? კ?ტრ?ს თესლ? 30-35 მარცვალს შე?ცავს.
Информация к новости
 • Просмотров: 2180
 • Автор: admin
 • Дата: 30 აპრილი 2015
30 აპრილი 2015

მსოფლ?ოს ათ? ყველაზე დ?დ? ქალაქ?

Категория: სტატიები

მსოფლ?ოს ათ? ყველაზე დ?დ? ქალაქ?


ამ პოსტშ? წარმოგ?დგენთ მსოფლ?ოს ათ ყველაზე დ?დ ქალაქს მოსახლეობ?ს რაოდენობ?ს მ?ხედვ?თ.

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^