სტატიები » გვერდი 11 » File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 3994
 • Автор: admin
 • Дата: 13 აპრილი 2010
13 აპრილი 2010

საზამთროებ?

Категория: სტატიები

საზამთროებ?
დ?დ? ბრ?ტანეთ? ევროპ?ს პ?რველ? სახელმწ?ფო გახდა, სადაც ოთკუთხა საზამთროს მასობრ?ვ? რეალ?ზაც?ა და?წყო. უჩვეულო ფორმ?ს საზამთროებ?ს პ?რველ? პარტ?ა სუპერმარკეტებ?ს უმსხვ?ლესმა ქსელმა მ??ღო და უკვე დ?დ? პოპულარობ?თაც სარგებლობს.
აღსან?შნავ?ა, რომ ბრაზ?ლ?აშ? მოყვან?ლ? ხ?ლ?ს უჩვეულო ფორმა მ?ს გემოზე არანა?რად არ ა?სახება. მ?ს? უპ?რატესობა კ? ?ს არ?ს, რომ ტკბ?ლ? ხ?ლ? "ზედმეტ" ადგ?ლს არ ?კავებს და გადასაადგ?ლებლად დაც?ლებ?თ მოსახერხებელ?ა.

ერთ? კ?ლოგრამ? ოთკუთხა საზამთრო ლონდონშ? 5 გ?რვანქა სტერლ?ნგ? ღ?რს. გასულ წელს ?გ?ვე ფორმ?ს საზამთროებმა ჩ?ნეთ?სა და ?აპონ??ს ქალაქებშ?ც შეაღწ?ეს.
აღსან?შნავ?ა, რომ უცნაურ? ფორმ?ს საზამთროს მოყვანა სხვა ქვეყნ?ს მ?წათმოქმედებმაც სცადეს. მაგალ?თად არაბეთ?ს გერთ?ანებულ საემ?როებშ? 2001 წლ?დან არა მარტო ოთკუთხა პომ?დორ? და კ?ტრ?, არამედ ბულგარულ? წ?წაკაც კ? მოჰყავთ. ბოლო დროს ფერმერებ? პ?რამ?დ?ს ფორმ?ს საზამთროებ?ს მოყვანასაც შეუდგნენ, რომლებ?ც მართალ?ა ტრანსპორტ?რებ?სას ს?რთულეებს ქმნ?ს, მაგრამ სუფრაზე მ?რთმევ?სას მეტადუჩვეულოდ ეფექტურად გამო?ყურება
Информация к новости
 • Просмотров: 4799
 • Автор: admin
 • Дата: 1 აპრილი 2010
1 აპრილი 2010

კ?დევ ერთელ მურმან ჯ?ნორ?ა...(tatsson.log.ge)

Категория: სტატიები

მთელ? საღამოა რაღაც?ს დაწერა მ?ნდა, მაგრამ ვერ მომ?ფ?ქრებ?ა რა დავწერო, ხან ძველ ნაწერებს გადავხედე და ხან ახალ?ს დაწერა ვცადე, ამასობაშ? ერთ სა?ნტერესო ნაწერს წავაწყდ?, ეს არ?ს საკმაოდ ვრცელ? ?ნტერვუ მურმან ჯ?ნორ?ასთან, რომელ?ც გაზაფხულზე ჩავწერე, გადავ?კ?თხე და მომეწონა, გადავწყვ?ტე რაღაც ნაწყვეტებ? თქვენც წაგაკ?თხოთ, თქვენ ამ ადამ?ანს კარგად ?ცნობთ რა თქმა უნდა, სცენაზე ან ფ?ლმებშ? გეყოლებათ ნანახ?, მაგრამ რამოდენ?მე ც?ტატას მა?ნც დავწერ ამ ?ნტერვ?უდან, მე პ?რადად ამ?ს წაკ?თხვამ ძალ?ან დამამშვ?და და ცოტა ხნ?თ გამ?ყვანა ამ საშ?ნელ? პოლ?ტ?კურ? ?სტერ??დან რაც ჩვენს ?რგვლ?ვ ყოველდრე ხდება: ...

Информация к новости
 • Просмотров: 3929
 • Автор: admin
 • Дата: 24 მარტი 2010
24 მარტი 2010

მსოფლ?ო გარდაუვალ? არჩევან?ს წ?ნაშე

Категория: სტატიები

მსოფლ?ო გარდაუვალ? არჩევან?ს წ?ნაშე


[გაგ? ოთ?აშვ?ლ?. ნ?უ ?ორკ?, აშშ]
სწორედ საქართველოს წ?ნააღმდეგ რუსეთ?ს აგრეს?ა არ?ს მ?ზეზ?, რ?ს გამოც საერთაშორ?სო საზოგადოება დადგა მკაფ?ო არჩევან?ს წ?ნაშე:

დაუთმოს რუსეთს საქართველოს განადგურება და შექმნას ”რუსულ? სუდეტ?ს ოკუპაც??ს ”პრეცედენტ?”. ეს ნ?შნავს ?მას, რომ რუსეთს შეუძლ?ა შე?ტანოს მეზობელ ქვეყნებშ? პასპორტებ? და მერე და?პყროს ?ს?ნ? ”საკუთარ? მოქალაქეებ?ს დაცვ?ს” საბაბ?თ. ასეთ? პრობლემა ელოდება უკრა?ნას, ლატვ?ას, ლ?ტვას, ყაზახეთს...

ამასთან მსოფლ?ოს მოუწევს ახალ? აგრეს?ულ? მონოპოლ?სტ? მონსტრ?ს დაბადებაშ? მელოგ?ნ?ს როლ?ს შესრულება. აზერბა?ჯან? და ცენტრალურ? აზ?ა კვლავ აღმოჩნდება თავ?ს? უზარმაზარ? რესურსებ?თ რუსეთ?ს მარწუხებშ?.

ამერ?კას 8-12 თვეშ? შეექმნება ს?სხლ?ან? ბრძოლებ?ს კასკად? - რუსეთ? უკვე გათელ?ლ კავას?აზე ?რანთან ერთად შექმნ?ს ენერგო-კარტელს და მ?აწვდ?ს ?არაღს ახლო აღმოსავლეთ?ს ექსტრემ?სტებს... მერე რუსეთ? ეცდება დ?დ? მსხვერპლ?ს მ?ზეზ?თ ამერ?კ?ს გაძევებას ჯერ ერაყ?დან, მერე უკვე ავღანეთ?დან... ამერ?კა ადრე ?ყო უმთავრეს? შემსყ?დველ? ენერგომატარებლებ?სა და რუსულ? ბუნებრ?ვ? რესურსებ?ს... ეს მას უქმნ?და ანგარ?შგასაწევ პოზ?ც?ას,რადგან ამერ?კულ შესყ?დვებზე ?ყო დამოკ?დებულ? რუსულ? ფ?ნანსურ? ს?მყარე.

ახლა ჩ?ნეთ?ს (განსაკუთრებ?ს ამ ოლ?მპ?ად?ს შემდეგ) და ?ნდოეთ? ხდებ?ან ბუნებრ?ვ? რესურსებ?ს უდ?დეს? მომხმარებლებ? და შემსყ?დველებ?ც... რუსეთს მზად აქვს ევრაზ?ულ? სტრატეგ?ულ? გაერთ?ანებ?ს პროექტ?... მხოლოდ ცენტრალურ აზ?ას უნდა ჩაუხშოს ?მედ? ევროპასთან და საერთოდ მსოფლ?ოსთან პ?რდაპ?რ? ეკონომ?კურ? ურთ?ერთობ?სა! ამას კავაკს??ს დაბრუნებ?თ შესძლებს მხოლოდ. რუსეთ?ს მ?მართ დათმობ?ს შემთხვევაშ? მსოფლ?ო 3-4 წელშ? მ??ღებს ტოტალ?ტარულ? რეჟ?მებ?ს კოალ?ც?ას - ევრაზ?ულ გაერთ?ანებას (რუსეთ?-ჩ?ნეთ?-?რან?-ცენტრალურ? აზ??ს ქვეყნებ?-პაკ?სტან?-ჩრდ.კორეა-მონღოლეთ?).

ა? ეს თუ უნდა ევროპელ ბალეტმესტერ მ?ნაზებულ პოლ?ტ?კოსებს... მაშ?ნ ?ს?ნ? ღ?რსებ? ?ქნებ?ან აღმოჩნდნენ ახალ? ატ?ლას ქვეშ!

ახლა განვ?ხ?ლოთ მოვლენათა განვ?თარებ?ს დასავლურ? გეგმა - შუა აზ??ს მხრ?დან ამ?ერკავკას??ს გზ?თ ენერგორესურსებ?ს ტრანსპორტ?რება ევროპაშ? ძ?რს უთხრ?ს რუსეთ?ს გეგმებს - შუა აზ?ა თავად ხდება ევროპასთან პ?რდაპ?რ? მ?მწოდებელ? გაზ?სა და ნავთობ?საც, რასაც ამჟამად ოცნებ?თაც კ? შეუძლებელს ხდ?ს რუსულ? ?მპერ?ალ?სტურ? გაზპრომ?.

დასავლეთ?ს პოზ?ც?ებ?ს გამაგრება ამ?ერკავკას?აშ? ?რანს უბ?ძგებს საგარეო პოლ?ტ?კურ? კურს?ს ცვლ?ლებ?საკენ და რა თქმა უნდა ევროპ?ს ნე?ტრალურ ქვეყნ?ს (მაგ. შვე?ცარ??ს,ფ?ნეთ?ს რომელ?მე კომპან??ს საშუალებ?თ რათა შარ?ათ?ს კანონებ?ს დარღვევაშ? არ დასდონ ბრალ?) ?რან? შეუერთდება ევრაზ?ულ ამ?ერკავკას??ს დერეფანზე გამავალ დ?დ? ენერგეტ?კულ სატრანპორტო ქსელს რათა გაყ?დოს თავ?ს? გაზ?.

თან შუა აზ??ს ქვეყნებ? მ??ღებენ 4-5 ჯერ მეტ მოგებას, ვ?დრე ეს ამჟამად მათ გაზპრომთან კაბალურ? ურთ?ერთობ?თ აქვთ. ევროპაც ალტერნატ?ულ? ენერგომატარებლებ?ს საშუალებ?თ უფრო დამოუკ?დებელ? ?ქნება რუსეთ?საგან, თან ევროპას მეტ? არჩევ?თობ?ს საფუძველზე მ?ეცემა ენერგო-რესურსებ?ს ფასებ?ს დარეგულ?რებ?ს შანს?.

ამ შემთხვევაშ? ევრაზ?ულ? რეგ?ონ? რუსეთს მონოპოლ?ურ? მდგომარეობ?დან თავს დააღწევს. ა? ესაა ნამდვ?ლ? არს?. თან არ დაგვავ?წყდეს ეკონომ?კურ? კრ?ზ?ს?ს მ?მდ?ნარეობა ევროპაშ?.

ევროპელებ?ს მსყ?დველობ?თ? და?ნტერესებ?ს მკვეთრ დაცემასთად დაკავშ?რებ?თ, ფ?ნანსურ? წრეებ?ს მ?ერ ახალ? სა?ნვესტ?ც?ო სფეროებ?სა და მ?მართულებებ?ს მოძ?ება ძალ?ან ძნელ?ა ევროპაშ?. ევროპელ? მოსახლეობა დემოგრაფ?ულად მც?რდება - ე.?. ახალშექმნ?ლ? ოჯახებ?ს მ?ერ სა?პოთეკო კრედ?ტ?თ სახლებ?ს, მანქანებ?ს და სხვა მოძრავ-უძრავ? ქონებ?ს შეძენ?ს პროცეს? შენელებულ?ა... ამ შემთხვევაშ? ამ?ერკავკას?ა,შუა აზ?ა, და სხვა ქვეყნებ? წარმოადგენენ პოტენც?ურად მზარდ ბაზრებს ამ რეგ?ონებშ? მზარდ? ეკონომ?კა მოსახლეობ?ს მსყ?დველობ?თუნარ?ანობას ნელ-ნელა, მაგრამ სტაბ?ლურად ზრდ?ს...

თუ მსოფლ?ოს დემოკრატ?ულ? საზოგადოება წ?ნ აღუდგება რუსეთ?ს ბარბაროსულ ქმედებეს, მაშ?ნ ევროპას რუსეთ? შესთავაზებს ლ?ბერალურ პოლ?ტ?კურ ხაზს ?სე, რომ ძველ?ს მ?ერ ჩადენ?ლზე პასუხს აღარავ?ნ მოსთხოვს, რათა ეს გარეგნულად ლ?ბერალურ? თავმ?კანტურებულ? დათვ? არ გააბრაზონ თავგანწ?რვამდე...

აქ საქართველოს სტრატეგ?ულად უდ?დეს? მნ?შვნელობა ენ?ჭება... ეს თავად ამერ?კელებს არცა აქვთ შემეცნებულ? კარგად. მათ? ჰ?ლ? ბ?ლურ? აზროვნებ?თ ბ?ნლადენ? და ა?ათოლას ?რან?ა მთავარ? მტერ? და არა მოსკოვ?-?რან?-ჩ?ნეთ?ს პოლ?ტ?კურ-ენერგეტ?კულ? ტოტალ?ტარულ? კარტელ?(!) ამ შემთხვევაშ? საქმე გვაქვს პ?რდაღებულ უმეცრებასთან. აქ პრეზ?დენტობ?ს კანდ?დატებ?დან მხოლოდ მაკ ქე?ნ? ხვდება თუ რა საშ?შროება ელ?ს ამერ?კას მოსკოვ?-პეკ?ნ-თე?რან?ს პოლ?ტ?კურ-ენერგეტ?კულ? ტოტალ?ზ?რებულ? კარტელ?თ.
http://presa.ge/index.php?text=news&i=3371
12:33 11.08.28
Информация к новости
 • Просмотров: 3578
 • Автор: admin
 • Дата: 23 მარტი 2010
23 მარტი 2010

რა მოხდა, ჩემ? ვერს?ა (by Kakha)

Категория: სტატიები

რა მოხდა, ჩემ? ვერს?ა (by Kakha)


ცალკე თემას ?მ?ტომ ვხნ? რომ მგონ? არავ?ნ არ დაფ?ქრებულა ჯერ კ?დევ წეს?ერად თუ რა მოხდა და რატომ
ვფ?ქრობ ჩემ აზრს ბევრ? გა?ზ?არებს

ნუ რუსეთ? აგენტურ?ს თემა და ა.შ., ცოტა თ?თ?დან გამოწოვ?ლ?ა, რუსეთ? აღარ მოქმედებს 40-?ან? წლებ?ს სტ?ლ?თ, შტრ?ლ?ცებ?თ და ფანჯარაშ? გამოდგმულ? უთოებ?თ. ახლა სხვა ტექნოლოგ?ებ?ა, მართალ?ა საკაოდ ფ?ნანსურად რესურსტევად? მარა სამაგ?ეროდ მეტად ეფექტურ?.
?მ მოსმენებ?დან რაც გაჟღერდა, ანწ?ლ? როგორც ჩანს მართლა რეალურ?ა. რუსეთ? ახდენდა პროვოც?რებას მ?ტ?ნგ?ს და არეულობ?ს, ოღონდ არა უშუალოდ აგენტურ?თ, არამედ ერთუჯრედ?ან? ამბ?ც?ებს გადაყოლ?ლ? არაკაცებ?ს საშუალებ?თ. რუსეთს თ?თქმ?ს დაბან?ლ? აქვს ხელებ? (ასე რომ კრემლ?ს აგენტ?ს ?არლ?ყებ? აქ ცოტა ზედმეტ?ა და უფრო უხერხულ ს?ტუაც?აშ? აყენებს ხელ?სუფლებას)...
Информация к новости
 • Просмотров: 2608
 • Автор: admin
 • Дата: 18 მარტი 2010
18 მარტი 2010

რა მოუტანა ხალხს რევოლუც?ამ?

Категория: სტატიები

რა მოუტანა ხალხს რევოლუც?ამ?
1. ასფალტ?
2. შადრევან?
3. კონცერტებ?
4. უმუშევრობა
5. მ?შას 24 საათ?ან? ლა?ვ?
6. ცხოვრებ?ს გაძვ?რება
7. რუსეთ?ს ბაზებ?ს გაყვანა
8. ძალადობა
9. პატრო?ტებ? ბუჩქებშ?
10. ეკლეს?ებ?ს ნგრევა
11. გ?რგვლ?ან?ს და 37 ახალგაზრდას მკვლელობა
12. პოლ?ტპატ?მრებ?
13. დ?ქტატურა
14. პრემ?ერ მ?ნ?სტრ?ს მკვლელობა
15. რეზერვ?სტებ?
16. ბოკერ?ა-ლომა?ა-ნად?რაძე-კ?რკ?ტაძე-ადე?შვ?ლ?-მერაბ?შვ?ლ?
17. 24 საათ?ან? შუქ?
18. ?მედ?ს-მე-9-არხ?ს-?ბერ??ს-202-?ს დახურვა
19. უპერსპექტ?ვობა
20. 7 ნოემბერ?...............7 ნოემბერ?..........7 ნოემბერ?..........7 ნოემბერ?......
Информация к новости
 • Просмотров: 3027
 • Автор: admin
 • Дата: 17 მარტი 2010
17 მარტი 2010

CLK 63 AMG black series

Категория: სტატიები

CLK 63 AMG black series


CLK 63 AMG black series


CLK 63 AMG black series


მოკლედ ეს არ?ს 2008 წლ?ს Mercedes CLK 63 AMG Black Series.თქვენ შეგ?ძლ?ათ ამ მანქან?ს დეტალურ? დათვალ?ერება და სრულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღეა თუ რა შეუძლ?ა ამ ულამაზეს და ერთ-ერთ უძლ?ერეს მოდელს.
შეგ?ძლ?ათ ნახოთ სურათზე მონ?შნულ? წერტ?ლებ? დეტალურად.
სურათებ?ს რომელსაც სრულ?ად შ? ნახავთ არსად გექნებათ აქამდე ნანახ? ასე რომ პ?რველ? აქ ვნახოთ ყველამ.
არქ?ვშ? გელოდებათ აგრეთვე 3 ვ?დეო რომელ?ხ მხოლოდ მატორზეა თავ?დან დაშლ?ლ? ბოლოს კ? სრულ? AMG laughing
სრულ?ადშ? ასევე წა?კ?თხავთ თუ რ?სთვ?სააგამოშვებულ? მანქანა (ვ?ნც ცოტა ?ნგლლ?სურ? მა?ნც ?ც?ს)
მოკლედ ნახავთ რომ AMG -ს მაგრად უმუშავ?ა ამ მანქანაზე.არ?ს კ?დევ ს?ახლე 7 ს?ჩქარ?ან? გადაცემ?ს კოლოფ? რომელ?ც AMG -მ ამ მოდელ?სთვ?ს ააწყო.
დაბლა სრულ? მონაცემებ?ა
500 ცხენ?სძალა. 0 დან 100 KM მდე 4.1 წამშ? კრ?ფავს laughing

Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc
Driveline: Rear Wheel Drive
Tires F-R: 265/30 R19 - 285/30 R19
Engine
Displacement cu in (cc): 383 (6208)
Power bhp (kW) at RPM: 500(373) / 6800
Redline at RPM: n.a.
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 470(630) / 5250
Type: V8
Exterior Dimensions & Weight
Length × Width × Height in: 183.4 × 72.2 × 53.8
Weight lb (kg): 3880 (1760)
Performance
Acceleration 0-60 mph s: 4.1
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a. (15.3)
Top Speed mph (km/h): 186 (300) - electronically limited

გადმოსაწერად ნახეთ სრულ?ად
Информация к новости
 • Просмотров: 2425
 • Автор: eleniko
 • Дата: 22 იანვარი 2010
22 იანვარი 2010

შუსტერ?:"რ?ბერ? "რეალშ?" წავა და ეს ფაქტ?ა"

Категория: სტატიები

შუსტერ?:"რ?ბერ? "რეალშ?" წავა და ეს ფაქტ?ა"
როგორც ?ც?თ "რეალ?ს" პრეზ?დენტ? ფლორენტ?ნო პერეს? ძლ?ერ არ?ს მოწად?ნებულ? "ბა?ერნ?ს" ფრანგ? შემტევ? ნახევარმცველ?ს ფრანკ რ?ბერ?ს შეძენ?თ. ამ შესაძლო ტრანსფერს გამოეხმაურა "ბლანკოს?ს" ყოფ?ლ? მწვრთნელ? ბერნდ შუსტერ?, რომელმაც სა?ნტერესო განცხადება გააკეთა...
Информация к новости
 • Просмотров: 2937
 • Автор: admin
 • Дата: 21 იანვარი 2010
21 იანვარი 2010

2 Pac History

Категория: სტატიები

2 Pac History


სრულ ს?ახლეშ? ნახეთ ლეგენდარულ? რეპერ?ს 2 Pac -?ს ბ?ოგრაფ?ა...
Информация к новости
 • Просмотров: 3987
 • Автор: admin
 • Дата: 17 იანვარი 2010
17 იანვარი 2010

Club-შოუ, Comedy Club და სტენდ-აპ ?უმორ?

Категория: სტატიები

Club-შოუ, Comedy Club და სტენდ-აპ ?უმორ?


და?წყო ქლაბ-შოუ :) კომედ?-კლაბ? ქართულად. სტენდ-აპ-კომედ? ქართულად.

მართალ?ა, სტენდ-აპ?ს გაკეთებ?ს მცდელობა ?ყო უკვე ქართულ ტელეს?ვრცეშ?, ”?უმორ?სტულ? ფესტ?ვალ?ს” სახ?თ, თუმცა, დარწმუნებულ? ვარ, ყველას გვახსოვს, როგორ? გამოვ?და. ამ?ს მ?ზეზ? ალბათ ზედმეტად ბევრ? მოყვარულ? და გამოუცდელ? მონაწ?ლე ?ყო. მათ? უმრავლესობა ან ძველ? ”კავაენშ?კ?” გახლდათ, ან უბრალოდ კა? მსმელ? და ჯ?გარ? ბ?ჭ?, რომელ?ც სასტავშ? მაგრად ღადაობდა და ძმაკაცებმა კასტ?ნგზე გასვლა ურჩ?ეს. შოუს პროდ?უს?ნგშ?ც მ?ს? მსგავს? ჯ?გრებ? დახვდა ალბათ და გადაცემაშ? მონოლოგ?ც წააკ?თხეს… :D
მოკლედ, მსგავსმა მ?დგომამ ვერ გაქაჩა. და სტენდ-აპ-კომედ?ც შეწყდა...

Информация к новости
 • Просмотров: 3565
 • Автор: admin
 • Дата: 8 დეკემბერი 2009
8 დეკემბერი 2009

"ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1)

Категория: სტატიები

"ღორ?ს გრ?პ?"-გრ?პ? A (H1N1)


ღორ?ს გრ?პ?ს ეპ?დემ??ს დაწყებ?სთანავე პან?კამ მო?ცვა მთელ? მსოფლ?ო. ზოგმა ქვეყანამ უკვე აკრძალა სხვა ქვეყნებ?დან ღორ?ს ხორც?ს შემოტანა.3 სექტემბრ?ს მონაცემებ?თ რეგ?სტრ?რებულ?ა 900-მდე ს?კდ?ლ?ს ფაქტ?, სულ დაავადდა 270000-ზე მეტ?. გრ?პ?თ (რომლ?თაც მეტწ?ლად ?ნფ?ც?რდებ?ან ახალგაზრდა მამაკაცებ?) ავადობ?ს ახალ-ახლ? შემთხვევებ? რეგ?სტრ?რდება სხვადასხვა ქვეყნებშ?. დაავადებ?ს შემთხვევებ? აღ?ნ?შნა უკვე 92ქვეყანაშ?.

H1N1, ე.წ ღორ?ს ვ?რუს?თ საქართველოშ? უკვე თხუთმეტ? ადამ?ან?ა ?ნფ?ც?რებულ?.
დაავადებ?ს ყველა შემთხვევა უცხოეთ?დანაა შემოტან?ლ?, ამდენად ჩვენშ? ეპ?დემ??ს საფრთხე ჯერჯერობ?თ არ არსებობს.


გთავაზობთ პასუხებს ამ დაავადებ?ს შესახებ არსებულ კ?თხვებზე, რომლებ?ც დღეს მეტად აღელვებს მსოფლ?ოს მოსახლეობას.

ნ?შნავს თუ არა დღეს არსებულ? მდგომარეობა გრ?პ?ს პანდემ??ს დასაწყ?სს?
მსოფლ?ოს ჯანდაცვ?ს ორგან?ზაც?ა აცხადებს, რომ მექს?კაშ? ღორ?ს გრ?პ?ს გამომწვევ? H1N1 ვ?რუს?ს შტამ? "პოტენც?ურად პანდემ?ურ?ა" და დაავადებ?ს განვ?თარებ?სათვ?ს თვალყურ?ს დევნებაა დაწესებულ?. ჯანდაცვ?ს მსოფლ?ო ორგან?ზაც?აშ? აცხადებენ, რომ ჯერჯერობ?თ არ არსებობს საკმარ?ს? ?ნფორმაც?ა, რომელ?ც დღე?სათვ?ს არსებულ დაავადებ?ს გავრცელებ?ს V დონეს ეპ?დემ?ურ საშ?შროებად ჩათვლ?და. მაგრამ უნდა ?თქვას, რომ საერთო ჯამშ? ვ?რუს? ?მდენად თავ?სებურ?ა, რომ შეუძლებელ?ა წ?ნასწარ გან?ჭვრ?ტოს, თუ რა მოხდება შემდეგ ეტაპზე.


მოახდენს თუ არა პანდემ?ა მსოფლ?ო კატასტროფ?ს პროვ?ც?რებას?
შე?ძლება მოახდ?ნოს, შე?ძლება - არა. ყველამ კარგად ?ც?ს, რომ 1918-1919 წლებშ? "?სპანკ?ს" პანდემ?ას მსოფლ?ოშ? 50 მ?ლ?ონ? ადამ?ან?ს ს?ცოცხლე შეეწ?რა, გვახოვს XX საუკუნ?ს სხვა პანდემ?ებ?ც: "აზ?ურ? გრ?პ?" 1057 წ. და "ჰონკონგ?ს გრ?პ?" 1968 წ, რომლებ?ც გაც?ლებ?თ ნაკლებად ლეტალურებ? აღმოჩნდენენ. უკანასკნელმა პანდემ?ამ დაა?ნფ?ც?რა ასობ?თ მ?ლ?ონ? ადამ?ან?, მაგრამ და?ღუპა დაახლოებ?თ 1 მ?ლ?ონ? კაც?. აღსან?შნავ?ა, რომ ზემოთ ხსენებულ პანდემ?ებზე გაც?ლებ?თ სუსტ პანდემ?ასაც შეუძლ?ა ჯანდაცვ?ს ს?სტემასა და ეკონომ?კაშ? (განსაკუთრებ?თ ტურ?სტულ ბ?ზნესშ?) დ?დ? სტრესებ?ს პროვოც?რება.


რამდენად საშ?შ?ა მექს?კურ? შტამ??
ყველაზე საშ?შ?ა ?ს, რომ ვ?რუს?თ უფრო მეტად ?ნფ?ც?რდებ?ან ძლ?ერ? ?მუნურ? ს?სტემ?ს მქონე ახალგაზრდა, ჯანმრთელ? ადამ?ანებ?, ვ?დრე მოხუცებ?, რომლებ?ც ტრად?ც?ულად უფრო მ?დრეკ?ლნ? არ?ან გრ?პ?სადმ?. დაკვ?რებამ უკვე აჩვენა, რომ `ღორ?ს ვ?რუს?~ ფრ?ნველ?ს გრ?პ?ს ვ?რუს?ს H5N1 შტამზე ნაკებად ლეტალურ?ა, მაგრამ H5N1-თან შედარებ?თ უფრო სწრაფად და ადვ?ლად ვრცლდება. ეს უკანასკნელ? ?ნფ?ც?რებულ? ადამ?ან?დან შე?ძლება ჯანმრთელ ადამ?ანზე გადავ?დეს.


შე?ძლება თუ არა დაავადებ?ს აფეთქებ?ს შეჩერება?
არა, უკვე ძალ?ან გვ?ანაა. უკანასკნელ? ცნობებ?ს მ?ხედვ?თ, მექს?კშ? ვ?რუს? უკვე რამდენ?მე დღეა ა?ნფ?ც?რებს ადამ?ანებს, მეტ?ც ღორ?ს გრ?პმა უკვე მოასწრო აშშ-სა და სხვა ქვეყნებშ? გავრცელება.


როგორ?ა ღორ?ს გრ?პ?ს ს?მპტომებ??
?გ? არაფრ?თ განსხვავედება სეზონურ? გრ?პ?ს ს?მპტომებ?სგან. პაც?ენტებს აღენ?შნებათ მაღალ? ს?ცხე, ს?სუსტე, მად?ს დაქვე?თება, ხველა, ცემ?ნება. ?ნფექც?ა ფ?ლტვებ?ს მწვავე ანთებ?თ რთულდება. დაავადებ?ს დ?აგნოსტ?რება შესაძლებელ?ა მოლოდ სპეც?ალურ? ლაბორატორ?ულ? კვლევ?თ, რომელ?ც, სხვათა შორ?ს, სქართველოშ?ც არ?ს შესაძლებელ?, თუმცა საეჭვო შემთხვევაშ? უცხოეთ?ს ძლ?ერ ლაბორატორ?ებშ? ხდება ჩვენთან მ?ღებულ? მონაცემ?ს გადამოწმება. ალბათ ყველას დაებადება კ?თხვა: თუ ღორ?ს გრ?პ?ს ს?მპტომებ? ჰგავს ჩვეულებრ?ვ? გრ?პ?ს ს?მპტომებს, როგორ უნდა მ?ხვდეს საწყ?ს ეტაპზე დაავადებულ? და თავად ექ?მ?ც, რომ ამ საშ?შ ?ნფექც?ასთან აქვს საქმე? პრ?ველ რ?გშ?, ყურადღება უნდა მ?ექცეს ეპ?დემ?ოლოგ?ურ მონაცემებს, ანუ არ?ს თუ არა ?მ რეგ?ონშ? დაფ?ქს?რებულ? ღორ?ს გრ?პ?ს შემთხვევა, სპეც?ალ?სტებ? გვ?რჩევენ, ამ ს?მპრომებ?ს აღმოჩენ?სთანავე ვ?ხმაროთ ანტ?ვ?რუსულ? პრეპარატებ? - ტამ?ფლუ ან რელენზა. უნდა ?თქვას, რომ ეს პრეპარატებ? საკმაოდ ძვ?რად ღ?რებულ?ა და ყველას არ ხელეწ?ფება მათ? შეძენა. საქართველოშ? ჯერ-ჯერობ?თ არ დაფ?ქს?რებულა დავადებ?ს არც ერთ? შემთხვევა. თუმცა, ალბათ სახელმწ?ფომ უნდა ?ზრუნოს პრეპარატ?ს გა?აფებაზე, ანუ საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? სახელმწ?ფო ხაზ?ნ?დან უნდა მოხდეს პრეპარატ?ს ფას?ს ანაზღაურება.


შე?ძლება თუ არა დაავადებ?სგან განკურნება?
კვლევებმა უკვე აჩვენა, რომ ორ? ანტ?ვ?რუსულ? პრეპარატ? - Tamiflu და Relenza - ახალ? შტამ?ს წ?ნააღმდეგ ეფექტურ?ა, თუ მას ს?მპტომებ?ს გაჩენ?სთანავე მ??ღებს დაავადებულ?. ამ წამლებ?ს მარაგ? პანდემ??ს შემთხვევაშ? აქვთ მესამე რ?გ?ს ქვეყნებშ?ც კ?. აქვე მ?ნდა აღვნ?შნო, რომ ამ პრეპარატებ?ს პროფ?ლაქტ?კ?ს მ?ზნ?თ მ?ღებას აზრ? არ აქვს.


დაეხმარება თუ არა ადამ?ანს სეზონურ? ვაქც?ნაც?ა?
გრ?პ?ს საწ?ნააღმდეგო ვაქც?ნას, რომელ?ც ყოველწლ?ურად ?ცვლება, ახალ? შტამ?სგან ადამ?ან?ს მხოლოდ მ?ნ?მალურად დაცვა შეუძლ?ა.


შეძლებენ თუ არა მეცნ?ერებ? ?სეთ? ახალ? ვაქც?ნ?ს შექმნას, რომელ?ც და?ცავს ადამ?ანს ღორ?ს გრ?პ?სგან?
შეძლებენ მაშ?ნვე, როგორც კ? ახალ? ვ?რუს? საფუძვლ?ანად ?ქნება შესწავლ?ლ?. მაგრამ ვაქც?ნ?ს წარმოებ?ს შესაძლებლობებ? შეზღუდულ?ა, და არსებულ? მეთოდებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ, მ?ს შემუშავებასა და გავრცელებას შე?ძლება 4-5 თვე დასჭ?რდეს. ვაქც?ნ?ს დახმარებ?თ შე?ძლება, მოხერხდეს პანდემ??ს მეორე ტალღ?ს შეჩერება.
რა უნდა მო?მოქმედოს ადამ?ანმა, რომელ?ც ?მყოფება მექს?კაშ? ან სხვა ?ნფ?ც?რებულ ტერ?ტორ?აზე?
ასეთ შემთხვევაშ? ადამ?ან? უნდა ერ?დოს სხვა ადამ?ანებთან კონტაქტს, ხალხმრავალ ადგ?ლებშ? გამოჩენას, ხშ?რად დ?ბან?ოს ხელ?, ეცადოს, რომ არ შეეხოს საკუთარ ცხვ?რსა და პ?რს და გამოყენებ?სთანავე გადააგდოს ცხვ?რსახოც?. დამცველ? ნ?ღბ?ს ტარება არ არ?ს აუც?ლებელ?ო - ამბობენ, თუმცა ს?ფრთხ?ლეს თავ? არ სტკ?ვა.
საშ?შ?ა თუ არა ღორ?ს ხორც?ს ჭამა?
კარგად დამუშავებულ? ღორ?ს ხორც?სგან მომზადებულ? კერძებ?ს ჭამა საშ?შ? არ არ?ს, თუმცა ნახევრად უმ? ?ნფ?ც?რებულ? ღორ?ს ხორც? რამდენადმე საშ?შ?ა.

მთელ? მსოფლ?ოს ექ?მებ? ?რაზმებ?ან ღორ?ს გრ?პ?ს წ?ნააღდეგ

მსოფლ?ოს თ?თქმ?ს ყველა ქვეყნ?ს ხელ?სუფლებამ და ჯანდაცვ?ს წარმომადგენლებმა განაცხადეს ღორ?ს გროპ?ს პანდემ??ს საშ?შროებ?ს შესახებ. ყოველდღ?ურად მატულობს ს?კვდ?ლ?ანობ?ს შემთხვევებ?. აშშ-შ? დაავადებ?ს 20 შემთხვევ?ს დაფ?ქს?რებ?ს შედეგ პრეზ?დენტ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ამ გამოაცხადა განსაკუთრებულ? სამედ?ც?ნო მდგომრეობა. ობამას ადმ?ნ?სტრაც?აშ? შ?შობენ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყ?ს?ა, დღე?სათვ?ს აშშ-შ? ასობ?თ შემთხვევაა რეგ?სტრ?რებულ?. მექს?კ?ს საზღვართან არსებულ? გამშვებ? პუნქტებ? დროებ?თ დახურულ?ა.

სხვა ქვეყნებ?ს ხელ?სუფლებებმაც და?წყეს სათანადო ღონ?სძ?ებებ?ს გატარება. ჩ?ნეთმა და რუსეთმა განაცხდეს, რომ მზად არ?ან H1N1 გრ?პ?ს ს?მპტომ?ს მქონე ყოველ? ადამ?ან?ს ?ზოლც?ა მოხდ?ნონ. აზ??ს აეროპორტებ? აღ?ჭურვა აპარატურ?თ, რომელ?ც მგზავრებშ? ს?მპტომებ?ს არსებობას ამოწმებს. ბევრ ქვეყანაშ? ღორ?ს ხორც?ს ?მპორტ? ა?კრძალა. აშშ-ს შ?ნაგან უშ?შროებათა სამ?ნ?სტროს მდ?ვანმა ჯონათან ნაპოლ?ტანმა განაცხადა, რომ სახელმწ?ფო მზადაა შეამოწმოს ვ?რუს?თ ?ნფ?ც?რებულ? რეგ?ონებ?დან ჩამოსულ? ყველა მგზავრ?. დაავადებათა კონტროლ?სა და პროფ?ლაქტ?კ?ს ცენტრ? ამზადებს სამახსოვრო ბუკლეტებს ღორ?ს გრ?პ?ს შესახებ მოგზაურებ?სთვ?ს.

ფედერალურ? სამსახურ? უკვე მზადაა საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? სტრატეგ?ულ? მარაგ?დან გამოუყოს პოტენც?ურად ეფექტურ? წამლებ? ნებ?სმ?ერ შტატს.

ჯერ-ჯერობ?თ არ არ?ს ცნობ?ლ?, თუ რატომ არ?ს აშშ-შ? მექს?კასთან შედარებ?თ მსუბუქ? მდგომარება. მაგრამ უნდა ?თქვას, რომ ექსპერტებ? აშშ-შ? დაავადებ?ს დამძ?მებას ვარაუდობენ.
ჯერ-ჯერობ?თ ბოლომდე არ არ?ს ცნობ?ლ?, თუ როგორ ვრცელდება დაავადება, მაგრამ ნათელ?ა, რომ ?გ? გადად?ს ადამ?ან?დან ადამ?ანზე. ვ?რუსს აქვს ღორ?ს, ფრ?ნველ?სა და ადამ?ან?ს ვ?რუსებ?ს მსგავს? გენეტ?კურ? მასალა. ხშ?რად ?გ? ?წვევს მოლოდ ნალებად შესამჩნევ ს?მპტომებს. ?ს, რომ 8 დავადებულ? კალ?ფორნ?ელ?დან ბოლო ხანებშ? არც ერთ? არ ყოფ?ლა მექს?კაშ?, ესპანელ და ახალზელანდ?ელ ექ?მებს აფ?ქრებ?ნებს, რომ ცოტა ხნ?ს წ?ნ მექს?კ?დან კალ?ფორნ?აშ? სამოგზაუროდ ჩამოსულ? მოგზაურებ? ?ყვნენ ვ?რუს?თ ?ნფ?ც?რებულებ? და მათ გადადეს ეს ვ?რუს? სხვებს.
ჯანდაცვ?ს მსოფლ?ო ორგან?ზაც?ამ მექს?კ?ს ეპ?დემ?ას "მსოფლ?ო განგაშ?ს" V დონე მ?ან?ჭა. აღსან?შნავ?ა, რომ ეს სკალა 6-საფეხურ?ან?ა.


ლონდონ?. ღორ?ს გრ?პ? გაამდ?დრებს ფარმაკოლოგ?ურ კომპან?ებს
მას შემდეგ რაც Roche-მ და GlaxoSmithKline-მ განაცხადეს, რომ შე?ძლება საჭ?რო გახდეს ღორ?ს გრ?პ?სგან დასაცავ? მ?ლ?ონობ?თ დოზა ვაქც?ნ?ს წარმოება, ანალ?ტ?კოსებმა ფარმაცევტულ? კომპან?ებ?ს აქც?ებზე ფას?ს ზრდა ?ვარაუდეს, რაც გამართლდა კ?დეც - აქც?ებზე ფასმა 50%-?თ მო?მატა. Roche-ს და GSK –?ს მ?ერ წარმოებულ? Relenza და Tamiflu ეფექტურ? გამოდგა ამ ახალ? დაავადებ?ს წ?ნააღმდეგაც. პრეპრატ? გამო?ყენებოდა აზ?აშ? ფერ?ნველ?ს გრ?პ?სგან დასაცავად და კომპან?ებს უდ?დეს? მოგება მოუტანა. Roche-მ დაადასტურა, რომ მას უკვე აქვს 3 მ?ლ?ონ? შეკვრა Tamiflu, რომელ?ს გმოყენებაც შეუძლ?ა მსოფლ?ოს ჯანდაცვ?ს ორგნ?ზაც?ას.
Информация к новости
 • Просмотров: 9107
 • Автор: admin
 • Дата: 3 ნოემბერი 2009
3 ნოემბერი 2009

მობ?ლურ? ტელეფონ? Skype

Категория: სტატიები

როგორც ცნობ?ლ?ა, Skype მობ?ლურ ტელეფონს უშვებს. აპარატს აწარმოებს კომპან?ა ”3” და მ?ს? სრულ? დასახელებაა 3 Skypephone. მობ?ლურ? ტელეფონ? გაყ?დვაშ? 2 ნოემბერს გამოვა დ?დ ბრ?ტანეთშ?, შემდეგ კ? გავრცელდება ევროპ?ს ქვეყნებშ?, ასევე აზ?აშ?ც.

მობ?ლურ? ტელეფონ? Skype


ტელეფონს აქვს 3G-ს მხარდაჭერა, აღჭურვ?ლ?ა 2-მეგაპ?ქსელ?ან? ც?ფრულ? კამერ?თ, MP3 პლეერ?თ, ?ნტერნეტ-ტელევ?ზ??თ. თუმცა ამ ფუნქც?ებ?თ დღესდღეობ?თ ვერავ?ს გააკვ?რვებ :-)

ტელეფონ?ს მთავარ? უპ?რატესობა ?საა, რომ მასშ? ჩაშენებულ?ა სკა?პ-კლ?ენტ?, რომელ?ც მუშაობს ?სევე, როგორც ჩვეუელბრ?ვ? კომპ?უტერ?სათვ?ს განკუთვნ?ლ? კლ?ენტ?. შესაბამ?სად, ფასებ? სკა?პ?ს სერვ?სებზეც ერთნა?რ?ა.

მობ?ლურ? ტელეფონ? Skype


მობ?ლურ? ტელეფონ? Skype


compinfo.ge
Информация к новости
 • Просмотров: 5185
 • Автор: admin
 • Дата: 31 ოქტომბერი 2009
31 ოქტომბერი 2009

Love in 87 languages

Категория: სტატიები

Love in 87 languages


მე შენ მ?ყვარხარ 87-ენაზე. "მეტ?ს წაკ?თხვა"-შ? ნახეთ ყველა ერთად
Информация к новости
 • Просмотров: 2487
 • Автор: admin
 • Дата: 14 ოქტომბერი 2009
14 ოქტომბერი 2009

ბ?ლ გე?ტს? წავ?და!..

Категория: სტატიები

ბ?ლ გე?ტს? წავ?და!..


33 წლ?ს განმავლობაშ? ბ?ლ გე?ტმა მთელ? თავ?ს? ენერგ?ა Microsoft-ს მ?უძღვნა. შედეგად, მ?ს? კორპორაც?ა დღეს უდ?დეს? და შეუჩერებელ? სოფტვე?რ გ?განტ?ა. ბ?ლ გე?ტს?ს გზა, ესაა გზა ჰარვარდ?ს უნ?ვერს?ტეტ?დან გამოგდებ?დან მსოფლ?ოს უმდ?დრეს ადამ?ანამდე. მართლაც აღსან?შნავ?ა ბ?ლ გე?ტს?ს პ?რად? ქონებ?ს საერთო ოდენობა - 50 მ?ლ?ად? დოლარ?, თუმცა, გაც?ლებ?თ მნ?შვნელოვან?ა ?ს კვალ?, რომელ?ც მან ტექ. ?ნდუსტრ?აზე დატოვა...

Информация к новости
 • Просмотров: 11288
 • Автор: admin
 • Дата: 13 ოქტომბერი 2009
13 ოქტომბერი 2009

DAEMON TOOLS

Категория: სტატიები / tutorials

?ნსტალაც?ა.

1) გადმოწერეთ და და?წყეთ პროგრამ?ს დაყენება. დაეთანხმეთ ლ?ცენზ?ას და მოთხოვნ?ს შესაბამ?სად დაარესტარტეთ ვ?ნდოუს? (პროგრამა თვ?თონ დაარესტარტებს)

2) რესტარტ?ს შემდეგ პროგრამ?ს ?ნსტალაც?ა გაგრႦელდება ავტომატურად... Next-ს დააჭერთ სანამ არ შეგხვდებათ შემდეგ?:

DAEMON TOOLS

აუც?ლებლად გააკეთეთ ?სე როგორც ნაჩვენებ?ა სურათზე, Next...

3) შემდეგ ეტაპზე აუც?ლებლად გააკეთეთ Decline, და ?სევ Next.

DAEMON TOOLS


4) პროგრამა დაყენდება რ?ს მერე შეცვალეთ ოპც?ებ? შემდეგნა?რად:

DAEMON TOOLS
ავტორ?: key_board
Информация к новости
 • Просмотров: 18893
 • Автор: admin
 • Дата: 5 ოქტომბერი 2009
5 ოქტომბერი 2009

დ?ეტა საკუთარ თავთან ბრძოლ?ს გარეშე

Категория: სტატიები

როგორ ვჭამოთ ?მდენ?, რამდენ?ც გვჭ?რდება,

ანუ დ?ეტა საკუთარ თავთან ბრძოლ?ს გარეშე
რ?სთვ?ს არ?ს საჭ?რო დ?ეტა?

აქ შე?ძლება სხვადასხვა პასუხ? ?ყოს - როდესაც ორგან?ზმს რაღაც პრობლემებ? აქვს გარკვეულ? სახ?ს საკვებთან დაკავშ?რებ?თ, როდესაც ასეთ? პრობლემებ?ს წარმოშობ?ს საფრთხ?ს გამო პროფ?ლაქტ?კაზე უნდა ვ?ზრუნოთ და ასე შემდეგ. მათ შორ?ს არ?ს ერთ? ასეთ? მნ?შვნელოვან? ვარ?ანტ?ც - როცა არ გვ?ნდა საჭ?როზე მეტ? ვჭამოთ...

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^