File.Pirveli.Ge
 
Информация к новости
 • Просмотров: 9297
 • Автор: admin
 • Дата: 27 აგვისტო 2013
27 აგვისტო 2013

ვ?დეოსერვ?ს?

Категория: News

მ??ღეთ მაქს?მალურ? ხარ?სხ? მ?ნ?მალურ? თანხ?ს გადახდ?თ, ჩვენ ვართ ჩვენს მ?ერ შესრულებულ? სამუშაოს გარანტ?.


გთავაზობთ ვ?დეო გადაღებას1. სადღესასწაულო დღეებ?: ბანკეტ? ქორწ?ლ? ნათლობა ზე?მ? და სხვ.
2. ოფ?ც?ალურ? შეხვედრებ?
3. მხატვრულ? და დოკუმენტურ? ფ?ლმებ?
4. ვ?დეო რგოლებ?
5. რეკლამებ?
6. კლ?პებ?
7. თქვენს მ?ერ გადაღებულ? ვ?დეოს მონტაჟ? და კორექტ?რება
დაგვ?კავშ?რდ?თ: 247-78-62 ან 599-33-60-11


Информация к новости
 • Просмотров: 2807
 • Автор: Nosif
 • Дата: 18 მარტი 2018
18 მარტი 2018

Screen saver

Категория: პროგრამები/soft

Screen saver

ეს არ?ს Screensaver ფ?ლმ?დან "ბეჭდებ?ს მბრძანებელ?"..
Информация к новости
 • Просмотров: 3951
 • Автор: admin
 • Дата: 22 თებერვალი 2018
22 თებერვალი 2018

amocana

Категория: News

amocana


aba tu gamoicnobt. naxet "მეტ?ს წაკ?თხვა"_shi.
Информация к новости
 • Просмотров: 2176
 • Автор: admin
 • Дата: 14 თებერვალი 2018
14 თებერვალი 2018

არ?ს ვალენტ?ნობა ქრ?სტ?ანულ? დღესასწაულ??

Категория: სტატიები

არ?ს ვალენტ?ნობა ქრ?სტ?ანულ? დღესასწაულ??


აგერ უკვე რამდენ?მე წელ?ა ჩვენშ? არაეკლეს?ურ? საზოგადოება 14 თებერვალს ვალენტ?ნობას (ს?ყვარულ?ს დღეს) დ?დ? ზე?მ?თ აღნ?შანავს. გაზეთ?, ტელევ?ზ?ა და საკონცერტო აფ?შებ? ამ დღ?ს მოახლოებას თუ დადგომას გვაუწყებენ. საგაზეთო სტატ?ებ?დან და ტელეგადაცემებ?დან ვ?გებთ, რომ 14 თებერვალ? მღვდელ? ვალენტ?ნ?ს მოსახსენებელ? დღეა, რომელ?ც შეყვარებულებს ჩუმად აუღლებდა. ვ?ნ ?ყო ვალენტ?ნ?? ?ს, რასაც ჩვენ დღეს 14 თებერვალს აღვნ?შნავთ არ?ს კ? ქრ?სტ?ანულ? დღესასწაულ??

14 თებერვალს რომ?ს კათოლ?კურ? ეკლეს?ა ორ წმ?ნდანს უკავშ?რებს: რომაელ მღვდელ ვალენტ?ნს და ტერნ?ს ეპ?სკოპოსს, აგრეთვე ვალენტ?ნს, ორ?ვე კლავდ?უს II მეფობ?ს დროს 269 წ. ეწამა. პ?რობ?თად მათ? წამებ?ს თარ?ღად 14 თებერვალ? ?ქნა აღ?არებულ?. მათ შესახებ განსხვავებულ? აზრ? არსებობს. კათოლ?კე თეოლოგებ?ს ერთ? ნაწ?ლ? თვლ?ს, რომ ?ს?ნ? განსხვავებულ? მოწამეებ? ?ყვნენ, რომელთაგან ერთ? რომ?დან 60 კმ დაშორებ?თ, ხოლო მეორე via Flaminiana-ს გზაზე დაკრძალეს. მეორე მოსაზრებ?ს მ?ხედვ?თ აღმოცენდა ერთ? მოწამ?ს ორ? კულტ?, რადგანაც ეპ?სკოპოს? ვალენტ?ნ? ს?კვდ?ლ?თ დასასჯელად ჯერ რომშ? ჩა?ყვანეს, ხოლო შემდეგ კ? ტერნშ? გამოასალმეს ს?ცოცხლეს. წამებ?ს შემდეგ ორ?ვე მოწამეს თავ? მოჰკვეთეს. 469 წ. რომ?ს პაპმა გელას?უსმა 14 თებერვალ? ვალენტ?ნ?ს ხსენებ?ს დღედ დააწესა. მ?ს? კულტ? უკვე IV ს. წარწერებ?დან ჩანს. ვალენტ?ნ?ს თაყვან?სცემა, რაოდენობ?ს მ?უხედავად, ერთ? წმ?ნდან?ს სახეშ? გაერთ?ანდა. ვფ?ქრობთ, დროთა ვ?თარებაშ? სხვადასხვა რწმენა-წარმოდგენებ?ც შეჯერდა და ვალენტ?ნს დაუკავშ?რდა. ფ?ქრობენ, რომ 14 თებერვალს ვალენტ?ნ?ს დღესასწაულს წარმართულ? ფესვებ? უნდა ჰქონდეს. ვ?ნა?დან მ?ს? ცხოვრება არ ?ძლევა ცნობებს, რომელთა მ?ხედვ?თაც ?გ? შესაძლოა არშ?ყობ?სა და შეყვარებულთა მფარველ? ყოფ?ლ?ყო (?ხ. E.A. Livingstone, Oxford Eoncise Dictionary of the Cristian Church, 2000, p. 601). თუმცა, ვფ?ქრობთ, მოგვ?ანებ?თ, ხალხურ? გადმოცემებ?ს მ?ხედვ?თ, მღვდელ? ვალენტ?ნ? (და არა ეპ?სკოპოს?) შეყვარებულთა მფარველად და მეოხად მ??ჩნეოდა. ტრად?ც??ს მ?ხედვ?თ კლავდ?უს II (გოთ?კუსმა) რომელ?ც ომებს აწარმოებდა, ჩათვალა რა, რომ დაოჯახებულ? მეომრებ? ცუდად ?ბრძოდნენ, რომ?ს ?მპერ?აშ? აკრძალა ახალგაზრდებ?ს დაქორწ?ნება. მღვდელ? ვალენტ?ნ? კ? შეყვარებულ წყვ?ლებს ჯვარს სწერდა. ?გ? ქრ?სტ?ან? მოწამეებ?ს დახმარებ?სა და ჯვრ?სწერებ?ს აღსრულებ?სათვ?ს შეუპყრ?ათ და სასტ?კად უცემ?ათ. ლეგენდ?ს მ?ხედვ?თ, ც?ხეშ? ყოფნ?სას ?გ? დამტყვევებლ?ს ბრმა ქალ?შვ?ლს დაახლოვებ?ა და კ?დევაც შეჰყვარებ?ა. ს?კვდ?ლ?ს წ?ნ მ?სთვ?ს სას?ყვარულო ბარათ? მ?უწერ?ა, რომელ?ც ასე მთავრდებოდა: „შენ? ვალენტ?ნ?საგან“. ალბათ აქედან მომდ?ნარეობს ევროპულ? ხალხურ? ტრად?ც?ა, რომლ?ს მ?ხედვ?თ ვალენტ?ნობას გაგზავნ?ლ? ბარათ?თ ვაჟ? თავ?ს? რჩეულ?ს ვალენტ?ნ? ხდება, ხოლო გოგონა კ? ვალენტ?ნა.

მღვდელ? ვალენტ?ნ? ეპ?ლეფს??თ დაავადებულთა მფარველადაც ?ყო მ?ჩნეულ?. გადმოცემ?ს მ?ხედვ?თ, მას თავად სჭ?რდა ეს დაავადება.

როგორც ვთქვ?თ, მოგვ?ანებ?თ ვალენტ?ნ? შეყვარებულებ?ს მფარველ წმ?ნდანად მ??ჩნეოდა. დღემდე ევროპასა და ამერ?კაშ? 14 თებერვალს სას?ყვარულო ბარათებს, საჩუქრებს, ყვავ?ლებს, ტკბ?ლეულს უგზავნ?ან შეყვარებულებ? ერთმანეთს. ხალხურ? ტრად?ც??ს მ?ხედვ?თ ვალენტ?ნ? თავ?ს ს?ცოცხლეშ? ბავშვებს საკუთარ? ბაღ?დან ჩუქნ?და ყვავ?ლებს. როდესაც მღვდელ? დაატყვევეს, ბავშვებ? მ?დ?ოდნენ მასთან და ს?ყვარულ?ს ნ?შნად ც?ხ?ს გ?სოსებ?ან სარკმელშ? ესროდნენ ყვავ?ლებს.

ვალენტ?ნ?ს სას?ყვარულო ურთ?ერთობებთან კავშ?რს, როგორც თავად ეკლეს??ს ?სტორ??ს კათოლ?კე და პროტესტანტ? სპეც?ალ?სტებ? მ??ჩნევენ, მ?ს? ხსენებ?ს დღეს უძველეს? რომაულ? წარმართულ? დღესასწაულ?ს აღნ?შვნა უნდა დასდებოდა საფუძვლად.

რომაულ? კალენდრ?ს მ?ხედვ?თ თებერვალ? წლ?ს ბოლო თვე ?ყო და სემანტ?კურად განწმენდას ნ?შნავდა. მართლაც, ამ თვეშ? ფებრუებ? (Februa) ანუ განწმენდ?ს რ?ტუალებ? ტარდებოდა. ძველ რომშ? 14 თებერვალს ?უნონასადმ? მ?ძღვნ?ლ? დღესასწაულ? აღ?ნ?შნებოდა. მას რომაელებ? ქალებ?ს, ქორწ?ნებ?ს ქალღმერთად, რომაელ? ღმერთებ?სა და ქალღმერთებ?ს დედოფლად მ??ჩნევდნენ. ამ დღეს ფრ?ნველთა დაწყვ?ლებ?ს დღესასწაულ?ც ყოფ?ლა. მომდევნო დღედ, 15 თებერვალ? ლუპერკალ??ს დღესასწაულს ეძღვნებოდა. ასევე ნაყოფ?ერებ?ს წარმართულ? დღესასწაულ?, რომელ?ც მგლ?ს კულტს უკავშ?რდებოდა. ღვთაებას ლუპერკ? (Lupus-მგელ?) ეწოდებოდა. ეს დღესასწაულ? რემუსსა და რომულუსსაც უკავშ?რდებოდა. როგორც ცნობ?ლ?ა, ლეგენდ?ს მ?ხედვ?თ რომ?ს დამაარსბლებ?ს გადამრჩენლად მგელ?ა მ?ჩნეულ?. ჩვენ აქ არ შევეხებ?თ ლუპერკალ?ს აღწერას. მხოლოდ აღვნ?შნავთ, რომ დღესასწაულ?ს ღამეს რომაელ? გოგონებ?ს სახელებ? ?წერებოდა ფურცლებზე და ჯამშ? ?დებოდა. ვაჟ? ?ღებდა ქაღალდს და ვ?ც? ქაღალდ?ც შეხვდებოდა. ?ს გოგონა მ?ს? პარტნ?ორ? ?ქნებოდა.

დღესასწაულ?ს განმავლობაშ? ყმაწვ?ლებ?ს დაწყვ?ლება ზოგჯერ მთელ? წლ?ს განმავლობაშ? გრძელდებოდა, ხანდახან კ?, როდესაც ?ს?ნ? ?ზრდებოდნენ, ქორწ?ნდებოდნენ კ?დევაც. სწორედ წ?ლ?სყრ?ს ეს წეს? დაუკავშ?რდა ევროპაშ? (რაც მეტნაკლებად დღემდე ტრად?ც?ულ?ა) 14 თებერვალს, ვალენტ?ნ?ს დღეს, რასაც ვფ?ქრობთ დაემატა ლეგენდა ზემოთხსენებულ? ბარათ?ს შესახებ, რომელ?ც ს?კვდ?ლ?ს წ?ნ მოწამემ ბრმა გოგონას გაუგზავნა. თებერვალ? ხომ ქრ?სტ?ანულ? „სას?ყვარულო“ თვე ?ყო, ამას მრავალ?, დღემდე შემორჩენ?ლ? წარმართულ? ქართულ? წეს-ჩვეულებაც მოწმობს, რომლებ?ც განსაკუთრებ?თ უხვადაა საყველ?ერო ხალხურ დღესასწაულებშ?.

მართლმად?დებელ? ეკლეს?ა 14 (27) თებერვალს არ მო?ხსენ?ებს ვალენტ?ნ?ს სახელ?თ ცნობ?ლ წმ?ნდანს. ?გ? მო?ხსენ?ებს: ?ნტერმან?ს ეპ?სკოპოსს, მღვდელმოწამე ვალენტ?ნეს (უალენტ?ნე) 30 (12.08) ?ვლ?ს?, წმ?და მოწამე ვალენტ?ნე ხუცესს - 6 (19) ?ვლ?ს?, წმ?და ვალენტ?ნოს (ვალენტ?ნე) - 24 (6.05) აპრ?ლ?, წმ?და ვალენტ?ნ?ს - 16 (29) თებერვალ? და 9 (22) მარტ?. მათ არ აქვთ კავშ?რ? 14 თებერვლ?ს ვალენტ?ნთან.

ამრ?გად ვალენტ?ნობ?ს დღესასწაულ? სრულ?ად უცხოა მართლმად?დებლურ? სამყაროსათვ?ს. ?გ? არც კათოლ?კურ? ეკლეს??ს მ?ერ აღ?ნ?შნება, რაც დაგვ?დასტურა ვატ?კან?ს საელჩომ საქართველოშ?. ?გ?ვე აზრ? დაფ?ქს?რებულ?ა ე. ლ?ვ?ნგსტონ?ს Oxford Eoncise Dictionary of the Cristian Church, 2000, p. 601.

საქართველოს სამოც?ქულო ეკლეს??ს წ?აღშ? მოღვაწეობდა წმ?დან?, რომელმაც დ?დ? ღვაწლ? დასდო ჩვენშ? მართლმად?დებლობ?ს განმტკ?ცებას და აღორძ?ნებას. ?გ? არა მარტო თბ?ლ?ს?ს მფარველ?ა, არამედ ან?ჭებს ადამ?ანებს შვ?ლ?ერებასა და ოჯახურ ბედნ?ერებას. და რაც მეტად ცხოვრობს ადამ?ან? ღვთ?სთვ?ს სათნოდ, მ?თ მეტად ეძლევა მას წყალობა ღმერთ?ს წმ?დანებ?ს და მათ შორ?ს წმ?და მამა დავ?თ გარეჯელ?ს. მამა დავ?თ?, ყველა ჩვენგან?ს დ?დ? მოძღვარ?, შემწეობას, ოჯახურ ბედნ?ერებასა და შვ?ლ?ერებას დღესაც უხვად ან?ჭებს მასთან საშველად რწმენ?თ მ?სულ თვ?თოეულ ჩვენთაგანს. ნუ და?ვ?წყებთ მას, სასოებ?თ ევედრეთ, ?ს ხომ ჩვენთვ?ს ლოცულობს ღვთ?ს წ?ნაშე, ჩვენთვ?ს ოჯახურ ბედნ?ერებასა და ს?ყვარულს შესთხოვს უფალს.

ნ?ნო ღამბაშ?ძე
?სტორ?ულ მეცნ?ერებათა კანდ?დატ?
Информация к новости
 • Просмотров: 1846
 • Автор: admin
 • Дата: 14 თებერვალი 2018
14 თებერვალი 2018

14 ?დეა თუ როგორ გაატაროთ ვალენტ?ნობ?ს დღე საყვარელ ადამ?ანთან ერთად

Категория: სტატიები

14 ?დეა თუ როგორ გაატაროთ ვალენტ?ნობ?ს დღე საყვარელ ადამ?ანთან ერთად

ახლოვდება 14 თებერვალ? და ყველა წყვ?ლ? განსაკუთრებულად ემზადება ამ დღ?სთვ?ს. ყველას სურს დასამახსოვრებელ? და გრძნობებ?თ სავსე წუთებ? გაატაროს თავ?ს მ?ჯნურთან ერთად.

თუ ჯერ არ გაქვთ გადაწყვეტ?ლ? სად გსურთ წახვ?დეთ თქვენ და თქვენ? გულ?ს სწორ?, გთავაზობთ ?დეებს, რომლებ?ც არჩევან?ს გაკეთებაშ? დაგეხმარებათ.

ესტუმრეთ ზოოპარკს.
?სად?ლეთ რესტორანშ?.
გაატარეთ საღამო კარაოკე ბარშ?.
დაათვალ?ერეთ მუზეუმებ?.
დაესწარ?თ რომელ?მე Live შოუს.
განმარტოვდ?თ და უყურეთ რომანტ?ულ კომედ?ას.
მოაწყვეთ თქვენ? პ?რველ? პაემნ?ს ?ნსცენ?რება. გან?ცადეთ ახლ?დან პ?რველ? შეხვედრ?ს ს?ხარულ?.
უყურეთ მზ?ს ჩასვლას.
დაკავდ?თ სხვადასხვა აქტ?ვობ?თ (?ცურეთ აუზზე, ?თამაშეთ პ?ნგ-პონგ? და ა.შ.)
გა?სე?რნეთ შორ მანძ?ლზე მანქან?თ ან ავტოსტოპ?თ.
?თამაშეთ ფე?ნთბოლ?.
დაპატ?ჟეთ სხვა წყვ?ლებ? და დრო ერთად გაატარეთ.
მოაწყვეთ პ?კნ?კ?.
?თამაშეთ ვ?დეო თამაშებ?.
Информация к новости
 • Просмотров: 4415
 • Автор: admin
 • Дата: 14 თებერვალი 2018
14 თებერვალი 2018

ვალენტ?ნობას გ?ლოცავთ

Категория: News

ვალენტ?ბნობას გ?ლოცავთ


გ?ლოცავთ "ს?ყავრულ?ს" დღეს და გ?სურვებთ რომ ეს გრძნობა არასოდეს მოგკლდებოდეთ.
Информация к новости
 • Просмотров: 428
 • Автор: admin
 • Дата: 19 იანვარი 2018
19 იანვარი 2018

დუკან?ს 7 დღ?ან? დ?ეტა

Категория: სტატიები

დუკან?ს 7 დღ?ან? დ?ეტა


7 დღ?ან? დ?ეტ?ს დროს ?კლებთ 1,5 კგ-დან 4 კგ-მდე. რაც მთავარ?ა არ შ?მშ?ლობთ. არ არ?ს შეზღუდულ? დღ?ს განმავლობაშ? საკვებ?ს რაოდენობა და მ?ღებ?ს დრო – შეგ?ძლ?ათ ჭამოთ რამდენ?ც მოგ?ნდებათ და როცა მოგ?ნდებათ, ოღონდ, ცხად?ა, ?მ დღ?ს პროდუქტ?. დ?ეტა თანაბრად ეფექტურ?ა როგორც ქალებ?ს, ?სე მამაკაცებ?სთვ?ს.
დ?ეტ?ს დაცვ?სას აუც?ლებელ?ა:
- დღ?ს განმავლობაშ? 2 ლ?ტრ? წყლ?ს დალევა
- შვრ??ს ქატოს მ?ღება – დღეშ? 1.5 ს/კ (შე?ძლება მ??ღოთ როგორც ფაფ?ს სახ?თ, ასევე პურად გამომცხვარ?)

ქატოს ფაფ?ს მომზადება: ქატოს დაასხ?თ ადუღებულ? წყალ?,?სე რომ და?ფაროს. მ??რთვ?თ 10-15 წუთ?ს შემდეგ. ქატო შეგ?ძლ?ათ მ??ღოთ უცხ?მო კეფ?რთან, მაწონთან, ?ოგურტთან ერთად, ან რძ?ს ფაფ?ს სახ?თ, შეგ?ძლ?ათ აურ?ოთ ხელოვნურ? დამატკბობელ? ან მარ?ლ?.


ყავა და ჩა? შეგ?ძლ?ათ დალ?ოთ უშაქროდ ან ხელოვნურ? დამატკბობელ?თ.

დღე პ?რველ?:

მ??რთვ?თ თევზ?; ქათმ?ს, ძროხ?ს, ?ნდაურ?ს უცხ?მო ხორც?, რამდენ?ც გნებავთ. კვერცხ? (მაქს?მუმ 2ც). 2%მდე ცხ?მ?ანობ?ს რძ?ს პროდუქტებ?: რძე, მაწონ?, ხაჭო, კეფ?რ?, კრემხაჭო;
?არეთ მ?ნ?მუმ 10 წუთ? ფეხ?თ.

დღე მეორე:

პ?რველ დღეს ნებადართულ? პროდუქტებს ემატება ბოსტნეულ? (არტ?შოკ?, სატაცურ?, ჭარხალ?, ბროკოლ?, ყველა სახეობ?ს კომბოსტო (ყვავ?ლოვან?,წ?თელ?,ბრ?უსელ?ს), სტაფ?ლო, ნ?ახურ?, კ?ტრ?, ბადრ?ჯან?, მწვანე ლობ?ო, ცერეცო, პალმ?ს გულ?, სოკო, ხახვ?, წ?წაკა, გოგრა, ყველა სახ?ს მწვანე სალათ?, პომ?დორ?, ?სპანახ?, ვარდკაჭაჭა, რომაულ? სალათ?, თალგამ?, მჟაუნა, პრას?, ბოლოკ?.)
?არეთ ფეხ?თ მ?ნ?მუმ 12 წუთ?.

დღე მესამე:

პ?რველ და მეორე დღეს ნებადართულ პროდუქტებს ემატება 1 მც?რე პორც?ა ხ?ლ?(დაახლოებ?თ 200გრ).

აკრძალულ?ა ბანან?, ყურძენ?, ლეღვ?, ბალ? და კარალ?ოკ?.

?არეთ ფეხ?თ მ?ნ?მუმ 14 წუთ?.

დღე მეოთხე:

პ?რველ სამ დღეს ნებადართულ პროდუქტებს ემატება

მსხვ?ლად დაფქვ?ლ? ხორბლ?სგან გამომცხვარ? პურ? (ცეხვ?ლ?). მხოლოდ ორ? ნაჭერ? დღეშ?.
?არეთ მ?ნ?მუმ 16 წუთ? ფეხ?თ.

დღე მეხუთე:

პ?რველ ოთხ დღეს ნებადართულ პროდუქტებს ემატება 40 გრამ? ყველ?.

?არეთ ფეხ?თ მ?ნ?მუმ 18 წუთ?.

დღე მეექვსე:

ყველა წ?ნა ნებადართულ პროდუქტს ემატება სახამებლ?ს შემცველ? პროდუქტებ? - 200 გრამ?, როგორ?ცაა მაგალ?თად მაკარონ?, ბარდა, ბრ?ნჯ?, კარტოფ?ლ?, ლობ?ო, ს?მ?ნდ?, წ?წ?ბურა და სხვა.

?არეთ ფეხ?თ მ?ნ?მუმ 20 წუთ?.

დღე მეშვ?დე:

ყველა წ?ნა ნებადართულ პროდუქტს ემატება სადღესასწაულო სად?ლ?: წვნ?ან?, მთავარ? კერძ?, დესერტ?- საშუალო ულუფებ?.

ასევე ერთ? ჭ?ქა წ?თელ? ღვ?ნო.

?არეთ ფეხ?თ მ?ნ?მუმ 20 წუთ?.
Информация к новости
 • Просмотров: 399
 • Автор: admin
 • Дата: 17 იანვარი 2018
17 იანვარი 2018

პ?ერ დუკან?ს ც?ლოვან? დ?ეტა

Категория: სტატიები

პ?ერ დუკან?ს ც?ლოვან? დ?ეტა


ფრანგ? დ?ეტოლოგ?ს პ?ერ დუკან?ს დ?ეტა 2000 წელს გამოჩნდა და მალე პოპულარობა მო?პოვა. დ?ეტ?ს მენ?უს შემადგენლობაშ? ცალსახად ც?ლებ? (?გ?ვე პროტე?ნებ?) ჭარბობს ყველა სხვა პროდუქტს, რ?ს გამოც მას “ც?ლოვან დ?ეტაც” ეწოდა. ამ მეთოდ?თ უამრავმა ადამ?ანმა და?კლო, მათ შორ?ს ბევრმა პოპულარულმა ვარსკვლავმა, რამაც დ?ეტ?ს ეფექტურობას უფრო ავტორ?ტეტ? შესძ?ნა. თუმცა, უნდა ?თქვას, რომ დუკან?ს დ?ეტას არამარტო დადებ?თ? გამოხმაურებებ? ჰქონდა – უცხოურ პრესაშ? პარალელურად გამოჩნდა დ?ეტ?ს სავალალო შედეგ?თ დაზარალებულ? პაც?ენტებ?ს ?სტორ?ებ?ც. გარდა ამ?სა დ?ეტა თავ?ს? არადაბალანსებულ? რაც?ონ?ს გამო ექ?მებ?ს კრ?ტ?კ?ს ქარცეცხლშ?ც მოხვდა და დუკან?სათვ?ს სამედ?ც?ნო პრაქტ?კ?ს უფლებ?ს ჩამორთმევაც კ? დადგა დღ?ს წესრ?გშ?.

ახლა კონკრეტულად დ?ეტ?ს შესახებ. პ?ერ დუნკან?ს დ?ეტ?ს მეთოდოლოგ?ა ოთხ? ფაზ?საგან შედგება, რომელთა დაცვ?ს შემდეგ მ??ღწევა სასურველ? შედეგ?.

პ?რველ? ფაზა - შეტევა:


ყველაზე რთულ? ეტაპ? – დაშვებულ?ა მხოლოდ 72 სახ?ს პროდუქტ? (?ხ. სტატ??ს ბოლოს):

უნდა შეასრულოთ ყველაფერ? წესებ?ს მ?ხედვ?თ და არ გადაუხვ?ოთ დაწყებულ გზას. დასაწყ?ს ეტაპზე არაა გამორ?ცხულ? დ?სკომფორტ? განსხვავებულ? საკვებ?ს და რაც?ონ?ს გამო. პ?რველ? ფაზ?ს დროს ?კლებთ 2-დან 6კგ.-მდე. პ?რშ? ს?მშრალ?ს შეგრძნება და არც თუ ?სე სას?ამოვნო სუნ? დუკან?ს დ?ეტ?ს თანამდევ? ნ?შნებ?ა.

პ?რველ? ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობას ადამ?ან? ?ნდ?ვ?დუალურად განსაზღვრავს, ეს დამოკ?დებულ?ა მ?ზანზე, საწყ?ს წონაზე და ორგან?ზმ?ს უნარზე რამდენად სწრაფად შეუძლ?ა გადაერთოს კვებ?ს რაც?ონ?ს ცვლ?ლებებზე. უნდა გესმოდეთ, რომ არავ?თარ შემთხვევაშ? არაა აუც?ლებელ? საკუთარ? თავ?ს წამება. არა აქვს მნ?შვნელობა რამდენად შორს ხართ წასულ? ს?მსუქნეშ?, შედეგს წვალებ?ს გარეშეც მ?აღწევთ, უბრალოდ ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობა შედარებ?თ გა?ზრდება.

პ?რველ? ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობა:

10-20 ზედმეტ? კგ – პ?რველ? ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობაა 3-5 დღე;

20-30 ზედმეტ? კგ – პ?რველ? ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობაა 5-7 დღე;

30-ზე ზედმეტ? კგ – პ?რველ? ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობაა 7-10 დღე;

ყურადღება: დუკან?ს დ?ეტ?ს პ?რველ? ფაზა არ შე?ძლება გაგრძელდეს 10 დღეზე მეტ?. რეკომენდ?რებულ? ვად?ს გაზრდამ შე?ძლება სერ?ოზულ? გართულებებ? გამო?წვ?ოს და ზ?ან? მ?აყენოს თქვენს ორგან?ზმს.

პ?რველ? ფაზ?ს მენ?უ:

„შეტევ?ს“ ფაზაშ? უპ?რატესად ჭარბობს ც?ლოვან? საკვებ?. დუკან? რეკომენდაც?ას უწევს ქათმ?ს და წ?წ?ლ?ს ხორცს (აუც?ლებლად კან?ს გარეშე), მჭლე ლორ?, ხბოს ღვ?ძლ?, ნებ?სმ?ერ? სახ?ს თევზ? (მოხარშულ?, შებოლ?ლ?, გრ?ლზე მომზადებულ?, მაგრამ არა შემწვარ?) და ზღვ?ს პროდუქტებს. შემწვარ? საკვებ? მთლ?ანად აკრძალულ?ა. ხორც?ს კერძებ?ს გარდა შე?ძლება მოხარშულ? კვერცხ?ს (დღეშ? 2ც.) და უცხ?მო რძ?ს პროდუქტებ?ს მ?ღება. შეგ?ძლ?ათ საჭმელს საკმაზებ?, სანელებლებ?, მარ?ლ? დაამატოთ მც?რე რაოდენობ?თ, ?სე რომ კერძ? გემრ?ელ? და არომატულ? ?ყოს. მთავარ?ა არ გამო?ყენოთ გემოს არომატ?ზატორებ?.

აუც?ლებელ?ა:

– დუკან? ავალდებულებს ყოველდღ?ურად 1,5 სუფრ?ს კოვზ? შვრ??ს ქატოს ჭამას – ეს წეს? არავ?თარ შემთხვევაშ? არ უნდა დაგავ?წყდეთ! (ქატო შეგ?ძლ?ათ მ??ღოთ უცხ?მო კეფ?რთან ან ?ოგურტთან ერთად, ან რძ?ს ფაფ?ს სახ?თ)

– ყოველდღ?ურად 20 წუთ?ან? ფეხ?თ გასე?რნება ან სპორტ?თ დაკავება

– დღეშ? არანაკლებ 2 ლ?ტრ? ს?თხ?ს მ?ღება (ყავა და ჩა? შედ?ს ამ რაოდენობაშ?)

რაც?ონ?დან ამო?ღეთ:

– სუფთა სახ?ს შაქარ?. დაშვებულ?ა მხოლოდ შაქრ?ს შემცვლელ? ძალ?ან მც?რე დოზ?თ.

– მოხარშულ?: ბატ?ს, ?ხვ?ს, ღორ?ს, ცხვრ?ს ხორც?; ხბოს და კურდღლ?ს ცხ?მ?ან? ნაწ?ლ?ს ხორც?. აკრძლულ?ა ყველა ამ სახეობ?ს ხორც? მც?რე რაოდენობ?თაც კ?.

პ?ერ დუკან?ს ც?ლოვან? დ?ეტა


მეორე ფაზა - მონაცვლეობა:


მეორე ფაზაშ? გადად?ან ?ს?ნ?, ვ?ნც პ?რველ? ფაზ?ს დაცვ?ს შემდეგ ჯერ კ?დევ ვერ მ?აღწ?ა შედეგს. გააგრძელებთ თუ არა, ამას თქვენ წყვეტთ, რადგან თქვენ ხართ პასუხ?სმგებელ? თქვენს ჯანმრთელობაზე და თქვენ უნდა ?ფ?ქროთ ფრანგ? ექ?მ?ს დ?ეტ?ს გაგრძელებ?ს მ?ზანშეწონ?ლობაზე.

ამ ეტაპზე წ?ნა ფაზ?ს დაშვებულ 72 პროდუქტს ემატება 28 პროდუქტ? ხ?ლ?ს და ბოსტნეულ?ს სახ?თ (?ხ. სტატ??ს ბოლოშ?):

მეორე ფაზა გრძელდება ?ქამდე, სანამ არ მ?აღწევთ თქვენს ოპტ?მალურ წონას (საშუალოდ 2-დან 6-თვემდე). ამ ფაზ?ს დროს უნდა მოხდეს ც?ლოვან? საკვებ?ს და ბოსტნეულ?ს მონაცვლეობა. საკვებ? რეჟ?მებ?ს მონაცვლეობა დასაკლებ? წონ?ს რაოდენობაზე დამოკ?დებულ?:

– 10კგ.-ზე – ც?ლებ? – ც?ლებ?/ბოსტნეულ? 1/1 დღე (1 დღე ც?ლებ?, მეორე დღე ც?ლებ?/ბოსტნეულ?; შე?ძლება 3/3 ან 5/5 ვარ?ანტ?)

– 10კგ.-ზე მეტ? – 5/5 დღ?ს მონაცვლეობა

მეორე ფაზ?ს მენ?უ:

ნუ და?ვ?წყებთ, რომ დუკან?ს დ?ეტ?ს ძ?რ?თად პროდუქტს შვრ??ს ქატო წარმოადგენს. ამ ფაზ?ს დროს ყოველ დღე უნდა ჭამოთ 2 სუფრ?ს კოვზ? შვრ??ს ქატო. ქატოს შეგ?ძლ?ათ დაუმატოთ ნებ?სმ?ერ? ბოსტნეულ?, გარდა სახამებლ?ს შემცველ?ს (ავოკადო, ოსპ?, პარკოსნებ?, ბარდა, კარტოფ?ლ?). დაშვებულ? პროდუქტებ?ს სურვ?ლ?სამებრ მომზადება შეგ?ძლ?ათ: მოხარშვა, გამოცხობა, გამოშრობა (არა შეწვა). ბრ?ნჯ?ს და სხვა მარცვლოვან? ღერღ?ლ?ს ჭამა ასევე აკრძალულ?ა, რადგან ?ს?ნ? დ?დ? რაოდენობ?თ სახამებელს შე?ცავენ.

მეორე ფაზ?ს დროს დაშვებულ?ა სხვადასხვა სახ?ს საკმაზებ?ს და სპეც?ებ?ს გამოყენება, თუმცა ზომ?ერად. როცა შედეგ? დაგაკმაყოფ?ლებთ, გადად?ხართ მესამე ეტაპზე.

აუც?ლებელ?ა:

– დღეშ? 2 სუფრ?ს კოვზ? შვრ??ს ქატოს მ?ღება;

– შეკრულობ?ს შემთხვევაშ? შეგ?ძლ?ათ 1 სუფრ?ს კოვზ? ხორბლ?ს ქატოს გამოყენება;

– შეეცადეთ რძ?ს პროდუქტებ?ს ნორმას 1კგ-ს არ გადააჭარბოთ;

– სვ?თ დღეშ? მ?ნ?მუმ 2 ლ?ტრ? წყალ?;

– ყოველდღ?ურ? გასე?რნება გაზარდეთ 30 წუთამდე.

პ?ერ დუკან?ს ც?ლოვან? დ?ეტა


მესამე ფაზა - განმტკ?ცება:


სახელ?ს მ?ხედვ?თ ძნელ? მ?სახვედრ? არაა, რომ დ?ეტ?ს ეს ეტაპ? მ?ღწეულ? შედეგ?ს განსამტკ?ცებლადაა საჭ?რო.

მესამე ფაზ?ს ხანგრძლ?ვობა დამოკ?დებულ?ა დაკლებულ კ?ლოგრამებზე. თ?თოეულ დაკლებულ კ?ლოგრამზე არანაკლებ 10 დღე უნდა დახარჯოთ გასამყარებლად. ანუ თუ და?კლეთ 7კგ., განსამტკ?ცებლად 70 დღე დაგჭრდებათ.

ამ გრაფ?კს მკაცრად უნდა მ?სდ?ოთ, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? არა მარტო ვერ განამტკ?ცებთ მ?ღწეულ შედეგს, არამედ მოკლე დროშ? დაუბრუნდებ?თ ?მ წონას, სა?დანაც და?წყეთ.

მესამე ფაზ?ს მენ?უ:

– დაშვებულ?ა პ?რველ? ფაზ?ს ყველა პროდუქტ?ს გამოყენება;

– დაშვებულ?ა მეორე ფაზ?ს ყველა ბოსტნეულ?ს გამოყენება;

– აუც?ლებელ?ა ყოველ დღე ხ?ლ?ს ერთ? პორც?ა (200გრ.) სალათ?ს მ?ღება (აკრძლულ?ა ყურძენ?, ბანან?, ბალ?);

– დაშვებულ?ა დღეშ? არაუმეტეს ორ? ნაჭრ? პურ?ს მ?ღება;

– დაშვებულ?ა დღეშ? არაუმეტეს 40გრ. მწ?ფე ყველ?ს გამოყენება;

– აუც?ლებელ?ა სახამებლ?ს შემცველ? პროდუქტებ?ს გამოყენება (კარტოფ?ლ?, ბრ?ნჯ?, ბარდა, ლობ?ო, მაკარონ?ს ნაწარმ?), მაგრამ არა უმეტეს ორჯერ კვ?რაშ?;

– ყოველდღ?ურ? ფეხ?თ სე?რნობა არ უნდა ?ყოს 25 წუთზე ნაკლებ?.

ყურადღება: შვრ??ს ქატოს რაოდენობა გაზარდეთ 2,5 სუფრ?ს კოვზამდე დღეშ?.

მესამე ფაზ?ს პერ?ოდშ? არაუმეტეს კვ?რაშ? ერთ? დღ?სა, შეგ?ძლ?ათ მო?წყოთ სადღესასწაულო დღე – ეს ნ?შნავს, რომ ამ დღეს შეგ?ძლ?ათ შეჭამოთ რაც თქვენ გეს?ამოვნებათ, მაგრამ მხოლოდ კვ?რაშ? ერთხელ!

მეოთხე ფაზა - სტაბ?ლ?ზაც?ა:


ყველაზე სას?ამოვნო და ნანატრ? ფაზა. სტაბ?ლ?ზაც??ს პერ?ოდშ? მხოლოდ ორ? წეს? უნდა და?ცვათ:

– აუც?ლებელ?ა დღეშ? არანაკლებ 3 სუფრ?ს კოვზ? შვრ??ს ქატოს ჭამა;

– კვ?რაშ? ერთხელ პროტე?ნ?ს (ც?ლებ?ს) დღე მოაწყეთ.

დანარჩენ დროს არცერთ პროდუქტშ? არ ხართ შეზღუდულ?.

ამ ეტაპ?დან დუკან? უფრო აქტ?ურ ფ?ზ?კურ დატვ?რთვას უწევს რეკომენდაც?ას. რაც უფრო მეტ? აქტ?ურობა, მ?თ უკეთეს?. ეს საშუალებას მოგცემთ ნაკლებად შე?ზღუდოთ კვებაშ?.


დაშვებულ? ც?ლებ?ს დ?დ? შემცველობ?ს 72 სახეობ?ს პროდუქტ?ს ს?ა:
12 სახეობ?ს ხორც?:
1. სტე?კ?
2. ძროხ?ს სუკ? და ჩალაღაჯ? (ძროხ?ს ხორც?, რომელ?ც ფ?ლეს მსგავს?ა)
3. როსტბ?ფ? – სქელ? მხარე (პ?რველ? 4-5 ნეკნ?), თხელ? (შემდეგ? 4-5 ნეკნ?)
4. ენა
5. გრ?ზონ?ს ხორც? (გამოყვან?ლ?)
6. ხბოს ესკალოპ?
7. ხბოს ნეკნებ?
8. ხბოს ღვ?ძლ? და თ?რკმელებ?
9. უცხ?მო ლორ?
10. უცხ?მო ბეკონ?
11. ქათმ?ს და წ?წ?ლ?ს ხორც?
12. კურდღლ?ს ხორც?.
25 სახეობ?ს თევზ?:

1. ვ?რთევზა
2. ხეკ?
3. სამეფო დორადა
4. ატლანტ?კ?ს დ?დთავა (Hoplostethus atlanticus)
5. ხმალთევზა
6. პალტუს?
7. პალტუს? შებოლ?ლ?
8. პ?ქშა
9. სა?და
10. კამბალა
11. ღლაბუტა
12. ლავრაკ? (ზღვ?ს ქორჭ?ლა)
13. სკუმბრ?ა
14. ვ?რთევზა
15. კეფალ?
16. სკაროს?
17. ბარაბულ?
18. სარდ?ნ?
19. ორაგულ?
20. ორაგულ? გამოყვან?ლ?
21. ზღვ?ს ენა (Solea solea)
22. სურ?მ? (თევზ?ს ფარშ?)
23. თ?ნუს?
24. თ?ნუს? საკუთარ სოუსშ?
25. ტ?ურბო (Psetta maxima)
18 სახეობ?ს ზღვ?ს პროდუქტ?:
1. ჩვეულებრ?ვ? ბუკც?ნუს? (Buccinum undatum)
2. კალმარ?
3. მოლუსკებ?
4. ცერასტოდერმა
5. ზღვ?ს სავარცხელა
6. კ?ბორჩალა
7. კრევეტებ?
8. ნაცრ?სფერ? კრევეტ?
9. კრ?ლ?
10. ასთაკვ? (ომარებ?)
11. ხამანწკა
12. ლანგუსტ?
13. ნორვეგ?ულ? ასთაკვ?
14. ორსაგდულ?ან? მოლუსკებ?
15. ზღვ?ს ზღარბ?
16. რვაფეხა
17. მელანთევზა
18. კ?ბო
9 სახეობ?ს შ?ნაურ? ფრ?ნველ?ს ხორც?:
1. ს?რაქლემა
2. მწყერ?
3. წ?წ?ლა
4. შ?ნაურ? ფრ?ნველ?ს ღვ?ძლ?
5. ?ნდაურ?
6. მტრედ?
7. დედალ? მწყერ?
8. ქათამ?
9. ქათმ?ს ან ?ნდაურ?ს ბარკალ? (ცხ?მ?ს და კან?ს გარეშე)
2 სახეობ?ს კვერცხ?:
1. ქათმ?ს
2. მწყერ?ს
6 სახეობ?ს რძ?ს პროდუქტ?:
1. ნატურალურ? უცხ?მო ?ოგურტ? ან ასპარტამ?თ (სახარ?ნ?) არომატ?ზ?რებულ?
2. ოჯახურ? უცხ?მო თეთრ? ყველ?
3. უცხ?მო ხაჭო
4. ხაჭოს კვერ? (ს?როკ?) ჰემოგენ?ზ?რებულ?
5. ხაჭოს კვერ? (ს?როკ?) დამდნარ? ცხ?მ?ს მც?რე შემცველობ?თ
6. უცხ?მო რძე
მეორე ეტაპ? – მონაცვლეობა (კრუ?ზ?)

დაშვებულ?ა I ეტაპ?ს 72 პროდუქტ? + 28 სახეობ?ს ბოსტნეულ?
1. არტ?შოკ?
2. სატაცურ?
3. ბადრ?ჯან?
4. ჭარხალ?
5. მანგოლდ? (ფურცვლოვან? ჭარხალ?),
6. ბროკოლ?
7. სტაფ?ლო
8. ნ?ახურ?
9. შამპ?ნ?ონებ?
10. ყველა სახეობ?ს კომბოსტო (ბრ?უსელ?ს, ყვავ?ლოვან?, კოლრაბ?, წ?თელ?),
11. პალმ?ს გულ?
12. კ?ტრ?
13. ყაბაყ?
14. ვარდკაჭაჭა
15. ?სპანახ?
16. კამა
17. რომაულ? სალათ?
18. სატაცურ?ს ლობ?ო
19. თალგამ?
20. ხახვ?
21. მჟაუნა
22. პრას?
23. წ?თელ? წ?წაკა
24. გოგრა
25. ბოლოკ?
26. ყველა სახ?ს მწვანე სალათ?
27. სო?ო
28. პომ?დორ?
Информация к новости
 • Просмотров: 3115
 • Автор: admin
 • Дата: 17 იანვარი 2018
17 იანვარი 2018

Strongworld theme

Категория: პროგრამები/soft

Strongworld theme


ეს არ?ს ძალ?ან მაგარ? თემა . სურათზე რაც არ?ს ზუსტად ეგეთ?ა (*_*)
Информация к новости
 • Просмотров: 469
 • Автор: admin
 • Дата: 9 იანვარი 2018
9 იანვარი 2018

8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

Категория: სტატიები

მოდა ?სეთ? სფეროა, რომელშ?ც ხანდახან ძალ?ან მახ?ნჯ? რაღაცებ? ხდება ტრენდულ?. შემდეგ ეს ?მდენად მყარდება ადამ?ანთა ყოველდღ?ურობაშ?, რომ რთულ?ა მ?ს გარეშე ყოფნა ძალ?ან ბევრ? ადამ?ან?სთვ?ს.დღეს ვ?საუბრებთ 8 სამარცხვ?ნო მოდრუ ტრენდზე, რომელ?ც უნდა გაქრეს ყოველდღ?ურობ?დან.

1.მულეტ?

ეს სამოს? არ არ?ს,მაგრამ მოდურ? ნამდვ?ლად ?ყო ერთ? პერ?ოდ?. უნდა ვაღ?აროთ, რომ მსგავს? სტ?ლ? არავ?ს არ უხდება. წ?ნ ოდნავ ჩოლკა და უკან კულულებ?, საშ?ნელებაა.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

2.ჰუპ კაბებ?

მსგავს? სტ?ლ? 18 -ე საუკუნეშ? ?ყო გავრცელებულ?, რომელ?ც ქალს დ?დ პრობლემებს უქმნ?და. ნამდვ?ლად თავ?ს მოტყუებაა ასეთ სტ?ლს უწოდო მოდურ?, თუმცა დღესაც ბევრ? მოყვარულ? ჰყავს ამ სტ?ლს.?მედ?ა მალე ყველას შეძულდება/
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

3.ჰარემ?ს შარვლებ?

მსგავს? სამოს? ემს? ჰამერს ეცვა თავ?ს კლ?პშ? და ?მ?ს მერე მოდურ? გახდა, თუმცა ვაღ?აროთ უნდა, რომ ნამდვ?ლ? ს?მახ?ნჯეა/
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

4.წვეტ?ან? ფეხსაცმელ?

შუასაუკუნეებშ? ყველას მსგავს? ფეხსაცმელ? ეცვა. წვეტ?ან? ფეხსაცმელ? ადამ?ანს ს?მაღლეს აძლევსო, თუმცა უაზრობაა. ?მედ?ა მსგავს? ტრენდ? არასდროს არ დაბრუნდება.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

5.სახმრეებ?

მეოცე საუკუნ?ს პ?რველ ნახევარშ? შემოვ?და მოდაშ?, თუმცა აქტუალურ?ა 80 – ?ან წლებშ? ?ყო. ეს მოდურ? ტრენდ? წარსულშ? უნდა დავტოვოთ.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

6.ელასტ?კებ?

საშ?ნელ? სანახავ?ა ადამ?ან?, რომელსაც ელასტ?კებ? აცვ?ა, რადგანაც ამ?თ ?რღვება ესთეტ?კ?სა და ს?ლამაზ?ს კანონებ?.?მედ?ა ასე არავ?ნ არ ?ვლ?ს.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

7.ჩაწეულ? შარვლებ?

თ?თქოს მოდურ? სტ?ლ?, რომელ?ც რეალურად საშ?ნელ? სანახავ?ა. უკვე დროა, რომ ა?წ?ოთ შარვლებ? და მ?ხვდეთ, რომ მსგავს? სტ?ლ? საშ?ნელებაა.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

8.ქვედაკაბა

მსგავს? ჩაცმ?ს სტ?ლ? ბევრ?სთვ?ს სექსუალურ?ა, თუმცა უნდა ვაღ?აროთ, რომ პ?რ?ქ?თ, ეს ამახ?ნჯებს ქალს.

ასეთ? სახ?ს ჩახსნ?ლ? ან ღ?ლებ?ან? კაბა, ნამდვ?ლად არ უხდება ქალს.
8 სამარცხვ?ნო მოდურ? ტრენდ?, რომელ?ც აუც?ლებელ?ა გაქრეს!

Информация к новости
 • Просмотров: 3165
 • Автор: admin
 • Дата: 9 იანვარი 2018
9 იანვარი 2018

Annihilation 2

Категория: ვიდეო/videos

Annihilation 2


ზომა : 356 MB
ხარ?სხ? : DVDRip
ფორმატ? : AVI
ატვ?რთულ?ა : ALLSHARES.GE
Информация к новости
 • Просмотров: 2042
 • Автор: admin
 • Дата: 1 სექტემბერი 2017
1 სექტემბერი 2017

უგემრ?ელეს? ნამცხვარ? “პრაღა”

Категория: სტატიები

უგემრ?ელეს? ნამცხვარ? “პრაღა”


როცა ბებოს რეცეპტებ?ს ძველ ბლოკნოტს ათვალ?ერებ, ბევრ კარგ, წლებ?ს განმავლობაშ? გამოცდ?ლ რეცეპტს აღმოაჩენ. ამ უგემრ?ელეს? ნამცხვრ?ს რეცეპტ?ც ?ქ ვ?პოვე, მოვ?ნ?შნე ჩემს ს?აშ? და გუშ?ნ მოვამზადე. მ?ნდა გ?თხრათ, რომ შესან?შნავ?ა მრავალ? მ?ზეზ?ს გამო: 1) სჭ?რდება ყველასათვ?ს ხელმ?საწვდომ? ?ნგრედ?ენტებ? 2) მზადდება ძალ?ან მარტ?ვად და 3) უგემრ?ელეს?ა. მე და ჩემს ოჯახ?ს წევრებს, უკლებლ?ვ ყველას, ძალ?ან მოგვეწონა. გ?რჩევთ მოამზადოთ და ას?ამოვნოთ თქვენ? საყვარელ? ადამ?ანებ?.
დაგჭ?რდებათ:

ბ?სკვ?ტ?სთვ?ს:

3 კვერცხ?
1 ჩ.ჭ. შაქარ?
½ ქ?ლა მოხარშულ? შესქელებულ? რძე
200 გ. არაჟან?
1 ჩ.კ. სოდა
1 ½ ჩ.ჭ. ფქვ?ლ?
2 სავსე ჩ.კ. კაკაო
ცოტა ვან?ლ?
კრემ?სთვ?ს:

200 გ. ოთახ?ს ტემპერატურ?ს, დარბ?ლებულ? კარაქ?
½ ქ?ლა მოხარშულ? შესქელებულ? რძე
1 სავსე ს.კ. კაკაო
შოკოლად?ს მ?ნანქრ?სთვ?ს:

100 გ. კარაქ?
1 ჩ.ჭ. შაქარ?
5 ს.კ. კაკაო
5 ს.კ. რძე
ფორმა: 28 სმ. დ?ამეტრ?ს (შესაძლებელ?ა 26 სმ.-ც, უფრო მაღალ? გამოვა_

მომზადეაბა:

კვერცხ? და შაქარ? ერთად ათქვ?ფეთ, როცა მასა მოთეთრო და სქელ? გახდება დაუმატეთ შესქელებულ? რძე და კვლავ ათქვფეთ. შემდეგ კ? არაჟან? შეურ?ეთ.
ცალკე ჯამშ? ჩაცერ?თ ფქვ?ლ?, კაკაო და სოდა, აურ?ეთ და კვერცხ?ან მასას დაუმატეთ, ხელ?ს სათქვეფ?თ შეურ?ეთ მშრალ? და სველ? ?ნგრედ?ენტებ? ერთმანეთს.
ფორმაზე დააფ?ნეთ საცხობ? ქაღალდ?, წაუსვ?თ კარაქ? და გადა?ტანეთ მასშ? ცომ?. შედგ?თ 180 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელშ? და აცხვეთ დაახლოებ?თ 25 წუთ?. ხ?ს წკ?რ?თ შეამოწმეთ, თუ მშრალ? ამოვა, მზადაა.
ბ?სკვ?ტ? ბოლომდე გააც?ეთ, შემდეგ გაჭერ?თ შუაზე ან სამ ნაწ?ლად.
?მ?სათვ?ს, რომ კრემ? კარგ? გამოგ?ვ?დეთ, აუც?ლებელ?ა, რომ კარაქ? და შესქელებულ? რძე ოთახ?ს ტემპერატურ?ს ?ყოს. მე კრემ? ხელ?ს სათქვეფ?თ გავაკეთე და ძალ?ან კარგ? გამოვ?და. კარაქ? ცოტა გათქვ?ფეთ, შემდეგ ნელ-ნელა შეათქვ?ფეთ შესქელებულ? რძე, ბოლოს კ? კაკაო. უგემრ?ელეს? კრემ? მზადაა.
კრემ? წაუსვ?თ ბ?სკვ?ტ?ს ქვედა ნაწ?ლს, შემდეგ კ? მეორე ნაწ?ლ? დაადეთ. შედგ?თ მაც?ვარშ?.
სანამ ნამცხვარ? მაც?ვარშ? ც?ვდება, მოამზადეთ შოკოლად?ს მ?ნანქარ?. პატარა ქვაბშ? მოათავსეთ კარაქ?, შაქარ?, კაკაო და რძე, აქც?ეთ ერთ?ან მასად, შემდეგ კ? დადგ?თ დაბალ ცეცხლზე და განუწყვეტლ?ვ ურ?ეთ. სანამ წამოდუღდება გადმოდგ?თ, ცოტა შეაგრ?ლეთ, შემდეგ კ? ნამცხვარს მოასხ?თ.
უგემრ?ელეს? „პრაღა“ მზადაა, გემრ?ელად მ??რთვ?თ!
Информация к новости
 • Просмотров: 4591
 • Автор: LostBoy
 • Дата: 1 სექტემბერი 2017
1 სექტემბერი 2017

hatchet

Категория: ვიდეო/videos / ფილმები/movies

hatchet


მააგრ? ფ?ლმ?ა რაა გადაწერეთ და თვ?თონვე შეაფასეთ
Информация к новости
 • Просмотров: 2481
 • Автор: admin
 • Дата: 16 აგვისტო 2017
16 აგვისტო 2017

როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?

Категория: სტატიები

როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
სამსახურ?ს დაწყებ?ს მსურველთა უმეტესობას განსაკუთრებ?თ საჯარო სამსახურშ? თხოვენ ცნობას ნასამართლეობ?ს შესახებ, მ?ს? აღება არც ?სე პრობლემურ?ა თუმცა ონლა?ნ განცხადებ?ს გაკეთება გაც?ლებ?თ მარტ?ვ? და ნაკლებად შრომატევად?ა. ?მ?სათვ?ს რომ ა?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ უნდა შეხვ?დეთ შემდეგ სა?ტზე: http://sa.gov.ge/, აღნ?შნულ სა?ტზე შე?ძლება დ?დხანს ?ხეტ?ალოთ, მაგრამ ვერსად მ?აგნოთ ონლა?ნ განცხადებ?ს გაკეთებ?ს ფორმას. ეს კ? გამოწვეულ?ა მხოლოდ ერთ? მარტ?ვ? შეზღუდვ?თ – თუ სა?ტზე რეგ?სტრაც?ას არ გა?ვლ?თ არ გამოჩნდება ?ს პანელ? სა?დანაც ცნობ?ს დამზადებ?ს შესახებ განცხადებ?ს დაწერა შეგ?ძლ?ათ.
რეგ?სტრაც??ს გავლა
რეგ?სტრაც??ს დასაწყებად https://www.sa.gov.ge/ -ზე უნდა დააკლ?კოთ – ავტორ?ზაც?ა/რეგ?სტრაც?ა -ს.
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
ამ?ს შემდეგ გამოვა ფანჯარა სადაც მ?სათ?თებელ?ა მომხმარებელ? და პაროლ? მაგრამ ვ?ნა?დან რეგ?სტრ?რებულებ? არ ვართ ვერ მ?უთ?თებთ მას და ამ?ტომ ვ?რჩევთ რეგ?სტრაც?ა-ს.
[center]როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
[/center] მ?თ?თებულ ღ?ლაკზე დაკლ?კებ?ს შემდეგ გამოვა სარეგ?სტრაც?ო ველებ?, რომელთა შევსებაც სავალდებულოა.
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
ალბათ ხვდებ?თ, რომ უნდა მ?უთ?თოთ უტყუარ? და ზუსტ? ?ნფორმაც?ა, ამ?ს სემდეგ მონ?შნავთ კვადრატს, რომელ?ც არ?ს “ვეთანხმებ? მომსახურებ?ს პ?რობებს” ფრაზ?ს წ?ნ და დააკლ?კებთ რეგ?სტრაც??ს ღ?ლაკს.
[center]როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
[/center] თუ თქვენ ყველა ველს სწორად შეავსებთ გამოვა მსგავს? ტ?პ?ს შეტყობ?ნება, რომელ?ც გვამცნობს რომ ჩვენს მ?თ?თებულ ელ.ფოსტაზე გამო?გზავნება წერ?ლ?, სადაც ?ქნება რეგ?სტრაც??ს დასრულებ?ს ბმულ?. მას შემდეგ რაც ელ.ფოსტაზე შეხვალთ და დააკლ?კებთ მომსახურებ?ს სააგენტოსაგან მ?ღებულ ბმულს, უკვე შეგ?ძლ?ათ გა?აროთ ავტორ?ზაც?ა ვებ-გვერდზე.
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
ავტორ?ზაც??ს გავლ?სას უთ?თებთ ელ.ფოსტას და პაროლს, ხოლო ავტორ?ზაც??ს კოდს მ??ღებთ მობ?ლურზე ან ელ.ფოსტაზე (ამ შემთხვევაშ? მონ?შნულ?ა მობ?ლურ?). ველებ?ს სწორად შევსებ?ს შემთხვევაშ? გამოვა შემდეგ? ფანჯარა:
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
სადაც უნდა შე?ყვანოთ მობ?ლურზე/ელ.ფოსტაზე მ?ღებულ? კოდ? და დააკლ?კოთ ღ?ლაკს ავტორ?ზაც?ა. ავტორ?ზაც??ს გავლ?ს შემდეგ თქვენ უკვე გადახვალთ ძალ?ან სა?ტერესო გვერდზე სადაც არამარტო ცნობ?ს აღება არამედ სხვა სა?ნტერესო მომსახურებებ?ც შეგ?ძლ?ათ მ??ღოთ ონლა?ნ.
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
ნასამართლეობ?ს შესახებ ცნობ?ს ასაღებად ან აკლ?კებთ განცხადებებს და შემდეგ ცნობებს და ?რჩევთ ნასამართლეობ?ს შესახებ-ს ან უბრალოდ ცნობ?ს აღებას აკლ?კებთ და გადახვალთ შემდეგ გვერდზე:
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
სადაც ავსებთ მ?თ?თებულ მონაცემებს და რაც ძალ?ან სა?ნტერესოა 5 სამუშაო დღეშ? ცნობ?ს მომზადება არ?ს სრულ?ად უფასო, ასევე არაა აუც?ლებელ? ცნობ?ს ასაღებად თქვენ მ?ხვ?დეთ შეგ?ძლ?ათ მ?უთ?თოთ მ?ნდობ?ლ? პ?რ? (მხოლოდ სახელ?ს და გვარ?ს მ?თ?თებ?თ ა?ღებს თქვენს მაგ?ვრად ცნობას). ცნობ?ს საფასურ?: 5 დღე – უფასო; 3 დღე – 15 ლარ?; 1 დღე – 25 ლარ?; *ცნობა მოქმედ?ა მ?ს? გაცემ?დან (დამზადებ?დან) 15 კალენდარულ? დღ?ს განმავლობაშ?. მას შემდეგ რაც შეავსებთ მონაცემებს და დააკლ?კებთ რეგ?სტრაც??ს ღ?ლაკს თქვენს განცხადებას მ??ღებს მომსახურებ?ს სააგენტო, თუ მა?ნც გსურთ გადაამოწმოთ ნამდვ?ლად მ??ღეს თუ არა თქვენ? განცხადება აკეთებთ შემდეგს:
როგორ ავ?ღოთ ცნობა ნასამართლეობ?ს შესახებ ონლა?ნ?
ჩამოშლ?თ განცხადებებ?ს მენ?უს და აკლ?კებთ “განცხადებებ?”-ს ღ?ლაკს, რომლ?ს შემდეგაც გამოვა ?ნფორმაც?ა თქვენ? განაცხად?ს შესახებ (როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენებ?). განცხადებ?ს მომზადებ?ს შესახებ ?ნფორმაც?ა მოგ?ვათ თელეფონზე SMS-?ს სახ?თ და მ?თ?თებულ? ადგ?ლ?დან შეძლებთ ნასამართლეობ?ს შესახებ ცნობ?ს აღებას უპრობლემოდ. გ?სურვებთ სასურველ ცნობას !
Информация к новости
 • Просмотров: 7696
 • Автор: gio_ghetto
 • Дата: 19 ივლისი 2017
19 ივლისი 2017

ტატუებ?

Категория: სურათები/photo

ტატუებ?

აქ არ?ს ყველაზე უცნაურ? ტატუებ?! fellow
Назад Вперед

არქივი

მარტი 2018 (1)
თებერვალი 2018 (4)
იანვარი 2018 (5)
სექტემბერი 2017 (2)
აგვისტო 2017 (1)
ივლისი 2017 (2)
^